(EU) 2021/1751Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1751 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o jednotné formáty a šablony pro oznámení o zjištění neproveditelnosti zahrnutí smluvního uznání pravomocí k odpisu a konverzi (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 349, 4.10.2021, s. 5-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. října 2021 Nabývá účinnosti: 24. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 349/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1751

ze dne 1. října 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o jednotné formáty a šablony pro oznámení o zjištění neproveditelnosti zahrnutí smluvního uznání pravomocí k odpisu a konverzi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 55 odst. 8 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 55 odst. 1 směrnice 2014/59/EU se stanoví, že za určitých podmínek členské státy uloží institucím a subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) uvedené směrnice, aby do smluvních ustanovení zahrnuly smluvní podmínku, podle níž protistrana smlouvy či nástroje, které zřizují daný závazek, uznávají, že tento závazek může podléhat pravomocem k odpisu a konverzi.

(2)

Ustanovení čl. 55 odst. 2 prvního pododstavce směrnice 2014/59/EU od členských států vyžaduje zajištění toho, aby v případě, že uvedená instituce nebo subjekt dospějí ke zjištění, že zahrnutí takové smluvní podmínky je právně nebo jinak neproveditelné („zjištění neproveditelnosti smluvního uznání“), tato instituce nebo subjekt oznámily své zjištění orgánu příslušnému k řešení krize.

(3)

Komise má přijmout prováděcí technické normy za účelem upřesnění jednotných formátů a šablon pro takové oznamování orgánům příslušným k řešení krize.

(4)

Jednotné formáty a šablony pro oznamování o zjištění neproveditelnosti smluvního uznání by měly být navrženy tak, aby zajišťovaly smysluplné a jednotné posouzení takového zjištění orgány příslušnými k řešení krize v celé Unii.

(5)

Aby se zvýšila kvalita údajů a zajistila srovnatelnost, měly by datové položky stanovené v šablonách pro oznamování odpovídat jednotnému modelu datových položek. Používání jednotného modelu datových položek je široce rozšířenou praxí při podávání zpráv pro účely dohledu. Jednotný model datových položek by měl být tvořen strukturovanou reprezentací datových položek a měl by identifikovat všechny relevantní obchodní koncepty pro jednotné oznamování zjištění neproveditelnosti smluvního uznání.

(6)

Aby byla zajištěna kvalita, jednotnost a přesnost oznamovaných datových položek, měla by platit jednotná pravidla pro validaci těchto položek.

(7)

Pravidla pro validaci a definice datových položek se vzhledem ke své podstatě pravidelně aktualizují, aby bylo zajištěno, že budou vždy odpovídat platným právním a analytickým požadavkům a požadavkům informačních technologií. Měla by být stanovena přísná kritéria kvality pro podrobný jednotný model datových položek a podrobná společná pravidla pro validaci, které Evropský orgán pro bankovnictví zveřejní elektronicky na svých webových stránkách.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(9)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace, které mají být poskytnuty v oznámení o zjištění neproveditelnosti

Pro účely oznámení v souladu s čl. 55 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2014/59/EU předloží instituce nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) uvedené směrnice orgánu příslušnému k řešení krize informace určené v šablonách uvedených v příloze I. Tyto šablony se vyplní v souladu s pokyny stanovenými v příloze II.

Článek 2

Formát předkládaných informací

1)   Instituce a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU předkládají informace uvedené v článku 1 tohoto nařízení ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech určených orgánem příslušným k řešení krize.

2)   Při předkládání informací uvedených v článku 1 tohoto nařízení se instituce a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU řídí definicemi datových položek obsaženými v jednotném modelu datových položek, který je uveden v příloze III a pravidly pro validaci uvedenými v příloze IV.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA 1

N 00.01 - Identifikace oznámení

 

 

 

 

 

 

Sloupce

Identifikace

0010

Řádky

Identifikační číslo oznámení:

0010

 

Datum oznámení

0020

 

Typ oznámení

0030

 

Referenční datum pro šablony N01.01 a N01.02

0040

 

Referenční datum pro šablonu N02.00

0050

 

Příslušná měna

0060

 

Název instituce nebo subjektu

0070

 

Kód

0080

 

Typ kódu

0090

 

Kontaktní osoba

0100

 

E-mail

0110

 

Telefonní číslo

0120

 

 

 

 

 

N 01.01 - Neproveditelnost smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů na základě smlouvy/nástroje

 

 

Typ oznámení

 

 

 


IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZÁVAZKU

PODSTATNÁ ZMĚNA?

KONEČNÉ DATUM SPLATNOSTI

MOŽNOST OBNOVENÍ?

ČETNOST OBNOVOVÁNÍ

SMLOUVA/NÁSTROJ

NEPROVEDITELNOST

PROTISTRANA

POPIS

DRUH ZÁVAZKU

ROZHODNÉ PRÁVO

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU PODLE PRÁVA TŘETÍ ZEMĚ

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU V ČLENSKÉM STÁTĚ ZALOŽENÍ

NOMINÁLNÍ HODNOTA V HLAVNÍ PŮVODNÍ MĚNĚ

HLAVNÍ PŮVODNÍ MĚNA

NOMINÁLNÍ HODNOTA V MÍSTNÍ MĚNĚ

PODMÍNKY

KATEGORIE

DŮVODY SPLNĚNÍ PODMÍNEK

PRÁVNÍ STANOVISKO?

NÁZEV

KÓD

TYP KÓDU

VNITROSTÁTNÍ KÓD

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 01.02 - Neproveditelnost smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle kategorie

 

 

 

 

 

KATEGORIE

CELKOVÁ HODNOTA ZÁVAZKŮ V MÍSTNÍ MĚNĚ V KATEGORII

DŮVODY PRO SPLNĚNÍ KATEGORIÍ/PODMÍNEK

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU

POČET PODKLADOVÝCH ZÁVAZKŮ

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

N 02.00 - Třídy Závazků V Případě Úpadku

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU

 

 

NOMINÁLNÍ HODNOTA CELKOVÝCH ZÁVAZKŮ V SOUČASNOSTI OZNÁMENÝCH ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉMU K ŘEŠENÍ KRIZE

NEUHRAZENÁ ČÁSTKA CELKOVÝCH ZÁVAZKŮ V POŘADÍ

 

 

Z TOHO: VYLOUČENÉ Z REKAPITALIZACE Z VNITŘNÍCH ZDROJŮ

Z TOHO: ZÁVAZKY, KTERÉ SE ŘÍDÍ PRÁVEM TŘETÍ ZEMĚ

Z TOHO: NEZAHRNUJÍCÍ SMLUVNÍ UZNÁNÍ

Z TOHO: V SOUČASNOSTI OZNÁMENO ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉMU K ŘEŠENÍ KRIZE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Pokyny pro vyplňování oznámení o zjištění neproveditelnosti smluvního uznání pravomocí k odpisu a konverzi

ČÁST I: OBECNÉ POKYNY

Tato příloha stanoví pokyny pro oznámení instituce nebo subjektu o zjištění neproveditelnosti smluvního uznání pravomocí k odpisu a konverzi.

Každé oznámení se může týkat několika smluv/nástrojů a/nebo (případně) několika kategorií závazků, které splňují podmínky neproveditelnosti smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů, jak je stanoveno v čl. 55 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 2014/59/EU.

Instituce nebo subjekt mohou poskytnout další podklady, včetně právního stanoviska nebo kopie smlouvy, je-li to považováno za vhodné. O způsobu poskytnutí těchto dalších podkladů rozhodne relevantní orgán příslušný k řešení krize.

Pokud se určitý druh informací uvedený v příloze na určitý druh smlouvy nevztahuje a instituce nebo subjekt tuto skutečnost prokáží orgánu příslušnému k řešení krize, instituce nebo subjekt nemusí informace uvedené v tomto poli poskytnout.

1.   Struktura oznámení

Informace v oznámení se poskytnou vyplněním těchto šablon uvedených v příloze I:

a)

šablona „Identifikace oznámení“ (N00.01), která se použije pro poskytnutí informací k identifikaci samotného oznámení a instituce nebo subjektu, který oznámení orgánu příslušnému k řešení krize podává;

b)

šablona „Neproveditelnost smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů na základě smlouvy/nástroje“ (N01.01), která se použije k poskytnutí informací o závazcích, které splňují podmínky neproveditelnosti smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů, jak je stanoveno v čl. 55 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 2014/59/EU;

c)

šablona „Neproveditelnost smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle kategorie“ (N01.02), která se použije k poskytnutí informací o kategoriích závazků, které splňují podmínky neproveditelnosti smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů, pokud to relevantní orgán příslušný k řešení krize považuje za nezbytné k upřesnění kategorie závazků, jak je stanoveno v čl. 55 odst. 7 směrnice 2014/59/EU;

d)

šablona „Třídy závazků v případě úpadku“ (N02.00), která se použije k poskytnutí informací o pořadí závazků podle vnitrostátního insolvenčního práva pro účely čl. 55 odst. 2 pátého pododstavce směrnice 2014/59/EU.

2.   Rozsah konsolidace

Oznámení zasílají instituce a subjekty na individuálním základě.

ČÁST II: POKYNY K JEDNOTLIVÝM ŠABLONÁM

3.   N00.01 – Identifikace oznámení

3.1   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Řádky

Pokyny

0010

Identifikační číslo oznámení:

Každé oznámení musí mít jedinečné identifikační číslo poskytnuté oznamující institucí nebo subjektem.

Identifikační číslo oznámení se přiděluje každému oznámení [podání], nikoli závazku nebo kategorii. Oznámení umožňuje zahrnout jakýkoli počet závazků nebo kategorií, které jsou relevantní v době oznámení.

Instituce nebo subjekt poskytne identifikační číslo oznámení, které je pro každé oznámení jedinečné.

0020

Datum oznámení

Instituce a subjekty uvedou datum, kdy bylo oznámení zasláno orgánu příslušnému k řešení krize.

0030

Typ oznámení  (1)

Instituce a subjekty uvedou druh položek, které se oznamují v příslušném podání, takto:

a)

pouze smlouvy/nástroje (použije se pouze šablona N01.01);

b)

pouze kategorie závazků (použije se pouze šablona N01.02);

c)

jak smlouvy/nástroje, tak kategorie závazků (pro stejné oznámení se použijí šablony N01.01 i N01.02).

0040

Referenční datum pro šablony N01.01 a N01.02

Instituce a subjekty uvedou referenční datum pro informace v oznámeních překládaných pomocí šablony N01.01 a šablony N01.02.

0050

Referenční datum pro šablonu N02.00

Instituce a subjekty uvedou referenční datum pro informace v šabloně N02.00.

0060

Příslušná měna

Instituce a subjekty uvedou referenční měnu pro částky v šabloně N01.01, sloupci 0130; šabloně N01.02, sloupci 0020 a šabloně N02.00.

Tato hodnota se vztahuje k úřední měně v členském státě, v němž má oznamující instituce sídlo. Hodnota musí být v souladu s abecedním kódem podle ISO 4217.

0070

Název instituce nebo subjektu

Název oznamující instituce nebo subjektu.

0080

Kód

Kód oznamující instituce nebo subjektu. U institucí je kódem 20místný alfanumerický identifikační kód právnické osoby (LEI). U jiných subjektů je kódem 20místný alfanumerický kód LEI nebo, není-li k dispozici, kód podle jednotné kodifikace platné v Unii nebo, není-li k dispozici, vnitrostátní kód.

Kód musí odpovídat kódu vykázanému za tutéž instituci nebo subjekt podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1624 (2). Pole kódu má vždy hodnotu.

0090

Typ kódu

Instituce nebo subjekt uvedou typ kódu uvedeného ve sloupci 0080 jako „kód LEI“ nebo „jiný kód než LEI“. Typ kódu musí mít vždy jednu z těchto dvou hodnot.

0100

Kontaktní osoba

Instituce a subjekty uvedou jméno osoby, která má být kontaktována, pokud orgán příslušný k řešení krize potřebuje vysvětlení ohledně oznámení.

0110

E-mail

Instituce a subjekty uvedou e-mailovou adresu osoby uvedené v řádku 0100 „Kontaktní osoba“.

0120

Telefonní číslo

Instituce a subjekty uvedou telefonní číslo osoby uvedené v řádku 0100 „Kontaktní osoba“.

4.   N01.01 – Neproveditelnost smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů na základě smlouvy/nástroje

4.1   Všeobecné poznámky

Šablona N01.01 se použije pro podání týkající se oznámení smluv na individuálním základě. Šablona N01.01 umožňuje, aby podání obsahovalo v témže oznámení více smluv. Tato šablona se použije pro oznamování:

a)

smluv/nástrojů, které vytvářejí nové závazky: smluv/nástrojů, které nebyly dříve oznámeny orgánu příslušnému k řešení krize;

b)

smluv/nástrojů, kterými se mění stávající závazky: pokud byly smlouva nebo nástroj pro stávající závazek dříve oznámeny orgánu příslušnému k řešení krize a byly posouzeny jako splňující podmínku neproveditelnosti, mají pozměňující smlouvy nebo nástroje stejné identifikační číslo závazku (sloupec 0010) jako ty, které byly oznámeny dříve, a zbývající sloupce se vyplní pouze v případě, že u nich došlo ke změnám. Konkrétně sloupec 0020 „Podstatná změna?“ se v příslušných případech vyplní pouze pro smlouvy, jimiž se mění stávající závazky;

c)

podrozvahové položky: instituce a subjekty uvedou pořadí závazku v případě úpadku, který by se stal splatným v důsledku aktivace podrozvahové položky.

Nejsou-li údaje k dispozici nebo nepoužijí-li se, instituce a subjekty nevyplňují tyto sloupce: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 a 0210.

4.2   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZÁVAZKU

Identifikační číslo závazku je jedinečný identifikátor generovaný oznamující institucí nebo subjektem, který se použije ve všech oznámeních k identifikaci každého závazku. Instituce nebo subjekt mohou použít interní kód závazku.

0020

PODSTATNÁ ZMĚNA?

Toto pole se vyplní pouze u smluv/nástrojů, kterými se mění stávající závazky. Instituce nebo subjekt podávající oznámení uvede, zda jsou změny stávajícího závazku považovány za podstatné.

Instituce a subjekty použijí jednu z těchto hodnot:

Ano

Ne

0030

KONEČNÉ DATUM SPLATNOSTI

Datum, k němuž musí být splaceny všechny jistiny a úroky spojené se závazkem (na základě smluvní dokumentace k transakci).

Uvádí se den, měsíc a rok konečného data splatnosti. Přesné datum se uvede v případě, že je tento údaj k dispozici; v opačném případě se použije první den měsíce.

0040

MOŽNOST OBNOVENÍ?

Instituce a subjekty použijí jednu z těchto hodnot:

Ano

Ne

V tomto sloupci se uvede „Ano“, pokud smlouva obsahuje výslovné ustanovení o její obnovitelnosti.

0050

ČETNOST OBNOVOVÁNÍ

Pokud se ve sloupci 0040 uvede „Ano“, instituce a subjekty uvedou četnost obnovování splatnosti v měsících.

0060–0130

SMLOUVA/NÁSTROJ

0060

POPIS

Instituce a subjekty poskytnou popis smlouvy/nástroje v rozsahu nejvýše 300 znaků. Toto pole obsahuje hlavní znaky smlouvy/nástroje, které nejsou zachyceny v jiných polích tohoto oznámení (např. účel/podstata závazku, zda je nástroj podle platného práva třetí země použitelný k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů).

0070

DRUH ZÁVAZKU

Instituce a subjekty označí smlouvu/nástroj za jeden z těchto druhů:

a)

mezibankovní vklady

b)

vklady u nebankovních klientů

c)

deriváty

d)

výpůjčky/financování

e)

financování obchodu

f)

provozní služby, které nejsou kritické pro fungování subjektu

g)

jiné

Vztahuje-li se na smlouvu/nástroj více druhů, vybere se ten, který nejlépe popisuje její/jeho účel.

0080

ROZHODNÉ PRÁVO

Instituce a subjekty poskytnou třípísmenný abecední kód podle ISO 3166-1 označující zemi, jejímž právem se smlouva/nástroj řídí.

0090

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU PODLE PRÁVA TŘETÍ ZEMĚ

Instituce nebo subjekt vyplní hodnotu odpovídající pořadí závazku na stupnici od 1 do x, přičemž 1 je nejpodřízenější a x nejvyšší třída, jak je definováno příslušnými použitelnými právními předpisy třetí země, jimiž se daný závazek řídí.

Instituce se pokusí získat uvedené pořadí od relevantního orgánu třetí země příslušného k řešení krize, nebo pokud takové úřední pořadí neexistuje, určí hodnotu sama (na stupnici od 1 do x) na základě pořadí závazků podle příslušných právních předpisů třetí země.

0100

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU V ČLENSKÉM STÁTĚ ZALOŽENÍ

Instituce a subjekty vyplní hodnotu odpovídající pořadí závazku na stupnici od 1 do x, přičemž 1 je nejpodřízenější a x nejvyšší třída ve smyslu příslušných právních předpisů použitelných v členském státě, v němž má oznamující instituce nebo subjekt sídlo.

0110

NOMINÁLNÍ HODNOTA V HLAVNÍ PŮVODNÍ MĚNĚ

Instituce a subjekty uvedou nominální hodnotu závazku stanovenou ve smlouvě/nástroji.

U rámcových dohod instituce nebo subjekt uvede maximální částku, které má být podle rámcové dohody dosaženo, nebo maximální částku povolenou rámcovou dohodou.

Pokud má smlouva/nástroj více než jednu měnu, instituce a subjekty vykazují nominální částku v měně převládající ve smlouvě.

0120

HLAVNÍ PŮVODNÍ MĚNA

Instituce a subjekty přiřadí kód ISO měny odpovídající denominaci závazku podle smlouvy. Použije se třípísmenný kód měnové jednotky podle ISO 4217.

Pokud má smlouva více než jednu měnu, instituce a subjekty vykazují nominální částku v měně převládající ve smlouvě.

0130

NOMINÁLNÍ HODNOTA V MÍSTNÍ MĚNĚ

Instituce a subjekty vyplní tento sloupec, pokud měnou použitou ve sloupci 0110 není místní měna země, v níž má instituce nebo subjekt sídlo. Instituce a subjekty používají směnný kurz platný ke dni oznámení.

0140–0190

NEPROVEDITELNOST

0140

PODMÍNKY

Instituce a subjekty určí podmínku nebo podmínky, za nichž se domnívají, že zahrnutí smluvní podmínky je právně či jinak neproveditelné, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1527 (3).

Instituce a subjekty uvedou kombinaci platných podmínek (mohou určit pouze jednu nebo až všech pět podmínek):

a)

podmínka a) – zahrnutí smluvní podmínky by představovalo porušení právních a správních předpisů třetí země, jimiž se závazek řídí;

b)

podmínka b) – zahrnutí smluvní podmínky by bylo v rozporu s výslovným a závazným pokynem orgánu třetí země;

c)

podmínka c) – závazek vyplývá z nástrojů nebo smluv uzavřených v souladu s mezinárodními standardizovanými podmínkami nebo protokoly, které instituce nebo subjekt nemohou změnit;

d)

podmínka d) – závazek se řídí smluvními podmínkami, které instituce nebo subjekt musí přijmout, aby jim byla umožněna účast v subjektu mimo Unii nebo využívání jeho služeb, a které instituce nebo subjekt nemohou změnit;

e)

podmínka e) – jedná se o závazek vůči obchodnímu věřiteli a souvisí s dodávkami zboží nebo poskytováním služeb, které sice nejsou kritické, avšak jsou využívány při každodenním provozním fungování instituce nebo subjektu a instituce nebo subjekt nemůže změnit podmínky smlouvy.

Oznámí se všechny podmínky, které se uplatní.

0150

KATEGORIE

Instituce a subjekty uvedou kategorie závazků případně stanovené relevantním orgánem příslušným k řešení krize podle čl. 55 odst. 7 směrnice 2014/59/EU.

0160

DŮVODY SPLNĚNÍ PODMÍNEK

Instituce a subjekty jasně popíší své důvody pro zjištění neproveditelnosti vyplývající z podmínek vykázaných ve sloupci 0140.

Informace uvedené v tomto poli jsou relevantní pro určení toho, zda oznámená smlouva/nástroj splňují podmínky neproveditelnosti, a proto tvoří základ pro posouzení zjištění instituce orgánem příslušným k řešení krize.

Instituce a subjekty se vyvarují příliš krátkých odůvodnění, jako je např. „produkt nelze použít“ nebo „ztráta konkurenceschopnosti“, a předloží podrobnější odůvodnění, aby orgán příslušný k řešení krize mohl přijmout informované rozhodnutí.

0170

PRÁVNÍ STANOVISKO?

Instituce a subjekty informují orgán příslušný k řešení krize, pokud existuje právní stanovisko týkající se oznámené neproveditelnosti tohoto závazku.

Instituce a subjekty uvedou jednu z těchto odpovědí:

Ano

Ne

Pokud instituce nebo subjekty uvedou „ano“, předají právní stanovisko orgánu příslušnému k řešení krize způsobem, který tento orgán stanoví.

0180–0210

PROTISTRANA

Instituce a subjekty uvedou totožnost protistrany tohoto závazku.

0180

NÁZEV

Uvede se název individuální protistrany.

V případě vícestranných smluv instituce buď uvede hlavní protistranu, nebo použije hodnotu „vícestranná smlouva“.

0190

KÓD

Kód jakožto součást identifikátoru řádku musí být jedinečný pro každý oznamující subjekt. U institucí se jako kód použije identifikační kód právnické osoby (kód LEI). U ostatních subjektů je kódem kód LEI, a pokud není k dispozici, vnitrostátní kód. Kód je jedinečný a užívá se soustavně v šablonách a čase. Pole kódu má vždy hodnotu.

0200

TYP KÓDU

Instituce nebo subjekt označí typ kódu vykázaného ve sloupci 0190 jako „kód LEI“ nebo „vnitrostátní kód“.

0210

VNITROSTÁTNÍ KÓD

Instituce nebo subjekty mohou rovněž uvést vnitrostátní kód, pokud používají kód LEI jako identifikátor ve sloupci 0190 „Kód“.

5.   N01.02 – Neproveditelnost smluvního uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle kategorie

5.1   Všeobecné poznámky

Šablona N01.02 se použije pro podání týkající se oznámení kategorií závazků, pokud relevantní orgán příslušný k řešení krize považuje v souladu s čl. 55 odst. 7 směrnice 2014/59/EU za nezbytné upřesnit kategorie závazků, u nichž lze dospět ke zjištění, že zahrnutí podmínky smluvního uznání je neproveditelné.

5.2   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

KATEGORIE

Instituce a subjekty uvedou kategorii závazků podle upřesnění relevantního orgánu příslušného k řešení krize v souladu s čl. 55 odst. 7 směrnice 2014/59/EU, pro kterou oznámení podávají.

Oznámení za použití šablony N01.02 může zahrnovat tolik kategorií závazků, kolik je potřeba.

0020

CELKOVÁ HODNOTA ZÁVAZKŮ V MÍSTNÍ MĚNĚ V KATEGORII

Instituce a subjekty uvedou očekávanou celkovou výši závazků pro každou z oznámených kategorií uvedených ve sloupci 0010.

Částka představuje odhadovanou maximální částku, které má být dosaženo v rámci uvedené kategorie po dobu 6 měsíců ode dne oznámení.

Částka se vyjádří v měně členského státu, v němž má instituce nebo subjekt sídlo.

Pokud během šestiměsíčního období následujícího po oznámení instituce nebo subjekt zjistí, že hodnota závazků v dané kategorii vzrostla o více než 10 % oznámené částky, předloží orgánu příslušnému k řešení krize další oznámení.

0030

DŮVODY PRO SPLNĚNÍ KATEGORIÍ/PODMÍNEK

Instituce a subjekty vysvětlí, proč byla kategorie závazků oznámena.

Odůvodnění bude základem pro to, aby orgán příslušný k řešení krize posoudil oznámení o neproveditelnosti.

0040

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU

Instituce a subjekty vyplní hodnoty odpovídající pořadí závazků v každé kategorii ve sloupci 0010 na stupnici od 1 do x, přičemž 1 je nejpodřízenější a x nejvyšší třída ve smyslu příslušných právních předpisů použitelných v členském státě, v němž má oznamující instituce nebo subjekt sídlo.

0050

POČET PODKLADOVÝCH ZÁVAZKŮ

Instituce a subjekty uvedou odhadovaný maximální počet smluv/nástrojů, které mají být drženy v rámci příslušné kategorie závazkůpo dobu 6 měsíců ode dne oznámení.

6.   N02.00 – Třídy závazků v případě úpadku

6.1   Všeobecné poznámky

Instituce nebo subjekty vyplní šablonu N02.00 s odkazem na poslední čtvrtletí, pro které jsou údaje k dispozici (4), s výjimkou hodnot ve sloupci 0070.

Částky oznámené v této šabloně jsou standardně neuhrazenými hodnotami, s výjimkou sloupce 0070. Neuhrazená částka pohledávky nebo nástroje je součtem výše jistiny a vzniklého úroku z pohledávky nebo nástroje. Splatná neuhrazená částka se rovná hodnotě pohledávky, kterou by věřitel mohl přihlásit do úpadkového řízení. Hodnoty ve sloupci 0070 mají odrážet celkovou částku oznámenou v šablonách N01.01 a N01.02, a proto by měly představovat maximální očekávanou hodnotu, které má být dosaženo v rámci aktuálně oznámených smluv/nástrojů a/nebo kategorií.

Pokud jde o podrozvahové položky, instituce a subjekty uvedou pořadí závazku v případě úpadku, který by se stal splatným v důsledku aktivace podrozvahové položky.

Všechny hodnoty v této šabloně se vyjádří v místní měně členského státu, v němž má instituce nebo subjekt sídlo.

6.2   Pokyny týkající se jednotlivých sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

POŘADÍ V PŘÍPADĚ ÚPADKU

Instituce nebo subjekt vyplní hodnotu odpovídající pořadí závazku na stupnici od 1 do x, přičemž 1 je nejpodřízenější a x nejvyšší třída ve smyslu vnitrostátních právních předpisů použitelných v členském státě, v němž má instituce nebo subjekt sídlo.

Šablona N02.00 obsahuje řádek pro každé pořadí v případě úpadku uvedené ve sloupci 0100 šablony N01.01 a ve sloupci 0040 šablony N01.02.

0020

NEUHRAZENÁ ČÁSTKA CELKOVÝCH ZÁVAZKŮ V POŘADÍ

Celková neuhrazená částka všech závazků vztahující se k pořadí v případě úpadku uvedenému ve sloupci 0010.

0030

Z TOHO: ZÁVAZKY, KTERÉ SE ŘÍDÍ PRÁVEM TŘETÍ ZEMĚ

Tento sloupec obsahuje neuhrazenou částku závazků, které se řídí právem třetí země.

0040

Z TOHO: NEZAHRNUJÍCÍ SMLUVNÍ UZNÁNÍ

V tomto sloupci se uvede neuhrazená částka všech závazků, které se řídí právem třetí země a které nezahrnují smluvní uznání rekapitalizace z vnitřních zdrojů, jak požaduje čl. 55 odst. 1 směrnice 2014/59/EU. Hodnotou bude neuhrazená částka.

Hodnota se vypočítá jako součet všech závazků, které splňují tyto podmínky:

a)

závazky stále existují;

b)

závazky se řídí právem třetí země;

c)

závazky nezahrnují podmínku smluvního uznání, jak požaduje čl. 55 odst. 1 směrnice 2014/59/EU;

d)

závazky nejsou vyloučeny z rekapitalizace z vnitřních zdrojů;

e)

závazky nepředstavují vklady uvedené v čl. 108 písm. a) směrnice 2014/59/EU.

0050

Z TOHO: V SOUČASNOSTI OZNÁMENO ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉMU K ŘEŠENÍ KRIZE

Tento sloupec obsahuje neuhrazené částky všech závazků a/nebo kategorií závazků oznámených v šablonách N01.01 a N01.02 tohoto oznámení.

0060

Z TOHO: VYLOUČENÉ Z REKAPITALIZACE Z VNITŘNÍCH ZDROJŮ

Tento sloupec zahrnuje závazky, které jsou vyloučeny z použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů v souladu s čl. 44 odst. 2 směrnice 2014/59/EU nebo na které by se mohla vztahovat některá z podmínek uvedených v čl. 44 odst. 3 uvedené směrnice.

0070

NOMINÁLNÍ HODNOTA CELKOVÝCH ZÁVAZKŮ V SOUČASNOSTI OZNÁMENÝCH ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉMU K ŘEŠENÍ KRIZE

V tomto sloupci je vyjádřena celková suma (součet) nominálních a/nebo maximálních očekávaných hodnot závazků a/nebo kategorií závazků oznámených v šablonách N01.01 a N01.02 tohoto oznámení.


(1)  Šablona N02.00 se předkládá ve všech případech popsaných v písmenech a), b) a c).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1624 ze dne 23. října 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 (Úř. věst. L 277, 7.11.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1527 ze dne 31. května 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy pro smluvní uznání pravomocí k odpisu a konverzi (Úř. věst. L 329, 17.9.2021, s. 2).

(4)  Poslední čtvrtletí, za které jsou údaje k dispozici, musí být v souladu s lhůtami pro čtvrtletní podávání zpráv: 12. květen (pro referenční datum 31. března), 11. srpen (pro referenční datum 30. června), 11. listopad (pro referenční datum 30. září) a 11. únor (pro referenční datum 31. prosince).


PŘÍLOHA III

Jednotný model datových položek

Veškeré datové položky uvedené v přílohách tohoto nařízení se převedou na jednotný model datových položek, jenž je základem jednotných IT systémů institucí a orgánů příslušných k řešení krize.

Jednotný model datových položek musí splňovat tato kritéria:

a)

poskytuje strukturovanou reprezentaci veškerých datových položek uvedených v přílohách tohoto nařízení;

b)

identifikuje veškeré obchodní koncepty uvedené v přílohách tohoto nařízení;

c)

poskytuje datový slovník identifikující označení tabulek, souřadnic, os, oblastí, označení dimenzí a členů;

d)

poskytuje parametry definující vlastnosti nebo kvantitu datových položek;

e)

poskytuje definice datových položek, jež jsou vyjádřeny jako soubor vlastností, které jednoznačně identifikují daný finanční koncept;

f)

obsahuje veškeré relevantní technické specifikace nezbytné pro vývoj IT řešení pro podávání zpráv generujících jednotné údaje o řešení krize.


PŘÍLOHA IV

Pravidla pro validaci

Na datové položky uvedené v příloze I se vztahují pravidla pro validaci zajišťující kvalitu a jednotnost údajů. Pravidla pro validaci musí splňovat tato kritéria:

a)

definují logické vztahy mezi příslušnými datovými položkami;

b)

zahrnují filtry a podmínky určující soubor dat, na nějž se vztahuje určité pravidlo pro validaci;

c)

kontrolují jednotnost předávaných údajů;

d)

kontrolují přesnost předávaných údajů;

e)

stanoví standardní hodnoty, které se použijí, pokud příslušné informace nejsou předávány.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU