(EU) 2021/1728Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1728 ze dne 29. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/442 a prováděcí nařízení (EU) 2021/521 v souvislosti s mechanismem, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

Publikováno: Úř. věst. L 345, 30.9.2021, s. 34-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1728

ze dne 29. září 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/442 a prováděcí nařízení (EU) 2021/521 v souvislosti s mechanismem, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. ledna 2021 přijala Komise na období šesti týdnů prováděcí nařízení (EU) 2021/111 (2), kterým se vývoz očkovacích látek proti COVID-19, jakož i účinných látek, včetně bank základních a pracovních buněk používaných pro výrobu těchto očkovacích látek, podmiňuje předložením vývozního povolení podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479. Komise dále dne 12. března 2021 přijala prováděcí nařízení (EU) 2021/442 (3), kterým se do dne 30. června 2021 podmiňuje vývoz týchž produktů předložením vývozního povolení podle článku 6 nařízení (EU) 2015/479.

(2)

Dne 24. března 2021 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/521 (4), kterým se jako dodatečný faktor, který se má zohlednit při rozhodování o vydání vývozního povolení, zavádí nutnost zvážit, zda toto povolení neohrožuje zajištění dodávek zboží, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2021/442, v Unii. Týmž nařízením Komise rozhodla o dočasném pozastavení vynětí některých zemí určení z oblasti působnosti nařízení (EU) 2021/442.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/521 bylo přijato podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479 a platilo po dobu šesti týdnů. Opatření zavedená uvedeným nařízením byla následně prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/734 (5) do 30. června 2021 a poté prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1071 (6) do 30. září 2021.

(4)

Dodávky dávek očkovacích látek proti COVID-19 v Unii pokračují, což vedlo k jasnému pokroku očkovací kampaně v Unii.

(5)

Tato očkovací kampaň však nadále probíhá a nejistota, zejména v souvislosti se vznikem nových variant viru COVID-19, přetrvává. Proto je i nadále nutná transparentnost při dodávkách na vývoz a při zásobování Unie.

(6)

Nadále trvá i riziko, že vývoz ohrozí buď plnění předběžných dohod o nákupu mezi Unií a výrobci očkovacích látek, nebo bezpečnost dodávek očkovacích látek proti COVID-19 a jejich účinných látek do Unie.

(7)

Opatření zavedená prováděcím nařízením (EU) 2021/442 a prováděcím nařízením (EU) 2021/521 by se proto měla nadále uplatňovat do 31. prosince 2021. Uvedená nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Toto nařízení bylo konzultováno s odvolacím výborem. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/442 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 31. prosince 2021.“

Článek 2

V článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/521 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 31. prosince 2021.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 31 I, 30.1.2021, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 85, 12.3.2021, s. 190.

(4)  Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 52.

(5)  Úř. věst. L 158, 6.5.2021, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 230, 30.6.2021, s. 28.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU