(EU) 2021/1691Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1691 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 334, 22.9.2021, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1691

ze dne 12. července 2021,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 34 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 stanoví některé požadavky na vedení záznamů týkajících se některých zvláštních pravidel produkce. Záznamy mohou být důležité pro účely sledovatelnosti, vnitřní kontroly jakosti a pro posouzení souladu s podrobnými pravidly ekologické produkce stanovenými v uvedené příloze.

(2)

Bez ohledu na ustanovení o vedení záznamů uvedená v čl. 9 odst. 10 písm. c), čl. 34 odst. 5 a čl. 39 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 je nezbytné dále upřesnit minimální požadavky na vedení záznamů v každé oblasti produkce, na niž se vztahují různé části přílohy II uvedeného nařízení.

(3)

Je rovněž nezbytné zavést určité konkrétní prvky, aby byla zajištěna soudržnost a harmonizovaný základ pro vedení záznamů, což je považováno za zásadní pro to, aby hospodářské subjekty mohly předložit důkazy o účinném uplatňování pravidel ekologické produkce.

(4)

Změnami provedenými tímto nařízením nejsou dotčeny požadavky na vedení záznamů stanovené v jiných aktech Unie, jako jsou předpisy týkající se potravin a bezpečnosti potravin, krmiv a bezpečnosti krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, ochrany rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin. Pro účely nařízení (EU) 2018/848 proto budou muset hospodářské subjekty, které již splňují požadavky na vedení záznamů podle jiných aktů Unie, zaznamenávat pouze doplňkové prvky, které umožní ověření souladu s pravidly ekologické produkce, aniž by bylo nutné je opakovat. Některé požadavky na vedení záznamů se nicméně v příloze II nařízení (EU) 2018/848 ve znění tohoto nařízení opakují, protože jsou relevantní pro hospodářské subjekty ve třetích zemích.

(5)

Pokud jde o pravidla rostlinné výroby, je pro účely zaznamenávání údajů o používání hnojiv a pomocných půdních látek nezbytné zahrnout určité parametry použití vzhledem k tomu, že používání hnojiv v ekologické produkci podléhá jak kvantitativním, tak kvalitativním omezením, která musí být zohledněna v případě, že agronomická opatření nedostačují ke splnění nutričních potřeb rostlin.

(6)

Používání přípravků na ochranu rostlin a čisticích a dezinfekčních produktů, jako jsou biocidy a detergenty, podléhá v ekologické produkci omezením, přičemž je omezeno na případy, kdy preventivní opatření nebránila výskytu a šíření škodlivých organismů a chorob, a ve všech případech na produkty a látky schválené podle článku 24 nařízení (EU) 2018/848. Aniž jsou dotčeny požadavky na vedení záznamů stanovené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (2) a (ES) č. 852/2004 (3), je nezbytné požadovat, aby hospodářské subjekty zaznamenávaly podrobné podmínky používání v případě, že se musí uchýlit k použití přípravku na ochranu rostlin, biocidu nebo detergentu, aby případně prokázaly soulad s platnými omezeními, dodržení doporučené četnosti a předsklizňového období.

(7)

Vzhledem k tomu, že pozemky mohou mít různé vlastnosti a mohou se na nich pěstovat různé plodiny, mohou se agronomické podmínky lišit. To znamená, že jsou-li použity vnější vstupy, liší se jejich použití v závislosti na jednotlivém pozemku. Vnější vstupy by proto měly být zaznamenány ve vztahu k pozemku, na němž se používají, aby hospodářské subjekty mohly sledovat účinnost a poskytovat vhodné záznamy pro účely sledovatelnosti a případně doklady týkající se jakékoli odchylky od pravidel rostlinné výroby získané v souladu s přílohou II částí I bodem 1.8.5. nařízení (EU) 2018/848.

(8)

Při sběru volně rostoucích rostlin a jejich produktů je nezbytné požadovat, aby hospodářské subjekty vedly záznamy o dotčených druzích a množstvích a obdobích sběru v konkrétním přírodním stanovišti, aby bylo možné vysledovat a ověřit soulad s podmínkami přírodních stanovišť.

(9)

Pokud jde o pravidla živočišné výroby, s ohledem na možné odchylky od těchto pravidel udělené podle přílohy II části II bodů 1.3.4.3., 1.3.4.4., 1.7.5. a 1.7.8., bodu 1.9.3.1. písm. c) a bodu 1.9.4.2. písm. c) nařízení (EU) 2018/848 by hospodářské subjekty měly uchovávat doklady týkající se těchto odchylek a zajišťovat jejich dostupnost, aby bylo možné zpětně vysledovat a kontrolovat dodržování platných podmínek.

(10)

Aniž jsou dotčeny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (EU) 2016/429 (4), hospodářské subjekty by měly vést podrobné záznamy o původu zvířat a živočichů dovážených do podniku a o jejich příslušných předchozích veterinárních záznamech, aby byly schopny zajistit sledovatelnost a prokázat soulad se zvláštními podmínkami stanovenými v částech II a III přílohy II nařízení (EU) 2018/848.

(11)

Aby bylo možné doložit soulad s nutričními potřebami specifickými pro jednotlivé druhy a s příslušnými pravidly výživy stanovenými pro různé skupiny zvířat v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848, měly by hospodářské subjekty vést podrobné záznamy o režimu krmení a obdobích pastvy.

(12)

Aniž jsou dotčeny požadavky na vedení záznamů a identifikaci stanovené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (EU) 2016/429 a (ES) č. 1760/2000 (5) a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (6), je s ohledem na zvláštní omezení stanovená v rámci pravidel ekologické produkce vhodné stanovit některé zvláštní požadavky na vedení záznamů o veterinární péči a čištění a dezinfekci budov, zařízení a zvířat, aby hospodářské subjekty mohly příslušnému orgánu nebo kontrolnímu subjektu prokázat, že příslušné požadavky jsou plněny, a zároveň bylo možné ověřit účinnost a dodržování konkrétních ochranných lhůt.

(13)

Aniž jsou dotčeny požadavky na sledovatelnost stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7), je nezbytné, aby v zájmu umožnění sledovatelnosti a ověřování souladu s pravidly ekologické produkce, včetně pravidel týkajících se přechodných období pro různé druhy, hospodářské subjekty vedly podrobné záznamy o všech zvířatech přicházejících do podniku nebo jej opouštějících.

(14)

Mezi požadavky na ustájení a chov drůbeže existují zvláštní požadavky, které se vztahují na některé systémy chovu, pokud jde o dodržování období prázdných výběhů. Příslušné doklady by měly být uchovávány, aby bylo možné provádět řádné sledování.

(15)

Vzhledem k významu umístění včelínů v oblastech, které by měly zajistit dostupnost nektaru a pylu z ekologicky pěstovaných plodin nebo z přírodních nekontaminovaných ploch nebo z plodin ošetřovaných metodami s nízkým dopadem na životní prostředí, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci včelínů, je nezbytné, aby hospodářské subjekty vedly mapu použitých ploch a záznamy o veškerých použitých vnějších vstupech a operacích prováděných na úlech.

(16)

Pokud jde o pravidla produkce živočichů pocházejících z akvakultury, měly by hospodářské subjekty s ohledem na možné odchylky od těchto pravidel udělené podle přílohy II části III bodu 3.1.2.1. písm. d) a e) nařízení (EU) 2018/848 uchovávat doklady týkající se těchto odchylek, aby bylo možné vysledovat a kontrolovat dodržování platných podmínek.

(17)

Zejména použití vnějších vstupů podléhá omezením podle nařízení (EU) 2018/848 a zaznamenává se jako v případě hnojiv nebo živin používaných v ekologické produkci řas, které lze použít pouze tehdy, pokud jsou povoleny podle článku 24 uvedeného nařízení, a které jsou omezeny na uzavřená zařízení a použijí se za určitých podmínek. Hospodářské subjekty by proto měly taková použití zaznamenávat, aby prokázaly soulad s platnými podmínkami.

(18)

Je rovněž nezbytné stanovit požadavky na vedení záznamů, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se mladých jedinců pro účely plemenitby a odchovu, zejména pokud jde o přesný čas jejich výskytu během produkčního cyklu živočichů a počáteční přechodné období.

(19)

Režimy krmení živočichů pocházejících z akvakultury mají řešit zvláštní nutriční potřeby každého druhu v různých stadiích vývoje. S ohledem na podrobná ustanovení o povolených krmných surovinách, a to i konvenčního původu, by proto měly být vedeny záznamy o režimu krmení pro každý dotčený druh s údaji pro různé fáze vývoje.

(20)

Zdravotní péče o živočichy pocházející z akvakultury je založena na prevenci a sledování dobrých životních podmínek živočichů. Je proto nezbytné vést záznamy o různých zavedených opatřeních, aby se co nejvíce omezilo využívání veterinární péče, která podléhají přísným omezením, pokud jde o četnost a počet, v závislosti na délce životního cyklu dotčeného druhu. Je třeba stanovit odpovídající požadavky na vedení záznamů.

(21)

Dobré životní podmínky živočichů určují řádné chovatelské postupy. V souvislosti s akvakulturou mají pro dobré životní podmínky živočichů zásadní význam kvalita vody a limity intenzity chovu a příslušné chemické a fyzikální parametry. Proto je nezbytné mít záznamy o těchto údajích, jakož i o typu a době intervencí prováděných za účelem sledování udržování nejlepších podmínek pro živočichy pocházející z akvakultury a o opatřeních přijatých za účelem dodržování pravidel ekologické produkce v různých stadiích vývoje těchto živočichů. V ekologické akvakultuře je povoleno použití provzdušňování, ale použití kyslíku je omezeno na konkrétní případy. O těchto typech intervencí by proto měly být vedeny záznamy.

(22)

Aniž jsou dotčeny požadavky na vedení záznamů podle nařízení (ES) č. 852/2004, hospodářské subjekty produkující zpracované ekologické potraviny a/nebo zpracované ekologické krmivo by měly vést podrobné záznamy prokazující soulad s pravidly ekologické produkce, zejména pokud jde o preventivní opatření zavedená k zajištění integrity ekologických produktů, zvláštní podmínky pro použití vnějších vstupů a čisticích a dezinfekčních produktů. Aby bylo možné řádně ověřit bilanci vstupů a výstupů, měly by hospodářské subjekty uchovávat dostupné údaje o použitých vstupech a v případě směsných produktů úplné receptury/recepty a případně doklady o povoleních pro použití zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce v souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2018/848.

(23)

Aniž jsou dotčeny požadavky na vedení záznamů podle nařízení (ES) č. 852/2004, hospodářské subjekty produkující ekologické víno by měly vést podrobné záznamy prokazující soulad s pravidly ekologické produkce, zejména pokud jde o veškeré vnější produkty a látky používané při výrobě vína a pro čištění a dezinfekci.

(24)

Aniž jsou dotčeny požadavky na vedení záznamů podle nařízení (ES) č. 852/2004, hospodářské subjekty produkující ekologické kvasinky by měly vést podrobné záznamy prokazující soulad s pravidly ekologické produkce, zejména pokud jde o produkty a látky používané při výrobě kvasinek a pro čištění a dezinfekci.

(25)

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(26)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění takto:

1)

Část I se mění takto:

a)

v bodě 1.9.3. se druhá věta nahrazuje tímto:

„Hospodářské subjekty vedou o používání těchto produktů záznamy, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, použitého množství a dotyčné plodiny a pozemků.“;

b)

v bodě 1.10.2. se druhá věta nahrazuje tímto:

„Hospodářské subjekty vedou záznamy dokládající nutnost použít takové produkty, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, jeho účinných látek, použitého množství, dotyčné plodiny a pozemků a škodlivého organismu nebo choroby, které mají být kontrolovány.“;

c)

v bodě 1.11. se doplňuje se nová věta, která zní:

„Hospodářské subjekty vedou o používání těchto produktů záznamy, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, jeho účinných látek a místa použití.“;

d)

v bodě 1.12. se doplňuje se nová věta, která zní:

„Hospodářské subjekty vedou zejména záznamy o jakýchkoli jiných vnějších vstupech použitých na každém pozemku a případně uchovávají doklady o veškerých odchylkách od pravidel produkce získaných v souladu s bodem 1.8.5. a zajišťují jejich dostupnost“;

e)

v bodě 2.2. se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Hospodářské subjekty vedou záznamy o období a místě sběru, dotčených druzích a množství sbíraných volně rostoucích rostlin.“

2)

Část II se mění takto:

a)

v bodě 1.1. se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Hospodářské subjekty uchovávají doklady o všech odchylkách od pravidel živočišné výroby získaných v souladu s body 1.3.4.3., 1.3.4.4., 1.7.5. a 1.7.8., bodem 1.9.3.1. písm. c) a bodem 1.9.4.2. písm. c) a zajišťují jejich dostupnost.“;

b)

vkládá se nový bod 1.3.4.5., který zní:

„1.3.4.5.

Hospodářské subjekty vedou záznamy nebo uchovávají doklady o původu zvířat, které identifikují zvířata v souladu s vhodnými systémy (na zvíře nebo podle turnusu/hejna/úlu), veterinárních záznamech o zvířatech přivezených do podniku, datu příjezdu a přechodném období.“;

c)

vkládá se nový bod 1.4.4., který zní:

„1.4.4.   Vedení záznamů o režimu krmení

Hospodářské subjekty vedou záznamy o režimu krmení a případně o období pastvy. Zejména vedou záznamy o názvu krmiva, včetně každé formy použitého krmiva, např. krmné směsi, podílu různých krmných surovin v krmných dávkách a podílu krmiva z jejich vlastního podniku nebo z téhož regionu a případně o obdobích přístupu na pastviny a obdobích sezónního přesunu, na něž se vztahují omezení, a uchovávají doklady o použití bodů 1.4.2. a 1.4.3.“;

d)

v bodě 1.5.1.6. se doplňuje nová věta, která zní:

„Hospodářské subjekty vedou o používání těchto produktů záznamy, včetně data nebo dat, kdy byl produkt použit, názvu produktu, jeho účinných látek a místa použití.“;

e)

vkládá se nový bod 1.5.2.7., který zní:

„1.5.2.7.

Hospodářské subjekty vedou záznamy nebo uchovávají doklady o každém provedeném ošetření, a zejména o identifikaci ošetřených zvířat, datu ošetření, diagnóze, dávkování, názvu léčebného přípravku a případně veterinárním předpisu pro veterinární péči a ochranné lhůtě použité před tím, než mohou být živočišné produkty uváděny na trh a označeny jako ekologické.“;

f)

vkládá se nový bod 1.7.12., který zní:

„1.7.12.

Hospodářské subjekty vedou záznamy nebo uchovávají doklady o každém konkrétním provedeném zákroku a odůvodnění použití bodů 1.7.5., 1.7.8., 1.7.9. nebo 1.7.10. Pokud jde o zvířata opouštějící podnik, zaznamenají se v případě potřeby tyto údaje: věk, počet zvířat, hmotnost jatečných zvířat, vhodná identifikace (na zvíře nebo podle turnusu/hejna/úlu), datum odeslání a místo určení.“;

g)

v bodě 1.9.4.4. se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

v době mezi dvěma turnusy chované drůbeže jsou veškerá hospodářská zvířata přesunuta pryč z budovy. Během této doby se budovy a zařízení vyčistí a vydezinfikují. Kromě toho se na konci každého turnusu chované drůbeže ponechají výběhy po určitou dobu stanovenou členskými státy prázdné, aby se umožnil opětný růst vegetace. Hospodářský subjekt vede záznamy nebo uchovává doklady o uplatňování této lhůty. Tyto požadavky se nevztahují na drůbež, jež není chována v turnusech, není chována na výbězích a může se po celý den volně pohybovat;“;

h)

vkládá se nový bod 1.9.6.6., který zní:

„1.9.6.6.   Povinnost vést záznamy

Hospodářské subjekty disponují mapou umístění úlů ve vhodném měřítku nebo zeměpisných souřadnicích, která má být poskytnuta kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu a jež dokládá, že oblasti přístupné včelstvům splňují požadavky tohoto nařízení.

Do záznamů o včelíně se zapisují tyto informace týkající se umělé výživy: název použitého produktu, data, množství a úly, kde se produkt používá.

Oblast, ve které se včelín nachází, se zaznamená spolu s identifikací úlů a dobou pohybu.

Všechna použitá opatření se zapisují do záznamů o včelíně, včetně sejmutí medníku a vytáčení medu. Zaznamenává se rovněž množství a data sběru medu.“

3)

Část III se mění takto:

a)

vkládá se nový bod 1.11., který zní:

„1.11.

Hospodářské subjekty uchovávají doklady o všech odchylkách od pravidel produkce živočichů pocházejících z akvakultury získaných v souladu s bodem 3.1.2.1. písm. d) a e) a zajišťují jejich dostupnost.“;

b)

v bodě 2.2.2. písm. c) se doplňuje nová věta, která zní:

„Hospodářské subjekty vedou záznamy o použití těchto produktů, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu a použitého množství spolu s informacemi o dotčených šaržích/nádržích/povodích.“;

c)

v bodě 2.3.2. se doplňuje se nová věta, která zní:

„Hospodářské subjekty vedou záznamy o použití těchto produktů, včetně data nebo dat použití produktu, názvu produktu a použitého množství spolu s informacemi o dotčených šaržích/nádržích/povodích.“;

d)

vkládá se nový bod 3.1.2.4., který zní:

„3.1.2.4.

Hospodářské subjekty vedou záznamy o původu živočichů, které identifikují živočichy/skupiny živočichů, o datu příjezdu a biologickém druhu, množství, ekologickém nebo konvenčním statusu a přechodném období.“;

e)

vkládá se nový bod 3.1.3.5., který zní:

„3.1.3.5.

Hospodářské subjekty vedou záznamy o zvláštních režimech krmení, zejména o názvu a množství krmiva a o použití dodatečného krmiva a příslušných krmených živočiších/skupinách živočichů.“;

f)

vkládá se nový bod 3.1.4.3., který zní:

„3.1.4.3.   Vedení záznamů o prevenci nákaz

Hospodářské subjekty vedou záznamy o uplatněných opatřeních k prevenci nákaz s uvedením podrobností o ponechání ladem, čištění a ošetření vodou a o všech použitých veterinárních a jiných ošetřeních proti parazitům, a zejména o datu ošetření, diagnóze, dávkování, názvu léčebného přípravku a případně veterinárním předpise pro veterinární péči a ochranných lhůtách použitých před tím, než mohou být produkty akvakultury uváděny na trh a označeny jako ekologické.“;

g)

v bodě 3.1.5.3. se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Hospodářské subjekty vedou záznamy o opatřeních pro sledování a údržbu týkajících se dobrých životních podmínek živočichů a jakosti vody. V případě hnojení rybníků a jezer vedou hospodářské subjekty záznamy o použití hnojiv a pomocných půdních látek, včetně data jejich použití, názvu produktu, použitého množství a místa takového použití.“;

h)

v bodě 3.1.6.5. se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Hospodářské subjekty vedou o těchto použitích záznamy s uvedením toho, zda jsou uplatňována podle písmene a), b) nebo c).“

4)

Část IV se mění takto:

a)

v bodě 1.4. se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

přijímají preventivní opatření a vedou o těchto opatřeních záznamy;“;

b)

vkládá se nový bod 1.7., který zní:

„1.7.

Hospodářské subjekty uchovávají doklady o povoleních pro použití zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce pro produkci zpracovaných ekologických potravin v souladu s článkem 25 a zajišťují jejich dostupnost, pokud taková povolení získaly nebo použily.“;

c)

v bodě 2.2.3. se doplňuje nová věta, která zní:

„Hospodářské subjekty vedou o používání těchto produktů záznamy, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, jeho účinných látek a místa použití.“;

d)

vkládá se nový bod 2.3., který zní:

„2.3.

Hospodářské subjekty vedou záznamy o veškerých vstupech použitých při produkci potravin. V případě produkce směsných produktů musí být pro příslušný orgán nebo kontrolní subjekt uchovávány úplné receptury/vzorce uvádějící množství vstupů a výstupů.“

5)

Část V se mění takto:

a)

v bodě 1.4. se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

přijímají preventivní opatření a vedou o těchto opatřeních záznamy;“;

b)

v bodě 2.4. se doplňuje se nová věta, která zní:

„Hospodářské subjekty vedou o používání těchto produktů záznamy, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, jeho účinných látek a místa použití.“;

c)

vkládá se nový bod 2.5., který zní:

„2.5.

Hospodářské subjekty vedou záznamy o veškerých vstupech použitých při produkci krmiv. V případě produkce směsných produktů musí být pro příslušný orgán nebo kontrolní subjekt uchovávány úplné receptury/vzorce uvádějící množství vstupů a výstupů.“

6)

V části VI se vkládá nový bod 2.3., který zní:

„2.3.

Hospodářské subjekty vedou záznamy o použití jakéhokoli produktu a látky při výrobě vína a při čištění a dezinfekci, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, jeho účinných látek a případně místa takového použití.“

7)

V části VII se vkládá nový bod 1.5., který zní:

„1.5.

Hospodářské subjekty vedou záznamy o všech produktech a látkách používaných k výrobě kvasinek a k čištění a dezinfekci, včetně data nebo dat, kdy byl každý produkt použit, názvu produktu, jeho účinných látek a místa takového použití.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU