(EU) 2021/1916Nařízení Komise (EU) 2021/1916 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 389, 4.11.2021, s. 11-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1916

ze dne 3. listopadu 2021,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(3)

Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(4)

Dne 24. února 2015 byla Komisi předložena žádost o povolení použití látky kyselina 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylová (číslo FL 16.130) a jedné z jejích solí, konkrétně soli hemisulfát monohydrát, jako aromatických látek v různých potravinách, které ve své podstatě spadají do řady kategorií potravin uvedených na seznamu aromat a výchozích materiálů Unie. Podle žádosti mají být do potravin jako aromata přidávány pouze uvedená látka a její sůl hemisulfát monohydrát, ale nikoli jiné soli uvedené látky. Komise uvědomila Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej o stanovisko. Komise žádost rovněž zpřístupnila členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Úřad ve svém stanovisku (4) přijatém dne 30. listopadu 2016 vyhodnotil bezpečnost uvedené látky a její soli hemisulfát monohydrát, obojí pod číslem FL 16.130. Úřad uvedl, že tato látka je látkou, která má vlastnosti upravující chuť potravin, a dospěl k závěru, že s ohledem na odhadované úrovně příjmu ve stravě nepředstavuje její použití ani použití pouze její soli hemisulfát monohydrát bezpečnostní riziko.

(6)

S ohledem na stanovisko úřadu je vhodné povolit použití látky FL 16.130 a její soli hemisulfát monohydrát jako aromatických látek za stanovených podmínek použití, neboť jejich použití za těchto podmínek nepředstavuje bezpečnostní riziko a neočekává se, že uvede spotřebitele v omyl. Jelikož pouze sůl hemisulfát monohydrát dotčené látky je rovněž určena k přidávání do potravin jako aroma, je v zájmu jasnosti vhodné výslovně uvést, že se na tuto látku nevztahuje příloha I část A oddíl 2 poznámka 1 nařízení (ES) č. 1334/2008.

(7)

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(1):4660.


PŘÍLOHA

V příloze I části A oddíle 2 nařízení (ES) č. 1334/2008 se v tabulce 1 za položku 16.127 vkládá nová položka týkající se čísla FL 16.130, která zní:

„16.130

kyselina 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylová

1359963-68-0

2204

 

Minimální čistota nejméně 99 % (IR NMR MS)

Poznámka: Příloha I část A oddíl 2 poznámka 1 nařízení (ES) č. 1334/2008 se na tuto látku nevztahuje.

Omezení pro použití jako aromatické látky vyjádřené jako suma kyseliny karboxylové a soli hemisulfát monohydrát, vyjádřeno jako kyselina:

V kategorii 1.4 – ne více než 10 mg/kg.

V kategorii 1.6.3 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 1.8 – ne více než 30 mg/kg.

V kategoriích 2.2.1 a 2.2.2 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 3 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 4.2.3 – ne více než 10 mg/kg.

V kategorii 4.2.4.1 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 4.2.4.2 – ne více než 10 mg/kg.

V kategoriích 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3 a 4.2.5.4 – ne více než 30 mg/kg.

V kategoriích 5.1 a 5.2 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 5.3 – ne více než 300 mg/kg.

V kategorii 5.4 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 6.3 – ne více než 45 mg/kg.

V kategorii 7.2 – ne více než 15 mg/kg.

V kategoriích 8.3.1, 8.3.2 a 8.3.3 – ne více než 15 mg/kg.

V kategoriích 8.3.4.1, 8.3.4.2 a 8.3.4.3 – ne více než 15 mg/kg.

V kategorii 11.2 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 12.4 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 12.5 – ne více než 10 mg/l.

V kategoriích 14.1.2, 14.1.3 a 14.1.4 – ne více než 7 mg/l.

V kategoriích 14.1.5.1 a 14.1.5.2 – ne více než 7 mg/kg.

V kategorii 14.2.1 – ne více než 7 mg/l.

V kategoriích 14.2.2 a 14.2.5 – ne více než 10 mg/l.

V kategorii 15.1 – ne více než 30 mg/kg.

V kategorii 16 (kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 5) – ne více než 15 mg/kg.

 

EFSA“

sůl hemisulfát monohydrát kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové

1460210-04-1

2204.1

 

Synonymum: kyselina 3-chinolinkarboxylová, 4-amino-5-[2,2-dimethyl-3-[(1-methylethyl)amino]-3-oxopropoxy]-2-methyl-, sulfát, hydrát (2:1:2).

Minimální čistota nejméně 99 % (HPLC).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU