(EU) 2021/1762Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1762 ze dne 30. září 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Σητϵία Λασιθίου Κρήτης“ (Sitia Lasithiou Kritis) (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 355, 7.10.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. října 2021 Nabývá účinnosti: 27. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1762

ze dne 30. září 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Σητεία Λασιθίου Κρήτης“ (Sitia Lasithiou Kritis) (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Řecka o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Σητεία Λασιθίου Κρήτης“ (Sitia Lasithiou Kritis) zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 134/98 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Σητεία Λασιθίου Κρήτης“ (Sitia Lasithiou Kritis) (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 134/98 ze dne 20. ledna 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 6).

(3)  Úř. věst. C 226, 14.6.2021, s. 12.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU