(EU) 2021/1750Nařízení Rady (EU) 2021/1750 ze dne 28. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/440 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

Publikováno: Úř. věst. L 349, 4.10.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. září 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 349/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1750

ze dne 28. září 2021,

kterým se mění nařízení (EU) 2019/440 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. listopadu 2018 přijala Rada nařízení (EU) 2019/440 (1) o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“).

(2)

Dne 4. března 2019 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2019/441 (2) o uzavření dohody o rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě.

(3)

Nařízení (EU) 2019/440 přiděluje rybolovná práva členským státům, mimo jiné v kategorii 6 (průmyslový rybolov pelagických druhů), a to i Spojenému království.

(4)

Podle Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (3) (dále jen „dohoda o vystoupení“) již Spojené království od 1. února 2020 není členským státem Unie. Přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení skončilo dne 31. prosince 2020. Spojené království proto již není po tomto datu oprávněno uvedená rybolovná práva využívat a tato práva by měla být od 1. ledna 2021 přerozdělena členským státům.

(5)

Přerozdělení rybolovných práv by mělo být transparentní a úměrné původnímu přidělení kvót.

(6)

Nařízení (EU) 2019/440 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k dopadu na rybolovné činnosti v roce 2021 by se toto nařízení mělo použít ode dne 1. ledna 2021. Touto zpětnou působností nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, jelikož Spojené království dotčená rybolovná práva nevyužilo a pro dotčené členské státy jsou tato práva zvýšena.

(8)

S ohledem na naléhavost spojenou se zpětnou působností tohoto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení Rady (EU) 2019/440 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Rybolovná práva stanovená na základě prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“) se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Druh plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

1.

Drobný pelagický rybolov na severu

plavidla lovící košelkovými nevody < 150 hrubá prostornost(GT)

Španělsko

22

2.

Drobný rybolov na severu

plavidla používající dlouhé lovné šňůry < 40 GT

Španělsko

25

Portugalsko

7

plavidla používající dlouhé lovné šňůry ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalsko

3

3.

Drobný rybolov na jihu

plavidla lovící na udice s prutem < 150 GT na plavidlo

Celkem≤ 800 GT

Španělsko

10

4.

Rybolov při dně

plavidla používající dlouhé lovné šňůry≤ 150 GT

Španělsko

7

Portugalsko

4

plavidla lovící pomocí vlečných sítí ≤ 750 GT

Celkem ≤ 3 000 GT

Španělsko

5

Itálie

0

5.

Lov tuňáka

návnadová plavidla

Španělsko

23

Francie

4

6.

Průmyslový pelagický rybolov

85 000  tun (t) v roce 2019

90 000  t v roce 2020

100 000  t každý rok v letech 2021 a 2022

Rozdělení plavidel oprávněných lovit:

 

10 plavidel ≥ 3 000 GT a < 7 765 GT

 

4 plavidel ≥ 150 GT a < 3 000 GT

 

4 plavidel < 150 GT

2019: 85 000  t

 

Německo

6 871,2  t

Litva

21 986,3  t

Lotyšsko

12 367,5  t

Nizozemsko

26 102,4  t

Irsko

3 099,3  t

Polsko

4 807,8  t

Spojené království

4 807,8  t

Španělsko

496,2  t

Portugalsko

1 652,2  t

Francie

2 809,3  t

 

2020: 90 000  t

 

Německo

7 275,4  t

Litva

23 279,6  t

Lotyšsko

13 095,0  t

Nizozemsko

27 637,9  t

Irsko

3 281,6  t

Polsko

5 090,6  t

Spojené království

5 090,6  t

Španělsko

525,4  t

Portugalsko

1 749,4  t

Francie

2 974,5  t

 

2021 a 2022: 100 000  t každý rok

 

Německo

8 568,4  t

Litva

27 417,0  t

Lotyšsko

15 422,3  t

Nizozemsko

32 549,8  t

Irsko

3 864,9  t

Polsko

5 995,4  t

Španělsko

618,8  t

Portugalsko

2 060,3  t

Francie

3 503,1  t“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2021.

Za Radu

předsedkyně

S. KUSTEC


(1)  Nařízení Rady (EU) 2019/440 ze dne 29. listopadu 2018 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (Úř. věst. L 77, 20.3.2019, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/441 ze dne 4. března 2019 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě (Úř. věst. L 77, 20.3.2019, s. 4).

(3)  Úř. Věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU