(EU) 2021/1947Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1947 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se vymezuje zeměpisné území členských států pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a kterým se ruší rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom a nařízení Komise (ES) č. 109/2005 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 398, 11.11.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 398/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1947

ze dne 10. listopadu 2021,

kterým se vymezuje zeměpisné území členských států pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a kterým se ruší rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom a nařízení Komise (ES) č. 109/2005

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vymezení zeměpisného území je jedním z prvků definovaných v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2147 (2) o seznamu prvků, jež mají zajistit spolehlivost, úplnost a srovnatelnost údajů o hrubém národním důchodu v tržních cenách (dále jen „HND“), kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat.

(2)

Aby byly údaje o HND spolehlivé, úplné a srovnatelné, je třeba vyjasnit vymezení zeměpisného území.

(3)

Souhrnné ukazatele HND a jejich složky by měly být srovnatelné mezi členskými státy a měly by být v souladu s příslušnými definicemi a účetními pravidly evropského systému účtů 2010 (dále jen „ESA 2010“) (3).

(4)

Rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom (4) a nařízení Komise (ES) č. 109/2005 (5) by proto měly být zrušeny.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém, uvedeného v článku 8 nařízení (EU) 2019/516,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely nařízení (EU) 2019/516 má výraz „ekonomické území“ obsah podle bodů 2.05 a 2.06 kapitoly 2 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013, přičemž výrazem „zeměpisné území“ používaným v uvedených odstavcích se rozumí území členských států uvedená na seznamu v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Rozhodnutí 91/450/EHS, Euratom a nařízení (ES) č. 109/2005 se zrušují.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 19.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2147 ze dne 8. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 vymezením seznamu prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat (Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 9).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom ze dne 26. července 1991, kterým se vymezuje ekonomické území členských států pro účely článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 109/2005 ze dne 24. ledna 2005 o definici ekonomického území členských států pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

Území členských států:

území Belgického království,

území Bulharské republiky,

území České republiky,

území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,

území Spolkové republiky Německo,

území Estonské republiky,

území Irska,

území Řecké republiky,

území Španělského království,

území Francouzské republiky, s výjimkou zámořských zemí a území, nad nimiž vykonává svrchovanost, jak jsou vymezeny v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie,

území Chorvatské republiky,

území Italské republiky,

území Kyperské republiky,

území Lotyšské republiky,

území Litevské republiky,

území Lucemburského velkovévodství,

území Maďarska,

území Republiky Malta,

území Nizozemského království, s výjimkou zámořských zemí a území, nad nimiž vykonává svrchovanost, jak jsou vymezeny v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie,

území Rakouské republiky,

území Polské republiky,

území Portugalské republiky,

území Rumunska,

území Republiky Slovinsko,

území Slovenské republiky,

území Finské republiky,

území Švédského království.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU