(EU) 2021/1771Nařízení Komise (EU) 2021/1771 ze dne 7. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o listy ředkve (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 356, 8.10.2021, s. 30-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. října 2021 Nabývá účinnosti: 28. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1771

ze dne 7. října 2021,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o listy ředkve

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkty rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů (dále jen „MLR“) stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 s výhradou ustanovení uvedeného nařízení, jsou uvedeny v jeho příloze I.

(2)

Nařízením Komise (EU) 2018/62 (2) byla mimo jiné do části B přílohy I doplněna komodita „listy ředkve“ a byla propojena s komoditou „kapusta kadeřavá a kapusta krmná“ v části A téže přílohy. V důsledku toho se MLR pro kapustu kadeřavou a kapustu krmnou vztahují i na listy ředkve.

(3)

Jelikož v době přijetí nařízení (EU) 2018/62 nebyly k dispozici údaje z pokusů týkajících se reziduí, které by potvrdily, zda je uvedená klasifikace vhodná, bylo nařízením Komise (EU) 2018/1049 (3) stanoveno přechodné období. Aby mohly členské státy tyto údaje získat, byla u komodity „listy ředkve“ doplněna poznámka pod čarou v tom smyslu, že u této komodity se MLR pro „kapustu kadeřavou a kapustu krmnou“ nepoužijí do 31. prosince 2021.

(4)

Poněvadž členské státy, které tyto údaje získávají, nedávno informovaly Komisi, že získávání těchto údajů je opožděno, mělo by být výše zmíněné přechodné období prodlouženo o další tři roky, aby mohly být pokusy a jejich posouzení dokončeny.

(5)

Zmíněná poznámka pod čarou v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části B přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 se poznámka pod čarou (3) nahrazuje tímto:

„(3)

MLR se použijí pro listy ředkve ode dne 1. ledna 2025.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2018/62 ze dne 17. ledna 2018, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 18, 23.1.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2018/1049 ze dne 25. července 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 189, 26.7.2018, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU