(EU) 2021/1795Nařízení Komise (EU) 2021/1795 ze dne 11. října 2021, kterým se opravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 361, 12.10.2021, s. 43-45 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 6. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2021/618;
Původní znění předpisu

12.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1795

ze dne 11. října 2021,

kterým se opravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro terbuthylazin jsou stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Nařízením Komise (EU) 2021/618 (2) bylo nařízení (ES) č. 396/2005 změněno tak, že MLR pro terbuthylazin v kukuřici cukrové, kukuřici a čiroku byly chybně stanoveny na úrovni 0,01 mg/kg namísto 0,02 mg/kg, což je správná mez stanovitelnosti (LOQ). Hodnota LOQ ve výši 0,02 mg/kg je v souladu s odůvodněným stanoviskem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ke stávajícím MLR podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3).

(3)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(4)

V zájmu jasnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty a donucovací orgány by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako nařízení (EU) 2021/618.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 6. listopadu 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 131, 16.4.2021, s. 55).

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for terbuthylazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1): 5980.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se opravuje takto:

 

Ve sloupci „Terbutylazin (F) (R)“ se maximální limity reziduí u číselných kódů 0234000 „kukuřice cukrová“, 0500030 „kukuřice“ a 0500080 „čirok“ nahrazují těmito hodnotami:

a)

u číselného kódu 0234000 „kukuřice cukrová“: hodnota „0,01*(+)“ hodnotou „0,02*(+)“;

b)

u číselného kódu 0500030 „kukuřice“: hodnota „0,01*“ hodnotou „0,02*“;

c)

u číselného kódu 0500080 „čirok“: hodnota „0,01*“ hodnotou „0,02*“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU