(EU) 2021/1917Nařízení Komise (EU) 2021/1917 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 389, 4.11.2021, s. 15-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1917

ze dne 3. listopadu 2021,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(3)

Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(4)

Dne 7. prosince 2015 byla Komisi předložena žádost o povolení použití 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu (číslo FL 16.133) jako aromatické látky v různých potravinách, které ve své podstatě spadají do řady kategorií potravin uvedených na seznamu aromat a výchozích materiálů Unie. O žádosti byl informován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), který měl vydat své stanovisko. Komise žádost rovněž zpřístupnila členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Úřad ve svém stanovisku přijatém dne 12. září 2018 (4) vyhodnotil bezpečnost látky číslo FL 16.133 při jejím použití jako aromatické látky a dospěl k závěru, že její použití nepředstavuje bezpečnostní riziko, pokud je omezeno na množství nepřesahující množství stanovená pro různé potraviny v jednotlivých kategoriích potravin. Úřad rovněž uvedl, že jeho závěr ohledně bezpečnosti této látky se nevztahuje na její možné přidávání do jiných než neprůhledných nápojů, v nichž může u této látky dojít k fototransformaci. Toto aroma by se mělo přidávat pouze do neprůhledných potravin a balit do nádob chráněných před světlem.

(6)

V souladu s čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1334/2008 by měly být pro kupce této aromatické látky a/nebo přípravků, do nichž byla tato aromatická látka přidána, uvedeny na jejich označení / obalu informace o zvláštních podmínkách pro skladování a použití. Na nádobě by mělo být uvedeno např. označení „chraňte před světlem“.

(7)

Úřad rovněž uvedl, že látka číslo FL 16.133 je látka, která má vlastnosti upravující chuť potravin.

(8)

Tato aromatická látka není určena k prodeji konečnému spotřebiteli, a proto by při jejím uvádění na trh mělo být zajištěno, že tomuto účelu bude zabráněno.

(9)

S ohledem na stanovisko úřadu a vzhledem k tomu, že použití látky číslo FL 16.133 jako aromatické látky nepředstavuje při stanovených podmínkách bezpečnostní riziko a neočekává se, že uvede spotřebitele v omyl, je vhodné toto použití povolit.

(10)

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, aby byl na seznam aromat Unie zařazen 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamid.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Aromatická látka 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamid není povolena k prodeji konečnému spotřebiteli.

Článek 3

Kromě požadavků na označování u aromat, která nejsou určena k prodeji konečnému spotřebiteli v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1334/2008, musí být na označení obalů nebo nádob uvedeny tyto dodatečné informace:

„Obsahuje látku FL 16.133. Braňte přístupu světla, aby se zabránilo její fototransformaci.“,

označení ve znění např. „chraňte před světlem“.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2018;16(10):5421.


PŘÍLOHA

V příloze I části A oddíle 2 nařízení (ES) č. 1334/2008 se v tabulce 1 vkládá nová položka týkající se čísla FL 16.133, která zní:

„16.133

2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamid

1374760-95-8

2237

 

Nejméně 99 %, plocha píku (UPLC-UV, 254 nm)

1.

Omezení použití jako aromatické látky v těchto kategoriích potravin:

V kategorii 1.4: Neprůhledné ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 3 mg/kg

V kategorii 3.0: Neprůhledné zmrzliny, včetně šerbetu a sorbetu, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 3 mg/kg

V kategorii 5.1: Neprůhledné kakaové výrobky a čokoládové výrobky, včetně napodobenin a náhražek čokolády, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 15 mg/kg

V kategorii 5.2: Neprůhledné cukrovinky, včetně tvrdých a měkkých bonbonů, nugátů atd., jiné než výrobky spadající do kategorií 05.1, 05.3 a 05.4, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 15 mg/kg

V kategorii 5.3: Neprůhledné žvýkačky, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 150 mg/kg

V kategorii 5.4: Neprůhledné ozdoby (např. pro jemné pečivo), toppingy (jiné než ovocné) a sladké omáčky, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 15 mg/kg

V kategorii 12.5: Neprůhledné polévky a vývary, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 3 mg/kg

V kategorii 12.6: Neprůhledné omáčky a obdobné výrobky, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 15 mg/kg

V kategorii 14.1.4: Neprůhledné ochucené nápoje, pouze v případě mléčných nápojů, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 3 mg/kg

V kategorii 16: Neprůhledné dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4, balené v neprůhledných obalech/nádobách – ne více než 3 mg/kg

2.

Tato aromatická látka není povolena k prodeji konečnému spotřebiteli.

3.

Musí být uvedeny tyto informace: „Obsahuje látku FL 16.133. Braňte přístupu světla, aby se zabránilo její fototransformaci.“ Nádoby musí být neprůhledné. Na nádobě nebo na obalu musí být rovněž uvedeno označení např. v znění „chraňte před světlem“.“

 

EFSA


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU