(EU) 2021/1874Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1874 ze dne 25. října 2021, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2018/395, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám balonů, a prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám kluzáků

Publikováno: Úř. věst. L 378, 26.10.2021, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 378/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1874

ze dne 25. října 2021,

kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2018/395, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám balonů, a prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám kluzáků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na články 23, 27 a 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění nařízení Komise (EU) 2018/395 (2) obsahuje v příloze III části BFCL hlavě BPL bodě BFCL.125 BPL písm. a) a bodě BFCL.145 BPL písm. e) chyby, jež mění význam textu.

(2)

Německé znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 (3) obsahuje v příloze III části SFCL hlavě SPL bodě SFCL.125 SPL písm. a) a bodě SFCL.145 SPL písm. e) podobné chyby, jež mění význam textu.

(3)

Německé znění nařízení (EU) 2018/395 a prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

(netýká se českého znění)

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 64).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU