(EU) 2021/1786Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1786 ze dne 8. října 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/78, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2020/600 a týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 359, 11.10.2021, s. 100-102 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. října 2021 Nabývá účinnosti: 16. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/78;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2016/1150; (EU) 2020/592; (EU) 2020/600; (EU) 2021/1785;
Původní znění předpisu

11.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 359/100


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1786

ze dne 8. října 2021,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/78, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2020/600 a týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 54 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/600 (2) zavedlo mimo jiné řadu odchylek od stávajících pravidel v odvětví vína, jejichž cílem bylo poskytnout producentům vína určitou úlevu a pomoci jim vyrovnat se s dopadem pandemie COVID-19. Členským státům zejména umožnilo dočasně se odchýlit od čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150 (3), aby mohly změnit své vnitrostátní programy podpory v odvětví vína v souvislosti s opatřeními uvedenými v čl. 45 odst. 1 písm. a) a v článcích 46 až 52 nařízení (EU) č. 1308/2013, kdykoli je to nutné.

(2)

Cílem této flexibility bylo umožnit členským státům rychle reagovat na výjimečné okolnosti způsobené pandemií COVID-19 a předložit změny jejich vnitrostátních programů podpory, jakmile to budou považovat za nutné. Hlavním důvodem pro to byla nutnost umožnit členským státům, aby již zavedená opatření mohly měnit častěji, ale také, jak je uvedeno v 6. bodě odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2020/600, aby mohly zahrnout další opatření do svých vnitrostátních programů podpory okamžitě po vstupu uvedeného nařízení v platnost a nečekaly na další termín pro předložení změn.

(3)

Kromě opatření stanovených v čl. 45 odst. 1 písm. a) a v článcích 46 až 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla členským státům poskytnuta možnost zahrnout do svých vnitrostátních programů podpory rovněž dočasná mimořádná opatření „nouzová destilace vína“ a „podpora na krizové skladování vína“ uvedená v článcích 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 (4). V důsledku nezamýšleného opomenutí však tato dvě mimořádná opatření nebyla výslovně zmíněna mezi opatřeními uvedenými v čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/600.

(4)

Z čl. 3 odst. 9 a čl. 4 odst. 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 jasně vyplývá, že článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 se obdobně použije na opatření „nouzová destilace vína“ a „podpora na krizové skladování vína“. Cílem těchto ustanovení je zajistit, aby se výjimečná opatření co nejvíce řídila pravidly pro opatření stanovená v nařízení (EU) č. 1308/2013. Ustanovení čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/600 se však dočasně odchyluje od čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 tím, že umožňuje členským státům, aby zahrnuly opatření do svých vnitrostátních programů podpory nebo je v nich změnily, kdykoli je to nutné. V důsledku toho se čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/600 vztahuje rovněž na „nouzovou destilaci vína“ a „podporu na krizové skladování vína“, aby se zajistilo, že mimořádná opatření budou prováděna stejným způsobem jako jakékoli jiné stávající podpůrné opatření.

(5)

Dále je třeba zdůraznit, že ponechání opatření „nouzová destilace vína“ a „podpora na krizové skladování vína“ mimo oblast působnosti čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/600 by bylo v rozporu s vlastním účelem těchto opatření, jímž je poskytnutí naléhavé pomoci trhu s vínem v době krize. Bránění členským státům v provádění změn v jejich vnitrostátních programech podpory konkrétně v případě obou uvedených opatření, zatímco pro jiná opatření je to povoleno, by bylo v rozporu se zřejmým záměrem umožnit členským státům využívat tato opatření co nejdříve a tak často, jak je to nutné.

(6)

Z těchto důvodů prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1785 (5) opravuje čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/600 tím, že obsahuje výslovný odkaz na mimořádná opatření stanovená v článcích 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 s účinkem ode dne 4. května 2020.

(7)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/78 (6) však bylo prodlouženo uplatňování opatření zavedených prováděcím nařízením (EU) 2020/600 na dobu trvání rozpočtového roku 2021, a to nahrazením čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení. Uvedené ustanovení rovněž neobsahuje odkaz na mimořádná opatření stanovená v článcích 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592. Proto je vhodné uvedené ustanovení rovněž opravit.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/78 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(9)

Aby se předešlo znevýhodnění členských států, které v rozpočtovém roce 2021 provedly změny ve svých vnitrostátních programech podpory v souvislosti s mimořádnými opatřeními stanovenými v článcích 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592, mělo by se toto nařízení použít se zpětnou účinností ode dne, kdy se začaly uplatňovat příslušné změny učiněné na základě prováděcího nařízení (EU) 2021/78.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/78

V čl. 1 bodě 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/78 se znění nahrazující čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/600 nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 mohou členské státy – kdykoli je to během rozpočtových roků 2020 a 2021 nutné, avšak nejpozději do 15. října 2021 – provádět v souvislosti s opatřeními uvedenými v čl. 45 odst. 1 písm. a) a v článcích 46 až 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v článcích 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 (*1)změny ve svých vnitrostátních programech podpory v odvětví vína podle čl. 41 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. října 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/600 ze dne 30. dubna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892, prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 a prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19 (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 40).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 6).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1785 ze dne 8. října 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/600, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína (viz strana 98 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/78, ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/600, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892, prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 a prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19 (Úř. věst. L 29, 28.1.2021, s. 5).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU