(EU) 2021/1763Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1763 ze dne 6. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/600, pokud jde o odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 355, 7.10.2021, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. října 2021 Nabývá účinnosti: 16. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1763

ze dne 6. října 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/600, pokud jde o odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 54 písm. a), b) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/600 (2) zavedlo řadu odchylek od stávajících pravidel v odvětví vína, které byly uvedeny mimo jiné v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1150 (3) a jejichž cílem bylo poskytnout producentům vína určitou úlevu a pomoci jim vyrovnat se s dopadem pandemie COVID-19. Navzdory užitečnosti těchto opatření se však trhu s vínem nepodařilo obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

(2)

Pandemie COVID-19 není pod kontrolou. Očkovací kampaně v některých regionech Unie a na celém světě jsou nedostatečné a ve většině zemí jsou stále uplatňována omezení pohybu i opatření omezující fyzické kontakty. Mezi tato opatření i nadále patří omezení týkající se cestování, velikosti společenských akcí, soukromých oslav, veřejných akcí i možnosti konzumovat jídlo a nápoje mimo domov. Uvedená omezení vedou k dalšímu poklesu spotřeby vína v Unii, k větším zásobám a obecněji k narušování trhu. V některých členských státech je třetina spotřeby vína spojena s cestovním ruchem. Spotřeba vína proto nadále klesá a zásoby zůstávají vysoké. Tyto dopady pandemie spolu se cly uloženými Spojenými státy a mrazem, který udeřil v Evropě v dubnu 2021, mají závažný negativní dopad na příjmy producentů vína v Unii. Odhaduje se, že kombinace všech těchto faktorů vedla ke snížení obratu odvětví vína v Unii v průměru o 15 až 20 %, přičemž některé společnosti vykázaly ztráty až 40 %.

(3)

Stávající významné narušení trhu s vínem v Unii kromě toho dále prohlubuje nejistota co do délky trvání krize, kterou lze kvůli rychlé mutabilitě viru i nadále obtížně předvídat. To znamená, že proces oživení odvětví bude trvat déle, než se dalo předpokládat počátkem roku 2021. Je proto vhodné odvětví vína v Unii i nadále nabízet dočasnou a mimořádnou podporu, aby se zabránilo nárůstu úpadků, který lze pozorovat.

(4)

Pokračující provádění opatření k řešení krize v odvětví vína v Unii, která byla zavedena prováděcím nařízením (EU) 2020/600 a následně pozměněna prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/78 (4), se považuje za nezbytné k tomu, aby členské státy a hospodářské subjekty měly k provádění programů podpory v odvětví vína v Unii nezbytnou flexibilitu. Zejména možnost, aby členské státy v případě potřeby v průběhu roku pozměnily své příslušné vnitrostátní programy, umožňuje členským státům na výjimečné okolnosti posledních měsíců rychle reagovat a předkládat změny svých programů podpory, jakmile je to považováno za nezbytné. Tato flexibilita umožňuje členským státům zavádět nová opatření, optimalizovat již zavedená opatření a častěji a podle potřeby přizpůsobovat opatření s ohledem na rychle se měnící situaci na trhu. Kromě toho flexibilita zavedená za účelem provádění opatření, které se týká zelené sklizně, poskytuje hospodářským subjektům čas potřebný k naplánování opatření a nalezení potřebné pracovní síly pro provoz za obtížných podmínek, jež nastaly v důsledku pandemie COVID-19.

(5)

Vzhledem k tomu, že se očekává, že důsledky pandemie COVID-19 budou pokračovat i po konci roku 2021, a tedy po značnou část rozpočtového roku 2022, je nezbytné prodloužit uplatňování opatření stanovených v článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/600 na dobu trvání rozpočtového roku 2022. Jelikož však opatření stanovená v článcích 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 (5) mohou být v rámci programů podpory v odvětví vína financována pouze v rozpočtových letech 2020 a 2021, na uvedená opatření by se delší použitelnost neměla vztahovat.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/600 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby byla zajištěna kontinuita mezi rozpočtovými roky 2021 a 2022, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne 16. října 2021.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/600

Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/600 se mění takto:

1)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 mohou členské státy – kdykoli je to během rozpočtových roků 2020 a 2021 nutné, avšak nejpozději do 15. října 2021 – provádět v souvislosti s opatřeními uvedenými v čl. 45 odst. 1 písm. a) a v článcích 46 až 52 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v článcích 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 (*1) změny ve svých vnitrostátních programech podpory v odvětví vína podle čl. 41 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Členské státy mohou takové změny svých vnitrostátních programů podpory rovněž provádět, kdykoli je to nutné během rozpočtového roku 2022, avšak nejpozději do 15. října 2022, ale pouze ve vztahu k opatřením uvedeným v čl. 45 odst. 1 písm. a) a v článcích 46 až 52 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 6).“;"

2)

v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 mohou členské státy během rozpočtových roků 2020, 2021 a 2022:“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/600 ze dne 30. dubna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892, prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 a prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19 (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 40).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/78, ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/600, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892, prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, prováděcího nařízení (EU) č. 615/2014, prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 a prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19 (Úř. věst. L 29, 28.1.2021, s. 5).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU