(EU) 2021/1865Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1865 ze dne 22. října 2021, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/66 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují

Publikováno: Úř. věst. L 377, 25.10.2021, s. 32-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 377/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1865

ze dne 22. října 2021,

kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/66 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Francouzské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/66 (2) obsahuje chybu v čl. 1 odst. 1, pokud jde o úřední kontroly, které mají provádět příslušné orgány v provozovnách a na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, a v první větě čl. 1 odst. 4, pokud jde o fyzické kontroly, které mají provádět příslušné orgány.

(2)

Francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/66 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou touto opravou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66 ze dne 16. ledna 2019 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují (Úř. věst. L 15, 17.1.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU