(EU) 2021/1849Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1849 ze dne 21. října 2021, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 374, 22.10.2021, s. 10-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 374/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1849

ze dne 21. října 2021,

kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 10 odst. 6, čl. 14 odst. 3, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 3, čl. 17 odst. 3 a čl. 26 odst. 7 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maltské, německé a španělské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/464 (2) obsahuje chyby v čl. 26 odst. 1 až 7, neboť tato jazyková znění odkazují na datum vstupu v platnost namísto data použitelnosti daného prováděcího nařízení.

(2)

Maltské, německé a španělské znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/464 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Úř. věst. L 98, 31.3.2020, s. 2).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU