(EU) 2021/1704Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1704 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 tím, že se blíže určují podrobnosti ohledně statistických informací, které mají poskytovat správci daně a celní orgány, a kterým se mění přílohy V a VI uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 339, 24.9.2021, s. 33-39 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/33


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1704

ze dne 14. července 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 tím, že se blíže určují podrobnosti ohledně statistických informací, které mají poskytovat správci daně a celní orgány, a kterým se mění přílohy V a VI uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy V a VI nařízení (EU) 2019/2152 specifikují pro statistické účely informace týkající se vývozu a dovozu zboží, které správci daně a celní orgány v každém členském státě poskytují příslušným vnitrostátním statistickým orgánům.

(2)

Měly by být blíže určeny podrobnosti ohledně statistických informací týkajících se vývozu a dovozu zboží, které mají správci daně a celní orgány každého členského státu poskytovat příslušným vnitrostátním statistickým orgánům, uvedených v přílohách V a VI nařízení (EU) 2019/2152.

(3)

Aby bylo zajištěno, že informace, které správci daně poskytují vnitrostátním statistickým orgánům pro statistické účely, obsahují informace o prodeji zboží na dálku uvnitř Společenství, je nezbytné změnit přílohu V nařízení (EU) 2019/2152.

(4)

Je nezbytné změnit přílohu VI nařízení (EU) 2019/2152 s cílem zajistit, aby v rámci centralizovaného celního řízení podle článku 179 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2), které se týká více než jednoho členského státu, povinnost celních orgánů poskytovat údaje o celních prohlášeních svým vnitrostátním statistickým orgánům platila rovněž v členském státě, ve kterém se zboží nachází.

(5)

Dále je nezbytné změnit přílohu VI nařízení (EU) 2019/2152 s cílem zajistit, aby vnitrostátní statistické orgány mohly od svých celních orgánů získávat informace o použitých celních zjednodušeních a o zúčastněných obchodních subjektech.

(6)

Přílohy V a VI nařízení (EU) 2019/2152 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením v přenesené pravomoci se blíže určují podrobnosti ohledně statistických informací týkajících se vývozu a dovozu zboží, které mají správci daně a celní orgány v každém členském státě poskytovat příslušným vnitrostátním statistickým orgánům.

Článek 2

Informace z přiznání k DPH

Informace z přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) týkající se osob povinných k dani či právnických osob nepovinných k dani podle přílohy V písmena a) nařízení (EU) 2019/2152 zahrnují alespoň:

a)

celé jméno osoby povinné k dani nebo právnické osoby nepovinné k dani;

b)

úplnou adresu včetně PSČ;

c)

identifikační číslo přidělené této osobě v souladu s článkem 214 směrnice Rady 2006/112/ES (3);

d)

pro každou osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani:

i)

základ daně u dodání a pořízení a zboží uvnitř Unie získaný z přiznání k DPH v souladu s čl. 251 písm. a) a c) směrnice 2006/112/ES;

ii)

zdaňovací období.

Článek 3

Informace ze souhrnných hlášení

1.   Informace týkající se dodání uvnitř Unie získané ze souhrnných hlášení pro účely DPH podle přílohy V písmena b) nařízení (EU) 2019/2152 zahrnují alespoň:

a)

zdaňovací období;

b)

identifikační číslo DPH každého dodavatele v daném členském státě;

c)

identifikační číslo DPH pořizovatele v partnerském členském státě;

d)

základ daně mezi každým dodavatelem v daném členském státě a pořizovatelem v partnerském členském státě;

e)

identifikaci následných dodání.

2.   Informace o pořízeních uvnitř Unie sdělené všemi ostatními členskými státy podle přílohy V písmena c) nařízení (EU) 2019/2152 zahrnují alespoň:

a)

zdaňovací období;

b)

identifikační číslo DPH každého pořizovatele v daném členském státě;

c)

celkový základ daně podle pořizovatele v daném členském státě úhrnně podle partnerského členského státu.

Článek 4

Informace týkající se celních prohlášení

Informace podle přílohy VI písmena c) nařízení (EU) 2019/2152 zahrnují veškeré informace, které vnitrostátní statistický orgán potřebuje pro vytváření evropských statistik o mezinárodním obchodu se zbožím, a obsahují alespoň informace stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 5

Změna nařízení (EU) 2019/2152

Přílohy V a VI nařízení (EU) 2019/2152 se nahrazují zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA I

1.

Obecné informace

1.1

Druh prohlášení

1.2

Dodatkový druh prohlášení

1.3

Režim

1.4

Upřesnění režimu

1.5.

Datum přijetí celního prohlášení

2.

Povolení

2.1

V případě centralizovaného celního řízení týkajícího se více než jednoho členského státu: číslo povolení pro centralizované celní řízení

3.

Strany

3.1

Identifikační číslo vývozce

3.2

Identifikační číslo dovozce

3.3

Identifikační číslo kupujícího

3.4

Identifikační číslo příjemce (1)

4.

Informace o celní hodnotě/poplatky

4.1

Měna faktury

4.2

Preference (preferenční zacházení použité celními orgány)

5.

Země

5.1

Kód země určení

5.2

Kód země odeslání/vývozu

5.3

Kód země původu

5.4

Kód země preferenčního původu

5.5

V případě centralizovaného celního řízení: buď kód celního úřadu předložení, nebo kód členského státu, ve kterém je zboží předloženo celnímu úřadu

6.

Ztotožnění zboží

6.1

Čistá hmotnost (v kg)

6.2

Doplňkové měrné jednotky

6.3

Zbožový kód – kód kombinované nomenklatury

6.4

Zbožový kód – kód TARIC

6.5

Zbožový kód HS6, není-li k dispozici TARIC nebo kombinovaná nomenklatura

7.

Informace o dopravě

7.1

Kontejner

7.2

Druh dopravy na hranici

7.3

Druh dopravy ve vnitrozemí

8.

Statistické údaje

8.1

Druh obchodu

8.2

Statistická hodnota


(1)  Pouze pro požadavky na celní údaje podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA V

Informace, které mají poskytovat příslušní správci daně v každém členském státě vnitrostátnímu statistickému orgánu podle čl. 5 odst. 2:

a)

informace z přiznání k DPH týkající se osob povinných k dani či právnických osob nepovinných k dani, které za dané období přiznaly dodání zboží uvnitř Unie v souladu s čl. 251 písm. a) směrnice 2006/112/ES nebo pořízení zboží uvnitř Unie v souladu s čl. 251 písm. c) uvedené směrnice;

b)

informace ze souhrnných hlášení týkající se dodání uvnitř Unie, získané ze souhrnných hlášení pro účely DPH v souladu s články 264 a 265 směrnice 2006/112/ES;

c)

informace o pořízeních uvnitř Unie sdělené všemi ostatními členskými státy v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 904/2010 (1);

d)

informace z přiznání k dani týkající se osob povinných k dani neusazených v členském státě spotřeby, které využívají zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 3 směrnice 2006/112/ES a které za dané období přiznaly dodání zboží v rámci uvedeného režimu v souladu s článkem 369 g uvedené směrnice;

e)

informace o dodáních zboží týkající se zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 3 směrnice Rady 2006/112/ES, sdělené všemi ostatními členskými státy v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010.

PŘÍLOHA VI

Informace, které mají poskytovat příslušné celní orgány v každém členském státě vnitrostátnímu statistickému orgánu podle čl. 5 odst. 3:

a)

informace k identifikaci osoby, která uvnitř Unie uskutečňuje vývoz a dovoz zboží, na něž se vztahuje celní režim aktivního zušlechťovacího styku;

b)

registrační a identifikační údaje hospodářských subjektů stanovené celními předpisy Unie dostupné v elektronickém systému týkajícím se čísla EORI podle článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2);

c)

záznamy o dovozu a vývozu získané z celních prohlášení, která byla přijata nebo byla předmětem rozhodnutí vnitrostátních celních orgánů a:

i)

která byla u těchto celních orgánů podána, nebo

ii)

u kterých mají tyto celní orgány v souladu s článkem 225 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 k dispozici doplňkové celní prohlášení prostřednictvím přímého elektronického přístupu do systému držitele povolení, nebo

iii)

která tyto celní orgány obdržely na základě článku 179 nařízení (EU) č. 952/2013;

d)

informace o použitých režimech, zjednodušeních nebo povoleních udělených obchodním subjektům a informace k identifikaci těchto obchodních subjektů.


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU