(EU) 2021/1937Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1937 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o vstup zásilek měkkýšů a korýšů určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních do Unie, a kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těchto zásilek do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 396, 10.11.2021, s. 36-46 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1937

ze dne 9. listopadu 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o vstup zásilek měkkýšů a korýšů určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních do Unie, a kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těchto zásilek do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z uvedených veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedené na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup do Unie mimo jiné zásilek některých druhů a kategorií vodních živočichů ze třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či, v případě živočichů pocházejících z akvakultury, jednotek. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že zásilkám vodních živočichů spadajících do jeho oblasti působnosti může být povolen vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo její oblasti či, v případě živočichů pocházejících z akvakultury, jednotky, která je pro konkrétní druhy a kategorie dotčených vodních živočichů uvedena na seznamu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup do Unie mimo jiné druhů a kategorií dotčených vodních živočichů spadajících do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(4)

Řadu let vstupovali měkkýši a korýši určení k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních do Unie ze třetích zemí nebo území uvedených na seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v souladu s kapitolou IV směrnice Rady 2006/88/ES (4), která byla nyní zrušena nařízením (EU) 2016/429, a článkem 11 nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (5), které bylo nyní zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2236 (6). Dovoz těchto vodních živočichů nebyl spojován s ohnisky nákaz měkkýšů nebo korýšů uvedených na seznamu; v té době se získávaly zkušenosti z úředních kontrol prováděných u takových zásilek v místech vstupu do Unie a v některých případech z úředních kontrol prováděných Komisí v dotčené třetí zemi nebo území.

(5)

Podle čl. 230 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) 2016/429 může Komise prostřednictvím prováděcích aktů sestavit seznam třetích zemí a území, z nichž může být povolen vstup konkrétních druhů a kategorií zvířat do Unie, a to na základě jakékoliv zkušenosti získané z předchozích vstupů zvířat z dotčené třetí země nebo území a výsledků úředních kontrol dotčených zvířat provedených v místě vstupu do Unie.

(6)

Je vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2021/404 s cílem zohlednit zkušenosti získané z předchozího obchodu s těmito měkkýši nebo korýši druhů uvedených na seznamu, a zajistit tak hladký přechod od předchozího legislativního rámce podle směrnice 2006/88/ES a nařízení (ES) č. 1251/2008 k novému legislativnímu rámci podle nařízení (EU) 2016/429.

(7)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. t) prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto mělo být změněno tak, aby zohledňovalo nový seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek stanovený tímto nařízením, z nichž je povolen vstup do Unie zásilek měkkýšů a korýšů druhů uvedených na seznamu a určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních.

(8)

Příloha XXI prováděcího nařízení (EU) 2021/404, která stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek některých vodních živočichů do Unie, by měla být změněna tak, aby zahrnovala uvedený nový seznam, a stávající seznam by tedy měl být odpovídajícím způsobem aktualizován. V zájmu jasnosti by znění přílohy XXI platného prováděcího nařízení (EU) 2021/404 mělo být nahrazeno novým zněním.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

V zájmu právní jistoty, vzhledem k tomu, že se prováděcí nařízení (EU) 2021/404 použije ode dne 21. dubna 2021, by měly změny, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, nabýt účinku co nejdříve.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1.

v čl. 3 odst. 1 se písmeno t) nahrazuje tímto:

„t)

přílohy XXI pro vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, a sice:

i)

oddílu A části 1 pro vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, kteří jsou určeni pro určitá zařízení akvakultury, k vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely než lidskou spotřebu, jakož i pro určité vodní živočichy druhů uvedených na seznamu a produkty živočišného původu z těchto druhů uvedených na seznamu, které jsou určeny k lidské spotřebě;

ii)

oddílu B části 1 pro měkkýše a korýše určené k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních.“

2.

Příloha XXI se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008 (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 410).


PŘÍLOHA

Příloha XXI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA XXI

VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

ČÁST 1

ODDÍL A

Seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup do Unie zásilek živých vodních živočichů druhů uvedených na seznamu pro účely uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. t) bodě i)

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód oblasti nebo jednotky podle části 2

Druhy a kategorie s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky podle části 3

Veterinární záruky podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

Ryby

Měkkýši

Korýši

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AU

Austrálie

AU-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

BR

Brazílie

BR-0

Druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA

Kanada

CA-0

Všechny druhy uvedené na seznamu kromě druhů vnímavých k virové hemoragické septikémii nebo druhů považovaných za vektory virové hemoragické septikémie v souladu s přílohou XXX nařízení (EU) 2020/692

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-1

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-2

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-3

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-4

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-5

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-6

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-7

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-8

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-9

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-10

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-11

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-12

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CG

Kongo

CG-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CN

Čína

CN-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CO

Kolumbie

CO-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

GB

Spojené království

GB-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

MOL-HC

B

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

MOL-HC

B

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

ID

Indonésie

ID-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

IL

Izrael

IL-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

IM

Ostrov Man

IM-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

MOL-HC

B

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JP

Japonsko

JP-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

LK

Šrí Lanka

LK-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MK

Severní Makedonie

MK-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MY

Malajsie

MY-1

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

RU

Rusko

RU-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

SG

Singapur

SG-0

Všechny druhy čeledi

Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TH

Thajsko

TH-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TR

Turecko

TR-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TW

Tchaj-wan

TW-0

Všechny druhy čeledi Cyprinidae uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

US

Spojené státy (1)

US-0

Všechny druhy uvedené na seznamu kromě druhů vnímavých k virové hemoragické septikémii nebo druhů považovaných za vektory virové hemoragické septikémie v souladu s přílohou XXX nařízení (EU) 2020/692

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-1

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-2

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-3

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-4

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-5

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

ODDÍL B

Seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup do Unie zásilek měkkýšů a korýšů druhů uvedených na seznamu a určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 písm. t) bodě ii)

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód oblasti nebo jednotky podle části 2

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky podle části 3

Veterinární záruky podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

AU

Austrálie

AU-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CG

Kongo

CG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CK

Cookovy ostrovy

CK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CN

Čína

CN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CM

Kamerun

CM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CO

Kolumbie

CO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

DJ

Džibutsko

DJ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

DO

Dominikánská republika

DO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

EC

Ekvádor

EC-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

EG

Egypt

EG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ET

Etiopie

ET-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FM

Mikronésie

FM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

GB

Spojené království

GB-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

GH

Ghana

GH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ID

Indonésie

ID-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

IN

Indie

IN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

IM

Ostrov Man

IM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

JP

Japonsko

JP-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

KE

Keňa

KE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

KI

Kiribati

KI-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

KN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

LK

Šrí Lanka

LK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MH

Marshallovy ostrovy

MH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MV

Maledivy

MV-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MW

Malawi

MW-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MY

Malajsie

MY-1

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

NC-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NE

Niger

NE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NG

Nigérie

NG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NI

Nikaragua

NI-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NR

Nauru

NR-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NU

Niue

NU-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PP

Panama

PA-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PE

Peru

PE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PF

Francouzská Polynésie

PF-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PG

Papua-Nová Guinea

PG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PH

Filipíny

PH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

PN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PW

Palau

PW-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SB

Šalomounovy ostrovy

SB-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SL

Sierra Leone

SL-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SO

Somálsko

SO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TG

Togo

TG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TH

Thajsko

TH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TK

Tokelau

TK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TO

Tonga

TO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TT

Trinidad a Tobago

TT-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TV

Tuvalu

TV-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TW

Tchaj-wan

TW-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TZ

Tanzanie

TZ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

US

Spojené státy (2)

US-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

VN

Vietnam

VN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

WF

Wallis a Futuna

WF-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

WS

Samoa

WS-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ZM

Zambie

ZM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 


(1)  Včetně Portorika a Amerických Panenských ostrovů, Americké Samoy, Guamu a Ostrovů Severní Mariany.

(2)  Včetně Portorika a Amerických Panenských ostrovů, Americké Samoy, Guamu a Ostrovů Severní Mariany.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU