(EU) 2021/1761Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1761 ze dne 5. října 2021, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží, minimální hloubku moře a zákaz rybolovu v chráněných stanovištích v případě rybolovu pobřežními nevody v teritoriálních vodách Chorvatska

Publikováno: Úř. věst. L 353, 6.10.2021, s. 6-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. října 2021 Nabývá účinnosti: 27. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 26. října 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1761

ze dne 5. října 2021,

kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží, minimální hloubku moře a zákaz rybolovu v chráněných stanovištích v případě rybolovu pobřežními nevody v teritoriálních vodách Chorvatska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 a čl. 13 odst. 5 a 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. října 2018 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2018/1586 (2), kterým se stanoví odchylka od čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce a čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží, minimální hloubku moře a zákaz rybolovu v chráněných stanovištích v případě rybolovu pobřežními nevody v teritoriálních vodách Chorvatska Odchylka se týkala používání tradičních pobřežních nevodů „girarica“ a „migavica“ k lovu modráka ostronosého (Spicara smaris), jakož i používání tradičního pobřežního nevodu s velkou velikostí ok „šabakun“ k lovu kranase Dumerilova (Seriola dumerili), tradičního pobřežního nevodu „oližnica“ k lovu gavúna štíhlého (Atherina boyeri) v chorvatských teritoriálních vodách. Tato odchylka pozbývá platnosti dnem 26. října 2021.

(2)

Dne 22. března 2021 obdržela Komise od Chorvatska žádost o prodloužení uvedené odchylky týkající se používání tradičního pobřežního nevodu „oližnica“ k lovu gavúna štíhlého (Atherina boyeri) a tradičních pobřežních nevodů „girarica“ a „migavica“ k lovu modráka ostronosého (Spicara smaris) v chorvatských teritoriálních vodách. Prostřednictvím téže žádosti požádalo Chorvatsko o prodloužení odchylky od čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006 pro použití tradičních pobřežních nevodů „girarica“ a „migavica“ k lovu modráka ostronosého (Spicara smaris).

(3)

Chorvatsko poskytlo aktuální informace a technické odůvodnění pro prodloužení uvedené odchylky.

(4)

Chorvatsko přijalo na základě ministerské vyhlášky (3) v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006 plán řízení („chorvatský plán řízení“) dne 15. září 2021.

(5)

Žádost se týká rybolovných činností, které již Chorvatsko povolilo, a týká se plavidel, která působí v rybářském sektoru po více než pět let a provozují činnost podle chorvatského plánu řízení.

(6)

Žádost se vztahuje na 71 plavidel uvedených v chorvatském plánu řízení upravujícím používání pobřežních nevodů v chorvatských teritoriálních vodách a chorvatský plán řízení zaručuje, že intenzita rybolovu nebude dále zvýšena, jak požaduje čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(7)

Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(8)

Prodloužení odchylky požadované Chorvatskem a související chorvatský plán řízení posoudil na svém plenárním zasedání konaném ve dnech 22. až 26. března 2021 (4) Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR).

(9)

VTHVR poznamenal, že plán řízení vykazuje ve srovnání s předchozím plánem značné zlepšení, zejména pokud jde o zlepšení selektivity a pokusy provést průzkumná posouzení populací a referenční body.

(10)

Prodloužení odchylky, o něž Chorvatsko požádalo, je v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4 odst. 5 a v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(11)

Prodloužení odchylky požadované Chorvatskem se týká omezeného počtu plavidel v porovnání s velkou oblastí rozmístění všech vnitrostátních loďstev, která představují méně než 1 % veškerého chorvatského loďstva a méně než 1 % hrubé prostornosti („GT“) veškerého vnitrostátního loďstva.

(12)

Jedná se o specifická zeměpisná omezení, která jsou dána jak odlišnou morfologickou strukturou Chorvatska, která se skládá z dlouhého pobřeží včetně mnoha ostrovů, tak prostorovým rozšířením cílových druhů, které se vyskytují výhradně v některých specifických lokalitách a zónách v pobřežních oblastech v hloubce menší než 50 m.

(13)

Pokud jde o lov modráka ostronosého pobřežními nevody „girarica“ a „migavica“, týká se žádost rybolovných činností plavidel o celkové délce nejvýše 12 m a výkonu motoru nejvýše 85 kW s vlečnými sítěmi pro lov při dně, tradičně prováděný nad dnem s výskytem mořských řas druhu Posidonia, v souladu s čl. 4 odst. 5 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1967/2006. Vedle toho se rybolovná činnost, pokud jde o lov modráka ostronosého, týká přibližně 4 % oblastí se dny s výskytem mořských řas druhu Posidonia oceanica v rámci oblasti, na niž se vztahuje plán řízení, a méně než 3 % oblastí se dny s výskytem mořských řas v teritoriálních vodách Chorvatska v souladu s požadavky čl. 4 odst. 5 prvního pododstavce bodů ii) a iii) nařízení (ES) č. 1967/2006.

(14)

Rybolov nelze provádět pomocí jiných zařízení, protože pouze pobřežní nevody mají technické vlastnosti nezbytné pro provádění tohoto druhu rybolovu.

(15)

Rybolov navíc nemá významný dopad na mořské prostředí, neboť pobřežní nevody jsou velmi selektivní lovná zařízení. Chorvatský plán řízení stanoví všechny příslušné definice dotčených druhů rybolovu a zaručuje, že oprávnění k rybolovu budou vydána pouze určeným 71 plavidlům, kterým Chorvatsko udělilo oprávnění k rybolovu. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že v souladu s chorvatským plánem řízení a ministerskou vyhláškou jsou loviště pro pro lov sítěmi pobřežních nevodů „miavica“, „girarica“ a „oližnica“ stanovena v příloze II chorvatského plánu řízení, zatímco pobřežní nevody „oližnica“ k lovu gavúna štíhlého jsou povoleny pouze ve vymezené oblasti rybolovné podoblasti „E4“ a v části podoblasti „F2“. Navíc je zakázáno používat sítě pobřežních nevodů v oblastech označených jako národní parky a zvláštní stanoviště.

(16)

Dotčené rybolovné činnosti splňují požadavky čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006, neboť nevody jsou taženy ve vodním sloupci a nedotýkají se mořského dna.

(17)

Požadavky čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1967/2006, nahrazeného čl. 8 odst. 1 a přílohou IX částí B oddílem I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (5), se neuplatní, protože se vztahují na traulery.

(18)

Chorvatsko ve svém plánu řízení povolilo odchylku od minimální velikosti ok, pokud jde o používání tradičních pobřežních nevodů „oližnica“ k lovu gavúna štíhlého (Atherina boyeri), stanovené v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1967/2006 na základě splnění požadavků čl. 9 odst. 7 uvedeného nařízení vzhledem k vysoce selektivní povaze dotčeného rybolovu, jeho zanedbatelnému dopadu na mořské prostředí a skutečnosti, že se na něj nevztahují ustanovení čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(19)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 byl zrušen nařízením (EU) 2019/1241. Podle bodu 4 části B přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241 však odchylky od minimální velikosti ok přijaté na základě článku 9 nařízení (ES) č. 1967/2006, které byly v platnosti ke dni 14. srpna 2019, mohou platit nadále, pokud nevedou ke zvýšení úlovků nedospělých jedinců. Prodloužení odchylky, které požaduje Chorvatsko, je v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 1967/2006 a v bodě 4 části B přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241, neboť nevede ke zhoršení norem v oblasti selektivity, zejména ke zvýšení úlovků nedospělých jedinců, platných ke dni 14. srpna 2019, a jeho smyslem je dosažení cílů a záměrů stanovených v článcích 3 a 4 uvedeného nařízení.

(20)

Komise podotýká, že Chorvatsko ve svém plánu řízení nepovolilo odchylku od požadavků čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1967/2006, nahrazeného čl. 8 odst. 1 a přílohou IX částí B bodem 4 nařízení (EU) 2019/1241, pokud jde o používání tradičních pobřežních nevodů „girarica“ a „migavica“ k lovu modráka ostronosého (Spicara smaris).

(21)

Dotyčné rybolovné činnosti se provádějí ve vzdálenosti 500 metrů od pobřeží, a nenarušují proto činnosti jiných plavidel.

(22)

Chorvatský plán řízení zajišťuje, aby byly úlovky druhů uvedených v části A přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241 minimální, protože cílovými druhy jsou gavún štíhlý (Atherina boyeri) a modrák ostronosý (Spicara smaris), které nejsou v části A přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241 uvedeny.

(23)

Rybolovné činnosti jsou vysoce selektivní a nezaměřují se na hlavonožce.

(24)

Chorvatský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 5 pátém pododstavci a v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006.

(25)

Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (6).

(26)

Požadované odchylky by proto měly být o dva roky prodlouženy.

(27)

Chorvatsko by mělo Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveném v chorvatském plánu řízení.

(28)

Omezené trvání odchylky umožní zajistit včasná nápravná řídicí opatření, pokud zpráva Komisi poukáže na špatný stav ochrany lovených populací, a zároveň poskytne prostor pro rozšíření vědeckého základu pro kvalitnější plán řízení.

(29)

Jelikož platnost odchylky udělené prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1586 skončila dne 26. října 2021, mělo by se toto nařízení v zájmu zajištění právní kontinuity použít s účinkem od 27. října 2021.

(30)

Z důvodu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(31)

Tímto nařízením není dotčeno stanovisko Komise, pokud jde o soulad činnosti, na niž se vztahuje tato odchylka, s jinými právními předpisy EU, zejména se směrnicí Rady 92/43 (7).

(32)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

1.   Ustanovení čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije na plavidla lovící modráka ostronosého (Spicara smaris) pobřežními nevody „girarica“ a „migavica“ v teritoriálních vodách Chorvatska.

2.   Ustanovení čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužijí v teritoriálních vodách Chorvatska na plavidla používaná pro tyto druhy rybolovu:

a)

gavúna štíhlého (Atherina boyeri) pobřežními nevody „oližnica“ a

b)

modráka ostronosého (Spicara smaris) pobřežními nevody „girarica“ a „migavica“.

3.   Pobřežní nevody uvedené v odstavcích 1 a 2 používají plavidla:

a)

opatřená registračním číslem stanoveným v chorvatském plánu řízení přijatém Chorvatskem;

b)

působící v odvětví rybolovu více než pět let, u nichž nesmí být v budoucnu zvýšena stávající intenzita rybolovu, a

c)

mající povolení k rybolovu a provozující činnost podle chorvatského plánu řízení v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 2

Plán sledování a zpráva

Chorvatsko předloží Komisi do 26. října 2023 zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v chorvatském plánu řízení uvedeném v čl. 1 odst. 3 písm. c).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. října 2021 do dne 26. října 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 5. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1586 ze dne 22. října 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží, minimální hloubku moře a zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti v případě rybolovu pobřežními nevody v teritoriálních vodách Chorvatska (Úř. věst. L 264, 23.10.2018, s. 16).

(3)  Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, OJ 30/18 a jeho změny 49/18, 78/18, 54/19, 27/21 a 100/21.

(4)  Vědecko-technický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva ze 66. plenárního zasedání (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2021, k dispozici na této adrese: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 Evropského parlamentu a Rady, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU