(EU) 2021/1756Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1756 ze dne 6. října 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik a nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o přímé dodávky masa z drůbeže a zajícovců (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 357, 8.10.2021, s. 27-30 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. října 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. října 2021 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 357/27


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1756

ze dne 6. října 2021,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik a nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o přímé dodávky masa z drůbeže a zajícovců

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (3) stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol, mimo jiné pro ověření souladu s pravidly týkajícími se bezpečnosti potravin a krmiv.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (4) stanoví pravidla mimo jiné pro kontrolu a používání veterinárních léčivých přípravků se zvláštním zaměřením na antimikrobiální rezistenci.

(3)

V souladu s nařízením (EU) 2019/6 je uvážlivější a odpovědnější používání antimikrobiotik zajištěno mimo jiné zákazem jejich používání za účelem stimulace růstu a zvýšení produkce a zákazem používání antimikrobiotik vyhrazených k léčbě určitých infekcí u lidí. Podle čl. 118 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6 musí subjekty ze třetích zemí vyvážející zvířata a produkty živočišného původu do Unie tyto zákazy dodržovat. Jak je zdůrazněno v bodě odůvodnění 49 uvedeného nařízení, při posuzování poměru přínosů a rizik určitých veterinárních antimikrobik v Unii je důležité zohlednit mezinárodní rozměr rozvoje rezistence vůči antimikrobikům a přijímat nediskriminační a přiměřená opatření, přičemž je třeba respektovat povinnosti Unie vyplývající z relevantních mezinárodních dohod.

(4)

Článek 118 nařízení (EU) 2019/6 navazuje na sdělení Komise ze dne 29. června 2017 nazvané „Evropský akční plán Jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci“ tím, že zlepšuje prevenci a kontrolu antimikrobiální rezistence a podporuje uvážlivější a odpovědnější používání antimikrobik u zvířat.

(5)

Aby se zajistilo účinné provádění zákazu používání antimikrobik za účelem stimulace růstu a zvýšení produkce a zákazu používání antimikrobik vyhrazených k léčbě určitých infekcí u lidí, měly by být úřední kontroly pro ověření toho, zda zvířata a produkty živočišného původu vyvážené do Unie splňují požadavky čl. 118 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6, zahrnuty do oblasti působnosti nařízení (EU) 2017/625, pokud jsou zároveň respektovány povinnosti Unie vyplývající z relevantních mezinárodních dohod.

(6)

V souladu s čl. 18 odst. 7 písm. g) nařízení (EU) 2017/625 má Komise přijmout zvláštní pravidla pro provádění úředních kontrol týkajících se kritérií a podmínek k určení situace, kdy v souvislosti s hřebenatkovitými (Pectinidae), mořskými plži a sumýši (Holothuroidea) nemá být provedena klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí. Sumýši jsou třídou ostnokožců. Ostnokožci obecně nejsou živočichy, kteří získávají potravu filtrací vody. Riziko nahromadění mikroorganismů v souvislosti s fekálním znečištěním je tudíž u těchto živočichů nízké. Kromě toho nebyly hlášeny žádné epidemiologické informace, které by mohly spojovat rizika pro veřejné zdraví s ostnokožci, kteří nezískávají potravu filtrací vody. Z tohoto důvodu by měla být možnost odchýlit se od požadavku klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí stanovená v čl. 18 odst. 7 písm. g) nařízení (EU) 2017/625 rozšířena na všechny ostnokožce, kteří nezískávají potravu filtrací vody, například na ty, kteří patří do třídy ježovek, a neměla by se omezovat jen na sumýše. Ze stejného důvodu by mělo být vyjasněno, že podmínky pro klasifikaci a monitorování klasifikovaných produkčních a sádkovacích oblastí, které má stanovit Komise, se vztahují na živé mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže, s výjimkou mořských plžů a ostnokožců, kteří nezískávají potravu filtrací vody. Terminologie použitá v čl. 18 odst. 6, 7 a 8 nařízení (EU) 2017/625 by měla být odpovídajícím způsobem sladěna.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (5) vylučuje ze své oblasti působnosti případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso. Ode dne použitelnosti uvedeného nařízení, tedy od 1. ledna 2006, byla tato odchylka několikrát rozšířena na veškeré maso z drůbeže a zajícovců jakožto přechodné opatření. Poslední prodloužení přechodného období nařízením Komise (EU) 2017/185 (6) skončilo dne 31. prosince 2020. Během patnáctiletého přechodného období nebyly zaznamenány žádné významné potíže v oblasti bezpečnosti potravin, které by byly způsobeny činnostmi prováděnými v souladu se zmíněnou odchylkou v rozšířené působnosti. Kromě toho Komise ve svém sdělení ze dne 20. května 2020 nazvaném „Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ zdůrazňuje význam kratších dodavatelských řetězců pro posílení odolnosti regionálních a místních potravinových systémů. Rozšíření působnosti odchylky na veškeré maso z drůbeže a zajícovců by proto mělo být zavedeno trvale. Nařízení (ES) č. 853/2004 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V souladu s čl. 47 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2017/625 mají příslušné orgány provádět úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie u každé zásilky zvířat a zboží, na které se mimo jiné vztahují mimořádná opatření stanovená v aktech přijatých v souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (7). Článek 249 nařízení (EU) 2016/429 se však netýká mimořádných opatření Komise. Tato chyba by proto měla být opravena a měl by být učiněn odkaz na článek 261 nařízení (EU) 2016/429.

(9)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnit úřední kontroly použití antimikrobik u zvířat a produktů živočišného původu vstupujících do Unie, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

Nařízení (EU) 2017/625 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Vzhledem k tomu, že se nařízení (EU) 2019/6 použije ode dne 28. ledna 2022, měla by se odpovídající ustanovení tohoto nařízení použít od téhož dne,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2017/625 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (*1); toto nařízení se však vztahuje na úřední kontroly pro ověření souladu s čl. 118 odst. 1 uvedeného nařízení.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43).“;"

2)

článek 18 se mění takto:

a)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Pro účely úředních kontrol uvedených v odstavci 1 prováděných v souvislosti s živými mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořskými plži provedou příslušné orgány klasifikaci produkčních a sádkovacích oblastí.“,

b)

v odstavci 7 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

kritérií a podmínek k určení situace, kdy nemá být odchylně od odstavce 6 provedena klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí v souvislosti s:

i)

hřebenatkovitými a

ii)

ostnokožci a mořskými plži, nezískávají-li potravu filtrací vody;“,

c)

v odstavci 8 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

podmínky pro klasifikaci a monitorování klasifikovaných produkčních a sádkovacích oblastí pro živé mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže;“.

3)

v čl. 47 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002, článkem 261 nařízení (EU) 2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 požadující, aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené prostřednictvím svých kódů podle kombinované nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie úředním kontrolám;“.

Článek 2

V čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 853/2004 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli;“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. října 2021.

Ustanovení čl. 1 bodu 1 se však použije ode dne 28. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 6. října 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Úř. věst. C 341, 24.8.2021, s. 107.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. září 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2021.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43).

(5)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2017, s. 21).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU