(EU) 2021/1912Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1912 ze dne 28. října 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Ardeche“ (CHZO)

Publikováno: Úř. věst. L 389, 4.11.2021, s. 7-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 389/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1912

ze dne 28. října 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Ardèche“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Ardèche“, kterou podala Francie v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 zveřejnila žádost o schválení změny specifikace v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změna specifikace by proto měla být v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Ardèche“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 288, 19.7.2021, s. 20.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU