(EU) 2021/1898Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1898 ze dne 20. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 387, 3.11.2021, s. 58-76 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 20. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 387/58


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1898

ze dne 20. července 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby statistik v příslušných dílčích tématech stanovených v příloze I nařízení (EU) 2019/1700, měla by Komise stanovit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022.

(2)

Počet proměnných, které mají být podle tohoto nařízení sbírány, nemá překročit o více než 5 % počet proměnných sbíraných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií v době vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné/popis proměnné

01. Technické údaje – 15 povinných technických proměnných,

2 nepovinné technické proměnné

Informace o sběru údajů

REFYEAR

Rok zjišťování

Informace o sběru údajů

INTDATE

Referenční datum – datum prvního dotazování

Informace o sběru údajů

STRATUM_ID

Stratum (vrstva)

Informace o sběru údajů

PSU

Primární jednotka výběrového souboru

Identifikace

HH_ID

ID domácnosti

Identifikace

IND_ID

ID jednotlivce

Identifikace

HH_REF_ID

ID domácnosti, do níž jednotlivec patří

Váhy

HH_WGHT

Váha domácnosti

Váhy

IND_WGHT

Váha jednotlivce

Charakteristiky dotazování

TIME

Doba trvání dotazování

Charakteristiky dotazování

INT_TYPE

Druh dotazování

Místo

COUNTRY

Země bydliště

Místo

GEO_NUTS1

Region bydliště

Místo

GEO_NUTS2

(nepovinně)

Region bydliště (nepovinně)

Místo

GEO_NUTS3

(nepovinně)

Region bydliště

(nepovinně)

Místo

DEG_URBA

Stupeň urbanizace

Místo

GEO_DEV

Zeměpisná poloha

02. Charakteristiky osob a domácností

– 7 sbíraných proměnných,

1 odvozená proměnná, 7 nepovinných proměnných

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

Demografické údaje

YEARBIR

Rok narození

Demografické údaje

PASSBIR

Narozeniny již měl/a

Demografické údaje

AGE

Věk, v celých letech

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZENSHIP

Země hlavního státního občanství

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CNTRYB

Země narození

Složení domácnosti

HH_POP

Velikost domácnosti (počet členů domácnosti)

Složení domácnosti

HH_POP_16_24 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 16 do 24 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_16_24S (nepovinně)

Počet studentů v domácnosti ve věku od 16 do 24 let

(nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_25_64 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 25 do 64 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_65_MAX (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku 65 let nebo starších (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD

Počet dětí mladších 16 let

Složení domácnosti

HH_CHILD_14_15

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 14 do 15 let

(nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD_5_13

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 5 do 13 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD_LE_4

(nepovinně)

Počet dětí ve věku 4 let nebo mladších (nepovinně)

03. Účast na trhu práce

– 5 sbíraných proměnných,

3 nepovinné proměnné

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Základní charakteristiky zaměstnání

STAPRO

Postavení v hlavním zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

NACE1D

(nepovinně)

Hospodářská činnost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

(nepovinně)

Základní charakteristiky zaměstnání

ISCO2D

Činnost v hlavním zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_ICT

Odborník v oblasti IKT, nebo jiný pracovník

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_MAN

Manuální pracovník, nebo jiný pracovník

Základní charakteristiky zaměstnání

EMPST_WKT

(nepovinně)

Plný nebo částečný hlavní pracovní úvazek (sebezařazení)

(nepovinně)

Doba trvání smlouvy/dohody

EMPST_CONTR

(nepovinně)

Stálost hlavního zaměstnání

(nepovinně)

04. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

– 1 sbíraná proměnná,

1 odvozená proměnná

Dosažený stupeň vzdělání

ISCEDD

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší stupeň úspěšně ukončeného vzdělání)

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED

Souhrnné údaje o dosaženém stupni vzdělání

05. Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

– 1 sbíraná proměnná

Prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GALI

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů

06. Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

– 1 sbíraná proměnná

Celkový měsíční příjem domácnosti

HH_IQ5

Celkový průměrný běžný čistý měsíční příjem

07. Zapojení do informační společnosti

– 119 sbíraných proměnných,

3 odvozené proměnné,

14 nepovinných proměnných

Přístup k IKT

IACC

Přístup domácnosti k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení)

Používání IKT a jeho frekvence

IU

Poslední použití internetu, kdekoli, prostřednictvím jakéhokoli zařízení

Používání IKT a jeho frekvence

IFUS

Průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců

Činnosti na internetu

IUEM

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání/přijímání elektronické pošty

Činnosti na internetu

IUPH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování (včetně videohovorů) prostřednictvím internetu

Činnosti na internetu

IUSNET

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků)

Činnosti na internetu

IUCHAT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro výměnu rychlých zpráv (instant messaging)

Činnosti na internetu

IUIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zboží nebo službách

Činnosti na internetu

IUNW1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu on-line zpravodajských stránek, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line

Činnosti na internetu

IUPOL2

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyjádření se k občanským či politickým tématům prostřednictvím internetových stránek nebo sociálních médií

Činnosti na internetu

IUVOTE

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast na konzultacích on-line nebo na hlasování o občanských či politických tématech (např. územní plánování, podepisování petice)

Činnosti na internetu

IUMUSS1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro poslech hudby (např. webových rádií, streamované hudby) nebo stahování hudby

Činnosti na internetu

IUSTV

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování televize streamované přes internet (živé vysílání nebo již odvysílané pořady) poskytované televizními stanicemi (např. [příklady z daného státu])

Činnosti na internetu

IUVOD

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa na vyžádání od poskytovatelů komerčních služeb

Činnosti na internetu

IUVSS

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa prostřednictvím služeb pro sdílení souborů

Činnosti na internetu

IUPDG

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hraní nebo stahování her

Činnosti na internetu

IUPCAST

(nepovinně)

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro poslech nebo stahování podcastů

(nepovinně)

Činnosti na internetu

IHIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu)

Činnosti na internetu

IUMAPP

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sjednání schůzky u praktického lékaře prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace (např. nemocnice nebo zdravotního střediska)

Činnosti na internetu

IUAPR

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro přístup k osobní zdravotnické dokumentaci on-line

Činnosti na internetu

IUOHC

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro využití jiných zdravotnických služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace namísto osobní návštěvy nemocnice nebo lékaře (např. získání lékařského předpisu nebo konzultace on-line)

Činnosti na internetu

IUSELL

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Činnosti na internetu

IUBK

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro elektronické bankovnictví (včetně mobilního bankovnictví)

Činnosti na internetu

IUOLC

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to formou účasti na kurzu on-line

Činnosti na internetu

IUOLM

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely formou používání jiných výukových materiálů on-line, než jsou úplné kurzy on-line (např. videoinstruktáže, webináře, elektronické učebnice, výukové aplikace nebo platformy)

Činnosti na internetu

IUOCIS1

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to ke komunikaci s vyučujícími nebo studenty s využitím zvukových nebo obrazových on-line nástrojů

Činnosti na internetu

IUOFE

Činnosti spojené s učením, kterých se respondent během posledních tří měsíců zúčastnil za účelem formálního vzdělávání (např. škola nebo univerzita)

Činnosti na internetu

IUOW

Činnosti spojené s učením, kterých se respondent během posledních tří měsíců zúčastnil pro profesní nebo pracovní účely

Činnosti na internetu

IUOPP

Činnosti spojené s učením, kterých se respondent během posledních tří měsíců zúčastnil pro soukromé účely

Kontakt s veřejnou správou

IGOVIP

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající v přístupu respondenta k informacím o jeho osobě uchovávaným těmito orgány nebo službami

Kontakt s veřejnou správou

IGOVIDB

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající v přístupu respondenta k informacím z veřejných databází nebo rejstříků (např. informace o dostupnosti knih ve veřejných knihovnách, katastry nemovitostí, obchodní rejstříky)

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12IF

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb pro soukromé účely spočívající ve zjišťování informací respondentem (např. informace o službách, dávkách, nárocích, právních předpisech, otevírací době)

Kontakt s veřejnou správou

IGOVIX

Respondent prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců nevyužil přístup k žádným osobním záznamům nebo databázím ani nezískal žádné informace pro soukromé účely

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12FM

Respondent během posledních 12 měsíců stahoval/tiskl úřední formuláře z internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb pro soukromé účely

Kontakt s veřejnou správou

IGOVAPR

Respondent si během posledních 12 měsíců sjednal schůzku nebo provedl rezervaci prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb (např. rezervace knihy ve veřejné knihovně, schůzka se státním zaměstnancem nebo státním poskytovatelem zdravotní péče) pro soukromé účely

Kontakt s veřejnou správou

IGOVPOST

(nepovinně)

Respondent během posledních 12 měsíců obdržel jakékoli úřední sdělení nebo dokumenty zaslané veřejnými orgány prostřednictvím účtu respondenta na internetových stránkách nebo v aplikaci (název služby, existuje-li v daném státě) veřejných orgánů nebo veřejných služeb (např. oznámení o pokutách nebo faktury, dopisy; doručování soudních předvolání, soudních písemností, [příklady z daného státu]) pro soukromé účely – s výjimkou e-mailových nebo SMS informačních zpráv nebo oznámení o tom, že dokument je k dispozici (nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IGOVTAX1

Respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace podal pro soukromé účely vlastní daňové přiznání

Kontakt s veřejnou správou

IGOVODC

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb spočívající v podání žádosti respondenta o úřední doklady nebo potvrzení (např. potvrzení o ukončení studia, rodný list, oddací list, doklad o rozvodu manželství, úmrtní list, potvrzení o pobytu, výpis z policejního nebo trestního rejstříku, [příklady z daného státu])

Kontakt s veřejnou správou

IGOVBE

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb spočívající v podání žádosti respondenta o dávky nebo nároky (např. důchodové dávky, dávky v nezaměstnanosti, přídavky na dítě, zápis na školu nebo univerzitu [příklady z daného státu])

Kontakt s veřejnou správou

IGOVRCC

Činnosti prováděné během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb spočívající v podání jiných žádostí, návrhů nebo stížností respondentem (např. hlášení krádeže policii, podání právní stížnosti, žádost o právní pomoc, zahájení občanskoprávního řízení u soudu, [příklady z daného státu])

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVNN

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – respondent nemusel požadovat žádné dokumenty ani vznášet žádné nároky

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVLS

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – nedostatek dovedností či vědomostí (např. respondent nevěděl, jak internetovou stránku či aplikaci použít, nebo bylo její použití příliš složité)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVSEC

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – obavy o bezpečnost osobních údajů nebo neochota platit on-line (obavy ze zneužití kreditní karty)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVEID

(nepovinně)

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – absence elektronického podpisu či aktivní elektronické identifikace (eID) nebo jiného nástroje k použití eID (nezbytného pro využití služeb) [příklady z daného státu] (nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVOP

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – jménem respondenta to učinila jiná osoba (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný)

Kontakt s veřejnou správou

IRGOVOTH

Důvody, proč respondent během posledních 12 měsíců prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb nepožadoval žádné úřední dokumenty nebo nepodal žádné nároky – jiný důvod

Kontakt s veřejnou správou

IGOVANYS

Respondent byl v kontaktu s veřejnou správou

Kontakt s veřejnou správou

IIGOVDU

Problémy při používání internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců –

používání internetových stránek nebo aplikace bylo obtížné (např. nebyly uživatelsky vstřícné, formulace nebyly jasné, postup nebyl dobře vysvětlen)

Kontakt s veřejnou správou

IIGOVTP

Problémy při používání internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců –

technické problémy při používání internetových stránek nebo aplikací (např. dlouhé načítání, internetová stránka přestala fungovat)

Kontakt s veřejnou správou

IIGOVEID

(nepovinně)

Problémy při používání internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců –

problémy s používáním elektronického podpisu nebo elektronické identifikace (eID) (nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IIGOVPAY

(nepovinně)

Problémy při používání internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců – respondent nemohl prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace zaplatit (např. kvůli chybějícímu přístupu k požadovaným platebním metodám) (nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IIGOVMOB

Problémy při používání internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců – respondent nemohl získat přístup ke službě prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (např. kvůli nekompatibilní verzi zařízení nebo nedostupným aplikacím)

Kontakt s veřejnou správou

IIGOVOTH

Problémy při používání internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb během posledních 12 měsíců –

jiný problém

Kontakt s veřejnou správou

IIGOVX

Respondent během posledních 12 měsíců neměl problémy při používání internetových stránek nebo aplikace veřejných orgánů nebo veřejných služeb

Elektronické obchodování

IBUY

Poslední nákup nebo objednávka zboží či služeb prostřednictvím internetu k soukromým účelům

Elektronické obchodování

BCLOT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu oblečení (včetně sportovního), bot nebo doplňků (jako jsou tašky, šperky) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu sportovního zboží (kromě sportovního oblečení) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hraček pro děti nebo předmětů pro péči o děti (např. dětských plen, lahví nebo kočárků) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFURN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nábytku, bytových doplňků (např. koberců či záclon) nebo zahradnického sortimentu (např. nástrojů či rostlin) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMUSG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hudby na nosičích CD, vinylových deskách atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFLMG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu filmů nebo seriálů na nosičích DVD, discích Blu-ray atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBOOKNLG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu tištěných knih, časopisů či novin od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHARD1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu počítačů, tabletů, mobilních telefonů či příslušenství od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BEEQU1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu spotřební elektroniky (např. televizorů, stereopřehrávačů, kamer, reproduktorových lišt, chytrého systému hlasového asistenta nebo digitálního asistenta) nebo spotřebičů pro domácnost (např. praček) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMED1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu léků či potravinových doplňků, jako jsou vitaminy (kromě obnovení lékařského předpisu on-line), od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFDR

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu donášek z restaurací, řetězců rychlého občerstvení či cateringových služeb od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFDS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu potravin či nápojů z obchodů nebo od poskytovatelů balíčků se surovinami pro domácí přípravu jídla od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCBW

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu kosmetických a zkrášlovacích přípravků či výrobků wellness od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCPH

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu čisticích prostředků či výrobků pro osobní hygienu (např. zubních kartáčků, kapesníků, pracích prostředků nebo čistících utěrek) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jízdních kol, mopedů, automobilů nebo jiných vozidel či jejich náhradních dílů od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BOPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jiného fyzického zboží od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_ANY

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu kteréhokoli z uvedeného fyzického zboží od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_DOM

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od tuzemských prodejců (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_EU

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z jiných zemí EU (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_WRLD

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z ostatních zemí světa (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_UNK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců, jejichž země původu není zjištěna, (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_PP

Zboží zakoupené od soukromých osob prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMUSS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru hudby jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFLMS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru filmů nebo seriálů jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBOOKNLS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru elektronických knih nebo časopisů či novin on-line k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BGAMES

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru her on-line nebo jako stahování pro chytré telefony, tablety, počítače nebo konzoly k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSOFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru počítačového softwaru nebo jiného softwaru jako stahování včetně aktualizací k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHLFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru aplikací zaměřených na zdraví či fitness (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BAPP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru jiných aplikací (např. aplikace v oblasti výuky jazyků, cestování, počasí) (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na sportovní akce k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na kulturní nebo jiné akce (např. vstupenek do kina, na koncerty, veletrhy) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSIMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu předplatného internetového nebo mobilního telefonního připojení k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSUTIL

Používání internetu během posledních tří měsíců ke sjednání nové smlouvy na odběr elektřiny, vody či tepla, odstraňování odpadů nebo podobné služby k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHHS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost (např. uklízení, hlídání dětí, opravy, zahradnické práce) (rovněž pokud byly nakoupeny od soukromých osob) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHHS_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BTPS_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od dopravního podniku, např. k nákupu jízdenek/letenek na místní autobusovou, leteckou či vlakovou dopravu nebo cesty taxislužbou, k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BTPS_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BRA_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u podniku, jako je hotel nebo cestovní agentura, k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BRA_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BOTS (nepovinně)

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jakýchkoli jiných služeb (kromě finančních a pojišťovacích služeb) k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

(nepovinně)

Elektronické obchodování

BFIN_IN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu pojištění, včetně cestovního pojištění, rovněž v rámci balíčku například s letenkou, k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFIN_CR1

Používání internetu během posledních tří měsíců za účelem přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFIN_SH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo prodeji akcií, dluhopisů, podílů ve fondech nebo jiných finančních aktiv k soukromým účelům prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DEM

Používání termostatu, měřiče spotřeby, světel či plug-in zařízení s připojením na internet nebo jiných řešení s připojením na internet v souvislosti s hospodařením s energií pro domácnost respondenta k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DSEC

Používání domácího zabezpečovacího systému, detektorů kouře, bezpečnostních kamer či dveřních zámků s připojením na internet nebo jiných zabezpečovacích a bezpečnostních řešení s připojením na internet pro domácnost respondenta k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DHA

Používání domácích spotřebičů s připojením na internet, jako jsou robotické vysavače, lednice, trouby či kávovary, k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DVA

Používání virtuálního asistenta ve formě chytrého systému hlasového asistenta nebo aplikace k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DX

Respondent pro soukromé účely nepoužil žádné zařízení připojené k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BDK

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – respondent nevěděl, že taková zařízení či systémy existují

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BNN

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – respondent neměl potřebu taková připojená zařízení či systémy použít

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BCST

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – příliš vysoké náklady

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BLC

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – chybějící kompatibilita s jinými zařízeními nebo systémy

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BLSK

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – nedostatek dovedností k použití takových zařízení či systémů

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BCPP

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – obavy týkající se soukromí a ochrany osobních údajů o respondentovi generovaných takovými zařízeními či systémy

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BCSC

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – obavy o bezpečnost (např. obavy z hackingu zařízení či systémů)

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BCSH

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – obavy o bezpečnost či zdraví (např. obavy, že by použití zařízení či systému mohlo způsobit nehodu, zranění či zdravotní problémy)

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_BOTH

Důvody nepoužití žádného zařízení připojeného k internetu v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovacími nebo bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty pro soukromé účely – jiný důvod

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_IUTV

Používání internetu na televizi s připojením na internet v domácnosti respondenta k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_IUGC

Používání internetu na herní konzoli s připojením na internet v domácnosti respondenta k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_IUHA

Používání internetu na domácím audiosystému či přes chytrý systém hlasového asistenta v domácnosti respondenta k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DCS

Používání chytrých hodinek (smart watch) a fitness náramků s připojením na internet, brýlí nebo sluchátek a sledovacích zařízení (GPS lokátorů) s připojením na internet, příslušenství s připojením na internet, oblečení nebo bot s připojením na internet k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DHE

Používání přístrojů s připojením na internet pro monitorování krevního tlaku, hladiny cukru či tělesné hmotnosti (např. inteligentní váhy) nebo jiných pomůcek zdravotní a lékařské péče s připojením na internet k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DTOY

Používání hraček s připojením na internet, jako jsou robotické hračky (včetně vzdělávacích) nebo panenky, k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_DCAR

Používání automobilu se zabudovaným bezdrátovým připojením na internet k soukromým účelům

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_USE

Respondent používal internet věcí

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_PSEC

Problémy s uvedenými zařízeními nebo systémy připojenými k internetu – problémy s bezpečností nebo soukromím (např. zařízení nebo systém byly hackovány, problémy s ochranou informací o respondentovi a jeho rodině generovaných těmito zařízeními nebo systémy)

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_PSHE

Problémy s uvedenými zařízeními nebo systémy připojenými k internetu – problémy s bezpečností či zdravím (např. použití zařízení či systému způsobuje nehody, zranění či zdravotní problémy)

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_PDU

Problémy s uvedenými zařízeními nebo systémy připojenými k internetu – potíže s používáním zařízení (např. nastavení, instalace, připojení, párování zařízení)

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_POTH

Problémy s uvedenými zařízeními nebo systémy připojenými k internetu – jiné problémy (např. problémy s připojením, problémy s podporou)

Připojení k internetu odkudkoli

IOT_PX

Respondent se v souvislosti s uvedenými zařízeními nebo systémy připojenými k internetu nesetkal s žádným problémem

Dopady používání IKT

ECO_DMOB

Způsob, jakým respondent naložil se svým mobilním nebo chytrým telefonem, který nahradil jiným nebo přestal používat

Dopady používání IKT

ECO_DLT

Způsob, jakým respondent naložil se svým laptopem nebo tabletem, který nahradil jiným nebo přestal používat

Dopady používání IKT

ECO_DPC

Způsob, jakým respondent naložil se svým stolním počítačem, který nahradil jiným nebo přestal používat

Dopady používání IKT

ECO_PP

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – cena

(nepovinně)

Dopady používání IKT

ECO_PHD

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – vlastnosti pevného disku (kapacita, rychlost), rychlost procesoru

(nepovinně)

Dopady používání IKT

ECO_PECD

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – ekodesign zařízení, např. trvanlivý, modernizovatelný a opravitelný design vyžadující méně materiálů; materiály použité na obal šetrné k životnímu prostředí atd.

(nepovinně)

Dopady používání IKT

ECO_PEG

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – možnost prodloužit životnost zařízení nákupem dodatečné záruky

(nepovinně)

Dopady používání IKT

ECO_PEE

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – energetická účinnost zařízení

(nepovinně)

Dopady používání IKT

ECO_PTBS

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – systém zpětného odběru nabízený výrobcem nebo prodejcem (tj. výrobce nebo prodejce bere bezplatně zpět zastaralá zařízení nebo nabízí zákazníkům slevy na koupi jiného zařízení)

(nepovinně)

Dopady používání IKT

ECO_PX

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – respondent nezvažoval žádnou z uvedených vlastností

(nepovinně)

Dopady používání IKT

ECO_PBX

(nepovinně)

Vlastnosti, které respondent považoval za důležité, když naposledy zakoupil mobilní nebo chytrý telefon, tablet, laptop nebo stolní počítač – respondent nikdy žádné z těchto zařízení nezakoupil

(nepovinně)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU