(EU) 2021/1936Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1936 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ficus carica L. a Persea americana Mill. pocházející z Izraele, mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a kterým se opravuje uvedené prováděcí nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 396, 10.11.2021, s. 27-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1936

ze dne 9. listopadu 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ficus carica L. a Persea americana Mill. pocházející z Izraele, mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a kterým se opravuje uvedené prováděcí nařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (2) stanoví na základě předběžného posouzení seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 (3) stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik podle čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 u uvedených vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(3)

Na základě předběžného posouzení bylo 35 rostlin k pěstování pocházejících ze všech třetích zemí, mezi něž patří druh Ficus carica L. a rod Persea Mill., zařazeno jako vysoce rizikové rostliny do přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019.

(4)

V souladu s nařízením (EU) 2016/2031, pokud se dospěje na základě posouzení rizik k závěru, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející ze třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétního území dotčené třetí země představují nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, ale že toto riziko lze snížit na přijatelnou úroveň uplatněním určitých opatření, Komise vyjme uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět ze seznamu stanoveného v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 a doplní je na seznam uvedený v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(5)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213 (4) stanoví fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty ze seznamu stanoveného v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, na území Unie.

(6)

Dne 18. září 2019 předložil Izrael Komisi žádost o vývoz do Unie dormantních bezlistých jednoletých rostlin Ficus carica L. k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem u paty kmene 2 cm, a jednoletých zakořeněných bezlistých řízků rostlin Ficus carica L. k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm, pocházejících z Izraele. Tato žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(7)

Dne 26. listopadu 2020 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny Ficus carica L. k pěstování z Izraele (5). Úřad označil Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalisSpodoptera frugiperda jako škodlivé organismy s významem pro uvedené rostliny k pěstování, posoudil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci pro uvedené škodlivé organismy a provedl odhad pravděpodobnosti, že tyto rostliny jsou uvedených škodlivých organismů prosté.

(8)

Dne 1. září 2019 předložil Izrael Komisi žádost o vývoz do Unie zakořeněných, s listy, naroubovaných rostlin Persea americana Mill. k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm a nezakořeněných řízků rostlin Persea americana Mill. k pěstování. Uvedená žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(9)

Dne 26. listopadu 2020 přijal úřad vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny k pěstování Persea americana Mill. z Izraele (6). Úřad označil Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalisTetraleurodes perseae jako škodlivé organismy s významem pro uvedené rostliny k pěstování, posoudil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci pro uvedené škodlivé organismy a provedl odhad pravděpodobnosti, že tyto rostliny jsou uvedených škodlivých organismů prosté.

(10)

Na základě těchto stanovisek by měla být přijata nezbytná opatření k řešení rizik vyplývajících z dotčených škodlivých organismů jako fytosanitární dovozní požadavky, aby se zajistilo, že fytosanitární riziko vyplývající z dovozu dotčených rostlin do Unie je sníženo na přijatelnou úroveň. Proto by dormantní bezlisté jednoleté rostliny Ficus carica L. k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem u paty kmene 2 cm, a jednoleté zakořeněné bezlisté řízky rostlin Ficus carica L. k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm, pocházející z Izraele, a zakořeněné, s listy, naroubované rostliny Persea americana Mill. k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm a nezakořeněné řízky rostlin Persea americana Mill. k pěstování, pocházející z Izraele, měly být z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 odstraněny a do přílohy prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 by měla být doplněna nezbytná fytosanitární dovozní opatření.

(11)

Vzhledem k velkému počtu škodlivých organismů identifikovaných pro každou z dotčených rostlin a k nejistotám zjištěným úřadem se má za to, že pouhé uplatnění opatření navržených Izraelem v dokumentaci nemůže snížit riziko vyplývající z dovozu dotčených rostlin do Unie na přijatelnou úroveň. Za účelem snížení fytosanitárního rizika na přijatelnou úroveň a aniž jsou dotčeny dovozní požadavky stanovené v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (7), by se mělo požadovat, aby uvedené rostliny byly pěstovány na stanovištích prostých škodlivých organismů s fyzickou ochranou před zavlečením specifikovaných hmyzích škůdců a aby byly úředně zkontrolovány za účelem zjištění těchto škodlivých organismů. Pokud jde o nezakořeněné řízky rostlin Persea americana Mill. k pěstování, pocházejících z Izraele, jejichž maximální průměr u paty kmene není v dokumentaci specifikován, měl by být pro rostliny určené k dovozu do Unie povolen maximální průměr 2 cm u paty kmene. Kontrola zásilek dotčených rostlin bezprostředně před vývozem by měla být rovněž posílena ve srovnání s kontrolou uvedenou v dokumentaci předložené Izraelem.

(12)

Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato (náležející do čeledi Scolytidae (neevropské)), Hypothenemus leprieuri (náležející do čeledi Scolytidae (neevropské)), Scirtothrips dorsalisSpodoptera frugiperda jsou uvedeny jako karanténní škodlivé organismy pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulansTetraleurodes perseae nejsou dosud uvedeny jako karanténní škodlivé organismy pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, mohou však splňovat podmínky k zařazení, jakmile bude provedeno úplné posouzení rizik. Z tohoto důvodu jsou výše uvedená fytosanitární opatření týkající se uvedených škodlivých organismů rovněž nezbytná, dokud nebude provedeno úplné posouzení rizik.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a (EU) 2020/1213 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 obsahuje několik chyb v odkazech na jiné právní předpisy Unie v oblasti zdraví rostlin.

(15)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1213 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(16)

Aby byly splněny povinnosti Unie vyplývající z Dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, dovoz uvedených komodit by měl být obnoven co nejdříve. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2018/2019

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny a opravy prováděcího nařízení (EU) 2020/1213

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 se mění a opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213 ze dne 21. srpna 2020 o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie (Úř. věst. L 275, 24.8.2020, s. 5).

(5)  EFSA PLH Panel (vědecká komise EFSA pro zdraví rostlin), Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Ficus carica plants from Israel, EFSA Journal 2021;19(1):6353, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6353.

(6)  EFSA PLH Panel, Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Persea americana from Israel, EFSA Journal 2021;19(2):6354, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6354.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).


PŘÍLOHA I

Bod 1 tabulky, druhý sloupec „Popis“ přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 se mění takto:

1)

položka týkající se „Ficus carica L.“ se nahrazuje tímto:

Ficus carica L., kromě dormantních bezlistých jednoletých rostlin Ficus carica L. k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem u paty kmene 2 cm, a jednoletých zakořeněných bezlistých řízků rostlin Ficus carica L. k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm, pocházejících z Izraele“;

2)

položka týkající se „Persea Mill.“ se nahrazuje tímto:

Persea Mill., kromě zakořeněných, s listy, naroubovaných rostlin Persea americana Mill. k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm a nezakořeněných řízků rostlin Persea americana Mill. k pěstování, s maximálním průměrem u paty kmene 2 cm, pocházejících z Izraele“.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Tabulka v příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 se mění takto:

1)

za druhou položku pro roubované dormantní rostliny Albizia julibrissin Durazzini k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem 2,5 cm, se vkládá nová položka, která zní:

„Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty

Kód KN

Třetí země původu

Opatření

Ficus carica L., dormantní bezlisté jednoleté rostliny Ficus carica L. k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem u paty kmene 2 cm, a jednoleté zakořeněné bezlisté řízky rostlin Ficus carica L. k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm

 

ex 0602 20 20

 

ex 0602 20 80

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

Izrael

(a)

Úřední potvrzení, že:

(i)

rostliny jsou prosté organismů Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalisSpodoptera frugiperda;

(ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je, společně se stanovišti produkce, jež tvoří jeho součást, registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled;

(iii)

rostliny byly trvale pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou ochranou proti zavlečení organismů Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Retithrips syriacusRussellaspis pustulans, které bylo podrobeno úředním prohlídkám každých 45 dnů a které bylo shledáno prostým všech škodlivých organismů uvedených v bodě i); v případě podezření na výskyt jakéhokoliv organismu uvedeného v bodě i) na stanovišti produkce byla provedena vhodná ošetření s cílem zajistit nepřítomnost uvedených škodlivých organismů; a

(iv)

zásilky rostlin byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismů Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacusRussellaspis pustulans, s takovou velikostí vzorku, aby bylo možno s 99% jistotou detekovat i 1% stupeň zamoření, a úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismů Colletotrichum siamenseNeoscytalidium dimidiatum, včetně náhodného výběru vzorků a testování rostlin;

(b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „Dodatkové prohlášení“:

(i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1213“;

(ii)

specifikace registrovaného stanoviště (registrovaných stanovišť) produkce.“;

2)

za položku pro nezakořeněné řízky rostlin Jasminum polyanthum Franchet k pěstování se vkládají nové položky, které znějí:

„Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty

Kód KN

Třetí země původu

Opatření

Persea Mill., zakořeněné, s listy, naroubované rostliny k pěstování s pěstebním substrátem s maximálním průměrem u paty kmene 1 cm

 

ex 0602 90 41

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

Izrael

(a)

Úřední potvrzení, že:

(i)

rostliny jsou prosté organismů Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalisTetraleurodes perseae;

(ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je, společně se stanovišti produkce, jež tvoří jeho součást, registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled;

(iii)

rostliny byly trvale pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou ochranou proti zavlečení organismů Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacusTetraleurodes perseae, které bylo podrobeno úředním prohlídkám každých 45 dnů a které bylo shledáno prostým všech škodlivých organismů uvedených v bodě i); v případě podezření na výskyt jakéhokoliv organismu uvedeného v bodě i) na stanovišti produkce byla provedena vhodná ošetření s cílem zajistit nepřítomnost uvedených škodlivých organismů; a

iv)

zásilky rostlin byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismů Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacusTetraleurodes perseae, s takovou velikostí vzorku, aby bylo možno s 99% jistotou detekovat i 1% stupeň zamoření, a úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismů Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum včetně náhodného výběru vzorků a testování rostlin;

(b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „Dodatkové prohlášení“:

(i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1213“;

(ii)

specifikace registrovaného stanoviště (registrovaných stanovišť) produkce.

Persea americana Mill., nezakořeněné řízky rostlin k pěstování, s maximálním průměrem u paty kmene 2 cm

ex 0602 10 90

Izrael

(a)

Úřední potvrzení, že:

(i)

rostliny jsou prosté organismů Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacusScirtothrips dorsalis;

(ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je, společně se stanovišti produkce, jež tvoří jeho součást, registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled;

(iii)

rostliny byly trvale pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou ochranou proti zavlečení organismů Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidiiRetithrips syriacus, které bylo podrobeno úředním prohlídkám každých 45 dnů a které bylo shledáno prostým všech škodlivých organismů uvedených v bodě i); v případě podezření na výskyt jakéhokoliv organismu uvedeného v bodě i) na stanovišti produkce byla provedena vhodná ošetření s cílem zajistit nepřítomnost uvedených škodlivých organismů; a

(iv)

zásilky rostlin byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismů Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidiiRetithrips syriacus, s takovou velikostí vzorku, aby bylo možno s 99% jistotou detekovat i 1% stupeň zamoření, a úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismů Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum včetně náhodného výběru vzorků a testování rostlin;

(b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „Dodatkové prohlášení“:

(i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1213“;

(ii)

specifikace registrovaného stanoviště (registrovaných stanovišť) produkce.“

ČÁST B

Tabulka v příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 se opravuje takto:

1)

ve dvou položkách pro dormantní bezlisté roubované nebo očkované jednoleté až tříleté rostliny Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi k pěstování s obnaženými kořeny, ve čtvrtém sloupci „Opatření“ v písm. b) bodě i) se odkaz na „prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1362“ nahrazuje odkazem na „prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213“;

2)

v položce pro nezakořeněné řízky rostlin Jasminum polyanthum Franchet k pěstování, ve čtvrtém sloupci „Opatření“ v písm. b) bodě i) se odkaz na „prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/419“ nahrazuje odkazem na „prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU