(EU) 2021/1755Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1755 ze dne 6. října 2021, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Publikováno: Úř. věst. L 357, 8.10.2021, s. 1-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. října 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 9. října 2021 Nabývá účinnosti: 9. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

12016E175; 12016E322;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES, Euratom) č. 2988/95; (Euratom, ES) č. 2185/96; (ES) č. 2012/2002; (EU, Euratom) č. 883/2013; (EU) č. 1380/2013; (EU) č. 651/2014; 12016E011; (EU) 2016/679; (EU) 2016/1841; (EU) 2017/1371; (EU) 2017/1939; (EU, Euratom) 2018/1046; (EU) 2018/1725; (EU) 2020/852; (EU, Euratom) 2020/2092;
Původní znění předpisu

8.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 357/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1755

ze dne 6. října 2021,

kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 175 třetí pododstavec a čl. 322 odst. 1 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

s ohledem na stanovisko Účetního dvora (3),

v souladu s řádným legislativním postupem (4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (5) (dále jen „dohoda o vystoupení“) vstoupila v platnost dne 1. února 2020. Přechodné období uvedené v článku 126 dohody o vystoupení skončilo dnem 31. prosince 2020. Během přechodného období zahájily Unie a Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) formální jednání o budoucích vztazích.

(2)

Po skončení přechodného období se staly realitou překážky obchodu, přeshraničních výměn a volného pohybu osob, služeb a kapitálu mezi Unií a Spojeným královstvím s širokými a dalekosáhlými důsledky pro podniky, zejména malé a střední podniky a jejich pracovníky, jakož i pro místní komunity, orgány veřejné správy a občany. Jelikož jsou tyto důsledky nevyhnutelné, je třeba je co nejvíce zmírnit a zúčastněné strany musí zajistit, aby na ně byly připraveny.

(3)

Za těchto výjimečných okolností je Unie odhodlána zmírnit nepříznivé hospodářské, sociální, územní, a případně environmentální důsledky vystoupení Spojeného království z Unie a projevit solidaritu se všemi členskými státy, včetně jejich regionů a místních komunit, jakož i s hospodářskými odvětvími, zejména těmi nejvíce postiženými.

(4)

Unie se rovněž zavázala k udržitelnému řízení rybolovu v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (6), včetně zásady dosažení maximálního udržitelného výnosu pro všechny populace podle nejlepšího dostupného vědeckého poradenství, jakož i ukončení nadměrného rybolovu, obnovy populací lovených druhů a ochrany mořského prostředí, jak je rovněž stanoveno v mezinárodních závazcích.

(5)

Měla by být vytvořena rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (dále jen „rezerva“), která poskytne podporu umožňující čelit nepříznivým důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie v členských státech, regionech a odvětvích, zejména v těch, které jsou postiženy nejvíce, a zmírnit tak související negativní dopad na hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Rezerva by měla zcela nebo částečně pokrývat dodatečné výdaje, které orgánům veřejné správy v členských státech vznikly a byly uhrazeny v souvislosti s opatřeními přijatými specificky ke zmírnění těchto důsledků. Referenční období pro stanovení způsobilosti výdajů, jak je vymezeno v tomto nařízení, by se mělo vztahovat na platby uskutečněné orgány veřejné správy v členských státech na celostátní, regionální nebo místní úrovni na prováděná opatření, včetně plateb poskytnutých veřejným nebo soukromým subjektům. S ohledem na význam odvětví rybolovu v některých členských státech je vhodné vyčlenit část zdrojů z rezervy na poskytování zvláštní podpory místním a regionálním pobřežním komunitám.

(6)

Pokud se členské státy rozhodnou podporovat opatření na zachování a tvorbu pracovních míst, měly by se zaměřit na kvalitní pracovní místa.

(7)

Cíle rezervy by se měly plnit v souladu s cílem podporovat udržitelný rozvoj, jak je stanoven v článku 11 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), přičemž by se měly zohlednit cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj, Pařížská dohoda přijatá v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (7) (dále jen „Pařížská dohoda“), již Unie schválila dne 5. října 2016 (8), zásada „významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (9), Zelená dohoda pro Evropu, Digitální agenda pro Evropu, jakož i zásada partnerství a zásady stanovené v Evropském pilíři sociálních práv, včetně přirozeného přínosu rezervy k odstraňování nerovnosti a k prosazování a uplatňování hlediska genderové rovnosti, a zároveň k zajištění dodržování základních práv.

(8)

Za účelem boje proti nepříznivým důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie by členské státy měly při navrhování podpůrných opatření a přidělování finančního příspěvku z rezervy podporovat soukromé a veřejné subjekty postižené vystoupením, včetně malých a středních podniků a jejich pracovníků, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, vzhledem k tomu, že v současnosti čelí překážkám v obchodních tocích, nárůstu administrativních a celních postupů a větší regulační a finanční zátěži včetně narušení spolupráce a výměny. Je proto vhodné poskytnout demonstrativní výčet druhů opatření, u nichž je nejpravděpodobnější, že jejich prostřednictvím bude uvedeného cíle dosaženo.

(9)

S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj mají fondy a programy Unie přispívat k začleňování opatření v oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle, kterým je vynakládat 30 % výdajů z rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že rezerva přispěje k cílům v oblasti klimatu v souladu se specifickými potřebami a prioritami každého členského státu. Komise by měla posoudit příspěvek v oblasti klimatu na základě informací, které jsou k dispozici v závěrečné zprávě o provádění rezervy.

(10)

Je důležité jasně stanovit případné výjimky z podpory poskytované z této rezervy. Kromě vynětí subjektů, které mají prospěch z vystoupení Spojeného království z Unie, včetně subjektů z finančního sektoru, by z podpory poskytované z rezervy měla být vyloučena daň z přidané hodnoty (DPH), neboť se jedná o příjem členského státu, který kompenzuje související náklady pro rozpočet členského státu. V souladu s obecným přístupem k politice soudržnosti by měly být vyloučeny z podpory poskytované z rezervy i výdaje spojené s přemístěním nebo výdaje v rozporu s použitelným unijním či vnitrostátním právem.

(11)

V zájmu snížení administrativní zátěže by technická pomoc pro řízení, monitorování, informování, komunikaci a kontrolu a audit rezervy mohla být prováděna paušálně na základě částky způsobilých výdajů schválené Komisí. Technická pomoc by mohla být použita k pomoci místním, regionálním a celostátním orgánům při provádění rezervy, a to zejména malým a středním podnikům, které v důsledku své velikosti postrádají zdroje a znalosti potřebné k tomu, aby se vyrovnaly se zvýšenou administrativní zátěží a náklady spojenými s vystoupením Spojeného království z Unie.

(12)

Aby se zohlednil dopad nepříznivých hospodářských, sociálních, územních a případně environmentálních důsledků vystoupení Spojeného království z Unie na členské státy a jejich ekonomiky a případně opatření učiněná členskými státy na zmírnění očekávaných nepříznivých dopadů tohoto vystoupení před koncem přechodného období, mělo by referenční období začít dnem 1. ledna 2020 a mělo by se omezit na dobu čtyř let.

(13)

Komise by měla předložit Evropskému parlamentu a Radě posouzení, které zanalyzuje dopad vystoupení Spojeného království z Unie na podniky a hospodářská odvětví Unie, přičemž by měla zohlednit dopady měnových výkyvů na obchod.

(14)

Je nezbytné upřesnit, že rozpočet přidělený na rezervu by měl být Komisí plněn ve sdíleném řízení s členskými státy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (10) (dále jen „finanční nařízení“). Je proto vhodné stanovit zásady a konkrétní povinnosti, které by členské státy měly dodržovat, zejména zásady řádného finančního řízení, transparentnosti, zákazu diskriminace a neexistence střetu zájmů.

(15)

Členské státy by měly zajistit koordinované využívání rezervy s dalšími fondy a programy Unie, a to případně i prostřednictvím konzultací s příslušnými místními a regionálními orgány.

(16)

Na toto nařízení se použijí horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a upravují zejména postupy týkající se sestavování a plnění rozpočtu Unie a kontroly odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU rovněž zahrnují obecný režim podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 (11).

(17)

Pro účely řádného finančního řízení by měla být stanovena zvláštní pravidla pro rozpočtové závazky, platby, přenosy a zpětné získání prostředků z rezervy. Při dodržení zásady, že rozpočet Unie je stanovován každoročně, by toto nařízení mělo vzhledem k výjimečné a zvláštní povaze rezervy umožnit přenos nevyužitých finančních prostředků nad rámec prostředků stanovených ve finančním nařízení, čímž by se pro členské státy a jejich ekonomiky maximalizovala schopnost rezervy čelit nepříznivým důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie, a to i na regionální a místní úrovni.

(18)

Aby mohly členské státy využít dodatečné zdroje a zajistit dostatečné finanční prostředky pro rychlé provádění opatření v rámci rezervy, měla by být vyplacena významná část těchto prostředků ve formě předběžného financování, a to ve třech splátkách, v roce 2021, 2022 a 2023. Metodika přidělování zdrojů z rezervy by měla zohledňovat význam rybolovu ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království, význam obchodu se Spojeným královstvím a význam sousedských vazeb pro přímořské pohraniční regiony se Spojeným královstvím a jejich komunit, a to na základě spolehlivých oficiálních statistik. Vzhledem k jedinečné povaze vystoupení Spojeného království z Unie a vzhledem k tomu, že klíčové aspekty vztahu mezi Unií a Spojeným královstvím po konci přechodného období jsou stále nejisté, je obtížné předvídat vhodná opatření, která budou muset členské státy rychle přijmout, aby se s dopady vystoupení vyrovnaly. Je proto nezbytné poskytnout členským státům flexibilitu a zejména umožnit Komisi přijmout rozhodnutí o financování, které povoluje předběžné financování bez povinnosti podle čl. 110 odst. 2 finančního nařízení poskytnout popis akcí, které mají být financovány.

(19)

Do dvou měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a před vyplacením první splátky předběžného financování by členské státy měly Komisi oznámit totožnost určených subjektů a subjektu, kterému má být předběžné financování vyplaceno, a potvrdit vypracování popisů řídicích a kontrolních systémů pro rezervu.

(20)

Aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi členskými státy, měla by být pro podávání žádostí o finanční příspěvek z rezervy stanovena jediná lhůta platná pro všechny členské státy. Zvláštní povaha rezervy a relativně krátká doba provádění odůvodňují stanovení individuálně přizpůsobeného referenčního období; požadavek, aby členské státy každoročně předkládaly dokumenty požadované v čl. 63 odst. 5, 6 a 7 finančního nařízení, by byl nepřiměřený. Rovněž vzhledem k tomu, že rizika pro rozpočet Unie jsou zmírněna požadavkem, aby členské státy využívaly spolehlivý řídicí a kontrolní systém, který v nich již byl zaveden nebo případně, který jimi bude zaveden, je odůvodněné odchýlit se od povinnosti členských států předložit požadované dokumenty do února nebo března každého roku. Aby mohla Komise kontrolovat správnost použití finančního příspěvku z rezervy, měly by mít členské státy také povinnost předkládat v rámci žádosti o finanční příspěvek z rezervy zprávy o provádění obsahující podrobnější informace o financovaných akcích, jež popisují nepříznivé důsledky vystoupení Spojeného království z Unie pro podniky a hospodářská odvětví, prvky účtů, souhrn závěrečných zpráv o auditu a informace o provedených kontrolách, prohlášení řídícího subjektu a výrok nezávislého auditora vypracovaný v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy.

(21)

Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (12) by měla být rezerva hodnocena na základě informací shromážděných v souladu se zvláštními požadavky na monitorování a zároveň by měla zamezit administrativní zátěži, zejména pro celostátní, regionální a místní orgány, a nadměrné regulaci. Tyto požadavky by měly v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení toho, jaké má tato rezerva účinky v praxi.

(22)

Aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi členskými státy a konzistentní hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rezervy, měla by Komise žádosti posuzovat najednou. Zaměřit by se měla zejména na způsobilost a přesnost vykázaných výdajů, na přímou souvislost nepříznivých důsledků vystoupení Spojeného království z Unie s učiněnými opatřeními a na opatření zavedená dotčeným členským státem s cílem zamezit dvojímu financování. Komise by měla posoudit obsah zprávy o provádění přiměřeným způsobem s přihlédnutím k celkovým výdajům obsaženým v žádosti o finanční příspěvek z rezervy. Po posouzení žádostí o finanční příspěvek z rezervy by Komise měla vyúčtovat vyplacené předběžné financování, získat zpět nevyužité částky a rozhodnout o platbách až do výše prozatímního přídělu. Vzhledem k rozsahu očekávaného hospodářského otřesu by nevyužité částky z prozatímního přídělu měly být dány k dispozici členským státům, jejichž celková schválená částka převyšuje jejich příslušné prozatímní příděly.

(23)

Vzhledem k výjimečné a specifické povaze rezervy a jejích cílů by Komise měla být nápomocna členským státům při určování opatření, která byla nebo mají být provedena s cílem čelit nepříznivým důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie, včetně toho, jak posoudit přímou vazbu výdajů na toto vystoupení.

(24)

Aby bylo zajištěno řádné fungování sdíleného řízení, měly by členské státy zavést řídicí a kontrolní systém pro rezervu. Každý členský stát by měl určit subjekt, nebo pokud to vyžaduje ústavní rámec členského státu subjekty odpovědné za řízení rezervy, a samostatného nezávislého auditora (dále jen „určený subjekt“ nebo „určené subjekty“) a oznámit Komisi totožnost určeného subjektu nebo určených subjektů. Členské státy by měly mít možnost využívat stávající určené subjekty na příslušné územní úrovni a řídicí a kontrolní systémy, které jsou již zavedeny pro účely provádění financování politiky soudržnosti nebo Fondu solidarity Evropské unie zřízeného nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 (13). Kromě toho je nutno upřesnit povinnosti členských států a stanovit zvláštní požadavky pro určené subjekty.

(25)

V zájmu posílení ochrany rozpočtu Unie by Komise měla zpřístupnit integrovaný a interoperabilní informační a monitorovací systém, včetně jednotného nástroje pro vytěžování údajů a hodnocení rizik, za účelem vyhodnocování a analýzy příslušných údajů a měla by podporovat jeho používání pro účely obecného uplatňování členskými státy.

(26)

V zájmu snížení administrativní zátěže by členské státy mohly poskytnout úhradu těm, kteří využívají finanční příspěvek z rezervy prostřednictvím zjednodušené metody vykazování nákladů, jako jsou paušální sazby, jednorázové částky nebo jednotkové náklady, pokud jsou spolehlivým ukazatelem skutečných nákladů.

(27)

V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (14) a nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (15), (Euratom, ES) č. 2185/96 (16) a (EU) 2017/1939 (17) mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně opatření týkajících se prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména má Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v souladu s nařízeními (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EU, Euratom) č. 883/2013 pravomoc provádět správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci či jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu nebo ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 má Úřad evropského veřejného žalobce v příslušných případech pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 (18). V souladu s finančním nařízením mají všechny osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, plně spolupracovat na ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, OLAFu, Účetnímu dvoru a v případě členských států účastnících se posílené spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939 Úřadu evropského veřejného žalobce nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby rovnocenná práva udělily i třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie.

(28)

Aby se zmírnil negativní dopad na podniky a hospodářská odvětví a zabránilo se administrativním překážkám, měly by členské státy a regiony zaměřit své informační kampaně na zvyšování povědomí o příspěvku Unie z rezervy, a jelikož činnosti související s transparentností, komunikací a zviditelňováním mají zásadní význam pro zviditelňování akcí Unie v praxi, a měly by informovat odpovídajícím způsobem veřejnost. Tyto činnosti by měly být založeny na přesných a aktualizovaných informacích.

(29)

V zájmu zvýšení transparentnosti využívání příspěvku Unie z rezervy by Komise měla předložit závěrečnou zprávu o provádění rezervy Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

(30)

Za účelem zajištění jednotných podmínek ke stanovení finančních zdrojů, které budou mít jednotlivé členské státy k dispozici, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(31)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (19) a dne 14. dubna 2021 vydal své stanovisko.

(32)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zachovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost a poskytnout členským státům nástroj solidarity při řešení dopadů vystoupení Spojeného království z Unie, které ovlivňuje Unii jako celek, i když závažnost dopadů se v jednotlivých regionech a odvětvích liší, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu nebo účinků akce může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(33)

Vzhledem k naléhavé potřebě bezodkladně čelit nepříznivým hospodářským, sociálním, územním a případně environmentálním důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie v členských státech, včetně jejich regionů a místních komunit, a v odvětvích, zejména těch, která jsou vystoupením nejvíce postižena, a v zájmu zmírnění souvisejícího negativního dopadu na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

1.   Tímto nařízením se zřizuje rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (dále jen „rezerva“).

2.   Toto nařízení stanoví cíle a zdroje rezervy, formy jejího financování Unií a pravidla pro její provádění, včetně pravidel pro způsobilost výdajů, řízení a kontrolu a finanční řízení.

Článek 2

Cíle

1.   Rezerva poskytne podporu umožňující čelit nepříznivým hospodářským, sociálním, územním a případně environmentálním důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie v členských státech, včetně jejich regionů a místních komunit, a odvětvích, zejména v těch, které jsou tímto vystoupením postiženy nejvíce, a zmírnit související negativní dopad na hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

2.   Cíle rezervy jsou naplňovány v souladu s cílem podpory udržitelného rozvoje podle článku 11 Smlouvy o fungování EU s přihlédnutím k cílům Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj, Pařížské dohodě a zásadě „významně nepoškozovat“.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„referenčním obdobím“ referenční období uvedené v čl. 63 odst. 5 písm. a) finančního nařízení, které trvá od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023;

2)

„použitelným právem“ právo Unie a vnitrostátní právo související s jeho uplatňováním;

3)

„nesrovnalostí“ jakékoli porušení použitelného práva, které vyplývá z jednání nebo opomenutí veřejného nebo soukromého subjektu zapojeného do provádění finančního příspěvku z rezervy, včetně orgánů členských států, a v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen rozpočet Unie tím, že by byl z rozpočtu Unie uhrazen neoprávněný výdaj;

4)

„systémovou nesrovnalostí“ jakákoli nesrovnalost, jež se může opakovat, u níž je vysoká pravděpodobnost, že se bude vyskytovat u podobných typů opatření;

5)

„celkovými chybami“ součet projektovaných náhodných chyb, a pokud je to relevantní součet vymezených systémových chyb a neopravených neobvyklých chyb;

6)

„celkovou chybovostí“ celkové chyby vydělené základním souborem pro audit;

7)

„zbytkovou chybovostí“ celkové chyby po odečtení finančních oprav uplatněných členským státem, jejichž záměrem je snížit rizika zjištěná nezávislým auditorem vydělené výdaji, které mají být vykázány v žádosti o finanční příspěvek z rezervy;

8)

„přemístěním“ převedení stejné nebo podobné činnosti nebo její části ve smyslu čl. 2 bodu 61a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (20);

9)

„územím se zvláštním statusem“ v kontextu tohoto nařízení v příslušných případech britská zámořská území a závislá území.

Článek 4

Zeměpisné pokrytí a zdroje rezervy

1.   Pro podporu z rezervy jsou způsobilé všechny členské státy.

2.   Maximální výše zdrojů rezervy činí 5 470 435 000 EUR v běžných cenách.

3.   Zdroje uvedené v odstavci 2 tohoto článku se prozatímně přidělují v prostředcích na závazky a na platby podle metodiky uvedené v příloze I. Budou uvolněny takto:

a)

částka předběžného financování ve výši 4 321 749 000 EUR v běžných cenách bude uvolněna a vyplacena ve třech splátkách, a to 1 697 933 000 EUR v roce 2021, 1 298 919 000 EUR v roce 2022 a 1 324 897 000 EUR v roce 2023 v souladu s článkem 9;

b)

zbývající prozatímně přidělená částka ve výši 1 148 686 000 EUR v běžných cenách bude uvolněna v roce 2025 v souladu s článkem 12.

Částky uvedené v prvním pododstavci písm. a) tohoto odstavce se považují za předběžné financování ve smyslu čl. 115 odst. 2 písm. b) bodu i) finančního nařízení.

4.   Členské státy, jejichž prozatímní příděl zdrojů z rezervy zahrnuje částku přesahující 10 milionů EUR určenou na základě faktoru spojeného s rybami ulovenými ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království, vynaloží nejméně 50 % uvedené částky nebo 7 % své prozatímně přidělené částky v závislosti na tom, která z těchto částek je nižší, na podporu místních a regionálních pobřežních komunit, včetně odvětví rybolovu, zejména odvětví drobného pobřežního rybolovu závislého na rybolovných činnostech.

Pokud prozatímní příděl není zcela využit, částky, které mají být vynaloženy na účel uvedený v prvním pododstavci, se úměrně sníží.

Pokud částka, která má být vynaložena na podporu místních a regionálních pobřežních komunit, není zcela využita pro uvedený účel, odečte se 50 % nevyužité částky při výpočtu celkové schválené částky.

Schválená výše způsobilých výdajů uvedená v čl. 12 odst. 2 písm. a) případně upřesní schválenou výši výdajů na podporu místních a regionálních pobřežních komunit;

Žádost o finanční příspěvek z rezervy zahrnuje rozdělení výdajů vzniklých a uhrazených na opatření na podporu místních a regionálních pobřežních komunit v souladu s přílohou II.

5.   Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanoví prozatímní částky přidělené každému členskému státu na základě kritérií uvedených v příloze I. Tento prováděcí akt rovněž stanoví minimální výši zdrojů, které mají být vynaloženy v souladu s odstavcem 4.

KAPITOLA II

Způsobilost, technická pomoc a vyloučení z podpory

Článek 5

Způsobilost

1.   Finanční příspěvek z rezervy slouží pouze k podpoře opatření prováděných členskými státy, a to i na regionální a místní úrovni, specificky za účelem přispění k dosažení cílů stanovených v článku 2, a může pokrývat zejména:

a)

opatření na podporu soukromých a veřejných podniků, zejména malých a středních podniků, osob samostatně výdělečně činných, místních komunit a organizací postižených vystoupením Spojeného království z Unie;

b)

opatření na podporu hospodářských odvětví nejvíce postižených vystoupením Spojeného království z Unie;

c)

opatření na podporu podniků, regionálních a místních komunit a organizací, včetně drobného pobřežního rybolovu, závislých na rybolovných činnostech ve vodách Spojeného království, ve vodách území se zvláštním statusem nebo ve vodách, na něž se vztahují dohody o rybolovu s pobřežními státy, v nichž byla rybolovná práva pro loďstva Unie snížena v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie;

d)

opatření na podporu ochrany a tvorby pracovních míst, zejména zelená pracovní místa, zkrácené pracovní úvazky, změny kvalifikace a odborná příprava v odvětvích nejvíce postižených vystoupením Spojeného království z Unie;

e)

opatření k zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol, bezpečnostních kontrol a kontrol v oblasti rybolovu, jakož i výběru nepřímých daní, včetně dodatečného personálu a jeho odborné přípravy a infrastruktury;

f)

opatření, která usnadňují režimy pro certifikaci a povolování výrobků, napomáhají plnění požadavků týkajících se usazování, usnadňují označování, například pokud jde o normy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, či napomáhají vzájemnému uznávání;

g)

opatření v oblasti komunikace, informování a zvyšování povědomí občanů a podniků o změnách jejich práv a povinností vyplývajících z vystoupení Spojeného království z Unie;

h)

opatření zaměřená na opětovné začlenění občanů Unie a osob s právem pobytu na území Unie, kteří opustili Spojené království v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie.

2.   Výdaje jsou způsobilé pro finanční příspěvek z rezervy, pokud vznikly a byly uhrazeny orgány veřejné správy v členských státech na celostátní, regionální nebo místní úrovni, včetně plateb poskytnutých veřejným nebo soukromým subjektům během referenčního období na opatření prováděná v dotčeném členském státě nebo ve prospěch dotčeného členského státu.

3.   Členské státy při navrhování podpůrných opatření zohlední různý dopad vystoupení Spojeného království z Unie na různé regiony a místní komunity a zaměří finanční příspěvek z rezervy na ty z nich, jež jsou vystoupením postižené nejvíce, přičemž zohlední zásadu partnerství a podpoří víceúrovňový dialog s místními a regionálními orgány a komunitami regionů a odvětví, jež jsou vystoupením nejvíce postižené, se sociálními partnery a s občanskou společností, a to v souladu se svým institucionálním, právním a finančním rámcem.

4.   Při navrhování podpůrných opatření v oblasti rybolovu členské státy zohlední cíle společné rybářské politiky a zajistí, aby tato opatření přispívala k udržitelnému řízení rybích populací, a usilují o to, aby podpora směřovala k rybářům nejvíce postiženým vystoupením Spojeného království z Unie, včetně drobného pobřežního rybolovu.

5.   Opatření uvedená v odstavci 1 musí být v souladu s použitelným právem.

6.   Na opatření způsobilá podle odstavce 1 lze získat podporu z jiných fondů a programů Unie za předpokladu, že tato podpora nepokrývá stejné náklady.

7.   Členské státy vrátí příspěvek z rezervy na akci zahrnující investici do infrastruktury nebo produktivní investici, jestliže do pěti let od poslední platby příjemcům finančního příspěvku z rezervy či případně v době stanovené v pravidlech pro státní podporu dojde u této akce k:

a)

zastavení výrobní činnosti nebo jejímu přemístění mimo členský stát, v němž obdržela finanční příspěvek z rezervy;

b)

změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu poskytuje neoprávněnou výhodu;

c)

podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky akce, která by vedla k ohrožení jejích původních cílů.

Členské státy mohou lhůtu uvedenou v prvním pododstavci zkrátit na tři roky v případech, kdy se jedná o zachování investic nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky.

Tento odstavec se nevztahuje na žádnou akci, u níž dojde k zastavení výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.

Článek 6

Technická pomoc

1.   2,5 % finančního příspěvku z rezervy pro každý členský stát se vyplatí ve formě technické pomoci pro řízení, monitorování, informování a komunikaci, kontrolu a audit rezervy, a to případně i na regionální a místní úrovni.

2.   Technická pomoc se vypočítá jako paušální částka prostřednictvím uplatnění faktoru 25/975 na částku způsobilých výdajů schválenou Komisí podle čl. 12 odst. 2 písm. a).

Článek 7

Vyloučení z podpory

Rezerva neslouží k podpoře daně z přidané hodnoty a výdajů na podporu přemístění podle čl. 3 bodu 8.

KAPITOLA III

Finanční řízení

Článek 8

Provádění a formy financování Unie

1.   Finanční příspěvek z rezervy pro členský stát se provádí ve sdíleném řízení v souladu s článkem 63 finančního nařízení.

2.   Členské státy použijí finanční příspěvek z rezervy na provádění opatření uvedených v článku 5 k poskytnutí nevratných forem podpory. Příspěvek Unie má formu úhrady způsobilých nákladů, které orgánům veřejné správy v členských státech skutečně vznikly a byly uhrazeny na provedená opatření, a to včetně plateb veřejným nebo soukromým subjektům, a paušálního financování na technickou pomoc.

3.   Závazky a platby podle tohoto nařízení jsou podmíněny dostupností finančních prostředků.

4.   Odchylně od čl. 63 odst. 5, 6 a 7 finančního nařízení se dokumenty uvedené v těchto ustanoveních předkládají jednou, jak je stanoveno v článku 10 tohoto nařízení.

5.   Odchylně od článku 12 finančního nařízení se nevyužité prostředky na závazky a na platby podle tohoto nařízení automaticky přenášejí a mohou být využity do 31. prosince 2026. Přenesené prostředky se použijí v následujícím rozpočtovém roce jako první.

Článek 9

Předběžné financování

1.   S výhradou obdržení informací požadovaných podle čl. 14 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanoví rozdělení zdrojů uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení mezi jednotlivé členské státy. Tento prováděcí akt představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 110 odst. 1 finančního nařízení a právní závazek ve smyslu uvedeného nařízení. Odchylně od čl. 110 odst. 2 finančního nařízení toto rozhodnutí o financování nemusí obsahovat popis akcí, které mají být financovány.

2.   Rozpočtové závazky Unie vůči jednotlivým členským státům přijímá Komise v ročních splátkách v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.

Odchylně od čl. 111 odst. 2 finančního nařízení následují rozpočtové závazky na první splátku po přijetí prováděcího aktu představujícího právní závazek ze strany Komise.

3.   Komise vyplatí splátku předběžného financování na rok 2021 do 30 dnů ode dne přijetí prováděcího aktu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. Splátku předběžného financování na rok 2022 Komise vyplatí do 30. dubna 2022 a splátku na rok 2023 do 30. dubna 2023. Vyúčtování předběžného financování bude provedeno v souladu s článkem 12.

4.   Částky přidělené, ale nevyplacené jako předběžné financování se přenesou a použijí se na dodatečné platby podle čl. 12 odst. 6.

Článek 10

Podávání žádostí o finanční příspěvek z rezervy

1.   Jednotlivé členské státy podají Komisi žádosti o finanční příspěvek z rezervy do 30. září 2024. Komise uvedené žádosti posoudí a stanoví, zda mají být členským státům zbývající prozatímní příděl a dodatečné částky vyplaceny, nebo zda mají být nějaké částky získány zpět v souladu s článkem 12.

2.   Pokud členský stát nepodá žádost o finanční příspěvek z rezervy do 30. září 2024, získá Komise zpět celou částku, která byla tomuto členskému státu vyplacena jako předběžné financování.

Článek 11

Obsah žádosti o finanční příspěvek z rezervy

1.   Žádost o finanční příspěvek z rezervy vychází ze vzoru uvedeného v příloze II. Žádost musí obsahovat informace o celkových výdajích, které orgánům veřejné správy v členských státech na celostátní, regionální nebo místní úrovni vznikly a byly uhrazeny, včetně případného územního rozdělení výdajů v regionech úrovně NUTS 2, a hodnoty ukazatelů výstupů pro prováděná opatření. K žádosti se přiloží dokumenty uvedené v čl. 63 odst. 5, 6 a 7 finančního nařízení a zpráva o provádění.

2.   Zpráva o provádění rezervy musí obsahovat:

a)

popis negativního dopadu vystoupení Spojeného království z Unie z hospodářského, sociálního, územního a případně environmentálního hlediska včetně určení odvětví, regionů, oblastí a případně místních komunit nejvíce postižených vystoupením;

b)

popis opatření prováděných k čelení nepříznivým důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie, rozsahu, v jakém tato opatření zmírnila regionální a odvětvový dopad uvedený v písmenu a), a způsobu, jakým byla provedena;

c)

odůvodnění způsobilosti vzniklých a uhrazených výdajů a vysvětlení jejich přímé souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie;

d)

popis zavedených opatření s cílem zabránit dvojímu financování a zajistit doplňkovost ve vztahu k jiným nástrojům Unie a vnitrostátnímu financování;

e)

popis příspěvku opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

3.   V souhrnu podle čl. 63 odst. 5 písm. b) finančního nařízení se uvede celková chybovost a zbytková chybovost výdajů uvedených v žádosti o finanční příspěvek z rezervy podané Komisi, zjištěná po přijetí nápravných opatření.

Článek 12

Vyúčtování předběžného financování zbývajícího prozatímního přídělu a výpočet dodatečných částek splatných členským státům

1.   Komise posoudí žádost uvedenou v článku 11 a přesvědčí se, že žádost je úplná, přesná a pravdivá. Při výpočtu finančního příspěvku z rezervy, který má být členskému státu z rezervy vyplacen, vyloučí Komise z financování Unií výdaje na opatření, která byla provedena nebo u nichž byly platby vyplaceny v rozporu s použitelným právem.

2.   Na základě svého posouzení Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanoví:

a)

schválenou výši způsobilých výdajů;

b)

výši technické pomoci vypočtenou podle čl. 6 odst. 2;

c)

součet částek uvedených v písmenech a) a b) (dále jen „celková schválená částka“);

d)

zda má být členskému státu vyplacena částka prozatímně přidělená v souladu s prováděcím aktem podle čl. 4 odst. 5 (dále jen „prozatímní příděl“) v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, nebo zda je třeba, aby byly určité částky získány zpět podle odstavce 6 tohoto článku.

3.   Pokud celková schválená částka převyšuje částku vyplacenou jako předběžné financování, bude tomuto členskému státu vyplacena částka z přídělu uvedeného v čl. 4 odst. 3 písm. b), až do výše částky prozatímního přídělu tohoto členského státu.

4.   S ohledem na částky splatné podle odstavce 3 tohoto článku představuje prováděcí akt uvedený v odstavci 2 tohoto článku rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 110 odst. 1 finančního nařízení a právní závazek ve smyslu uvedeného nařízení.

5.   Komise vyúčtuje předběžné financování a vyplatí veškeré splatné částky členským státům do 30 dnů od přijetí prováděcího aktu uvedeného v odstavci 2.

6.   Veškeré nevyužité zdroje z prozatímních přídělů dá Komise k dispozici jakožto dodatečné platby tím, že úměrně navýší finanční příspěvek z rezervy členským státům, jejichž celková schválená částka převyšuje jejich prozatímní příděl. Nevyužité zdroje sestávají z částek přenesených podle čl. 9 odst. 4, zbývající části prozatímního přídělu členského státu, jehož celková schválená částka je nižší než jeho prozatímní příděl, a z částek, které jsou výsledkem zpětného získávání prostředků podle druhého pododstavce tohoto odstavce.

Je-li celková schválená částka nižší než předběžné financování vyplacené dotčenému členskému státu, získá se rozdíl zpět v souladu s finančním nařízením. Zpětně získané částky se považují za vnitřní účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. b) finančního nařízení.

Pokud je součet dodatečných částek vypočtený pro všechny členské státy, jejichž celková schválená částka převyšuje jejich prozatímní příděl, vyšší než zdroje dostupné podle prvního pododstavce, finanční příspěvky z rezervy se u částek převyšujících prozatímní příděly úměrně sníží.

V případě, že dodatečné platby členským státům, jejichž celková schválená částka převyšuje jejich prozatímní příděl, byly provedeny ve výši 100 %, se jakákoliv zbývající částka vrátí do rozpočtu Unie.

7.   Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu dodatečné částky splatné podle odst. 6 prvního pododstavce tohoto článku. Tento prováděcí akt představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 110 odst. 1 finančního nařízení a právní závazek ve smyslu uvedeného nařízení. Komise uhradí veškeré splatné dodatečné částky do 30 dnů od přijetí uvedeného prováděcího aktu.

8.   Před přijetím prováděcích aktů uvedených v odstavcích 2 a 7 Komise informuje dotčený členský stát o svém posouzení a vyzve jej, aby do dvou měsíců od obdržení informace o posouzení předložil své připomínky.

Článek 13

Použití eura

Částky vykázané Komisi členskými státy v žádosti o finanční příspěvek z rezervy se vyjadřují v eurech. Členské státy, jejichž měna není euro, přepočítají částky uvedené v žádosti o finanční příspěvek z rezervy na eura za použití měsíčního účetního směnného kurzu Komise platného v měsíci, v němž je výdaj zaznamenán v účetních systémech subjektu nebo subjektů odpovědných za řízení finančního příspěvku z rezervy.

KAPITOLA IV

Řídicí a kontrolní systémy pro rezervu

Článek 14

Řízení a kontrola

1.   Při provádění úkolů souvisejících s prováděním rezervy přijmou členské státy veškerá opatření, mimo jiné legislativní, regulační a správní opatření, která jsou nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie, mezi něž patří zejména:

a)

určení subjektu, nebo pokud to vyžaduje ústavní rámec členského státu subjektů odpovědných za řízení finančního příspěvku z rezervy a nezávislého auditora v souladu s čl. 63 odst. 3 finančního nařízení a dohled nad těmito určenými subjekty;

b)

vytvoření řídicích a kontrolních systémů pro rezervu v souladu se zásadami řádného finančního řízení a zajištění účinného fungování těchto systémů;

c)

vypracování popisu řídicích a kontrolních systémů pro rezervu v souladu se vzorem uvedeným v příloze III, průběžná aktualizace popisu a jeho zpřístupnění Komisi na vyžádání;

d)

oznámení Komisi totožnosti určeného subjektu či určených subjektů a subjektu, kterému má být předběžné financování vyplaceno, a potvrzení o tom, že do 10. prosince 2021 byly vypracovány popisy řídicích a kontrolních systémů pro rezervu;

e)

zajištění toho, aby do podpory z rezervy nebyly zahrnuty výdaje podporované v rámci jiných fondů a programů Unie;

f)

předcházení nesrovnalostem a podvodům, jejich odhalování a opravy a předcházení střetu zájmů; tato opatření zahrnují shromažďování informací o skutečných majitelích příjemců finančních prostředků v souladu s přílohou III bodem 4 písm. a); pravidla týkající se shromažďování a zpracování těchto údajů musí být v souladu s příslušnými pravidly pro ochranu údajů;

g)

spolupráce s Komisí, OLAFem, Účetním dvorem a v případě členských států, které se účastní posílené spolupráce, Úřadem evropského veřejného žalobce podle nařízení (EU) 2017/1939.

Využívání údajů uvedených v písmenu f) a přístup k nim jsou omezeny na subjekty uvedené v písmenu a), Komisi, OLAF, Účetní dvůr a v případě členských států, které se účastní posílené spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939, na Úřad evropského veřejného žalobce.

Osobní údaje mohou členské státy a Komise zpracovávat pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely plnění jejich příslušných povinností podle tohoto nařízení. Tyto osobní údaje se zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (21) nebo případně nařízením (EU) 2018/1725.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) a b) mohou členské státy využít stávajících subjektů na příslušné územní úrovni a již zavedených řídicích a kontrolních systémů za účelem provádění financování politiky soudržnosti nebo Fondu solidarity Evropské unie.

3.   Subjekt nebo subjekty odpovědné za řízení finančního příspěvku z rezervy:

a)

zajistí fungování účinného a efektivního systému vnitřní kontroly;

b)

stanoví kritéria a postupy pro výběr opatření, která mají být financována, a stanoví podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z rezervy;

c)

ověří, zda jsou opatření financovaná z rezervy prováděna v souladu s použitelným právem a podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku z rezervy a zda výdaje vycházejí z ověřitelných podkladů;

d)

zavedou účinná opatření, aby se zabránilo dvojímu financování týchž nákladů z rezervy a z jiných zdrojů financování Unie;

e)

zajistí následné uveřejňování v souladu s čl. 38 odst. 2 až 6 finančního nařízení;

f)

používají účetní systém pro elektronické zaznamenávání a uchovávání údajů o vzniklých výdajích, které mají být pokryty finančním příspěvkem z rezervy, který poskytuje včasně přesné, úplné a spolehlivé informace;

g)

uchovávají veškeré podklady týkající se výdajů, které mají být pokryty finančním příspěvkem z rezervy, po dobu pěti let od uplynutí lhůty pro podání žádosti o finanční příspěvek z rezervy a zahrnou tuto povinnost do dohod s jinými subjekty zapojenými do provádění rezervy;

h)

pro účely odst. 1 písm. f) shromažďují informace v elektronickém standardizovaném formátu, aby bylo možné identifikovat příjemce finančního příspěvku z rezervy a jejich skutečné majitele v souladu s přílohou III.

4.   Nezávislý auditor provádí audit řídicího a kontrolního systému pro rezervu a audity financovaných opatření s cílem poskytnout Komisi nezávislé ujištění o účinném fungování tohoto systému a o legalitě a správnosti výdajů zahrnutých do účtů předložených Komisi.

Auditní činnost se provádí v souladu s mezinárodně uznávanými auditními standardy.

Audity financovaných opatření pokrývají výdaje na základě vzorku. Vzorek musí být reprezentativní a musí se zakládat na statistických metodách výběru vzorků.

Pokud základní soubor zahrnuje méně než 300 jednotek vzorku, lze použít metodu nestatistického výběru vzorků na základě odborného úsudku nezávislého auditora. V těchto případech musí být velikost vzorku dostatečná k tomu, aby umožnila nezávislému auditorovi vypracovat platný výrok auditora. Metoda nestatistického výběru vzorků musí zahrnovat minimálně 10 % náhodně vybraných jednotek vzorku v základním souboru za referenční období.

5.   Komise může v prostorách všech subjektů zapojených do provádění rezervy uskutečňovat audity na místě týkající se opatření financovaných z rezervy a musí mít přístup k podkladům souvisejícím s výdaji, které mají být pokryty finančním příspěvkem z rezervy.

6.   Komise věnuje zvláštní pozornost zavedení řídicího a kontrolního systému pro rezervu v případech, kdy členské státy nevyužívají stávajících subjektů určených k provádění financování politiky soudržnosti nebo Fondu solidarity Evropské unie. Pokud jsou zjištěna rizika, provede Komise posouzení s cílem zajistit, aby řídicí a kontrolní systém pro rezervu účinně fungoval a zajišťoval ochranu finančních zájmů Unie. Komise informuje dotčený členský stát o svých předběžných závěrech a vyzve jej, aby do dvou měsíců od obdržení informace o předběžných závěrech předložil své připomínky.

Článek 15

Finanční opravy

1.   Finanční opravy provedené členskými státy v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. f) spočívají ve zrušení celého finančního příspěvku z rezervy nebo jeho části. Veškeré částky, o něž členské státy v důsledku zjištěné nesrovnalosti přišly, získají zpět.

2.   Komise přijme vhodná opatření k zajištění ochrany finančních zájmů Unie vyloučením neoprávněných částek předložených Komisi v žádosti uvedené v článku 11 tohoto nařízení z financování Unií a v případě následně zjištěných nesrovnalostí ke zpětnému získání neoprávněně vyplacených částek v souladu s článkem 101 finančního nařízení.

3.   Komise při svých finančních opravách vychází z jednotlivých případů zjištěných nesrovnalostí, přičemž přihlíží k tomu, zda se jedná o systémovou nesrovnalost. Pokud není možné výši neoprávněných výdajů přesně vyčíslit nebo pokud Komise dospěje k závěru, že řídicí a kontrolní systém pro rezervu účinně nezaručuje legalitu a správnost výdajů, uplatní paušální nebo extrapolovanou finanční opravu. Komise dodržuje zásadu proporcionality tím, že bere v úvahu povahu a závažnost nesrovnalosti a její finanční důsledky pro rozpočet Unie.

4.   Před uplatněním finančních oprav zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek informuje Komise dotčený členský stát o svém posouzení a vyzve jej, aby do dvou měsíců od obdržení informace o posouzení předložil své připomínky.

KAPITOLA V

Závěrečná ustanovení

Článek 16

Informace a komunikace

Členské státy a případně jejich regionální a místní orgány odpovídají za informování občanů Unie, včetně občanů potenciálně čerpajících příspěvek z rezervy, o úloze, výsledcích a dopadu příspěvku Unie z rezervy a za jejich propagaci prostřednictvím informačních a komunikačních akcí a v této souvislosti zvyšují povědomí o změnách vyplývajících z vystoupení Spojeného království z Unie.

Článek 17

Hodnocení a podávání zpráv

1.   Do června 2024 Komise na základě dostupných informací vyrozumí Evropský parlament a Radu o aktuálním stavu provádění tohoto nařízení.

2.   Do 30. června 2027 Komise provede u rezervy vyhodnocení účinnosti, efektivnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty Unie. Komise může v souladu s článkem 128 finančního nařízení využít všechny relevantní již dostupné informace.

3.   Do 30. června 2028 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění rezervy.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 6. října 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Úř. věst. C 155, 30.4.2021, s. 52.

(2)  Úř. věst. C 175, 7.5.2021, s. 69.

(3)  Úř. věst. C 101, 23.3.2021, s. 1.

(4)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. září 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. září 2021.

(5)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(7)  Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

(8)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(15)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

(16)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(17)  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(20)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).


PŘÍLOHA I

METODIKA PŘIDĚLOVÁNÍ ZDROJŮ Z REZERVY STANOVENÁ V ČL. 4 ODST. 3

Zdroje rezervy se rozdělí mezi členské státy podle této metodiky:

1.

Podíl každého členského státu na zdrojích rezervy se stanoví jako součet faktoru spojeného s rybami ulovenými ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království, faktoru spojeného s obchodem se Spojeným královstvím a faktoru spojeného s počtem obyvatel přímořských regionů hraničících se Spojeným královstvím.

2.

Faktor spojený s rybami ulovenými ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království se použije na přidělení 656 452 200 EUR. Faktor spojený s obchodem se Spojeným královstvím se použije na přidělení 4 540 461 050 EUR. Faktor spojený s přímořskými regiony hraničícími se Spojeným královstvím se použije na přidělení 273 521 750 EUR. Každá z uvedených částek je vyjádřena v běžných cenách.

3.

Faktor spojený s rybami ulovenými ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království se získá na základě následujících kritérií a s použitím těchto kroků:

a)

podíl každého členského státu na celkové hodnotě ryb ulovených ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království;

b)

tyto podíly se zvyšují u členských států, jejichž rybolov je nadprůměrně závislý na odlovech ryb ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království, a snižují u členských států, které mají podprůměrnou závislost, takto:

i)

pro každý členský stát je hodnota ryb ulovených ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království vyjádřená jako procento celkové hodnoty ryb ulovených tímto členským státem vyjádřena jako index průměru Unie (index závislosti);

ii)

počáteční podíl hodnoty ryb ulovených ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království se upraví tak, že se vynásobí indexem závislosti členského státu umocněným na 75 %;

iii)

tyto upravené podíly jsou přepočítány tak, aby součet podílů všech členských států činil 100 %.

4.

Faktor spojený s obchodem se Spojeným královstvím se získá takto:

a)

obchod každého členského státu se Spojeným královstvím je vyjádřen jako podíl obchodu Unie se Spojeným královstvím (obchod je součtem dovozu a vývozu zboží a služeb);

b)

pro posouzení relativního významu obchodních toků se Spojeným královstvím pro každý členský stát je součet uvedených obchodních toků vyjádřen jako procentní podíl hrubého domácího produktu (HDP) daného členského státu a následně vyjádřen jako index průměru Unie (index závislosti);

c)

počáteční podíl obchodu se Spojeným královstvím se upraví tak, že se vynásobí indexem závislosti členského státu umocněným na 75 %;

d)

tyto upravené podíly jsou přepočítány tak, aby součet podílů všech členských států činil 100 %;

e)

takto získané podíly se upraví tak, že se vydělí výší hrubého národního důchodu (HND) na obyvatele členského státu (v paritách kupní síly) vyjádřenou jako procentní podíl průměrného HND na obyvatele v Unii (průměr vyjádřený jako 100 %);

f)

výsledné podíly se přepočítají tak, aby součet podílů činil 100 %, přičemž se zajistí, že žádný členský stát nemůže mít podíl vyšší než 25 % z celkového podílu Unie; zdroje odečtené v důsledku uvedeného omezení se přerozdělí mezi ostatní členské státy v poměru k jejich podílu, který nepodléhá omezení;

g)

pokud uvedený výpočet vede k přídělu přesahujícímu 0,36 % HND členského státu (měřeného v eurech), je příděl tohoto členského státu omezen na 0,36 % jeho HND; zdroje odečtené v důsledku uvedeného omezení se přerozdělí mezi ostatní členské státy v poměru k jejich podílu, který nepodléhá omezení;

h)

pokud z výpočtu podle písmene g) vyplývá intenzita podpory vyšší než 195 EUR na obyvatele, je příděl daného členského státu omezen na úroveň odpovídající intenzitě podpory 195 EUR na obyvatele; zdroje odečtené v důsledku tohoto omezení se rozdělí mezi členské státy, které nepodléhají omezení podle písmen g) nebo h), a to v poměru k jejich podílům vypočteným v písmenu g).

5.

Faktor spojený s přímořskými regiony hraničícími se Spojeným královstvím se získá výpočtem podílu každého členského státu na celkovém počtu obyvatel v přímořských regionech hraničících se Spojeným královstvím. Přímořské regiony hraničící se Spojeným královstvím jsou regiony úrovně NUTS 3 podél hraničního pobřeží a ostatní regiony úrovně NUTS 3, z nichž alespoň polovina obyvatel regionu žije ve vzdálenosti do 25 km od hraničního pobřeží. Hraniční pobřeží je definováno jako pobřeží, které se nachází nejvýše 150 km od pobřeží Spojeného království.

6.

Pro účely výpočtu rozdělení zdrojů rezervy:

a)

pro hodnotu ryb ulovených ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království je referenčním obdobím období 2015–2018;

b)

pro hodnotu ryb ulovených ve výlučné ekonomické zóně Spojeného království jako podíl celkové hodnoty ryb ulovených členským státem je referenčním obdobím období 2015–2018;

c)

pro obchod bude referenčním obdobím období 2017–2019;

d)

pro HND bude referenčním obdobím období 2017–2019;

e)

pro HND na obyvatele (v paritách kupní síly) bude referenčním obdobím období 2016–2018;

f)

pro HDP a pro celkový počet obyvatel členských států bude referenčním obdobím období 2017–2019;

g)

pro obyvatele regionů úrovně NUTS 3 je referenčním obdobím rok 2017.


PŘÍLOHA II

Vzor žádosti o finanční příspěvek, včetně prvků týkajících se účtů

1.

Členský stát

 

2.

Datum žádosti

 

3.

Datum prvního výdaje

Datum vzniku

Datum platby

4.

Datum posledního výdaje

Datum vzniku

Datum platby

5.

Výše obdrženého předběžného financování (v EUR)

 

6.

Subjekt  (1) nebo subjekty odpovědné za řízení finančního příspěvku z rezervy

Odpovědná osoba a funkce

Kontaktní údaje

 

7.

Nezávislý auditor

Odpovědná osoba a funkce

Kontaktní údaje

 

8.

Případně subjekt nebo subjekty, na něž byly úkoly přeneseny

 

9.

Stručný popis oblastí a odvětví postižených vystoupením Spojeného království z Unie a zavedených souvisejících opatření

 

10.

Krátký popis víceúrovňového dialogu, pokud k němu došlo

 

11.

Celkové vzniklé a uhrazené výdaje před odpočty

 

12.

Částky odečtené členským státem a důvody odpočtu

 

13.

Z částek odečtených podle bodu 12 zejména částky opravené v důsledku auditů financovaných opatření

 

14.

Celkové výdaje předložené k získání finančního příspěvku z rezervy (EUR) (14 = 11 – 12)

 

15.

V národní měně

(v příslušných případech)

Členské státy, jejichž měnou není euro: přepočtěte všechny částky na eura podle měsíčních účetních směnných kurzů stanovených Komisí a zveřejněných na adrese:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs

16.

Měsíční účetní směnné kurzy stanovené Komisí

 

17.

Případné územní rozdělení výdajů v regionech úrovně NUTS 2

 

18.

Rozdělení výdajů předložených k získání finančního příspěvku z rezervy včetně výše zdrojů vynaložených v souladu s čl. 4 odst. 4 (uveďte seznam jednotlivých akcí financovaných v rámci každého opatření a související výdaje na každou akci)

Každá položka výdajů by měla být uvedena pouze jednou.

v EUR

Národní měna (v příslušných případech)

Ukazatele výstupů (uveďte číslo)

18.1.

Opatření na podporu soukromých a veřejných podniků, zejména malých a středních podniků, osob samostatně výdělečně činných, místních komunit a organizací negativně postižených vystoupením Spojeného království z Unie

 

 

Podniky (podpořené)

Podpořené podniky (poradenství)

Počet obyvatel, kteří mají z opatření prospěch

18.2.

Opatření na podporu hospodářských odvětví nejvíce postižených vystoupením Spojeného království z Unie

 

 

Podniky (podpořené)

Podpořené podniky (poradenství)

18.3.

Opatření na podporu podniků, regionálních a místních komunit a organizací, včetně drobného pobřežního rybolovu, závislých na rybolovných činnostech ve vodách Spojeného království, ve vodách jeho území se zvláštním statusem nebo ve vodách, na něž se vztahují dohody o rybolovu s pobřežními státy, v nichž byla rybolovná práva pro loďstva Unie snížena v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie

 

 

Podniky (podpořené)

Podpořené podniky (poradenství)

Počet obyvatel, kteří mají z opatření prospěch

18.4.

Opatření na podporu ochrany a tvorby pracovních míst, včetně zelených pracovních míst, zkrácených pracovních úvazků, změny kvalifikace a odborné přípravy v odvětvích nejvíce postižených vystoupením Spojeného království z Unie;

 

 

Účastníci

18.5.

Opatření na zajištění fungování hraničních a bezpečnostních kontrol, včetně dodatečného personálu a jeho odborné přípravy a infrastruktury

 

 

Dodatečný personál (v přepočtu na plné pracovní úvazky)

Přizpůsobená fyzická infrastruktura (m2)

18.6.

Opatření na zajištění fungování celních postupů a výběru nepřímých daní, včetně dodatečného personálu a jeho odborné přípravy a infrastruktury

 

 

Dodatečný personál (v přepočtu na plné pracovní úvazky)

Přizpůsobená fyzická infrastruktura (m2)

18.7.

Opatření na zajištění fungování sanitárních a fytosanitárních kontrol a kontrol rybolovu, včetně dodatečného personálu a jeho odborné přípravy a infrastruktury

 

 

Dodatečný personál (v přepočtu na plné pracovní úvazky)

Přizpůsobená fyzická infrastruktura (m2)

18.8.

Opatření na usnadnění režimů certifikace a povolování výrobků, na pomoc při plnění požadavků týkajících se usazování, na usnadnění označování, například pokud jde o normy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí, jakož i na pomoc při vzájemném uznávání

 

 

Podniky (podpořené)

Podpořené podniky (poradenství)

18.9.

Opatření v oblasti komunikace, informování a zvyšování povědomí občanů a podniků o změnách jejich práv a povinností vyplývajících z vystoupení Spojeného království z Unie

 

 

Podpořené podniky (poradenství)

Počet obyvatel, jichž se opatření dotýkají

18.10.

Opatření zaměřená na opětovné začlenění občanů Unie, jakož i osob s právem pobytu na území Unie, které opustily Spojené království v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie

 

 

Osoby

18.11.

Jiné (upřesněte)

 

 

 

19.

Veškeré doplňkové financování z Unie získané nebo požadované na výdaje, které nejsou předmětem této žádosti

Stručný popis/částka (např. využití finančních prostředků z politiky soudržnosti/REACT-EU/JTF/RRF/jiný - upřesněte)

 

20.

Uveďte právní subjekt a celé číslo bankovního účtu a držitele v případě další platby

☐ Účet dříve používaný k přijímání plateb z EU

☐ Nový účet

Vzor prohlášení řídícího subjektu přikládaného k žádosti o finanční příspěvek z rezervy

Já/my, níže podepsaný/podepsaná/podepsaní [příjmení, jméno, tituly nebo funkce], vedoucí subjektu odpovědného za řízení finančního příspěvku z rezervy na základě provádění rezervy během referenčního období, na základě svého vlastního úsudku a na základě všech informací, které mám(e) k dispozici ke dni podání žádosti Komisi, včetně výsledků provedených ověření a auditů týkajících se výdajů zahrnutých do žádosti předložené Komisi pro dané referenční období, a při zohlednění svých povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1755 (2), prohlašuji/prohlašujeme, že:

a)

informace jsou v žádosti řádně uvedeny a jsou úplné a přesné v souladu s článkem 63 finančního nařízení;

b)

výdaje zaznamenané v žádosti jsou v souladu s použitelným právem a byly použity k zamýšlenému účelu;

c)

zavedené kontrolní systémy zajišťují legalitu a správnost uskutečněných operací.

Potvrzuji/potvrzujeme, že nesrovnalosti zjištěné v závěrečných zprávách o auditu a kontrole týkajících se referenčního období byly v žádosti náležitě ošetřeny. Dále potvrzuji/potvrzujeme spolehlivost údajů týkajících se provádění rezervy. Rovněž potvrzuji/potvrzujeme, že jsou zavedena účinná a přiměřená opatření proti podvodům a že uvedená opatření zohledňují rizika zjištěná v tomto ohledu.

A konečně potvrzuji/potvrzujeme, že si nejsem vědom/nejsme vědomi žádné neuvedené skutečnosti související s prováděním rezervy, která by mohla poškodit její dobrou pověst.

Vzor výroku auditora přikládaného k žádosti o finanční příspěvek z rezervy

Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro regionální a městskou politiku

1.   ÚVOD

Já, níže podepsaný/podepsaná, zastupující [název nezávislého auditora], jsem provedl(a) audit

i)

prvků týkajících se účtů v žádosti za dané referenční období;

ii)

legality a správnosti výdajů, o jejichž úhradu byla Komise požádána; a

iii)

fungování řídicího a kontrolního systému pro rezervu a ověřil(a) prohlášení řídícího subjektu

za účelem vydání výroku auditora.

2.   POVINNOSTI SUBJEKTU (3) ODPOVĚDNÉHO ZA ŘÍZENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z REZERVY

[Název subjektu] je určen jako subjekt odpovědný za zajištění řádného fungování řídicího a kontrolního systému pro rezervu s ohledem na funkce a úkoly stanovené v článku 14.

Kromě toho [název subjektu] odpovídá za zajištění a prohlášení úplnosti, přesnosti a věrohodnosti žádosti.

Kromě toho je povinností subjektu odpovědného za řízení finančního příspěvku z rezervy potvrdit, že výdaje uvedené v žádosti jsou legální a správné a jsou v souladu s použitelným právem.

3.   ODPOVĚDNOST NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Jak je stanoveno v článku 63 finančního nařízení, mou povinností je vydat nezávislý výrok ohledně úplnosti, věcné správnosti a přesnosti prvků týkajících se účtů v žádosti, ohledně legality a správnosti výdajů, o jejichž úhradu byla Komise požádána, a o řádném fungování zavedeného řídicího a kontrolního systému pro rezervu.

Mou povinností je rovněž ve výroku uvést, zda provedená auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídícího subjektu.

Audity týkající se rezervy byly provedeny v souladu s mezinárodně uznávanými auditními standardy. Tyto standardy vyžadují, aby nezávislý auditor dodržoval etické požadavky a naplánoval a provedl auditní činnost k získání přiměřené jistoty za účelem vydání výroku auditora.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání dostatečných a náležitých důkazů na podporu níže uvedeného výroku. Provedené postupy závisí na odborném úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významného nesouladu, ať už z důvodu podvodu nebo chyby. Domnívám se, že provedené auditorské postupy jsou přiměřené okolnostem a jsou v souladu s požadavky finančního nařízení.

Domnívám se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, abych na jejich základě mohl(a) vydat svůj výrok, [v případě omezení rozsahu:] vyjma důkazních informací uvedených v bodě 4 „Omezení rozsahu“].

Shrnutí zjištění z auditů rezervy jsou uvedena v připojené zprávě v souladu s čl. 63 odst. 5 písm. b) finančního nařízení.

4.   OMEZENÍ ROZSAHU

buď

Rozsah auditu nebyl omezen.

nebo

Rozsah auditu byl omezen těmito faktory:

a)

…;

b)

…;

c)

….

[Uveďte případné omezení rozsahu auditu, například některé chybějící podklady, věci v soudním řízení a odhad ve „Výroku s výhradou“ níže, částky výdajů a příspěvků z dotčené rezervy a dopad omezení rozsahu na výrok auditora. Další vysvětlení v tomto ohledu je případně nutno poskytnout ve zprávě.]

5.   STANOVISKO

Buď (Výrok bez výhrad):

Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

i)

prvky týkající se účtů v žádosti podávají věrný a poctivý obraz;

ii)

výdaje uvedené v žádosti jsou legální a správné; a

iii)

řídicí a kontrolní systém pro rezervu fungoval řádně.

Provedená auditní činnost nezpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídícího subjektu.

Nebo (Výrok s výhradou):

Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

1)

Prvky týkající se účtů v žádosti

prvky týkající se účtů v žádosti podávají věrný a poctivý obraz [jestliže se výhrada týká žádosti, doplní se následující text:] s výjimkou těchto významných aspektů: …

2)

Legalita a správnost výdajů uvedených v žádosti

výdaje uvedené v žádosti jsou legální a správné [jestliže se výhrada týká žádosti, doplní se následující text:] s výjimkou těchto aspektů: ….

Dopad výhrady je omezený [nebo významný] a odpovídá …. (částka v EUR z celkové výše výdajů)

3)

Řídicí a kontrolní systém pro rezervu zavedený k datu tohoto výroku auditora

zavedený řídicí a kontrolní systém pro rezervu funguje řádně [jestliže se výhrada týká řídicího a kontrolního systému pro rezervu, doplní se následující text:] s výjimkou těchto aspektů: …

Dopad výhrady je omezený [nebo významný] a odpovídá … (částka v EUR z celkové výše výdajů)

Provedená auditní činnost nezpochybňuje/zpochybňuje [nehodící se škrtněte] tvrzení uvedená v prohlášení řídícího subjektu.

[Pokud provedená auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídícího subjektu, uvede nezávislý auditor v tomto odstavci aspekty, které k tomuto závěru vedly.]

Nebo (Záporný výrok):

Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

i)

prvky týkající se účtů v žádosti podávají/nepodávají [nehodící se škrtněte] věrný a poctivý obraz a/nebo

ii)

výdaje v žádosti, o jejichž úhradu byla Komise požádána, jsou/nejsou [nehodící se škrtněte] legální a správné a/nebo

iii)

zavedený řídicí a kontrolní systém pro rezervu funguje/nefunguje [nehodící se škrtněte] řádně.

Tento záporný výrok se zakládá na těchto aspektech:

ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím se žádostí: [upřesněte]

a/nebo [nehodící se škrtněte]

ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s legalitou a správností výdajů v žádosti, o jejichž úhradu byla Komise požádána: [upřesněte]

a/nebo [nehodící se škrtněte]

ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s fungováním řídicího a kontrolního systému pro rezervu: [upřesněte].

Provedená auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídícího subjektu s ohledem na tyto aspekty:

[Nezávislý auditor může zahrnout rovněž zdůraznění skutečnosti, které neovlivní jeho výrok, jak je stanoveno v mezinárodně uznávaných auditních standardech. Odmítnutí výroku je možné jen ve výjimečných případech.]

Datum:

Podpis:


(1)  Je-li to podle čl. 14 odst. 1 písm. a) třeba, jsou informace poskytnuty všem subjektům odpovědným za řízení finančního příspěvku z rezervy.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1755 ze dne 6. října, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (Úř. věst. L 357, 8.10.2021, s. 1).

(3)  Je-li to podle čl. 14 odst. 1 písm. a) třeba, jsou informace poskytnuty všem subjektům odpovědným za řízení finančního příspěvku z rezervy.


PŘÍLOHA III

Vzor pro popis řídicího a kontrolního systému pro rezervu

1.   OBECNĚ

1.1.

Informace předkládá:

a)

Členský stát:

b)

Název a e-mail hlavního kontaktního místa (subjekt odpovědný za popis):

1.2.

Poskytnuté informace popisují stav ke dni: (dd. mm. rrrr)

1.3.

Struktura systému (obecné informace a schéma znázorňující organizační vztahy mezi subjekty zapojenými do řídicího a kontrolního systému pro rezervu)

a)

Subjekt (1) odpovědný za řízení finančního příspěvku z rezervy (název, adresa a kontaktní místo subjektu):

b)

Případně subjekt nebo subjekty, na něž byly přeneseny úkoly (název, adresa a kontakt v tomto subjektu):

c)

Nezávislý auditor (název, adresa a kontaktní místa subjektu):

d)

Uveďte, jak je zajištěno dodržování zásady oddělení funkcí mezi subjekty uvedenými v písmenech a) a c):

2.   POVINNOSTI SUBJEKTU ODPOVĚDNÉHO ZA ŘÍZENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z REZERVY

2.1.

Subjekt odpovědný za řízení finančního příspěvku z rezervy a jeho hlavní funkce

a)

Postavení subjektu odpovědného za řízení finančního příspěvku z rezervy (vnitrostátního nebo regionálního subjektu) a subjektu, jehož je součástí:

b)

Rámec zajišťující v případě potřeby, a zejména v případě významných změn řídicího a kontrolního systému, provádění odpovídajícího řízení rizik:

2.2.

Popis organizace a postupů souvisejících s funkcemi a úkoly subjektu odpovědného za řízení finančního příspěvku z rezervy

a)

Popis funkcí a úkolů vykonávaných subjektem odpovědným za řízení finančního příspěvku z rezervy:

b)

Popis organizace práce a toho, jaké postupy budou uplatněny zejména při provádění kontrol (správních kontrol a kontrol na místě) a pro zajištění náležité auditní stopy ohledně všech dokumentů týkajících se výdajů:

c)

Uvedení plánovaných zdrojů, které mají být přiděleny v souvislosti s různými funkcemi subjektu odpovědného za řízení finančních prostředků z rezervy (v příslušných případech včetně informací o jakýchkoli plánovaných činnostech, které mají být zajišťovány externě, a jejich rozsahu):

3.   NEZÁVISLÝ AUDITOR

Postavení a popis organizace a postupů souvisejících s funkcemi nezávislého auditora

a)

Postavení nezávislého auditora (vnitrostátního nebo regionálního subjektu), případně subjektu, jehož je součástí:

b)

Popis funkcí a úkolů vykonávaných nezávislým auditorem:

c)

Popis organizace práce (pracovní postupy, procesy, vnitřní rozdělení), jaké postupy se uplatňují a kdy, jak je vykonáván dohled, údaj o plánovaných zdrojích, které mají být přiděleny v souvislosti s různými auditními úkoly:

4.   ELEKTRONICKÝ SYSTÉM

Popis elektronického systému nebo systémů včetně schématu (ústřední nebo společný síťový systém nebo decentralizovaný systém s vazbami mezi jednotlivými systémy) pro:

a)

Zaznamenávání a uchovávání údajů o každém opatření financovaném z rezervy v elektronické podobě:

jména/názvu příjemce finančních prostředků a výše finančního příspěvku z rezervy,

jména/názvu dodavatele (2) a subdodavatele (3), je-li příjemcem finančních prostředků veřejný zadavatel v souladu s unijními či vnitrostátními právními předpisy o zadávání veřejných zakázek, a hodnoty zakázky,

jména, příjmení a data narození skutečného majitele (4), ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (5), příjemce nebo dodavatele podle první a druhé odrážky tohoto písmene,

v příslušných případech údaje o jednotlivých účastnících;

b)

Zajištění zaznamenávání a uchovávání účetních záznamů o každém opatření financovaném z rezervy a zajištění, aby tyto záznamy byly podkladem pro údaje požadované pro vypracování žádosti o příspěvek;

c)

Vedení účetních záznamů o vzniklých a uhrazených výdajích;

d)

Informace o tom, zda elektronické systémy fungují účinně a zda mohou spolehlivě zaznamenávat údaje ke dni uvedenému v bodě 1.2;

e)

Popis postupů k zajištění bezpečnosti, integrity a důvěrné povahy elektronických systémů.


(1)  Je-li to podle čl. 14 odst. 1 písm. a) třeba, jsou informace poskytnuty všem subjektům odpovědným za řízení finančního příspěvku z rezervy.

(2)  Informace se vyžadují pouze v případě zadávacích řízení přesahujících prahové hodnoty Unie.

(3)  Informace se vyžadují pouze na první úrovni subdodávek, pouze pokud jsou informace zaznamenány u dodavatele a pouze u subdodávek, jejichž celková hodnota přesahuje 50 000 EUR.

(4)  Členské státy mohou splnit tento požadavek použitím údajů vedených v rejstřících uvedených v článku 30 směrnice (EU) 2015/849.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU