(EU) 2021/1754Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1754 ze dne 4. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

Publikováno: Úř. věst. L 352, 5.10.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. října 2021 Nabývá účinnosti: 6. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 352/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1754

ze dne 4. října 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/159 (2) uložila Komise ochranná opatření, pokud jde o některé výrobky z oceli, na období tří let. Tato opatření mají podobu celních kvót použitelných po určitá období, v jejichž rámci je splatné clo při překročení kvóty ve výši 25 %, pokud dovoz překročí stanovenou prahovou hodnotu, která odpovídá průměrné úrovni dovozu v letech 2015 až 2017. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1029 (3) prodloužila Komise uplatňování ochranných opatření o tři roky, a to do 30. června 2024.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1382 (4) zavedla Komise mechanismus, který brání souběžnému uplatňování tohoto cla při překročení kvóty s antidumpingovými a/nebo vyrovnávacími opatřeními, která se vztahují rovněž na některé výrobky z oceli.

(3)

Za tímto účelem byla v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/1382 uvedena všechna antidumpingová a antisubvenční opatření týkající se výrobků, na něž se v té době rovněž vztahovala ochranná opatření, a specifikováno antidumpingové a/nebo antisubvenční clo, které by mělo být uloženo, jakmile se clo při překročení kvóty stane použitelným.

(4)

Dne 6. července 2021 uložila Komise prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1100 (5) konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka.

(5)

Na tyto výrobky by se měl vztahovat mechanismus, který brání souběžnému uplatňování opatření, neboť i na ně se vztahuje ochranné opatření. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2019/1382 by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala prováděcí nařízení (EU) 2021/1100.

(6)

Aby byla zajištěna transparentnost pro hospodářské subjekty, každé nařízení ukládající antidumpingové a/nebo antisubvenční opatření týkající se výrobků z oceli, na něž se rovněž vztahuje ochranné opatření, budou do budoucna obsahovat zvláštní ustanovení pro zabránění jejich souběžnému uplatňování s ochranným clem při překročení kvóty.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nástroje na ochranu obchodu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1382 se mění takto:

1.

V příloze 1.B „Seznam právních předpisů ukládajících antidumpingová a antisubvenční opatření na výrobky, které podléhají ochrannému opatření“ se doplňuje nový bod, který zní:

„20)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1100 ze dne 5. července 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka (Úř. věst. L 238, 6.7.2021, s. 32).“

2.

V příloze 2 „Sazby antidumpingového a/nebo vyrovnávacího cla platné po dobu splatnosti ochranného cla na stejný výrobek“ se doplňuje nová PŘÍLOHA 2.19, která zní:

„PŘÍLOHA 2.19

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1100 ze dne 5. července 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka (Úř. věst. L 238, 6.7.2021, s. 32).

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Původní konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo při splatnosti ochranného opatření

Turecko

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

C602

7,3 %

0,0 %

Turecko

Skupina Erdemir: – Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. – İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

C603

5,0 %

0,0 %

Turecko

Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş

C604

4,7 %

0,0 %

Turecko

Ağir Haddecilik A.Ş.

C605

5,7 %

0,0 %

Turecko

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

C606

5,7 %

0,0 %

Turecko

Všechny ostatní společnosti

C999

7,3 %

0,0 %“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 11.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1029 ze dne 24. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 za účelem prodloužení ochranného opatření na dovoz některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 225 I, 25.6.2021, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1382 ze dne 2. září 2019, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření (Úř. věst. L 227, 3.9.2019, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1100 ze dne 5. července 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka (Úř. věst. L 238, 6.7.2021, s. 32).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU