(EU) 2021/1884Nařízení Komise (EU) 2021/1884 ze dne 27. října 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 382, 28.10.2021, s. 39-51 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 382/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1884

ze dne 27. října 2021,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro chlorantraniliprol byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla pro chlorantraniliprol používaný ve Spojených státech amerických k ošetření luštěnin podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz. Žadatel tvrdí, že povolená použití uvedené látky k ošetření luštěnin ve Spojených státech amerických vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedený v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz uvedených plodin.

(3)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát žádost vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (2). Uvedené stanovisko úřad předal žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatel žádá, jsou přijatelné z hlediska bezpečnosti spotřebitele na základě hodnocení expozice spotřebitelů u 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech dané látky. Celoživotní expozice této látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tuto látku mohou obsahovat, prokázala, že neexistuje riziko překročení přijatelného denního příjmu. Kromě toho úřad dospěl k závěru, že stanovení akutní referenční dávky není nutné vzhledem k nízkému profilu akutní toxicity dotčené látky.

(6)

Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují navrhované změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in strawberries and pulses. EFSA Journal 2020;18(11):6300.


PŘÍLOHA

V příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro chlorantraniliprol nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,7

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,05

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

0,5

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

1

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní (2)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

1

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

1

0153000

c)

ovoce z keřů

1

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

1,5

0154020

Klikvy

1

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

1

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

1

0154050

Šípky

1

0154060

Moruše (bílé a černé)

1

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,01  (*1)

0154080

Bez černý / bezinky

1

0154990

Ostatní (2)

1

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

0,01  (*1)

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní (2)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

0,01  (*1)

0163020

Banány

0,01  (*1)

0163030

Mango

0,01  (*1)

0163040

Papája

0,01  (*1)

0163050

Granátová jablka

0,4

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01  (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0163090

Chlebovník

0,01  (*1)

0163100

Durian cibetkový

0,01  (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01  (*1)

0163990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a)

brambory

0,02

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,02

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

0,06

0213020

Mrkev/karotka

0,08

0213030

Celer bulvový

0,06

0213040

Křen

0,06

0213050

Topinambury

0,06

0213060

Pastinák

0,06

0213070

Petržel kořenová

0,06

0213080

Ředkve

0,5

0213090

Kozí brada

0,06

0213100

Brukev řepka tuřín

0,06

0213110

Brukev řepák vodnice

0,06

0213990

Ostatní (2)

0,06

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní (2)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

0,6

0231020

Paprika setá

1

0231030

Lilek/baklažán

0,6

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,6

0231990

Ostatní (2)

0,6

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,3

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,3

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,2

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,2

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

1

0241020

Květák

0,6

0241990

Ostatní (2)

0,6

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

0,01  (*1)

0242020

Zelí hlávkové

2

0242990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

20

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

0,01  (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

20

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

0255000

e)

čekanka obecná setá

 

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

 

0260010

Fazolové lusky

0,8

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,01  (*1)

0260030

Hrachové lusky

2

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,01  (*1)

0260050

Čočka

0,01  (*1)

0260990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0270010

Chřest

0,01  (*1)

0270020

Kardy

0,01  (*1)

0270030

Celer řapíkatý

10

0270040

Fenykl obecný sladký

0,01  (*1)

0270050

Artyčoky

2

0270060

Pór

0,01  (*1)

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01  (*1)

0270080

Bambusové výhonky

0,01  (*1)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01  (*1)

0270990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,3

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

0,01  (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,06

0401030

Maková semena

0,01  (*1)

0401040

Sezamová semena

0,01  (*1)

0401050

Slunečnicová semena

2

0401060

Semena řepky olejky

2

0401070

Sójové boby

0,05

0401080

Hořčičná semena

0,01  (*1)

0401090

Bavlníková semena

0,3

0401100

Dýňová semena

0,01  (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,01  (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01  (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,01  (*1)

0401140

Konopná semena

0,01  (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,01  (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

0,01  (*1)

0402020

Jádra plodů palem

0,01  (*1)

0402030

Plody palem

0,8

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01  (*1)

0402990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,02

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,02

0500030

Kukuřice

0,02

0500040

Proso

0,02

0500050

Oves

0,02

0500060

Rýže

0,4

0500070

Žito

0,02

0500080

Čirok

0,02

0500090

Pšenice

0,02

0500990

Ostatní (2)

0,02

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,02  (*1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

40

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,02  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,02  (*1)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,02  (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,02  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,02  (*1)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0850000

Pupeny

0,02  (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,02  (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,02  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,02

0900020

Cukrová třtina

0,5

0900030

Kořen čekanky

0,02

0900990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

 

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

0,2

1011020

Tuk

0,2

1011030

Játra

0,2

1011040

Ledviny

0,2

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,2

1011990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

0,2

1012020

Tuk

0,2

1012030

Játra

0,2

1012040

Ledviny

0,2

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,2

1012990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

0,2

1013020

Tuk

0,2

1013030

Játra

0,2

1013040

Ledviny

0,2

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,2

1013990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

0,2

1014020

Tuk

0,2

1014030

Játra

0,2

1014040

Ledviny

0,2

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,2

1014990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

0,2

1015020

Tuk

0,2

1015030

Játra

0,2

1015040

Ledviny

0,2

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,2

1015990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

0,01  (*1)

1016020

Tuk

0,08

1016030

Játra

0,07

1016040

Ledviny

0,07

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

1016990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

0,2

1017020

Tuk

0,2

1017030

Játra

0,2

1017040

Ledviny

0,2

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,2

1017990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

1020000

Mléko

0,05

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,2

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 


(*1)  Mez stanovitelnosti

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU