(EU) 2021/1924Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1924 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2023

Publikováno: Úř. věst. L 393, 8.11.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 393/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1924

ze dne 3. listopadu 2021,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2023

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2013 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 (2), kterým se stanoví odpočty z kvóty pro makrelu obecnou přidělené Španělsku na rok 2013 a následující roky v divizi ICES 8c, podoblastech ICES 9 a 10 a vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 a z kvóty pro sardel obecnou v podoblasti ICES 8 z důvodu překročení kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1244 (3) změnilo prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2020 a 2023. Španělsko požádalo o využití 3 341 tun neodlovených v roce 2019 pro odpočty na rok 2019 a o snížení odpočtů stanovených prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013 na roky 2020 a 2023. Odpočet, který má být uplatněn na příslušnou kvótu pro makrelu obecnou na rok 2019 stanovenou v příloze nařízení (EU) 2020/1244, by měl být zvýšen o těchto 3 341 neodlovených tun. Vzhledem k tomu, že toto doplnění bylo neúmyslně vynecháno, mělo by být množství k odpočtům za rok 2019 opraveno. Španělsko v roce 2020 nevyčerpalo 114 tun z příslušné kvóty pro makrelu obecnou, a tím ve srovnání s maximálním množstvím povoleným v souladu s rybolovnými právy pro daný rok snížilo tlak na rybolov uvedené populace. Španělsko požádalo o využití uvedeného nevyčerpaného množství k odpočtům za rok 2020 a o snížení odpočtů odpovídajícím způsobem stanovených prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013 na rok 2023. Množství k odpočtům na rok 2020 a na rok 2023 stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 185/2013 by mělo být upraveno.

(3)

Částky odečtené z kvót pro makrelu obecnou v roce 2023 by po změnách nadále zajišťovaly, že rybolovná práva pro uvedené druhy nebudou v souladu s cíli společné rybářské politiky překročena.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno a změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 185/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1244 ze dne 1. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013 týkající se odpočtů z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2020 a 2023 (Úř. věst. L 286, 2.9.2020, s. 9).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Populace

Původní kvóta na rok 2009

Upravená kvóta na rok 2009

Zjištěný odlov v roce 2009

Rozdíl kvóta–odlov (nadměrný rybolov)

Odpočet pro rok 2013

Odpočet pro rok 2014

Odpočet pro rok 2015

Odpočet pro rok 2016

Odpočet pro rok 2017

Odpočet pro rok 2018

Odpočet pro rok 2019

Odpočet pro rok 2020

Odpočet pro rok 2021

Odpočet pro rok 2022

Odpočet pro rok 2023

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

7 762

3 328

5 544

5 544

267

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  (1) Pro sardel obecnou se rokem rozumí lovná sezona začínající v daném roce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU