(EU) 2021/1873Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 ze dne 20. října 2021 o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

Publikováno: Úř. věst. L 378, 26.10.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. října 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 378/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1873

ze dne 20. října 2021

o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 118 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Technické obtíže při šlechtění způsobené složitým genetickým původem nebo pomalou či technicky složitou reprodukcí druhu Asparagus officinalis L. a skupin druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin vyžadují investice do činností v oblasti výzkumu a vývoje. Poté, co se uvedenému druhu a skupinám druhů poskytne ochrana prostřednictvím odrůdových práv, trvá řadu let, než se rostliny namnoží a než se získá dostatečně velké množství, které bude vytvářet přiměřené zisky. Taktéž doba, po kterou může držitel odrůdových práv na základě této ochrany vytvářet zisky, je omezena. V zájmu podpory investic do výzkumu a vývoje odrůd uvedeného druhu a skupin druhů je nezbytné prodloužit dobu trvání ochrany odrůdových práv a podporovat šlechtitelské činnosti s cílem vyvíjet nové odrůdy, a reagovat tak na potřeby zemědělců a spotřebitelů a čelit dopadům změny klimatu. Aby byly tyto investice ziskové, je třeba více času, než je tomu u převážné většiny jiných druhů, jako jsou zemědělské plodiny, které mají často kratší životnost a větší a širší okruh spotřebitelů.

(2)

Uvedení a proniknutí nové odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupin druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin na trh vyžaduje více času než u jiných druhů, aby tato nová odrůda mohla být zisková, neboť zkušenosti ukázaly, že taková nová odrůda prokáže svoji komerční hodnotu až v dlouhodobém horizontu. Z těchto důvodů je přiměřené navrácení investic do výzkumu a vývoje, ve srovnání s jinými druhy, možné až v poměrně pozdním stadiu ochrany uvedeného druhu a skupin druhů.

(3)

Nařízením Rady (ES) č. 2100/94 (3) se vytváří systém odrůdových práv Společenství jako jediné a výlučné formy ochrany práv průmyslového vlastnictví pro odrůdy rostlin ve Společenství. V souladu s čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení trvá odrůdové právo Společenství až do konce pětadvacátého kalendářního roku, nebo v případě odrůd vinné révy a stromů do konce třicátého kalendářního roku, který následuje po udělení.

(4)

Za účelem vytvoření právního prostředí umožňujícího dosažení přiměřeného navrácení investic je vhodné prodloužit dobu trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin o dalších pět let. Toto prodloužení by se mělo vztahovat na práva udělená přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, v den jeho vstupu v platnost nebo po něm.

(5)

Z důvodu jednotnosti by se takové prodloužení mělo vztahovat na všechna odrůdová práva Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin.

(6)

Doba prodloužení by měla být zkrácena, jestliže před udělením odrůdového práva Společenství pro uvedené odrůdy v daném členském státě platila vnitrostátní odrůdová práva, která již tedy šlechtitelům umožnila využívání jejich odrůd,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství

1.   Doba trvání odrůdových práv Společenství stanovená v čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 2100/94 se pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin prodlužuje o pět let.

2.   Odstavcem 1 tohoto článku není dotčen čl. 116 odst. 4 čtvrtá odrážka nařízení (ES) č. 2100/94.

Článek 2

Zkrácení prodloužení

V případě odrůd, pro které bylo vnitrostátní odrůdové právo uděleno dříve než odrůdové právo Společenství, avšak na které se nevztahuje čl. 116 odst. 4 čtvrtá odrážka nařízení (ES) č. 2100/94, se prodloužení uvedené v článku 1 tohoto nařízení zkrátí o nejdelší období v celých kalendářních letech, po které před udělením odrůdových práv Společenství v daném členském státě platilo v souvislosti se stejnou odrůdou jakékoliv udělené vnitrostátní odrůdové právo nebo práva.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 20. října 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Úř. věst. C 220, 9.6.2021, s. 86.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. září 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 5. října 2021.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU