(EU) 2021/1891Nařízení Komise (EU) 2021/1891 ze dne 26. října 2021, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 384, 29.10.2021, s. 84-104 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/84


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1891

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 41 odst. 3 první a třetí pododstavec a čl. 42 odst. 2 písm. a), b) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí opatření pro hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty stanovená v nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně vzorů veterinárních osvědčení a seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii.

(2)

Kapitola II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 konkrétně stanoví zvláštní požadavky na dovoz zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata jiná než zvířata kožešinová do Unie a tranzit přes Unii. Tyto zásilky musí být mimo jiné v souladu s pravidly stanovenými v tabulce 2 oddílu 1 uvedené kapitoly.

(3)

Položka 14 tabulky 2 konkrétně stanoví mimo jiné seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec do Unie a tranzit přes Unii, včetně zásilek kožešin pro výrobu získaných produktů z materiálů kategorie 3 uvedených v čl. 10 písm. n) nařízení (ES) č. 1069/2009. Některé členské státy požádaly, aby byla položka 14 v tabulce 2 změněna tak, aby zahrnovala seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz kožešin pro výrobu získaných produktů do Unie. Seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů z kožešinových zvířat do Unie, neexistuje, ale prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa kopytníků do Unie. Na základě vyhodnocení žádosti členských států je vhodné uvést v položce 14 tabulky 2 seznam třetích zemí, z nichž mohou být kožešiny pro výrobu získaných produktů dováženy do Unie. Jelikož třetí země, ze kterých je povolen vstup čerstvého masa kopytníků do Unie, prokazují vysokou úroveň úředních kontrol a ochrany zdraví lidí a zvířat, je vhodné povolit dovoz kožešin pro výrobu získaných produktů z těchto třetích zemí.

(4)

Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Kromě toho kapitola 3 (F) a kapitola 8 přílohy XV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví vzory veterinárních osvědčení pro dovoz do Unie nebo pro tranzit přes Unii vedlejších produktů živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pro vedlejší produkty živočišného původu k použití mimo krmivový řetězec nebo pro vzorky zboží. Uvedené vzory veterinárních osvědčení obsahují mimo jiné požadavek, aby zvířata, z nichž jsou vedlejší produkty živočišného původu získávány, pobývala čtyřicet dnů před porážkou v jediném hospodářství. Z hlediska zdraví zvířat zajišťuje taková 40denní doba pobytu před porážkou bezpečnost nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu dovážených do Unie. Status území prostého slintavky a kulhavky bez očkování je v souladu s normami Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) nejpříznivějším nákazovým statusem a z třetích zemí s takovým nákazovým statusem je povolen dovoz zásilek čerstvého masa do Unie a tranzit přes Unii bez uvedené 40denní doby pobytu za předpokladu, že dotčené země splňují všechny ostatní veterinární požadavky. Některé třetí země, které jsou prosté slintavky a kulhavky, aniž by prováděly očkování, požádaly Komisi o povolení dovážet do Unie nezpracované vedlejší produkty živočišného původu bez 40denní doby pobytu před porážkou. Veterinární podmínky dovozu vedlejších produktů živočišného původu by měly být v souladu s veterinárními požadavky pro vstup čerstvého masa do Unie stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/404.

(6)

Vzory veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu stanovené v kapitole 3 (F) přílohy XV nařízení (EU) č. 142/2011 a pro vedlejší produkty živočišného původu k použití mimo krmivový řetězec nebo pro vzorky zboží stanovené v kapitole 8 přílohy XV uvedeného nařízení by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Kromě toho kapitola V přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví, že získané produkty z materiálu kategorie 1 nebo kategorie 2 by měly být trvale označeny chemickým značením, aby se zabránilo jejich vstupu do krmivového řetězce a aby se zajistily úřední kontroly krmiv. Chemické značení se nevyžaduje u tavených/škvařených tuků kategorie 3. Je proto nezbytné opravit chybnou formulaci ve vzoru veterinárního osvědčení uvedeném v kapitole 10 (B) přílohy XV uvedeného nařízení pro dovoz tavených/škvařených tuků, které nejsou určeny k lidské spotřebě, pro určitá použití mimo krmivový řetězec, určených k odeslání do Unie nebo k tranzitu přes její území.

(8)

Příloha XV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Aby se zabránilo narušení obchodu, mělo by toto nařízení stanovit přechodné období, během kterého by zboží, kterého se týkají změny nařízení (EU) č. 142/2011 podle tohoto nařízení, mělo být nadále přijímáno pro dovoz do Unie a tranzit přes Unii, pokud splňuje požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 142/2011 před zavedením změn podle tohoto nařízení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 31. května 2022 se zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů doprovázené veterinárním osvědčením, které bylo řádně vyplněno a podepsáno v souladu s příslušným vzorem veterinárního osvědčení uvedeným v kapitole 3 (F), kapitole 8 a kapitole 10 (B) přílohy XV nařízení (EU) č. 142/2011, ve znění platném před změnami uvedenými v článku 1 tohoto nařízení, nadále přijímají pro dovoz do Unie nebo tranzit přes Unii, pokud byla daná veterinární osvědčení řádně vyplněna a podepsána nejpozději 31. března 2022.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

V příloze XIV kapitole II oddíle 1 tabulce 2 položce 14 se ve sloupci „Seznamy třetích zemí“ doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

V případě kožešin pro výrobu získaných produktů:

třetí země uvedené v části 1 přílohy XIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 (*1), z nichž je povolen vstup čerstvého masa kopytníků do Unie.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).“"

2)

Příloha XV se mění takto:

a)

kapitola 3 (F) se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 3 (F)

Veterinární osvědčení

pro vedlejší produkty živočišného původu(3) pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území(2)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6
“;

b)

kapitola 8 se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 8

Veterinární osvědčení

pro vedlejší produkty živočišného původu k použití mimo krmivový řetězec nebo pro vzorky zboží(2), určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území(2)

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12
“;

c)

kapitola 10 (B) se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 10 (B)

Veterinární osvědčení

pro tavené/škvařené tuky, které nejsou určeny k lidské spotřebě, pro určitá použití mimo krmivový řetězec, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území(2)

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17
“.


(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU