(EU) 2021/1880Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1880 ze dne 26. října 2021, kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/317, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 380, 27.10.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 380/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1880

ze dne 26. října 2021,

kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/317, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (2), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/317 (3) obsahuje chyby, které mají vliv na oblast působnosti těchto ustanovení: v čl. 14 odst. 1 první větě a v čl. 15 odst. 1 první větě, pokud jde o kritérium pro posouzení soudržnosti výkonnostních cílů, v čl. 21 odst. 3, pokud jde o podmínku vytvoření zvláštní oblasti zpoplatnění letištních a přibližovacích služeb, v čl. 22 odst. 5 návětí třetího pododstavce, pokud jde o oblasti zpoplatnění letištních a přibližovacích služeb, pro které jsou stanoveny stanovené náklady, v čl. 22 odst. 7 druhé větě, pokud jde o povinnost vnitrostátních dozorových orgánů přezkoumat příslušné účetní doklady, v příloze I oddíle 1 bodě 2.1 písm. c), bodě 2.2 písm. a) podbodě iii) a bodě 2.2 písm. b) podbodě iv), pokud jde o místa vstupu nebo opuštění použitá pro výpočet ukazatelů u odletů z letiště mimo evropský vzdušný prostor nebo příletů na toto letiště, v příloze I oddíle 1 bodě 3.1 písm. b), pokud jde o definici „vypočítaného času vzletu“, v příloze I oddíle 2 bodě 1.2 písm. d), pokud jde o vzdušný prostor, pro který se vypočítává míra porušení minim rozstupů, v příloze I oddíle 2 bodě 2.1 písm. b) a bodě 2.2 písm. b) podbodě iii), pokud jde o definici „traťové části“, v příloze II bodě 3.3 písm. e), příloze IV bodě 2.1 písm. d) podbodě iii), příloze VII tabulce 1 bodech 3 a 3.4, příloze VII bodě 2.1 písm. i) a příloze XI bodě 1.2 písm. f), pokud jde o výpočet nákladů na kapitál, v příloze IV bodě 1.3, pokud jde o referenční hodnoty, v příloze VI bodě 1.2 písm. d) a bodě 2.1 písm. d), pokud jde o rozsah oznamovací povinnosti týkající se trendů, v příloze VI bodě 2.1 písm. a) druhém pododstavci, pokud jde o druh údajů, na něž se vztahuje výjimka, v příloze XIII bodě 1.1 písm. a), pokud jde o referenční hodnotu, na níž se zakládá pivotní hodnota, a v příloze XIII bodě 2.1 písm. a) prvním pododstavci a v bodě 2.1 písm. b) prvním pododstavci, pokud jde o podmínku výpočtu finanční výhody a nevýhody.

(2)

Polské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/317 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 (Úř. věst. L 56, 25.2.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU