(EU) 2021/1727Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1727 ze dne 29. září 2021, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 345, 30.9.2021, s. 1-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1727

ze dne 29. září 2021,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z uvedených veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedené na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek do Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit, pouze pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétního druhu zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházející z akvakultury) jednotek, z nichž je povolen vstup těch druhů a kategorií zvířat a těch kategorií zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Měla by být opravena menší chyba v názvu prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(5)

Vstup zásilek živých vodních živočichů určených k lidské spotřebě do Unie je povolen pouze tehdy, pokud jsou uvedené zásilky v souladu s přílohou III oddílem VII kapitolou V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4) a s kritérii stanovenými v příloze I kapitole I bodech 1.17 a 1.25 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (5). Tito živočichové proto nesmějí vstoupit do Unie, pokud jsou určeni pro střediska pro čištění a (za určitých okolností) pro expediční střediska. Mělo by se proto vyjasnit, že vodní živočichové nesmějí vstoupit do Unie, pokud jsou určeni pro určité typy zařízení akvakultury. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 (6) a (EU) 2020/2236 (7) byla změněna, aby uvedenou skutečnost zohlednila. V důsledku toho by v zájmu zajištění souladu s uvedenými prováděcími nařízeními a zabránění nejednoznačnosti mělo být změněno i ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. t) prováděcího nařízení (EU) 2021/404, aby se vyjasnilo, že seznam stanovený v příloze XXI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se vztahuje pouze na zásilky, které jsou určeny pro určitá zařízení akvakultury.

(6)

Tabulka v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků (jiných než koňovitých a kopytníků určených pro uzavřená zařízení) do Unie. Ve čtvrtém sloupci uvedené tabulky by v položkách pro Island a Nový Zéland, pokud jde o jelenovité a velbloudovité, měla být opravena chyba v psaní týkající se kategorií zvířat a měla by v nich být uvedena pouze kategorie „zvířata pro další chov“. Položky pro Island a Nový Zéland v tabulce v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(7)

Kromě toho by v pátém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 měla být v položce pro Grónsko opravena chyba v psaní týkající se názvu veterinárního osvědčení pro jelenovité CER-X, který by měl být nahrazen názvem CAM-CER. Položka pro Grónsko v tabulce v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(8)

Dále by ve čtvrtém a pátém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 měla být v položkách pro oblasti GB-1 a GB-2 ve Spojeném království (GB) vložena kategorie „a určená k porážce“ a veterinární osvědčení „BOV-Y“, aby byly zohledněny kategorie zvířat a veterinární osvědčení stanovené v nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (8), které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021. Položka pro Spojené království (GB) v tabulce v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(9)

Kromě toho by v sedmém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 měla být změněna položka pro Kanadu, pokud jde o veterinární záruky, aby byly zohledněny záruky stanovené v nařízení (EU) č. 206/2010, které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021. Položka pro Kanadu v tabulce v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Tabulka v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých do Unie. Uvedený seznam by měl být v souladu se seznamem stanoveným v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/659 (9), které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021 a kterým byly Bahrajn a Chile zařazeny do správných sanitárních skupin. Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(11)

Tabulka v příloze VI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí do Unie. Článek 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví odchylku od veterinárních požadavků stanovených v uvedeném nařízení pro zásilky ptáků chovaných v zajetí, které pocházejí ze třetích zemí nebo území konkrétně uvedených na seznamu pro vstup ptáků chovaných v zajetí do Unie na základě rovnocenných záruk. Uvedený seznam třetích zemí nebo území by měl být stanoven v prováděcím nařízení (EU) 2021/404. Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Tabulka v příloze VIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek psů, koček a fretek do Unie. Ve čtvrtém sloupci uvedeného seznamu by v položkách pro Spojené království a závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey měl být název veterinárního osvědčení „DOCAFE“ uvedený pro tuto třetí zemi a závislá území opraven a změněn na název „CANIS-FELIS-FERRETS“ v souladu s veterinárním osvědčením, které má být používáno jinými třetími zeměmi a územími. Kromě toho by v pátém sloupci tabulky v části 1 a v prvním sloupci tabulky v části 3 přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 mělo být odstraněno podtržení výrazu „sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině“. Tabulka v části 1 a tabulka v části 3 přílohy VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(13)

Tabulka v příloze IX části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů skotu do Unie. V šestém sloupci uvedené tabulky by měly být změněny položky pro Kanadu a Nový Zéland, pokud jde o veterinární záruky, aby byly zohledněny záruky pro infekci virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1-24), infekci patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis a infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) stanovené v sedmém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Kromě toho by měl být do tabulky v příloze IX části 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 doplněn popis uvedených veterinárních záruk. Položky pro Kanadu a Nový Zéland v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(14)

Kromě toho ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze IX části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by položky pro Spojené království a závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey měly být uvedeny do souladu s položkami týkajícími se jiných třetích zemí a území, pokud jde o názvy veterinárních osvědčení pro embrya oocytů. V zájmu jasnosti by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny položky pro Guernsey, Ostrov Man, Jersey a Spojené království v tabulce v příloze IX části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(15)

Tabulka v příloze X části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů ovcí a koz do Unie. V šestém sloupci uvedené tabulky by měly být změněny položky pro Kanadu, Chile a Nový Zéland, pokud jde o veterinární záruky, aby byly zohledněny záruky pro infekci virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1-24) a infekci patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis stanovené v sedmém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Kromě toho by měl být do tabulky v příloze X části 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 doplněn popis uvedených veterinárních záruk. Položky pro Kanadu, Chile a Nový Zéland v příloze X prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(16)

Kromě toho ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze X části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by položky pro Spojené království a závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey měly být uvedeny do souladu s položkami týkajícími se jiných třetích zemí a území, pokud jde o názvy veterinárních osvědčení pro embrya oocytů. V zájmu jasnosti by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny položky pro Guernsey, Ostrov Man, Jersey a Spojené království v tabulce v příloze X části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(17)

Tabulka v příloze XI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů prasat do Unie. Ve čtvrtém sloupci uvedené tabulky by položky pro Spojené království a závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey měly být uvedeny do souladu s položkami týkajícími se jiných třetích zemí a území, pokud jde o názvy veterinárních osvědčení pro embrya oocytů. Tabulka v příloze XI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(18)

Tabulka v příloze XII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů koňovitých do Unie. V pátém sloupci uvedené tabulky by položky pro Spojené království a závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey měly být uvedeny do souladu s položkami týkajícími se jiných třetích zemí a území, pokud jde o názvy veterinárních osvědčení pro embrya oocytů. Tabulka v příloze XII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(19)

Tabulka v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa kopytníků do Unie. V pátém sloupci uvedené tabulky by měla být opravena položka pro Uruguay, pokud jde o zvláštní podmínky, aby byly zohledněny podmínky stanovené pro uvedenou třetí zemi nařízením (EU) č. 206/2010, které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021. Položka pro Uruguay v tabulce v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(20)

Tabulka v příloze XV části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Pro zásilky masných výrobků z farmové zvěře z Bosny a Hercegoviny je povolen pouze tranzit přes území Unie, a proto by v šestém sloupci uvedené tabulky měl být uveden výraz „není povoleno“. Položka pro Bosnu a Hercegovinu v příloze XV části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(21)

Kromě toho by v šestém sloupci tabulky v příloze XV části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 měla být opravena typografická chyba týkající se přiřazených ošetření v položce pro oblast RU-2 v Rusku, pokud jde o farmovou zvěř – kopytníky (kromě prasat). V zájmu jasnosti by navíc uvedená položka měla zohledňovat položku na seznamu stanoveném v příloze II části 2 rozhodnutí Komise 2007/777/ES (10), které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021. Položka pro Rusko v příloze XV části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(22)

Kromě toho ve třináctém sloupci tabulky v příloze XV části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 názvy veterinárních osvědčení týkajících se požadovaných režimů bez zvláštního ošetření ke zmírnění rizik nebo zvláštních ošetření ke zmírnění rizik buď chybí, jako v položce pro Kosovo, nebo by neměly být uvedeny, jako v položce pro oblast UA-0 na Ukrajině, jelikož z této oblasti není povolen vstup zásilek masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Je proto nezbytné opravit položky pro Kosovo a Ukrajinu v části 1 oddíle A uvedené přílohy. Položky pro Kosovo a Ukrajinu v příloze XV části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(23)

Kromě toho v prvním sloupci tabulky v příloze XV části 1 oddíle B prováděcího nařízení (EU) 2021/404 v položce pro Brazílii chybí kód třetí země. Je proto nezbytné uvedený chybějící údaj opravit. Položka pro Brazílii v příloze XV části 1 oddíle B prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(24)

Kromě toho byly v druhém a třetím sloupci tabulky v příloze XV části 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 do položky pro Argentinu omylem zahrnuty oblasti v Brazílii. Je proto nezbytné opravit položku pro Argentinu zrušením oblastí Brazílie a vložit do části 2 uvedené přílohy samostatnou položku pro Brazílii zahrnující tyto oblasti. Položky pro Argentinu a Brazílii v příloze XV části 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(25)

Příloha XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek střívek do Unie. Uzbekistán předložil Komisi své odpovědi na dotazník týkající se vstupu střívek do Unie z hlediska zdraví zvířat a veřejného zdraví. Uvedená třetí země poskytla Komisi dostatečné důkazy a záruky, aby mohla být zařazena na seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek střívek. Měla by být proto zařazena na seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek střívek do Unie. Příloha XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(26)

Tabulka v příloze XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie. Uvedený seznam by měl být v souladu se seznamem stanoveným v příloze I nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (11), které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021 a neobsahovalo položku pro Bahrajn. Příloha XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(27)

Tabulka v příloze XXI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území, jejich oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek živých vodních živočichů druhů uvedených na seznamu do Unie. Část 1 uvedené přílohy by se měla vztahovat nejen na určité vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, ale i na produkty živočišného původu z těchto vodních živočichů. Úvodní věta části 1 a nadpis třetího, čtvrtého a pátého sloupce tabulky v uvedené části by měly být změněny tak, aby tuto skutečnost zohledňovaly. Část 1 přílohy XXI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(28)

Kromě toho by ve třetím sloupci tabulky v příloze XXI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 měly být vyjasněny položky pro oblast CA-0 v Kanadě a oblast US-1 ve Spojených státech týkající se vstupu zásilek ryb do Unie, aby se předešlo jakékoli nejistotě týkající se vodních živočichů, kteří jsou uvedeni na seznamu jako druhy vektorů v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882 (12), a podmínek, za nichž jsou tito živočichové považováni za vektory virové hemoragické septikémie. Kromě toho došlo k chybě v psaní v souvislosti se zařazením určitých území Spojených států na seznam pro vstup zásilek druhů ryb uvedených na seznamu do Unie. Obsah třetího sloupce tabulky v příloze XXI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 v položce pro oblast US-0 by se měl vztahovat k položce pro oblast US-1 a naopak. Položky pro Kanadu a Spojené státy v příloze XXI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(29)

Kromě toho by položky pro Spojené království a závislá území Guernsey, Ostrov Man a Jersey v příloze XXI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o vstup zásilek druhů měkkýšů a korýšů uvedených na seznamu do Unie, měly být v souladu se seznamem stanoveným v příloze III nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (13), které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021. Položky pro Guernsey, Ostrov Man, Jersey a Spojené království v příloze XXI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(30)

Tabulka v příloze XXII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, u nichž Unie není konečným místem určení, a seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které pocházejí z Unie a vracejí se do Unie. Ve druhém sloupci uvedené tabulky by měly být do položek pro Bělorusko, Černou Horu, Republiku Severní Makedonie a Srbsko doplněny chybějící kódy oblastí. Položky pro Bělorusko, Černou Horu, Republiku Severní Makedonie a Srbsko v příloze XXII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(31)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(32)

V zájmu právní jistoty by změny a opravy, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, měly nabýt účinku co nejdříve.

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 se mění a opravuje takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429“;

2)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno t) nahrazuje tímto:

„t)

přílohy XXI pro vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, kteří jsou určeni pro určitá zařízení akvakultury, k vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely než lidskou spotřebu, jakož i pro určité vodní živočichy druhů uvedených na seznamu a produkty živočišného původu z těchto druhů uvedených na seznamu, které jsou určeny k lidské spotřebě.“;

3)

přílohy II, IV, VI, VIII až XIII, XV, XVI, XVIII, XXI a XXII se mění a opravují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008 (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 410).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).

(10)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(11)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).


PŘÍLOHA

Přílohy II, IV, VI, VIII až XIII, XV, XVI, XVIII, XXI a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění a opravují takto:

1)

v příloze II se část 1 nahrazuje tímto:

„ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků (jiných než koňovitých a kopytníků určených pro uzavřená zařízení) do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. a)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Druh

s povolením ke vstupu do Unie

Kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA-0

Skot

Zvířata pro další chov (1)

BOV-X

 

SF-BTV, SF-EHD

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV, SF-EHD

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

SF-BTV, SF-EHD

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2), SF-EHD (2)

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Skot

Zvířata pro další chov (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1)

SUI-X

 

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB

Spojené království

GB-1

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

BRU, EBL

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

ADV

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB-2

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

ADV

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Skot

Zvířata pro další chov (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1)

OV/CAP-X

BRU

 

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1)

SUI-X

ADV

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grónsko

GL-0

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IM

Ostrov Man

IM-0

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

TB, BRU, EBL

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

IS

Island

IS-0

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

EBL

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Skot

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov (1) a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Spojené státy

US-0

Prasata

Zvířata pro další chov (1)

SUI-X

 

 

 

 

2)

v příloze IV se část 1 opravuje takto:

a)

položka pro Bahrajn se nahrazuje tímto:

BH

Bahrajn

BH-0

E

Evidovaní koně

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“

 

 

 

 

b)

položka pro Chile se nahrazuje tímto:

CL

Chile

CL-0

D

Evidovaní koně, evidovaní koňovití, jiní koňovití neurčení k porážce, koňovití určení k porážce

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“

 

 

 

 

3)

v příloze VI se část 1 mění takto:

a)

za nadpis části 1 a před tabulku se vkládá nový nadpis, který zní:

ODDÍL A

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí do Unie“

b)

za tabulku v oddíle A a před část 2 se vkládá nový oddíl B, který zní:

ODDÍL B

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí do Unie na základě rovnocenných záruk v souladu s článkem 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Oblast

podle části 2

Kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AD

Andorra

AD-0

Ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

 

 

 

 

LI

Lichtenštejnsko

LI-0

Ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

 

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

 

 

 

 

VA

Vatikánský městský stát

VA-0

Ptáci chovaní v zajetí

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí“

–“

 

 

 

 

4)

příloha VIII se opravuje takto:

a)

část 1 se nahrazuje tímto:

„Část 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek psů, koček a fretek do Unie, podle čl. 3 odst. 1 písm. g)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Druh a kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ostrov Ascension

AC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Spojené arabské emiráty

AE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua a Barbuda

AG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albánie

AL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

BA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudy

BM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius a Saba (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)

BQ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

BY

Bělorusko

BY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Čína

CN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CO

Kolumbie

CO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžírsko

DZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

ET

Etiopie

ET-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

FO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GB

Spojené království

GB-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grónsko

GL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IM

Ostrov Man

IM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

IN

Indie

IN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IS

Island

IS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japonsko

JP-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Keňa

KE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

KN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kajmanské ostrovy

KY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Svatá Lucie

LC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lichtenštejnsko

LI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Černá Hora

ME-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauricius

MU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malajsie

MY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibie

NA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

NC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragua

NI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

PF

Francouzská Polynésie

PF-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

RS

Srbsko

RS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

RU

Rusko

RU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Svatá Helena

SH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salvador

SV-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Svazijsko

SZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TH

Thajsko

TH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TN

Tunisko

TN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TR

Turecko

TR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TT

Trinidad a Tobago

TT-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tchaj-wan

TW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

US

Spojené státy včetně Americké Samoy, Guamu, Ostrovů Severní Mariany, Portorika a Amerických Panenských ostrovů

US-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

VA

Vatikánský městský stát

VA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

VC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britské Panenské ostrovy

VG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis a Futuna

WF-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině“

 

 

 

b)

část 3 se nahrazuje tímto:

„Část 3

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 5 tabulky v části 1

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

Zvířata v zásilce vstupující do Unie musela být podrobena platnému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině v souladu s bodem 1 přílohy XXI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

5)

příloha IX se mění a opravuje takto:

a)

část 1 se mění a opravuje takto:

i)

položka pro Kanadu se nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-0

Sperma

Rozhodnutí Komise 2005/290/ES

 

SF-BTV

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

SF-BTV

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV“

ii)

položky pro Spojené království a Guernsey se nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

iii)

položky pro Ostrov Man a Jersey se nahrazují tímto:

IM

Ostrov Man

IM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

iv)

položka pro Nový Zéland se nahrazuje tímto:

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

TB, BRU

Oocyty a embrya

Příloha I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1901

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

TB, BRU“

b)

v tabulce v části 4 se za řádek „Vyšetření na BTV“ doplňují nové řádky, které znějí:

BRU

Unie uznala nepřítomnost infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto prováděcího nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

TB

Unie uznala nepřítomnost infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto prováděcího nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

SF-BTV

Unie uznala sezónní nepřítomnost infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto prováděcího nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

6)

příloha X se mění a opravuje takto:

a)

část 1 se mění a opravuje takto:

i)

položka pro Kanadu se nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, SF-BTV

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, SF-BTV

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV“

ii)

položka pro Chile se nahrazuje tímto:

CL

Chile

CL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU“

iii)

položky pro Spojené království a Guernsey se nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

iv)

položka pro Ostrov Man se nahrazuje tímto:

IM

Ostrov Man

IM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

v)

položka pro Jersey se nahrazuje tímto:

JE

Jersey

JE-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

vi)

položka pro Nový Zéland se nahrazuje tímto:

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU“

b)

v tabulce v části 4 se za řádek „Vyšetření na BTV“ doplňují nové řádky, které znějí:

BRU

Unie uznala nepřítomnost infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto prováděcího nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

SF-BTV

Unie uznala sezónní nepřítomnost infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto prováděcího nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

7)

v příloze XI části 1 se položky pro Spojené království, Guernsey, Ostrov Man a Jersey nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

IM

Ostrov Man

IM-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

8)

v příloze XII se část 1 opravuje takto:

a)

položky pro Spojené království a Guernsey se nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

b)

položka pro Ostrov Man se nahrazuje tímto:

IM

Ostrov Man

IM-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

c)

položka pro Jersey se nahrazuje tímto:

JE

Jersey

JE-0

Evidovaní koně

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Evidovaní koňovití

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Jiní koňovití neurčení k porážce

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

 

Oocyty a embrya

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021“

 

9)

v příloze XIII části 1 se položka pro Uruguay nahrazuje tímto:

UY

Uruguay

UY-0

Skot

BOV

Zrání, pH a vykostění

S vyloučením drobů

Sběrné středisko

 

1.11.2001“

Ovce a kozy

OVI

 

 

 

10)

příloha XV se opravuje takto:

a)

část 1 oddíl A se opravuje takto:

i)

položka pro Bosnu a Hercegovinu se nahrazuje tímto:

BA

Bosna a Hercegovina

BA-0

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

A

Není povoleno

Není povoleno

MPNT**

MPST“

 

ii)

položka pro Rusko se nahrazuje tímto:

RU

Rusko

RU-0

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

C

C

D

Není povoleno

Není povoleno

MPST

 

RU-2

C nebo D1

C nebo D1

C nebo D1

C nebo D1

C nebo D1

C

C

D

Není povoleno

Není povoleno

MPST“

 

iii)

v položce pro Ukrajinu se položka pro oblast UA-0 nahrazuje tímto:

„UA-0

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno“

 

 

iv)

položka pro Kosovo se nahrazuje tímto:

XK

Kosovo

XK-0

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

C nebo D

Není povoleno

Není povoleno

MPST

1“

b)

v části 1 oddíle B se položka pro Brazílii nahrazuje tímto:

BR

Brazílie

BR-2

E nebo F

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

Není povoleno

MPST“

 

c)

v části 2 se položky pro Argentinu a Brazílii nahrazují tímto:

„Argentina

AR-1

Území vymezená v kódech AR-1 a AR-3 v části 2 přílohy XIII

AR-2

Území vymezená v kódu AR-2 v části 2 přílohy XIII

Brazílie

BR-1

Státy Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

BR-2

Území vymezená v kódech BR-1, BR-2, BR-3 a BR-4 v části 2 přílohy XIII

BR-3

Státy Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

BR-4

Distrito Federal, státy Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas a Sergipe“

11)

v příloze XVI části 1 se za položku pro Uruguay vkládá nová položka pro Uzbekistán, která zní:

UZ

Uzbekistán

UZ-0

Kopytníci a drůbež

CAS“

 

 

12)

v příloze XVIII části 1 se zrušuje položka pro Bahrajn;

13)

příloha XXI se mění a opravuje takto:

a)

část 1 se mění a opravuje takto:

i)

název se nahrazuje tímto:

„ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území, jejich oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek určitých vodních živočichů druhů uvedených na seznamu a produktů živočišného původu z těchto druhů uvedených na seznamu pro účely uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. t) do Unie“;

ii)

nadpisy tabulky v prvních dvou řádcích se nahrazují tímto:

„Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti nebo jednotky

podle části 2

Druhy a kategorie s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

Ryby

Měkkýši

Korýši

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10“

iii)

v položce pro Kanadu se položka pro oblast CA-0 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-0

Všechny druhy uvedené na seznamu kromě druhů vnímavých k virové hemoragické septikémii nebo druhů považovaných za vektory virové hemoragické septikémie v souladu s přílohou XXX nařízení (EU) 2020/692

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A“

iv)

položky pro Spojené království a Guernsey se nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Guernsey

GG-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B“

v)

položka pro Ostrov Man se nahrazuje tímto:

IM

Ostrov Man

IM-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A“

vi)

položka pro Jersey se nahrazuje tímto:

JE

Jersey

JE-0

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B“

vii)

položka pro Spojené státy se nahrazuje tímto:

US

Spojené státy (*1)

US-0

Všechny druhy uvedené na seznamu kromě druhů vnímavých k virové hemoragické septikémii nebo druhů považovaných za vektory virové hemoragické septikémie v souladu s přílohou XXX nařízení (EU) 2020/692

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-1

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-2

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-3

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-4

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-5

 

Všechny druhy uvedené na seznamu

 

MOL-HC

B

 

 

 

14)

v příloze XXII se část 1 opravuje takto:

a)

položka pro Bělorusko se nahrazuje tímto:

BY

Bělorusko

BY-0

Čerstvé maso drůbeže

Vejce a vaječné výrobky

 

POU, E, EP

Z Běloruska do Kaliningradu přes Litvu“

 

 

b)

položky pro Černou Horu, Republiku Severní Makedonie a Srbsko se nahrazují tímto:

ME

Černá Hora

ME-0

 

Ovce a kozy

OV/CAP-INTRA-Y

Z Unie k okamžité porážce v Unii

 

 

Skot

BOV-INTRA-X

Z Unie k výkrmu v Unii

 

 

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

 

Ovce a kozy

OV/CAP-INTRA-Y

Z Unie k okamžité porážce v Unii

 

 

Skot

BOV-INTRA-X

Z Unie k výkrmu v Unii

 

 

RS

Srbsko

RS-0

 

Ovce a kozy

OV/CAP-INTRA-Y

Z Unie k okamžité porážce v Unii

 

 

Skot

BOV-INTRA-X

Z Unie k výkrmu v Unii“

 

 


(1)  „Zvířaty pro další chov“ se rozumí zvířata určená pro zařízení chovající živá zvířata, jiná než jatka.

(2)  Pouze pro druhy uvedené na seznamu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1882 (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).“

(*1)  Včetně Portorika a Amerických Panenských ostrovů, Americké Samoy, Guamu a Ostrovů Severní Mariany.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU