(EU) 2021/1724Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1724 ze dne 22. září 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie „Mini?“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 344, 29.9.2021, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. října 2021 Nabývá účinnosti: 19. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 344/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1724

ze dne 22. září 2021,

kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie „Miniș“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změn specifikace výrobku chráněného označení původu „Miniș“ na úrovni Unie, kterou předložilo Rumunsko v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 (2) ve spojení s článkem 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 zveřejnila žádost o schválení změn specifikace výrobku na úrovni Unie v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změny specifikace výrobku na úrovni Unie by proto měly být schváleny v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace výrobku týkající se názvu „Miniș“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Úř. věst. C 269, 7.7.2021, s. 14.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU