(EU) 2021/1938Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1938 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 396, 10.11.2021, s. 47-55 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1938

ze dne 9. listopadu 2021,

kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na články 30 a 36 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví veterinární požadavky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, včetně ptáků uvedených v části B přílohy I zmíněného nařízení (dále jen „ptáci v zájmovém chovu“), do členského státu z určitého území nebo třetí země a také pravidla pro kontroly dokladů a kontroly totožnosti těchto neobchodních přesunů.

(2)

Článek 14 nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že ptáci v zájmovém chovu přemísťovaní z určitého území nebo třetí země do členského státu musí být provázeni identifikačním dokladem. Článek 30 uvedeného nařízení rovněž stanoví, že Komise přijme vzor identifikačního dokladu prostřednictvím prováděcího aktu a že tento identifikační doklad obsahuje písemné prohlášení majitele nebo oprávněné osoby potvrzující, že pták v zájmovém chovu je přemisťován do Unie v rámci neobchodního přesunu (dále jen „písemné prohlášení“). Toto nařízení by proto mělo stanovit tento vzorový identifikační doklad, který by měl obsahovat veterinární osvědčení a písemné prohlášení.

(3)

Veterinární požadavky pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu do členského státu z určitého území nebo třetí země jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 (2), které se použije ode dne 1. ledna 2022. Vzorový identifikační doklad by tudíž měl zohledňovat pravidla stanovená v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(4)

Stávající pravidla týkající se osvědčení pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu do členského státu z určitého území nebo třetí země jsou stanovena v rozhodnutí Komise 2007/25/ES (3). Vzhledem k tomu, že pravidla stanovená v uvedeném rozhodnutí mají být nahrazena pravidly stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 a v tomto nařízení, rozhodnutí 2007/25/ES by mělo být zrušeno a veškeré odkazy na uvedené rozhodnutí by se měly považovat za odkazy na toto nařízení a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933.

(5)

Aby se zabránilo narušení, pokud jde o dovoz ptáků v zájmovém chovu do Unie, mělo by být za určitých podmínek během přechodného období tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení povoleno používání veterinárního osvědčení a prohlášení v souladu s pravidly stanovenými v rozhodnutí 2007/25/ES.

(6)

Vzhledem k tomu, že pravidla stanovená v tomto nařízení mají být uplatňována současně s pravidly stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933, toto nařízení by se mělo rovněž použít ode dne 1. ledna 2022.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví vzorový identifikační doklad uvedený v čl. 14 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013, který má být použit pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu druhů uvedených v části B přílohy I uvedeného nařízení (ptáci v zájmovém chovu) z určitého území nebo třetí země do členského státu.

Článek 2

Vzorový identifikační doklad

1.   Vzorový identifikační doklad, na nějž odkazuje článek 1, je stanoven v příloze a skládá se z:

a)

veterinárního osvědčení stanoveného v části 1 přílohy;

b)

písemného prohlášení podepsaného majitelem nebo oprávněnou osobou stanoveného v části 2 přílohy.

2.   Veterinární osvědčení uvedené v odst. 1 písm. a) musí:

a)

být vyplněno v souladu s poznámkami v části II veterinárního osvědčení;

b)

být vydáno úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země odeslání nebo schváleným veterinárním lékařem a následně schváleno příslušným orgánem daného území nebo dané třetí země v souladu s požadavky na vydávání veterinárního osvědčení stanovenými v části 3 přílohy.

3.   Písemné prohlášení uvedené v odst. 1 písm. b) vyplní majitel nebo oprávněná osoba v souladu s požadavky na vydání písemného prohlášení stanovenými v části 4 přílohy.

Článek 3

Zrušení

Rozhodnutí 2007/25/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933.

Článek 4

Přechodná opatření

Během přechodného období do 31. března 2022 členské státy nadále povolí neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu doprovázených veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 15. března 2022 v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v příloze II rozhodnutí 2007/25/ES a s prohlášením stanoveným v příloze III uvedeného rozhodnutí do Unie.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu (Úř. věst. L 396, 10.11.2021, s. 4).

(3)  Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29).


PŘÍLOHA

Vzorový identifikační doklad uvedený v čl. 14 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013 pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu

ČÁST 1

Vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

ČÁST 2

Vzorové písemné prohlášení uvedené v čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 576/2013

Prohlášení

Já, níže podepsaný,

Jméno: …

Adresa: …

Telefonní číslo: …

(vyplňte údaje majitele (1) nebo oprávněné osoby, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem provedla neobchodní přesun (1) (2))

prohlašuji, že:

1.

Pták (ptáci) bude (budou) doprovázet níže podepsanou osobu a jedná se o „zvíře (zvířata) v zájmovém chovu“ podle definice uvedené v čl. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 576/2013 určené (určená) k neobchodnímu přesunu a není určeno (nejsou určena) k prodeji nebo převodu na jiného majitele.

2.

Za ptáka (ptáky) bude během jeho (jejich) neobchodního přesunu odpovídat níže podepsaná osoba.

3.

V období mezi klinickým vyšetřením před přesunem provedeným úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem a skutečným odjezdem zůstane (zůstanou) pták (ptáci) izolován(i) a nepřijde (nepřijdou) do styku s jinými ptáky.

4.

 

 (1)buď

[Pták bude (ptáci budou) přesunut(i) do domácnosti nebo jiného obydlí v Evropské unii … (uveďte adresu (2)) a po dobu 30 dnů následujících po jeho (jejich) vstupu do Evropské unie se nezúčastní přehlídek, trhů, výstav nebo jiných akcí, na nichž se shromažďují ptáci, a

 (1)buď

[pták (ptáci) byl(i) umístěn(i) v zařízení původu alespoň po dobu 30 dní bezprostředně před datem odeslání do Evropské unie, aniž by přišel (přišli) do styku s jinými ptáky.]]

 (1)nebo

[pták (ptáci) byl(i) očkován(i) proti influenze ptáků podtypům H5 a H7 veterinárním lékařem.]]

 (1)nebo

[pták (ptáci) podstoupil(i) čtrnáctidenní izolaci před přesunem a vyšetření na zjištění antigenu či genomu H5 a H7 influenzy ptáků s negativním výsledkem.]]

 (1)nebo

[Zařídil/a jsem třicetidenní podovozní karanténu ptáka (ptáků) v karanténním zařízení … (2) (3) (4), jak je uvedeno v příslušném veterinárním osvědčení.]

 (1) nebo

[Členský stát určení povolil výjimku podle článku 32 nařízení (EU) č. 576/2013 pro neobchodní přesun ptáka (ptáků) v zájmovém chovu na jeho území (4).]

Datum a místo

Jméno a podpis

Toto písemné prohlášení platí po dobu 10 dnů ode dne podpisu veterinárního osvědčení úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země původu. V případě námořní přepravy se doba platnosti prodlužuje o dodatečné období odpovídající trvání cesty po moři.

ČÁST 3

Požadavky na vydávání veterinárního osvědčení stanoveného v části 1

Na vydávání veterinárního osvědčení stanoveného v části 1 této přílohy se vztahují tyto požadavky:

a)

Pokud je ve veterinárním osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle situace, úřední veterinární lékař nebo schválený veterinární lékař údaje, které nejsou relevantní, přeškrtne, označí iniciálami a orazítkuje, nebo je z osvědčení úplně vymaže.

b)

Originál každého veterinárního osvědčení musí tvořit jediný list papíru, nebo, v případě, že je zapotřebí uvést delší text, musí mít originál takovou formu, že všechny potřebné listy papíru tvoří jeden nerozdělitelný celek.

c)

Veterinární osvědčení musí být vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu vstupu do Unie a v angličtině a musí být vyplněno hůlkovým písmem.

d)

Pokud jsou k veterinárnímu osvědčení připojeny další listy papíru nebo podpůrné dokumenty, tyto listy papíru nebo dokumenty se rovněž považují za součást originálu veterinárního osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem.

e)

Pokud veterinární osvědčení, včetně dalších listů papíru nebo podpůrných dokumentů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se v dolní části očísluje (číslo stránky z celkového počtu stránek) a v horní části každé stránky se uvede číslo jednací veterinárního osvědčení přidělené příslušným orgánem.

f)

Originál veterinárního osvědčení musí být vystaven úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země odeslání nebo schváleným veterinárním lékařem a následně potvrzeno příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání. Příslušný orgán území nebo třetí země odeslání zajistí, aby byly dodržovány zásady a pravidla pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny v článcích 86 až 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (1). Barva podpisu (podpisů) na veterinárním osvědčení musí být odlišná od barvy tisku. Tento požadavek platí rovněž pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g)

Číslo jednací veterinárního osvědčení uvedené v jeho kolonkách I.2 a II. a musí být vystaveno příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání.

ČÁST 4

Požadavky na vydávání písemného prohlášení stanoveného v části 2

Písemné prohlášení musí být vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu vstupu do Unie a v angličtině a musí být vyplněno hůlkovým písmem.


(1)  Uveďte podle potřeby.

(2)  Uveďte informace hůlkovým písmem.

(3)  Uveďte název, číslo schválení a kontaktní údaje karanténního zařízení.

(4)  Důkazy musí být poskytnuty úřednímu veterinárnímu lékaři území nebo třetí země.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU