(EU) 2021/1842Nařízení Komise (EU) 2021/1842 ze dne 20. října 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 373, 21.10.2021, s. 76-89 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 10. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/76


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1842

ze dne 20. října 2021,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (dále jen „MLR“) pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku flupyradifuron k ošetření jahod, stolních oliv, proskurníku jedlého/ibišku jedlého/okry/bamie, květáku, brokolice, kapusty růžičkové, zelí hlávkového, kapusty kadeřavé a kapusty krmné, kedluben, salátu a ostatních salátových rostlin, špenátu a podobné zeleniny (listů), bylinek a jedlých květů, fazolí, hrachu, semen řepky olejky, hořčičných semen a oliv na olej byla v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR pro flupyradifuron a jeho hlavní metabolit kyselinu difluoroctovou.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost o přípustné odchylky pro dovoz u flupyradifuronu používaného ve Spojených státech amerických k ošetření citrusových plodů, opuncie, bavlníkových semen, kukuřice cukrové, ječmene, kukuřice, čiroku a pšenice, ve Spojených státech amerických a v Kanadě k ošetření ořechů, jádrového ovoce, hroznů, brusnic/borůvek, kořenové a hlíznaté zeleniny, rajčat, papriky seté, lilku/baklažánu, melounů cukrových, celeru řapíkatého, luštěnin, jader podzemnice olejné, sójových bobů a chmele, v Brazílii k ošetření kávových zrn a v Ghaně a Pobřeží slonoviny k ošetření kakaových bobů. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedené látky k ošetření těchto plodin v uvedených zemích vedou k reziduím přesahujícím MLR stanovené v nařízení (ES) č. 396/2005 pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz uvedených plodin.

(4)

V souvislosti s těmito žádostmi předložil žadatel členskému státu zpravodaji, Nizozemsku, doplňkové polní studie plodin, které jsou součástí osevního postupu, a krmné studie u hospodářských zvířat ve lhůtě stanovené nařízením Komise (EU) 2016/486 (2).

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 Nizozemsko uvedené žádosti vyhodnotilo a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (3). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

Pokud jde o flupyradifuron v opunciích, melounech cukrových, rajčatech a chmelu, dospěl úřad k závěru, že předložené údaje nejsou dostatečné ke stanovení nových MLR. Pokud jde o flupyradifuron v celeru bulvovém, nebylo možné vyloučit akutní problém s příjmem. V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(8)

Po posouzení doplňkových polních studií plodin, které jsou součástí osevního postupu, a krmných studií u hospodářských zvířat úřad doporučil zvýšit, snížit nebo zachovat stávající MLR pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu. Úřad zejména navrhl snížit MLR pro flupyradifuron v listech révy vinné a pro kyselinu difluoroctovou v kukuřici, kakaových bobech a játrech prasat. Tyto MLR by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávajících úrovních nebo na úrovních určených úřadem.

(9)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(11)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by toto nařízení mělo stanovit přechodné ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(13)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, mělo by být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuto přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na flupyradifuron v listech révy vinné a kyselinu difluoroctovou v kukuřici cukrové, kakaových bobech a játrech prasat v případě produktů vyprodukovaných v Unii nebo dovezených do Unie před dnem 10 května 2022 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 10 května 2022, pokud jde o MLR pro flupyradifuron v listech révy vinné a pro kyselinu difluoroctovou v kukuřici cukrové, kakaových bobech a játrech prasat.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20 října 2021

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2016/486 ze dne 29. března 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyazofamid, cykloxydim, difluoroctovou kyselinu, fenoxykarb, flumetralin, fluopikolid, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 90, 6.4.2016, s. 1).

(3)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the setting of import tolerances, modification of existing maximum residue levels and evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flupyradifurone and DFA. EFSA Journal 2020;18(6):6133.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in rapeseeds/canola seeds and mustard seeds. EFSA Journal 2020;18(11):6298.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in okra/lady’s finger. EFSA Journal 2021;19(5):6581.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se doplňují nové sloupce pro kyselinu difluoroctovou a flupyradifuron, které znějí:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Kyselina difluoroctová (DFA)

Flupyradifuron

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

 

 

0110010

Grapefruity

0,05

3

0110020

Pomeranče

0,05

3

0110030

Citrony

0,05

1,5

0110040

Kyselé lajmy

0,05

1,5

0110050

Mandarinky

0,05

1,5

0110990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0120000

Ořechy ze stromů

0,04

0,02

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,2

0,6

0130010

Jablka

 

 

0130020

Hrušky

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

0140000

Peckové ovoce

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně

 

 

0140030

Broskve

 

 

0140040

Švestky

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

hrozny

0,15

3

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

0,3

0,4

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

0153010

Ostružiny

0,07

1,5

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0153030

Maliny (červené a žluté)

0,07

1,5

0153990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

0,05

4

0154020

Klikvy

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154050

Šípky

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154080

Bez černý / bezinky

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0154990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Různé ovoce s

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Fíky

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Stolní olivy

0,15

5

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161050

Karamboly

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0211000

a)

brambory

0,2

0,05

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,2

0,05

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,4

0,9

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen

 

 

0213050

Topinambury

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,15

0,01  (*1)

0220010

Česnek

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

0,4

0,7

0231020

Paprika setá

0,9

0,9

0231030

Lilek/baklažán

0,9

1

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,4

0,9

0231990

Ostatní (2)

0,15

0,01  (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,7

0,6

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0 232 990

Ostatní (2)

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

0233010

Melouny cukrové

0,3

0,01  (*1)

0233020

Dýně

0,3

0,01  (*1)

0233030

Melouny vodní

0,15

0,15

0233990

Ostatní (2)

0,15

0,01  (*1)

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,2

0,05

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,15

0,01  (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

0,7

0,6

0241010

Brokolice

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

0,4

0,09

0242020

Zelí hlávkové

0,4

0,3

0242990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

0,6

5

0243990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0244000

d)

kedlubny

0,4

0,09

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

 

0251010

Kozlíček polníček

0,3

6

0251020

Locika setá

0,2

6

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0,08

0,07

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0,3

6

0251050

Barborky

0,3

6

0251060

Roketa setá / rukola

0,3

6

0251070

Červená hořčice

0,3

6

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0,3

6

0251990

Ostatní (2)

0,3

6

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,3

6

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,04

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,08

0,07

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,08

0,07

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,3

6

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

0256070

Tymián

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

0260000

Lusková zelenina

 

 

0260010

Fazolové lusky

0,9

0,5

0260020

Vyluštěná fazolová semena

1

0,4

0260030

Hrachové lusky

0,9

0,5

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

1

0,4

0260050

Čočka

1

0,4

0260990

Ostatní (2)

0,4

0,01  (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,2

0,01  (*1)

0270010

Chřest

 

 

0270020

Kardy

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

0270060

Pór

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

3

3

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

0,05

0,01  (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,06

0,04

0401030

Maková semena

0,05

0,01  (*1)

0401040

Sezamová semena

0,05

0,01  (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,05

0,01  (*1)

0401060

Semena řepky olejky

0,3

0,3

0401070

Sójové boby

0,7

1,5

0401080

Hořčičná semena

0,3

0,3

0401090

Bavlníková semena

0,08

0,8

0401100

Dýňová semena

0,05

0,01  (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,05

0,01  (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,05

0,01  (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,05

0,01  (*1)

0401140

Konopná semena

0,05

0,01  (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,05

0,01  (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,05

0,01  (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

0402010

Olivy na olej

0,15

5

0402020

Jádra plodů palem

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402030

Plody palem

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0402990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0500000

OBILOVINY

 

 

0500010

Ječmen

0,8

3

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,3

0,01  (*1)

0500030

Kukuřice

0,1

0,02

0500040

Proso

0,3

0,01  (*1)

0500050

Oves

0,3

0,01  (*1)

0500060

Rýže

0,3

0,01  (*1)

0500070

Žito

0,3

0,01  (*1)

0500080

Čirok

0,3

3

0500090

Pšenice

1,5

1

0500990

Ostatní (2)

0,3

0,01  (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

 

0610000

Čaje

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0620000

Kávová zrna

0,2

1

0630000

Bylinné čaje z

 

0,05  (*1)

0631000

a)

květů

0,1  (*1)

 

0631010

Heřmánek

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

0631030

Růže

 

 

0631040

Jasmín

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,1  (*1)

 

0632010

Jahodník

 

 

0632020

Roibos

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

0633000

c)

kořenů

0,1  (*1)

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0640000

Kakaové boby

0,06

0,05  (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0700000

CHMEL

0,3

4

0800000

KOŘENÍ

 

 

0 810 000

Semena

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

0820000

Plody

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

0830000

Kůra

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pupeny

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

0870000

Semenné míšky

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

Komodity z

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

1011010

Svalovina

0,15

0,03

1011020

Tuk

0,1

0,015

1011030

Játra

0,09

0,08

1011040

Ledviny

0,2

0,09

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,2

0,09

1011990

Ostatní (2)

0,2

0,09

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

0,4

0,3

1012020

Tuk

0,5

0,2

1012030

Játra

0,4

1

1012040

Ledviny

0,5

1

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

1

1012990

Ostatní (2)

0,5

1

1013000

c)

ovcí

 

 

1013010

Svalovina

0,2

0,3

1013020

Tuk

0,15

0,2

1013030

Játra

0,15

1

1013040

Ledviny

0,3

1

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,3

1

1013990

Ostatní (2)

0,3

1

1014000

d)

koz

 

 

1014010

Svalovina

0,2

0,3

1014020

Tuk

0,15

0,2

1014030

Játra

0,15

1

1014040

Ledviny

0,3

1

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,3

1

1014990

Ostatní (2)

0,3

1

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

Svalovina

0,4

0,3

1015020

Tuk

0,5

0,2

1015030

Játra

0,4

1

1015040

Ledviny

0,5

1

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

1

1015990

Ostatní (2)

0,5

1

1016000

f)

drůbeže

 

0,01  (*1)

1016010

Svalovina

0,15

 

1016020

Tuk

0,03

 

1016030

Játra

0,3

 

1016040

Ledviny

0,02  (*1)

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02  (*1)

 

1016990

Ostatní (2)

0,02  (*1)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

1017010

Svalovina

0,4

0,3

1017020

Tuk

0,5

0,2

1017030

Játra

0,4

1

1017040

Ledviny

0,5

1

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

1

1017990

Ostatní (2)

0,5

1

1020000

Mléko

 

 

1020010

Kravské

0,07

0,15

1020020

Ovčí

0,03

0,15

1020030

Kozí

0,03

0,15

1020040

Kobylí

0,03

0,01  (*1)

1020990

Ostatní (2)

0,03

0,01  (*1)

1030000

Ptačí vejce

0,1

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

2)

V příloze III části A se zrušují sloupce pro kyselinu difluoroctovou a flupyradifuron.


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU