(EU) 2021/1769Nařízení Komise (EU) 2021/1769 ze dne 5. října 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevet druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 9, 10 a 11 pro plavidla plující pod vlajkou Itálie o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů

Publikováno: Úř. věst. L 356, 8.10.2021, s. 24-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. října 2021 Nabývá účinnosti: 9. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1769

ze dne 5. října 2021,

kterým se stanoví zákaz rybolovu krevet druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 9, 10 a 11 pro plavidla plující pod vlajkou Itálie o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2021/90 (2) stanoví rybolovná práva na rok 2021.

(2)

Podle informací, které Komise obdržela, se nejvyšší přípustná intenzita rybolovu týkající se krevet druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 9, 10 a 11 pro plavidla plující pod vlajkou Itálie nebo registrovaná v Itálii o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů považuje pro rok 2021 za dosaženou.

(3)

Rybolov uvedené skupiny populací je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání intenzity rybolovu

Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu přidělená Itálii pro skupinu populací krevet druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 9, 10 a 11 na rok 2021 uvedenou v příloze se považuje za dosaženou od data stanoveného ve zmíněné příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov skupiny populací uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Itálie nebo registrovanými v Itálii o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2021/90 ze dne 28. ledna 2021, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

16/TQ90

Členský stát

Itálie

Kód skupiny intenzity rybolovu

EFF2/MED2_TR3

Skupina populací

Kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11

Celková délka dotčených plavidel

≥ 18 m a < 24 m

Datum ukončení

15. 8. 2021


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU