(EU) 2021/1708Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1708 ze dne 23. září 2021, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2021 přičítají určitá množství převedená v roce 2020

Publikováno: Úř. věst. L 339, 24.9.2021, s. 65-83 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1708

ze dne 23. září 2021,

kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2021 přičítají určitá množství převedená v roce 2020

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 mohou členské státy požádat Komisi do 31. října roku, na který se kvóta jim přidělená vztahuje, o převedení maximálně 10 % této kvóty do následujícího roku.

(2)

Nařízení Rady (EU) 2018/2025 (2), (EU) 2019/1838 (3), (EU) 2019/2236 (4) a (EU) 2020/123 (5) stanoví rybolovné kvóty pro některé populace na rok 2020 a uvádí populace, na něž se mohou vztahovat opatření podle nařízení (ES) č. 847/96.

(3)

Nařízení Rady (EU) 2020/1579 (6), (EU) 2021/90 (7), (EU) 2021/91 (8) a (EU) 2021/92 (9) stanoví rybolovné kvóty pro některé populace na rok 2021.

(4)

Některé členské státy požádaly před 31. října 2020 podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, aby část jejich kvót na rok 2020 pro populace uvedené v příloze tohoto nařízení byla převedena do následujícího roku. S výhradou omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být převedená množství připočtena ke kvótám na rok 2021.

(5)

Pro účely tohoto využití flexibility byla ověřena a zohledněna způsobilost podaných žádostí o převod populací a intenzita využívání těchto populací. Tyto populace tudíž mohou být předmětem převodu kvót na množství převedená z roku 2020 do roku 2021 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

(6)

Aby se zabránilo nadměrné flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav daných populací, vylučuje se u populací uvedených v příloze tohoto nařízení meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1380/2013 (10).

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2021 v nařízeních (EU) 2020/1579, (EU) 2021/90, (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92 se zvyšují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2019/1838 ze dne 30. října 2019, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 281, 31.10.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2019/2236 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 14).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2020/1579 ze dne 29. října 2020, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 362, 30.10.2020, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2021/90 ze dne 28. ledna 2021, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2021/91 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 20).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Kód země

Kód populace

Druh

Název oblasti

Konečná kvóta 2020 (1) (v tunách)

Úlovky 2020 (v tunách)

Úlovky spadající pod zvláštní podmínky (2) 2020 (v tunách)

% konečné kvóty

Převedené množství (v tunách)

BE

ANF/*8ABDE

Ďasovití

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro ANF/07.)

360,128

82,820

0

23

36,013

BE

ANF/07.

Ďasovití

7

2 761,522

1 111,675

82,820

43,25

276,152

BE

HAD/*2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a (zvláštní podmínka pro HAD/5BC6A.)

0,445

0

0

0

0,045

BE

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

7a

56,447

3,619

0

6,41

5,645

BE

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a

236,000

40,005

0

16,95

23,600

BE

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

28,501

0

0

0

2,850

BE

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

127,830

107,184

0

83,85

12,783

BE

HER/*04B.

Sleď obecný

4b (zvláštní podmínka pro HER/4CXB7D)

4 803,427

10,906

0

0,23

480,343

BE

HER/*25B-F

Sleď obecný

2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (zvláštní podmínka pro HER/1/2-)

2,200

0

0

0

0,220

BE

HER/4CXB7D.

Sleď obecný

4c, 7d, s výjimkou populace v oblasti Blackwater

133,811

104,389

10,906

86,16

13,381

BE

HKE/*03A.

Štikozubec obecný

3a (zvláštní podmínka pro HKE/2AC4-C)

6,310

0

0

0

0,631

BE

HKE/*57-14

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (zvláštní podmínka pro HKE/8ABDE.)

4,544

0

0

0

0,454

BE

HKE/*8ABDE

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro HKE/571214)

85,327

0

0

0

8,533

BE

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

63,674

25,622

0

40,24

6,367

BE

HKE/571214

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

646,932

41,880

0

6,47

64,693

BE

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e

21,412

14,503

0

67,73

2,141

BE

JAX/2A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

4,076

0,055

0

1,35

0,408

BE

LEZ/2AC4-C

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie oblastí 2a a 4

9,992

0,859

0

8,60

0,999

BE

MAC/*02AN-

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

83,700

0

0

0

8,370

BE

MAC/*FRO1

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

85,800

0

0

0

8,580

BE

MAC/2A34

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

89,447

73,868

0

82,58

8,945

BE

MAC/2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

56,163

48,879

0

87,03

5,616

BE

NEP/07.

Humr severský

7

3,468

2,795

0

80,59

0,347

BE

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody Unie oblastí 2a a 4

1 517,321

674,836

0

44,48

151,732

BE

NEP/8ABDE.

Humr severský

8a, 8b, 8d a 8e

1,155

0

0

0

0,116

BE

PLE/07A.

Platýs evropský

7a

184,890

84,258

0

45,57

18,489

BE

PLE/2A3AX4

Platýs evropský

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

6 183,279

2 569,217

0

41,55

618,328

BE

POK/2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

8,581

4,612

0

53,75

0,858

BE

SOL/07E.

Jazyk obecný

7e

69,421

58,017

0

83,57

6,942

BE

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

1 570,085

240,245

0

15,30

157,009

BE

SOL/7FG.

Jazyk obecný

7f a 7g

1 183,919

1 121,309

0

94,71

62,610

BE

SOL/8AB.

Jazyk obecný

8a a 8b

330,680

299,178

0

90,47

31,502

BE

WHG/2AC4.

Treska bezvousá

4; vody Unie oblasti 2a

235,871

211,374

0

89,61

23,587

BE

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j a 7k

212,388

127,086

0

59,84

21,239

DE

ANF/*8ABDE

Ďasovití

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro ANF/07.)

40,180

0

0

0

4,018

DE

ANF/07.

Ďasovití

7

480,770

359,005

0

74,67

48,077

DE

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

126,201

0

0

0

12,620

DE

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

16,304

0

0

0

1,630

DE

HAD/*2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a (zvláštní podmínka pro HAD/5BC6A.)

0,547

0

0

0

0,055

DE

HAD/03 A.

Treska jednoskvrnná

3a

121,727

12,558

0

10,32

12,173

DE

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a

779,741

140,387

231,534

47,70

77,974

DE

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

3,466

0

0

0

0,347

DE

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

31,239

0

0

0

3,124

DE

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

0,500

0,273

0

54,60

0,050

DE

HER/*04B.

Sleď obecný

4b (zvláštní podmínka pro HER/4CXB7D)

356,955

175,000

0

49,03

35,696

DE

HER/*04-C.

Sleď obecný

Vody Unie oblasti 4 (zvláštní podmínka pro HER/03 A.)

94,144

0

0

0

9,414

DE

HER/*25B-F

Sleď obecný

2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (zvláštní podmínka pro HER/1/2-)

450,412

26,838

0

5,96

45,041

DE

HER/03 A.

Sleď obecný

3a

165,834

155,239

0

93,61

10,595

DE

HER/03A-BC.

Sleď obecný

3a

56,666

0

0

0

5,667

DE

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

2 916,692

2 774,269

26,838

96,04

115,585

DE

HER/3D-R30.

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

927,872

835,268

0

90,02

92,604

DE

HER/4CXB7D.

Sleď obecný

4c, 7d, s výjimkou populace v oblasti Blackwater

8 649,383

8 421,322

175,000

99,39

53,061

DE

HER/7G-K.

Sleď obecný

7 g, 7h, 7j a 7k

31,457

0

0

0

3,146

DE

HKE/*03A.

Štikozubec obecný

3a (zvláštní podmínka pro HKE/2AC4-C)

29,680

3,291

0

11,09

2,968

DE

HKE/*8ABDE

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro HKE/571214)

0,020

0

0

0

0,002

DE

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

219,785

137,511

3,291

64,06

21,979

DE

HKE/571214

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

16,314

14,691

0

90,05

1,623

DE

JAX/*07D.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

7d (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)

266,747

0

0

0

26,675

DE

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

8 633,716

944,627

94,980

12,04

863,372

DE

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

7

0,022

0

0

0

0,002

DE

LEZ/2AC4-C

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie oblastí 2a a 4

5,778

2,249

0

38,92

0,578

DE

MAC/*02AN-

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

89,127

0

0

0

8,913

DE

MAC/*2AN-

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

2 058,188

0

0

0

205,819

DE

MAC/*4A-EN

Makrela obecná

Vody Unie oblasti 2a; vody Unie a vody Norska oblasti 4a (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

14 979,951

14 800,004

0

98,80

179,947

DE

MAC/*8ABD.

Makrela obecná

8a, 8b a 8d (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)

989,015

895,731

0

90,57

93,284

DE

MAC/*8C910

Makrela obecná

8c, 9 a 10 a vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

6 268,850

0

0

0

626,885

DE

MAC/*FRO1

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

90,970

0

0

0

9,097

DE

MAC/*FRO2

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

2 104,887

168,707

0

8,02

210,489

DE

MAC/8C3411

Makrela obecná

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

989,468

0

895,731

90,53

93,737

DE

NEP/03A.

Humr severský

3a

31,466

17,345

0

55,12

3,147

DE

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody Unie oblastí 2a a 4

435,277

258,235

0

59,33

43,528

DE

OTH/*07D.

Vedlejší úlovky drsnatce obecného a tresky bezvousé

7d (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

15,793

0

0

0

1,579

DE

OTH/*2A-14

Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)

324,109

94,980

0

29,30

32,411

DE

PLE/03AN.

Platýs evropský

Skagerrak

97,726

49,454

0

50,60

9,773

DE

PLE/03AS.

Platýs evropský

Kattegat

12,875

1,947

0

15,12

1,288

DE

PLE/2A3AX4

Platýs evropský

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

5 428,871

1 388,746

11,548

25,79

542,887

DE

PLE/3BCD-C

Platýs evropský

Vody Unie subdivizí 22–32

1 203,648

1 083,428

0

90,01

120,220

DE

PLE/7DE.

Platýs evropský

7d a 7e

2,000

0,554

0

27,70

0,200

DE

POK/2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

8 055,142

6 878,514

0

85,39

805,514

DE

POK/56-14

Treska tmavá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14

44,968

0

0

0

4,497

DE

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

1 293,792

915,597

0

70,77

129,379

DE

SOL/3ABC24

Jazyk obecný

3a; vody Unie subdivizí 22–24

26,311

23,752

0

90,27

2,559

DE

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

9 281,828

8 927,746

0

96,19

354,082

DE

WHB/*05-F.

Treska modravá

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro WHB/1X14)

3 897,007

2 120,256

0

54,41

389,701

DE

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

45 723,053

39 111,854

2 120,256

90,18

4 490,943

DE

WHG/2AC4.

Treska bezvousá

4; vody Unie oblasti 2a

237,286

178,425

35,823

90,29

23,038

DE

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j a 7k

8,000

0,544

0

6,80

0,800

DK

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

15,578

0

0

0

1,558

DK

HAD/03 A.

Treska jednoskvrnná

3a

1 945,122

307,499

0

15,81

194,512

DK

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a

1 643,265

553,909

620,727

71,48

164,327

DK

HER/*04B.

Sleď obecný

4b (zvláštní podmínka pro HER/4CXB7D)

449,264

0

0

0

44,926

DK

HER/*04-C.

Sleď obecný

Vody Unie oblasti 4 (zvláštní podmínka pro HER/03 A.)

5 851,356

4 750,019

0

81,18

585,136

DK

HER/*25B-F

Sleď obecný

2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (zvláštní podmínka pro HER/1/2-)

2 823,962

0

0

0

282,396

DK

HER/03A-BC.

Sleď obecný

3a

6 324,353

913,891

0

14,45

632,435

DK

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

17 254,997

3 038,584

13 484,836

95,76

731,577

DK

HER/2A47DX.

Sleď obecný

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

9 821,258

9 804,086

0

99,83

17,172

DK

HER/3D-R30.

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

10 729,369

9 232,276

0

86,05

1 072,937

DK

HER/4CXB7D.

Sleď obecný

4c, 7d, s výjimkou populace v oblasti Blackwater

88,885

0

0

0

8,889

DK

HKE/*03A.

Štikozubec obecný

3a (zvláštní podmínka pro HKE/2AC4-C)

259,039

0

0

0

25,904

DK

HKE/03 A.

Štikozubec obecný

3a

3 498,148

503,754

0

14,40

349,815

DK

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

2 590,431

861,680

0

33,26

259,043

DK

HKE/571214

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

0,531

0,392

0

73,82

0,053

DK

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

8 682,447

5 544,006

101,936

65,03

868,245

DK

LEZ/2AC4-C

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie oblastí 2a a 4

54,038

24,999

0

46,26

5,404

DK

MAC/2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

3 016,543

2 944,102

0

97,60

72,441

DK

NEP/03A.

Humr severský

3a

11 198,756

3 980,089

0

35,54

1 119,876

DK

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody Unie oblastí 2a a 4

1 532,548

200,439

0

13,08

153,255

DK

OTH/*2A-14

Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)

404,578

101,936

0

25,20

40,458

DK

PLE/03AN.

Platýs evropský

Skagerrak

14 784,742

5 068,120

0

34,28

1 478,474

DK

PLE/03AS.

Platýs evropský

Kattegat

1 183,195

261,547

0

22,11

118,320

DK

PLE/2A3AX4

Platýs evropský

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

20 049,884

3 362,767

2 275,459

28,12

2 004,988

DK

PLE/3BCD-C

Platýs evropský

Vody Unie subdivizí 22–32

5 473,160

2 754,146

0

50,32

547,316

DK

POK/2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

4 400,658

3 790,835

0

86,14

440,066

DK

POK/56-14

Treska tmavá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14

0,361

0

0

0

0,036

DK

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

723,091

122,816

0

16,98

72,309

DK

SOL/3ABC24

Jazyk obecný

3a; vody Unie subdivizí 22–24

484,418

312,721

0

64,56

48,442

DK

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

28 441,408

26 509,027

0

93,21

1 932,381

DK

WHB/*05-F.

Treska modravá

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro WHB/1X14)

5 831,437

0

0

0

583,144

DK

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

63 233,761

58 126,115

10,827

91,94

5 096,819

DK

WHG/2AC4.

Treska bezvousá

4; vody Unie oblasti 2a

773,933

123,330

86,452

27,11

77,393

DK

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j a 7k

2,210

2,171

0

98,24

0,039

EE

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

18,989

0

0

0

1,899

EE

HER/03D.RG.

Sleď obecný

Subdivize 28.1

13 922,798

12 230,565

0

87,85

1 392,280

EE

HER/3D-R30.

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

19 057,889

16 377,400

0

85,94

1 905,789

EE

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

25 510,718

24 309,731

0

95,29

1 200,987

ES

ANE/08.

Sardel obecná

8

28 447,871

25 558,959

0

89,84

2 844,787

ES

ANF/*8ABDE

Ďasovití

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro ANF/07.)

143,074

0

0

0

14,307

ES

ANF/07.

Ďasovití

7

3 035,909

2 864,065

0

94,34

171,844

ES

ANF/8ABDE.

Ďasovití

8a, 8b, 8d a 8e

1 383,530

744,639

0

53,82

138,353

ES

ANF/8C3411

Ďasovití

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

3 681,024

886,073

0

24,07

368,102

ES

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

397,670

271,634

0

68,31

39,767

ES

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

109,700

25,406

0

23,16

10,970

ES

HER/*25B-F

Sleď obecný

2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (zvláštní podmínka pro HER/1/2-)

8,550

0

0

0

0,855

ES

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

41,654

0

0

0

4,165

ES

HKE/*57-14

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (zvláštní podmínka pro HKE/8ABDE.)

4 670,694

0

0

0

467,069

ES

HKE/*8ABDE

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro HKE/571214)

3 424,552

0

0

0

342,455

ES

HKE/571214

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

21 873,305

16 355,164

0

74,77

2 187,331

ES

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e

14 757,734

8 086,758

0

54,80

1 475,773

ES

HKE/8C3411

Štikozubec obecný

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

6 900,174

6 552,227

0

94,96

347,947

ES

JAX/*08C.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

8c (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

12 038,172

9 912,610

0

82,34

1 203,817

ES

JAX/*08C2

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

8c (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

6 593,145

0

0

0

659,315

ES

JAX/*09.

Kranasi rodu Trachurus

9 (zvláštní podmínka pro JAX/08C.)

1 178,295

0

0

0

117,830

ES

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus

8c

12 686,421

11 417,780

0

90,00

1 268,641

ES

JAX/09.

Kranasi rodu Trachurus

9

41 818,039

17 203,046

9 912,610

64,84

4 181,804

ES

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

7 295,096

1 128,397

244,697

18,82

729,510

ES

LEZ/*8ABDE

Pakambaly rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro LEZ/07.)

2 172,525

0

0

0

217,253

ES

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

7

5 913,176

2 281,804

0

38,59

591,318

ES

LEZ/56-14

Pakambaly rodu Lepidorhombus

vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; 6; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

750,461

413,311

0

55,07

75,046

ES

LEZ/8ABDE.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e

941,107

719,935

0

76,50

94,111

ES

LEZ/8C3411

Pakambaly rodu Lepidorhombus

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

2 312,295

869,491

0

37,60

231,230

ES

MAC/*08B.

Makrela obecná

8b (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)

3 150,964

0

0

0

315,096

ES

MAC/*8ABD.

Makrela obecná

8a, 8b a 8d (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)

9 379,337

0

0

0

937,934

ES

MAC/*8C910

Makrela obecná

8c, 9 a 10 a vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

3 582,398

1 181,183

0

32,97

358,240

ES

MAC/2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

3 025,000

1 843,816

1 181,183

100,00

0,001

ES

MAC/8C3411

Makrela obecná

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

34 674,050

31 092,921

0

89,67

3 467,405

ES

NEP/*07U16

Humr severský

Funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7 (zvláštní podmínka pro NEP/07.)

667,009

64,385

0

9,65

66,701

ES

NEP/07.

Humr severský

7

1 021,656

31,623

64,385

9,40

102,166

ES

NEP/5BC6.

Humr severský

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b

60,200

0

0

0

6,020

ES

NEP/8ABDE.

Humr severský

8a, 8b, 8d a 8e

146,165

0,050

0

0,03

14,617

ES

OTH/*08C2

Vedlejší úlovky drsnatce obecného a tresky bezvousé

8c (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

324,270

0

0

0

32,427

ES

OTH/*2A-14

Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)

430,740

244,697

0

56,81

43,074

ES

SOL/7FG.

Jazyk obecný

7f a 7g

1,050

0,450

0

42,86

0,105

ES

SOL/8AB.

Jazyk obecný

8a a 8b

8,000

7,200

0

90,00

0,800

ES

WHB/*05-F.

Treska modravá

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro WHB/1X14)

2 178,066

0

0

0

217,807

ES

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

3 239,633

623,980

0

19,26

323,963

ES

WHB/8C3411

Treska modravá

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

39 857,581

22 147,942

0

55,57

3 985,758

ES

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j a 7k

7,500

4,286

0

57,15

0,750

FI

HER/3D-R30.

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

34 415,928

31 886,256

0

92,65

2 529,672

FI

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

12 898,607

12 498,052

0

96,89

400,555

FR

ANE/08.

Sardel obecná

8

2 698,597

40,836

0

1,51

269,860

FR

ANF/*8ABDE

Ďasovití

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro ANF/07.)

2 310,961

0

0

0

231,096

FR

ANF/07.

Ďasovití

7

21 281,821

12 094,559

0

56,83

2 128,182

FR

ANF/8ABDE.

Ďasovití

8a, 8b, 8d a 8e

8 561,348

3 202,831

0

37,41

856,135

FR

ANF/8C3411

Ďasovití

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

58,889

18,538

0

31,48

5,889

FR

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

9 073,670

1 566,233

0

17,26

907,367

FR

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

341,134

136,515

0

40,02

34,113

FR

HAD/*2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a (zvláštní podmínka pro HAD/5BC6A.)

23,957

0

0

0

2,396

FR

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

7a

257,119

0

0

0

25,712

FR

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a

1 608,101

146,249

0

9,09

160,810

FR

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

231,995

87,114

0

37,55

23,200

FR

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

1 267,794

2,446

0

0,19

126,779

FR

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

7 537,862

3 840,932

0

50,96

753,786

FR

HER/*04B.

Sleď obecný

4b (zvláštní podmínka pro HER/4CXB7D)

5 743,000

0

0

0

574,300

FR

HER/*25B-F

Sleď obecný

2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (zvláštní podmínka pro HER/1/2-)

103,590

0

0

0

10,359

FR

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

1,002

0

0

0

0,100

FR

HER/2A47DX.

Sleď obecný

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

51,043

0

0

0

5,104

FR

HER/4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

13 846,976

12 780,213

0

92,30

1 066,763

FR

HER/4CXB7D.

Sleď obecný

4c, 7d, s výjimkou populace v oblasti Blackwater

7 687,481

6 973,537

0

90,71

713,944

FR

HER/7G-K.

Sleď obecný

7 g, 7h, 7j a 7k

90,103

0,011

0

0,01

9,010

FR

HKE/*03A.

Štikozubec obecný

3a (zvláštní podmínka pro HKE/2AC4-C)

57,313

0

0

0

5,731

FR

HKE/*57-14

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (zvláštní podmínka pro HKE/8ABDE.)

7 288,111

0

0

0

728,811

FR

HKE/*8ABDE

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro HKE/571214)

3 424,570

0

0

0

342,457

FR

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

1 381,635

1 305,008

0

94,45

76,627

FR

HKE/571214

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

31 919,526

16 998,116

0

53,25

3 191,953

FR

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e

33 098,312

11 649,236

0

35,20

3 309,831

FR

HKE/8C3411

Štikozubec obecný

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

195,311

49,247

0

25,21

19,531

FR

JAX/*07D.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

7d (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

162,514

85,828

0

52,81

16,251

FR

JAX/*08C2

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

8c (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

2 427,258

0

0

0

242,726

FR

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus

8c

206,015

0,411

0

0,20

20,602

FR

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

4 985,542

2 884,95

85,828

59,59

498,554

FR

LEZ/*2AC4C

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie oblastí 2a a 4 (zvláštní podmínka pro LEZ/56-14)

143,565

6,138

0

4,28

14,357

FR

LEZ/*8ABDE

Pakambaly rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro LEZ/07.)

2 633,577

462,501

0

17,56

263,358

FR

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

7

7 545,798

3 362,219

462,501

50,69

754,580

FR

LEZ/2AC4-C

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie oblastí 2a a 4

104,020

76,264

0

73,32

10,402

FR

LEZ/56-14

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; 6; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

2 897,750

162,131

6,138

5,81

289,775

FR

LEZ/8ABDE.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e

1 040,159

743,509

0

71,48

104,016

FR

LEZ/8C3411

Pakambaly rodu Lepidorhombus

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

98,500

0,975

0

0,99

9,850

FR

MAC/*02AN-

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

267,481

0

0

0

26,748

FR

MAC/*08B.

Makrela obecná

8b (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)

20,593

0

0

0

2,059

FR

MAC/*2AN-

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

1 370,644

0

0

0

137,064

FR

MAC/*3A4BC

Makrela obecná

3a a 4bc (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

568,702

0

0

0

56,870

FR

MAC/*4A-EN

Makrela obecná

Vody Unie oblasti 2a; vody Unie a vody Norska oblasti 4a (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

10 197,197

7 023,249

0

68,87

1 019,720

FR

MAC/*8ABD.

Makrela obecná

8a, 8b a 8d (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)

2,159

0

0

0

0,216

FR

MAC/*8C910

Makrela obecná

8c, 9 a 10 a vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

4 179,600

0

0

0

417,960

FR

MAC/*FRO1

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

272,828

0

0

0

27,283

FR

MAC/*FRO2

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

1 403,628

0

0

0

140,363

FR

MAC/2A34

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

1 958,917

1 847,787

0

94,33

111,130

FR

MAC/2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

20 615,226

11 484,042

7 023,249

89,77

2 061,523

FR

MAC/8C3411

Makrela obecná

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

188,621

122,5

0

64,95

18,862

FR

NEP/*07U16

Humr severský

Funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7 (zvláštní podmínka pro NEP/07.)

157,686

0

0

0

15,769

FR

NEP/07.

Humr severský

7

4 647,529

127,635

0

2,75

464,753

FR

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody Unie oblastí 2a a 4

79,028

17,440

0

22,07

7,903

FR

NEP/5BC6.

Humr severský

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b

142,328

0

0

0

14,233

FR

NEP/8ABDE.

Humr severský

8a, 8b, 8d a 8e

4 166,955

2 307,013

0

55,36

416,696

FR

OTH/*07D.

Vedlejší úlovky drsnatce obecného a tresky bezvousé

7d (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

8,130

0

0

0

0,813

FR

OTH/*08C2

Vedlejší úlovky drsnatce obecného a tresky bezvousé

8c (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

122,353

0

0

0

12,235

FR

OTH/*2A-14

Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)

173,537

0

0

0

17,354

FR

PLE/07A.

Platýs evropský

7a

56,013

0

0

0

5,601

FR

PLE/2A3AX4

Platýs evropský

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

1 155,441

24,844

0

2,15

115,544

FR

PLE/7DE.

Platýs evropský

7d a 7e

5 553,886

1 063,11

0

19,14

555,389

FR

POK/2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

19 734,340

9 782,782

0

49,57

1 973,434

FR

POK/56-14

Treska tmavá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14

3 860,742

1 283,35

0

33,24

386,074

FR

SOL/07E.

Jazyk obecný

7e

458,741

194,394

0

42,38

45,874

FR

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

343,724

36,836

0

10,72

34,372

FR

SOL/7FG.

Jazyk obecný

7f a 7g

63,729

43,565

0

68,36

6,373

FR

SOL/8AB.

Jazyk obecný

8a a 8b

3 752,751

2 901,092

0

77,31

375,275

FR

WHB/*05-F.

Treska modravá

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro WHB/1X14)

3 661,363

495

0

13,52

366,136

FR

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

13 862,406

11 757,603

495,000

88,39

1 386,241

FR

WHG/2AC4.

Treska bezvousá

4; vody Unie oblasti 2a

2 131,637

677,414

0

31,78

213,164

FR

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j a 7k

7 512,895

3 977,612

0

52,94

751,290

IE

ANF/07.

Ďasovití

7

4 268,700

3 749,680

0

87,84

426,870

IE

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

34,634

0

0

0

3,463

IE

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

0,011

0

0

0

0,001

IE

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

7a

1 541,462

759,029

0

49,24

154,146

IE

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

676,517

440,958

0

65,18

67,652

IE

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

966,844

679,481

0

70,28

96,684

IE

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

2 918,358

2 651,852

0

90,87

266,506

IE

HER/07 A/MM

Sleď obecný

7a

2 351,965

1 933,970

0

82,23

235,197

IE

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

2 998,687

2 703,594

0

90,16

295,093

IE

HER/4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

257,429

234,576

0

91,12

22,853

IE

HER/7G-K.

Sleď obecný

7 g, 7h, 7j a 7k

750,000

136,828

0

18,24

75,000

IE

HKE/571214

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

3 995,112

3 594,334

0,207

89,97

399,511

IE

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

20 555,568

17 357,985

0

84,44

2 055,557

IE

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

7

3 415,371

1 861,256

0

54,50

341,537

IE

LEZ/56-14

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; 6; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

950,054

716,278

0

75,39

95,005

IE

MAC/*2AN-

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

6 863,698

0

0

0

686,370

IE

MAC/*4A-EN

Makrela obecná

Vody Unie oblasti 2a; vody Unie a vody Norska oblasti 4a (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

50 633,347

15 453,633

0

30,52

5 063,335

IE

MAC/*FRO2

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

7 017,736

0

0

0

701,774

IE

MAC/2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

76 657,050

59 019,562

15 453,633

97,15

2 183,855

IE

NEP/*07U16

Humr severský

Funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7 (zvláštní podmínka pro NEP/07.)

1 590,483

1 433,368

0

90,12

157,115

IE

NEP/07.

Humr severský

7

7 166,915

4 085,628

1 433,368

77,01

716,692

IE

NEP/5BC6.

Humr severský

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b

237,287

147,202

0

62,04

23,729

IE

PLE/07A.

Platýs evropský

7a

1 588,546

177,225

0

11,16

158,855

IE

POK/56-14

Treska tmavá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14

435,457

125,263

0

28,77

43,546

IE

SOL/7FG.

Jazyk obecný

7f a 7g

58,728

50,837

0

86,56

5,873

IE

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

43 029,787

39 180,089

0

91,05

3 849,698

IE

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j a 7k

3 883,173

2 657,978

0

68,45

388,317

LT

MAC/2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

749,069

4,153

0

0,55

74,907

NL

ANF/*8ABDE.

Ďasovití

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro ANF/07.)

46,591

0

0

0

4,659

NL

ANF/07.

Ďasovití

7

37,230

4,652

0

12,50

3,723

NL

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

7,700

0

0

0

0,770

NL

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

1,426

0,204

0

14,31

0,143

NL

HAD/03 A.

Treska jednoskvrnná

3a

3,009

0,824

0

27,38

0,301

NL

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a

260,505

90,727

127,330

83,71

26,051

NL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

25,426

23,377

0

91,94

2,049

NL

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

62,996

42,392

0

67,29

6,300

NL

HER/*04B.

Sleď obecný

4b (zvláštní podmínka pro HER/4CXB7D)

10 081,411

6 447,295

0

63,95

1 008,141

NL

HER/*25B-F

Sleď obecný

2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (zvláštní podmínka pro HER/1/2-)

940,200

446,187

0

47,46

94,020

NL

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

5 510,587

1 562,146

3 398,030

90,01

550,411

NL

HER/2A47DX.

Sleď obecný

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

92,218

92,126

0

99,90

0,092

NL

HER/7G-K.

Sleď obecný

7 g, 7h, 7j a 7k

75,435

0,154

0

0,20

7,544

NL

HKE/*03A.

Štikozubec obecný

3a (zvláštní podmínka pro HKE/2AC4-C)

14,760

12,920

0

87,53

1,476

NL

HKE/*8ABDE.

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e (zvláštní podmínka pro HKE/571214)

43,094

0

0

0

4,309

NL

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

136,351

38,200

12,920

37,49

13,635

NL

HKE/571214

Štikozubec obecný

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

346,132

134,032

0

38,72

34,613

NL

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

8a, 8b, 8d a 8e

43,023

0

0

0

4,302

NL

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

21 318,126

14 065,356

2 336,907

76,94

2 131,813

NL

LEZ/07.

Pakambaly rodu Lepidorhombus

7

0,457

0,390

0

85,34

0,046

NL

LEZ/2AC4-C

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vody Unie oblastí 2a a 4

69,335

1,726

0

2,49

6,934

NL

MAC/*02AN-

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

248,000

0

0

0

24,800

NL

MAC/*3A4BC

Makrela obecná

3a a 4bc (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

1 622,290

918,086

0

56,59

162,229

NL

MAC/*4A-EN

Makrela obecná

Vody Unie oblasti 2a; vody Unie a vody Norska oblasti 4a (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

20 383,815

15 673,174

0

76,89

2 038,382

NL

MAC/*8C910

Makrela obecná

8c, 9 a 10 a vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

5 756,725

0

0

0

575,673

NL

MAC/*FRO1

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)

254,000

0

0

0

25,400

NL

MAC/*FRO2

Makrela obecná

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)

2 841,000

0

0

0

284,100

NL

MAC/2A34

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

2 560,658

1 635,849

918,354

99,75

6,455

NL

MAC/2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

27 881,983

9 792,605

15 673,174

91,33

2 416,204

NL

NEP/07.

Humr severský

7

2,510

0,003

0

0,12

0,251

NL

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody Unie oblastí 2a a 4

1 378,250

930,659

0

67,52

137,825

NL

OTH/*07D.

Vedlejší úlovky drsnatce obecného a tresky bezvousé

7d (zvláštní podmínka pro JAX/2 A-14)

63,353

0

0

0

6,335

NL

PLE/03AN.

Platýs evropský

Skagerrak

2 515,299

2 111,838

0

83,96

251,530

NL

PLE/07A.

Platýs evropský

7a

0,010

0

0

0

0,001

NL

PLE/2A3AX4

Platýs evropský

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

41 488,820

14 370,487

2 639,831

41,00

4 148,882

NL

PLE/7DE.

Platýs evropský

7d a 7e

114,053

49,985

0

43,83

11,405

NL

POK/2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

237,735

180,532

0

75,94

23,774

NL

POK/56-14

Treska tmavá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14

1,572

0,186

0

11,83

0,157

NL

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody Unie oblastí 2a a 4

13 929,930

6 706,835

0

48,15

1 392,993

NL

SOL/3ABC24

Jazyk obecný

3a; vody Unie subdivizí 22–24

52,000

44,489

0

85,56

5,200

NL

WHB/*05-F.

Treska modravá

Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro WHB/1X14)

5 658,807

0

0

0

565,881

NL

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

68 833,098

61 946,216

0

89,99

6 883,310

NL

WHG/2AC4.

Treska bezvousá

4; vody Unie oblasti 2a

993,017

770,641

9,125

78,52

99,302

NL

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j a 7k

532,924

460,676

0

86,44

53,292

PL

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

3,400

0

0

0

0,340

PL

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

30,800

0

0

0

3,080

PL

HER/3D-R30.

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

42 143,526

36 963,658

0

87,71

4 214,353

PL

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

2 819,600

989,350

25,000

35,97

281,960

PL

PLE/3BCD-C

Platýs evropský

Vody Unie subdivizí 22–32

902,639

369,699

0

40,96

90,264

PL

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

63 519,309

60 607,717

0

95,42

2 911,592

PL

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

51 681,791

45 341,264

1 224,384

90,10

5 116,143

PT

ANF/8C3411

Ďasovití

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

743,369

739,131

0

99,43

4,238

PT

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

0,023

0

0

0

0,002

PT

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus

8c

347,500

89,574

0

25,78

34,750

PT

JAX/09.

Kranasi rodu Trachurus

9

85 091,041

17 267,137

0

20,29

8 509,104

PT

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

0,248

0

0

0

0,025

PT

LEZ/8C3411

Pakambaly rodu Lepidorhombus

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

112,063

105,315

0

93,98

6,748

PT

MAC/8C3411

Makrela obecná

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

5 569,390

4 841,746

34,684

87,56

556,939

PT

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

1,286

0,214

0

16,64

0,129

PT

WHB/8C3411

Treska modravá

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

9 950,263

2 687,716

0

27,01

995,026

SE

HAD/03 A.

Treska jednoskvrnná

3 a

228,687

57,157

0

24,99

22,869

SE

HAD/2AC4.

Treska jednoskvrnná

4; vody Unie oblasti 2a

156,432

27,250

0,459

17,71

15,643

SE

HER/03 A.

Sleď obecný

3a

16 459,076

10 864,988

5 187,389

97,53

406,699

SE

HER/03A-BC.

Sleď obecný

3a

1 017,768

778,230

0

76,46

101,777

SE

HER/1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

3 272,520

223,483

2 946,903

96,88

102,134

SE

HER/2A47DX

Sleď obecný

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

69,708

54,962

0

78,85

6,971

SE

HER/3D-R30.

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

48 739,637

44 099,887

0

90,48

4 639,750

SE

HER/4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

7 007,631

6 920,034

71,312

99,77

16,285

SE

HKE/03 A.

Štikozubec obecný

3a

303,150

37,034

0

12,22

30,315

SE

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

162,366

1,647

0

1,01

16,237

SE

MAC/2A34

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

3 941,910

3 342,000

346,580

93,57

253,330

SE

NEP/03A.

Humr severský

3a

4 006,618

1 792,927

0

44,75

400,662

SE

PLE/03AN.

Platýs evropský

Skagerrak

784,185

65,78

0

8,39

78,419

SE

PLE/03AS.

Platýs evropský

Kattegat

132,838

17,475

0

13,16

13,284

SE

PLE/3BCD-C

Platýs evropský

Vody Unie subdivizí 22–32

398,173

19,024

0

4,78

39,817

SE

POK/2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

508,246

340,73

0

67,04

50,825

SE

SOL/3ABC24

Jazyk obecný

3a; vody Unie subdivizí 22–24

18,890

9,019

0

47,74

1,889

SE

SPR/3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

44 396,305

41 863,569

0

94,30

2 532,736

SE

WHB/1X14

Treska modravá

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

85,868

79,339

0

92,40

6,529

SE

WHG/2AC4.

Treska bezvousá

4; vody Unie oblasti 2a

27,053

20,092

0

74,27

2,705


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2019 do roku 2020 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(2)  Zvláštní podmínky stanovené v přílohách příslušných nařízení o rybolovných právech.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU