(EU) 2021/1926Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1926 ze dne 5. listopadu 2021, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 393, 8.11.2021, s. 9-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 393/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1926

ze dne 5. listopadu 2021,

kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 91 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (2) může Komise na žádost třetí země schválit kontroly shody s obchodními normami prováděné touto třetí zemí před dovozem do Unie.

(2)

Vzhledem k vystoupení Spojeného království z Unie dne 1. února 2020 a ke konci přechodného období stanoveného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dohoda o vystoupení) dne 31. prosince 2020 zaslalo Spojené království Komisi žádost o schválení kontrol shody se zvláštními obchodními normami, které Spojené království provádí před dovozem do Unie. Spojené království se zejména zavázalo dodržovat požadavky stanovené pro uvádění ovoce a zeleniny na trh po skončení přechodného období a oznámilo úřední orgán a kontrolní subjekty uvedené v čl. 15 odst. 2 druhém pododstavci prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

(3)

Na tomto základě byly prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2102 (3) schváleny kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím, upřesněn úřední orgán, který zodpovídá za provádění těchto kontrol, jakož i kontrolní subjekty pověřené jejich náležitým prováděním ve Velké Británii, a Spojené království zařazeno do přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 s poznámkou pod čarou.

(4)

Ačkoli se v souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení a s čl. 5 odst. 4 a čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku uvedené dohody ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 uplatňuje na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, čl. 7 odst. 3 první pododstavec uvedeného protokolu stanoví, že pokud jde o uznávání technických předpisů, posudků, registrací, osvědčení, schválení a povolení vydaných nebo provedených orgány jiného členského státu nebo subjektem usazeným v jiném členském státě, nepovažují se odkazy na členské státy v ustanoveních práva Unie, jejichž použitelnost uvedený protokol stanoví, za odkazy na Spojené království s ohledem na Severní Irsko, pokud jde o technické předpisy, posudky, registrace, osvědčení, schválení a povolení vydané nebo provedené orgány Spojeného království nebo subjekty usazenými ve Spojeném království. V důsledku toho by kontroly shody s obchodními normami prováděné kontrolním subjektem pro Severní Irsko měly být považovány za kontroly prováděné třetí zemí, aniž je dotčen čl. 7 odst. 3 čtvrtý pododstavec uvedeného protokolu.

(5)

Komise by proto měla rovněž upřesnit kontrolní subjekt odpovědný za řádné kontroly v Severním Irsku, jak jej Spojené království oznámilo dne 9. dubna 2020, a objasnit zápis Spojeného království v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by prováděcí nařízení (EU) 2020/2102 mělo být zrušeno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení kontrol shody

Kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím před dovozem do Unie se schvalují.

Článek 2

Úřední orgán a kontrolní subjekty

1.   Úředním orgánem Spojeného království, který zodpovídá za provádění kontrol uvedených v článku 1 tohoto nařízení, je podle čl. 15 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs.

2.   Kontrolními subjekty Spojeného království pověřenými náležitým prováděním kontrol ve smyslu čl. 15 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou v případě Anglie a Walesu Horticulture Marketing Inspectorate, v případě Skotska Scottish Government’s Horticulture and Marketing Unit a v případě Severního Irska Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs.

Článek 3

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2020/2102 se zrušuje.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2102, ze dne 15. prosince 2020, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s 84).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Třetí země, jejichž kontroly shody byly schváleny podle článku 15, a dotčené produkty

Země

Produkty

Švýcarsko

Čerstvé ovoce a zelenina

Maroko

Čerstvé ovoce a zelenina

Jižní Afrika

Čerstvé ovoce a zelenina

Izrael (*1)

Čerstvé ovoce a zelenina

Indie

Čerstvé ovoce a zelenina

Nový Zéland

Jablka, hrušky a kiwi

Senegal

Čerstvé ovoce a zelenina

Keňa

Čerstvé ovoce a zelenina

Turecko

Čerstvé ovoce a zelenina

Spojené království

Velká Británie

Severní Irsko (*2)

Čerstvé ovoce a zelenina


(*1)  Schválení Komise podle článku 15 se uděluje ovoci a zelenině pocházejícím ze Státu Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, zejména Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(*2)  V souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a s čl. 5 odst. 4 a čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku uvedené dohody ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko. Avšak v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného protokolu platí, že pokud jde o uznávání technických předpisů, posudků, registrací, osvědčení, schválení a povolení vydaných nebo provedených orgány jiného členského státu nebo subjektem usazeným v jiném členském státě, nepovažují se odkazy na členské státy v ustanoveních práva Unie, jejichž použitelnost uvedený protokol stanoví, za odkazy na Spojené království s ohledem na Severní Irsko, pokud jde o technické předpisy, posudky, registrace, osvědčení, schválení a povolení vydané nebo provedené orgány Spojeného království nebo subjekty usazenými ve Spojeném království.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU