(EU) 2021/1903Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1903 ze dne 29. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 387, 3.11.2021, s. 126-132 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 387/126


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1903

ze dne 29. října 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (1), a zejména na čl. 80 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 (2) stanoví poplatky a platby splatné Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) za vykonávání určitých činností a poskytování dalších služeb uvedených v nařízení (EU) 2016/796.

(2)

Větší část nákladů vzniklých při činnostech agentury je sice hrazena z rozpočtu EU, ale čl. 80 odst. 2 první pododstavec nařízení (EU) 2016/796 ukládá agentuře vybírat poplatky a platby za vydávání povolení k uvedení (typů) vozidel na trh, jednotných osvědčení o bezpečnosti a rozhodnutí o schválení v rámci evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) i za poskytování dalších služeb. Podle čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) 2016/796 má být výše poplatků a plateb stanovena na úrovni, která zajistí, aby příjmy z nich postačovaly ke krytí celkových nákladů na úkoly, které agentura vykonává, a služby, které poskytuje.

(3)

Podle článku 10 prováděcího nařízení (EU) 2018/764 posoudí Komise v každém rozpočtovém roce režim poplatků a plateb. Toto posouzení vychází z posouzení předchozích finančních výsledků agentury a z odhadu jejích budoucích výdajů a příjmů. Komise na základě posouzení finančních výsledků a prognóz agentury poplatky a platby v případě potřeby reviduje. Do 16. června 2022 provede Komise přezkum nařízení s cílem postupně zavést fixní poplatky.

(4)

V roce 2018, kdy bylo prováděcí nařízení (EU) 2018/764 přijato, chyběly spolehlivé finanční údaje, neboť agentura ještě nezačala žádosti zpracovávat. Od roku 2019 se ve výročních zprávách agentury, jež jsou zmíněny v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/796, konstatuje, že agentura při plnění své úlohy jako orgán Unie odpovědný za úkoly v oblasti vydávání osvědčení a povolení podle článků 14, 20, 21 a 22 nařízení (EU) 2016/796 vykazuje ve svém rozpočtu významnou a opakující se zápornou nerovnováhu. Tato nerovnováha je důsledkem nedostatečné výše poplatků a plateb vybíraných v souladu s čl. 80 odst. 2 nařízení (EU) 2016/796 ke kompenzaci nákladů spojených se zpracováním žádostí a poskytováním služeb.

(5)

Aby agentura pokryla své náklady na zpracování žádostí, musely se tyto náklady částečně pokrýt z rozpočtu Unie. Kvůli vyrovnání rozpočtu navíc musela výrazně omezit ty činnosti, které nejsou financovány z poplatků a plateb. Podle ročních jednotných programových dokumentů agentury lze z prognóz na roky 2021 a 2022 usuzovat, že v budoucnu nastane podobná finanční situace. Režim poplatků a plateb agentury je proto nezbytné revidovat.

(6)

Jeví se nezbytné zvýšit hodinovou sazbu, která je v současnosti nižší než hodinové náklady, které agentuře vznikají při vydávání rozhodnutí o povolení, osvědčení a schválení pro žadatele. Sazby stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2018/764 by proto měly být revidovány tak, aby pokrývaly roční náklady vzniklé agentuře v souvislosti se zpracováváním žádostí a zpřístupněním jednotného kontaktního místa všem žadatelům, kteří se na agenturu obracejí kvůli vydávání evropských povolení vozidel, jednotných osvědčení o bezpečnosti a schválení projektů ERTMS.

(7)

Agentura dosud ukládala poplatky a platby výhradně na základě hodinové sazby vypočtené podle času, který věnovala na vydávání rozhodnutí a poskytování svých služeb. S cílem dále snížit administrativní zátěž a zvýšit předvídatelnost předpokládaných nákladů na žádost ku prospěchu všech zúčastněných stran by měl být zaveden režim fixních poplatků. Agentura dále od roku 2019 získala zkušenosti a zavedla dostatečně spolehlivou metodiku pro výpočet průměrných nákladů na zpracování jednotlivých žádostí. Proto by se na zpracování žádostí týkajících se vozidla nebo série vozidel, u nichž se má za to, že jsou ve shodě s předchozím povoleným typem vozidla v souladu s čl. 25 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (3), měly vztahovat fixní poplatky.

(8)

Bezplatné jednotné kontaktní místo generuje značné náklady na údržbu a vývoj. Zpoplatněno by proto mělo být i využití jednotného kontaktního místa v případech, že adresátem žádostí podaných jednotnému kontaktnímu místu je agentura. Žadatelé by měli platit poplatky podle fixních sazeb v závislosti na dopadu, který mají žádosti na jednotné kontaktní místo, pokud jde o nahrané a uchovávané dokumenty, využité funkce a uchovávané výměny, jakož i v poměru k celkovým odhadovaným nákladům na vydání příslušného rozhodnutí. Pokud je žádost o vydání osvědčení o shodě s typem vozidla podána agentuře, měl by se poplatek za využití jednotného kontaktního místa stát nedílnou součástí celkového fixního poplatku za vydávání povolení vozidel.

(9)

Poplatky a platby by měly odrážet specifickou situaci mikropodniků a malých a středních podniků. Proto by mělo být použito specifické snížení.

(10)

V souladu s čl. 80 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/796 jsou všechna kritéria a metodika pro stanovení výše poplatků a plateb založeny na zásadě, že příjmy z nich by měly pokrývat celkové náklady na poskytnuté služby a nemělo by docházet ke schodku ani k hromadění výrazného přebytku.

(11)

Zkušenosti s používáním prováděcího nařízení (EU) 2018/764 ukázaly, že podmínky úhrady poplatků a plateb by měly být modernizovány a upraveny, aby se zmírnilo riziko nezaplacení ze strany žadatelů, jejichž finanční způsobilost je ohrožena, a žadatelů usazených ve třetích zemích, u nichž agentura nemá dostatečné zajištění pro vymáhání práva. S cílem snížit riziko opožděné platby nebo nezaplacení je vhodné, aby agentura fakturovala splatné částky v rané fázi vyřizování žádostí. Platby přes internet budou povoleny.

(12)

Jelikož poplatky a platby do značné míry odrážejí výdaje agentury na zaměstnance a související přímé výdaje týkající se činností uvedených v čl. 80 odst. 2 nařízení (EU) 2016/796, měla by agentura příslušné částky jednou v každém rozpočtovém roce na základě spolehlivých údajů indexovat, aby se zohlednila míra inflace a roční aktualizace odměn zaměstnanců agentury.

(13)

Agentura by měla plně podporovat nákladovou efektivnost, a tudíž neustále usilovat o zlepšování svých postupů během plnění úkolů, které jí ukládá nařízení (EU) 2016/796, a především sladit dostupné zdroje s rozsahem těchto úkolů. V této souvislosti by měla vytvořit skutečně jednotný evropský železniční prostor a zohledňovat cíle politiky EU v oblasti železniční dopravy, pokud jde o udržitelnější a inteligentnější mobilitu, jakož i inovativní, bezpečné, silné a plně interoperabilní železniční odvětví.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/764 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 51 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2018/764 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví poplatky a platby splatné Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) za zpracování žádostí podle článků 14, 20, 21 a 22 nařízení (EU) 2016/796, včetně využívání jednotného kontaktního místa stanoveného v článku 12 uvedeného nařízení za účelem podávání žádostí agentuře, a za poskytování dalších služeb v souladu s cíli, pro něž byla agentura zřízena. Dále stanoví metodu pro výpočet těchto poplatků a plateb a podmínky jejich úhrady.“

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Druhy poplatků a plateb ukládaných agenturou

1.   Agentura ukládá poplatky:

a)

za podávání žádostí agentuře prostřednictvím jednotného kontaktního místa, pokud již nejsou zahrnuty do fixních poplatků za zpracování žádostí;

b)

za zpracování žádostí podaných agentuře, což zahrnuje i případy vydávání odhadů podle článku 4 nebo případy, kdy žadatel žádost následně stáhne;

c)

pokud agentura obnoví, omezí, pozmění nebo přezkoumá rozhodnutí vydané v souladu se směrnicí (EU) 2016/798 nebo směrnicí (EU) 2016/797.

Agentura může uložit poplatky za zrušení povolení k uvedení na trh, pokud se následně zjistí nesoulad používaného vozidla nebo typu vozidla se základními požadavky podle článku 26 směrnice (EU) 2016/797 nebo pokud v souladu s čl. 17 odst. 5 a 6 směrnice 2016/798 držitel jednotného osvědčení o bezpečnosti již nesplňuje podmínky pro udělení osvědčení.

2.   Žádosti uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) zahrnují:

a)

žádosti o povolení k uvedení na trh vozidel a typů vozidel v souladu s články 20 a 21 nařízení (EU) 2016/796 jiných než vozidel a typů vozidel, které jsou uvedeny v písmenu b) tohoto odstavce;

b)

žádosti o povolení k uvedení na trh vozidla nebo série vozidel, které jsou ve shodě s povoleným typem vozidla v souladu s čl. 25 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797;

c)

žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2016/796;

d)

žádosti o rozhodnutí o schválení souladu řešení týkajícího se zařízení traťového systému ERTMS s příslušnými TSI, pokud jde o interoperabilitu, v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2016/796;

e)

žádosti o přípravnou komunikaci v souladu s článkem 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/545 a čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 5 prováděcího nařízení Komise 2018/763;

f)

odvolání podle článku 58 nařízení (EU) 2016/796 v souladu s článkem 7 tohoto nařízení.

3.   Agentura ukládá platby za poskytování služeb jiných než těch uvedených v odstavci 1, které si vyžádá žadatel nebo jakákoli jiná osoba či subjekt.

4.   Agentura zveřejní seznam služeb na svých internetových stránkách.“

3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Výpočet poplatků, plateb a fixních poplatků ukládaných agenturou

1.   Poplatek za využití jednotného kontaktního místa k podávání žádostí agentuře uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), c), d) a e) představuje fixní částka uvedená v tabulce A bodu 2 přílohy. Tento fixní poplatek je splatný v okamžiku podání žádosti.

2.   Výši poplatků za zpracování žádostí uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), c), d) a e), včetně poplatků za výkon činností uvedených v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) a druhém pododstavci, představuje celkový součet těchto položek:

a)

počet hodin, které pracovníci agentury a externí odborníci strávili zpracováním žádosti, vynásobený hodinovou sazbou agentury uvedenou v bodě 1 přílohy;

b)

částka poplatků ukládaných agenturou se doplní o příslušnou částku předloženou vnitrostátními bezpečnostními orgány, která vychází z nákladů na zpracování vnitrostátní části žádosti.

3.   Výši poplatků za podání a zpracování příslušných žádostí a za vydání povolení uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) představuje fixní částka uvedená v tabulce B bodu 3 přílohy doplněná o poplatek za využití jednotného kontaktního místa uvedený v odstavci 1. Tento fixní poplatek je splatný v okamžiku podání žádosti.

4.   Výši plateb za služby uvedené v čl. 2 odst. 3 představuje počet hodin strávených zaměstnanci agentury a externími odborníky vynásobený hodinovou sazbou agentury uvedenou v bodě 1 přílohy.

5.   V případě mikropodniků a malých nebo středních podniků může žadatel požádat o 20 % snížení částky ukládané agenturou za žádost. V případě, kdy se použijí fixní poplatky, se o toto snížení žádá při podání žádosti a ve všech ostatních případech nejpozději před tím, než agentura vystaví fakturu.

Pro účely tohoto nařízení se mikropodnikem a malým nebo středním podnikem rozumí samostatný železniční podnik, provozovatel infrastruktury nebo výrobce, který je usazen nebo má sídlo v členském státě Evropského hospodářského prostoru a který splňuje podmínky stanovené v doporučení Komise 2003/361/ES (4).

Žadatel předloží prostřednictvím jednotného kontaktního místa důkazy o tom, že splňuje kritéria pro status mikropodniku či malého nebo středního podniku. Agentura předložené důkazy posoudí a v případě pochybností nebo nedostatečného odůvodnění rozhodne o zamítnutí žádosti o uznání statusu mikropodniku či malého nebo středního podniku.“

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Agentura vystaví fakturu za splatné poplatky a platby do 30 kalendářních dnů od data:

a)

svého rozhodnutí, s výjimkou případů rozhodnutí, na něž se vztahuje režim fixních poplatků nebo čl. 6 odst. 3;

b)

rozhodnutí odvolacího senátu;

c)

kdy skončila poskytovaná služba;

d)

stažení žádosti;

e)

kterékoli jiné události, která vede k ukončení zpracování žádosti.

U fixních poplatků splatných v okamžiku podání žádosti v souladu s čl. 3 odst. 1 a 3 před zpracováním žádosti agenturou se může agentura s jednotlivými žadateli dohodnout na jiném termínu splatnosti, jakož i na zvláštním režimu fakturace. “;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Faktura musí v příslušných případech obsahovat tyto údaje:

a)

rozlišení mezi poplatky a platbami;

b)

částky, které se ukládají jako fixní poplatky;

c)

pokud se fixní poplatky nepoužijí, počet odpracovaných hodin v odpovědnosti agentury a použitou hodinovou sazbu;

d)

v příslušných případech náklady účtované příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem. Ty jsou specifikovány ve vztahu k úkolům a době strávené zpracováním, nebo v podobě fixních sazeb uplatňovaných vnitrostátním bezpečnostním orgánem na zpracování vnitrostátní části žádosti.“;

c)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Pokud se na žadatele použije čl. 6 odst. 3, má agentura právo vydávat platební výměry požadující částečnou platbu za již zpracované části žádosti. Nedojde-li k provedení požadované platby ve lhůtě stanovené agenturou, která však není kratší než 10 kalendářních dnů, může agentura zpracování žádosti pozastavit a informovat o tom žadatele. Pokud je požadovaná platba provedena do 20 kalendářních dnů od oznámení o pozastavení, obnoví agentura zpracování žádosti. Pokud platba není provedena do 20 kalendářních dnů od oznámení o pozastavení, má agentura právo žádost zamítnout.“;

d)

odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.   Je-li žadatel mikropodnikem či malým nebo středním podnikem, zohledňuje agentura žádosti o přiměřené prodloužení lhůty pro úhradu a o úhradu ve splátkách.“

5)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Nedojde-li k úhradě splatných částek, agentura si může účtovat úrok za každý další kalendářní den, o který je platba opožděna, a uplatní pravidla pro inkaso stanovená v části první hlavě IV kapitole 6 oddílu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 použitelná na evropské agentury, zejména v článku 101 uvedeného nařízení, a ve finančních předpisech agentury přijatých v souladu s článkem 66 nařízení (EU) 2016/796.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud má agentura důkazy o tom, že je ohrožena finanční způsobilost žadatele, nebo pokud žadatel není usazen v členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo v něm nemá sídlo, může po žadateli požadovat, aby do 15 dnů od obdržení žádosti poskytl bankovní záruku nebo zajištěný vklad. Pokud tak žadatel neučiní, může agentura jeho žádost zamítnout.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Aniž je dotčen odstavec 1, může agentura zamítnout novou žádost nebo pozastavit zpracování probíhající žádosti, pokud žadatel nebo jeho právní nástupce nesplnil své platební povinnosti vyplývající z úkolů či služeb v souvislosti s předchozím povolením, osvědčením nebo schválením agenturou, ledaže žadatel veškeré dlužné částky uhradí. Má-li být probíhající žádost pozastavena, použije se odpovídajícím způsobem postup uvedený v čl. 5 odst. 4a.“

6)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Agentura hodinovou sazbu a fixní sazby uvedené v článku 3 zveřejní na svých internetových stránkách.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Vnitrostátní bezpečnostní orgán zveřejní na svých internetových stránkách sazby relevantní pro stanovení nákladů účtovaných agentuře podle čl. 3 odst. 2 písm. b). Uplatňuje-li vnitrostátní bezpečnostní orgán fixní sazbu, upřesní, na která povolení a osvědčení se fixní sazba uplatní. Vnitrostátní bezpečnostní orgán poskytne agentuře odkaz na své internetové stránky obsahující informace o jeho poplatcích a platbách.“

7)

Článek 10 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Částky uvedené v příloze agentura poprvé indexuje v roce 2023 a poté jednou v každém rozpočtovém roce s účinkem od 1. ledna, a to na základě

a)

každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s metodou výpočtu, kterou schválí správní rada agentury, a na základě příslušných ročních finančních údajů použitých v jednotném programovém dokumentu agentury a v jejích souhrnných výročních zprávách o činnosti, a/nebo

b)

míry inflace v Unii v souladu s metodou stanovenou v bodě 4 přílohy.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Na základě informací poskytnutých agenturou v jejích výročních zprávách se do 16. června 2024 provede přezkum tohoto nařízení s cílem postupně zavést další fixní poplatky.“

Článek 2

Znění uvedené v příloze tohoto nařízení se připojuje jako příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/764.

Článek 3

Ustanovení čl. 1 bodu 3 se nepoužije na žádosti podané před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 68).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(4)  Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).


PŘÍLOHA

1.

Agentura uplatňuje hodinovou sazbu ve výši 239 EUR.

2.

Fixní poplatky agentuře za využívání jednotného kontaktního místa jsou následující:

Tabulka A

 

Skupina nákladů jednotného kontaktního místa

Částka (v EUR)

Podání žádosti agentuře o:

1.

jednotné osvědčení o bezpečnosti

400

2.

povolení typu vozidla

400

3.

povolení vozidla jiné než povolení ve shodě s typem

400

4.

schválení traťového systému ERTMS

400

5.

proces přípravné komunikace

400

3.

Fixní poplatky za podání a zpracování žádostí o povolení uvedení vozidla nebo série vozidel na trh, které jsou ve shodě s povoleným typem vozidla, jsou následující:

Tabulka B

 

Skupina nákladů

Částka (v EUR)

Podání žádosti o rozhodnutí o povolení vozidel ve shodě s typem a její zpracování agenturou:

1.

nákladní vozy a všechna vozidla uvedená v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EU) č. 321/2013  (1)

775

2.

a)

motorové nebo elektrické hnací jednotky;

b)

osobní vozy;

c)

mobilní zařízení pro stavbu a údržbu železniční infrastruktury

970

3.

motorové nebo elektrické jednotky s vlastním pohonem

1 115

4.

Roční míra inflace uvedená v čl. 10 odst. 1a se stanoví takto:

Roční míra inflace, která bude použita:

„Eurostat HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) (všechny položky) – všechny země Evropské unie“ (2015 = 100) Procentní změna/průměr za 12 měsíců

Hodnota míry inflace, která se má vzít v úvahu:

hodnota míry inflace tři měsíce před provedením indexace


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES (Úř. věst. L 104, 12.4.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU