(EU) 2021/1932Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1932 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 396, 10.11.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1932

ze dne 9. listopadu 2021,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měla být ze seznamu vypuštěna položka týkající se jedné osoby.

(3)

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

A. ŠIRCELJ


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2, část A (Osoby)) nařízení (EU) 2016/44 se ze seznamu vypouští položka č. 6 (týkající se této osoby: AL-MAHMOUDI, Baghdadi).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU