(EU) 2021/1533Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1533 ze dne 17. září 2021, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 330, 20.9.2021, s. 72-85 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. října 2021 Nabývá účinnosti: 10. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/72


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1533

ze dne 17. září 2021,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 54 odst. 4 první pododstavec písm. b) a čl. 90 první pododstavec písm. a), c) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Jelikož taková kontaminace může představovat hrozbu pro veřejné zdraví a zdraví zvířat v Unii, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 (3) stanovilo zvláštní podmínky pro dovoz potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska. Toto prováděcí nařízení bylo zrušeno a postupně nahrazeno prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 961/2011 (4), (EU) č. 284/2012 (5), (EU) č. 996/2012 (6), (EU) č. 322/2014 (7) a (EU) 2016/6 (8). S cílem zajistit soulad a usnadnit provádění stanoví uvedená nařízení maximální úrovně radionuklidů sladěním s hodnotami stanovenými v příslušných japonských právních předpisech a tato praxe by měla být zachována.

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 vyžaduje, aby zboží, na něž se vztahuje mimořádné opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002, podléhalo při vstupu do Unie úředním kontrolám.

(3)

Aby se usnadnilo provádění úředních kontrol potravin a krmiv, na něž se vztahuje toto nařízení, při jejich vstupu do Unie, je vhodné stanovit jednotné vzorové úřední osvědčení. Je rovněž vhodné stanovit požadavky na vydávání úředních osvědčení kromě požadavků stanovených v hlavě II kapitole VII nařízení (EU) 2017/625 a v případě osvědčení vydaných v tištěné podobě kromě požadavků stanovených v čl. 39 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (9) a v článku 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235 (10). S cílem zajistit jednotný přístup je navíc vhodné stanovit, že úřední osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením by se měla nahrazovat v souladu s postupy pro vydávání náhradních osvědčení stanovenými v prováděcím nařízení (EU) 2020/2235.

(4)

Stávající opatření byla přezkoumána s ohledem na více než 87 000 údajů o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách jiných, než je hovězí maso, a více než 429 000 údajů o výskytu radioaktivity v hovězím mase, které poskytly japonské orgány ohledně devátého a desátého vegetačního období po havárii (údaje nahlášené od ledna 2019 do prosince 2020).

(5)

S ohledem na tyto údaje se zdá, že povinnost odebírat vzorky a analyzovat produkty před vývozem do Unie musí být pro některé produkty zachována nebo stanovena, pro jiné však může být zrušena. Kromě produktů, na něž se tato povinnost již vztahuje, je zejména vhodné požadovat odběr vzorků a analýzu u volně rostoucích hub a produktů z nich získaných pocházejících z prefektur Iwate, Nagano, Niigata a Ibaraki, u ryb a produktů rybolovu z prefektury Gunma, u volně rostoucí hasivky orličí (Pteridium aquilinum) a produktů z ní získaných z prefektury Fukušima a u podezřeně japonské (Osmunda japonica) a produktů z ní získaných z prefektury Mijagi. Požadavek provést odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie však může být zrušen, pokud jde o výhonky druhů Aralia a produkty z nich získané pocházející z prefektur Fukušima, Mijagi a Gunma, bambus a produkty z něj získané z prefektury Fukušima, houby a produkty z nich získané z prefektury Gunma a košiaburu a produkty z ní získané z prefektur Šizuoka, Jamanaši a Jamagata. Nedodržení úrovní bylo navíc zjištěno pouze u volně rostoucích hub, volně rostoucí hasivky orličí a u (japonských) tomel pouze u sušených. Je proto vhodné omezit požadavek na odběr vzorků a analýzu pouze na volně rostoucí, respektive sušené formy dotyčných produktů.

(6)

Úřední kontroly prováděné při vstupu do Unie ukazují, že zvláštní podmínky stanovené právem Unie japonské orgány řádně uplatňují a že během úředních kontrol dovozu nebyly zjištěny žádné případy nedodržení práva Unie již déle než devět let. Je proto vhodné zachovat nízkou četnost úředních kontrol při vstupu potravin a krmiv, na něž se vztahuje toto nařízení, do Unie.

(7)

Je vhodné stanovit přezkum tohoto nařízení, až budou k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost radioaktivity u krmiv a potravin v jedenáctém a dvanáctém vegetačním období (2021 a 2022) po havárii.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny prováděcího nařízení (EU) 2016/6 jsou podstatné, je z důvodu jasnosti vhodné je nahradit.

(9)

Aby byl umožněn hladký přechod na nová opatření, je vhodné stanovit přechodné opatření, pokud jde o zásilky doprovázené úředními prohlášeními vydanými v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2016/6, pokud byla tato úřední prohlášení vydána před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podmínky pro vstup do Unie pro potraviny, včetně méně významných potravin, a krmiva ve smyslu článku 1 nařízení Rady (Euratom) 2016/52 (11), (dále jen „produkty“) pocházející nebo odesílané z Japonska a určené k uvedení na trh Unie.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na tyto kategorie zásilek produktů, jejichž hrubá hmotnost nepřesahuje 10 kg čerstvého produktu nebo 2 kg suchého produktu:

a)

zásilky zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;

b)

zásilky, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití;

c)

neobchodní zásilky, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám;

d)

zásilky určené k vědeckým účelům.

V případě pochybností o zamýšleném použití produktů nese důkazní břemeno vlastník osobních zavazadel nebo příjemce.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „pocházejícím ze stejného území nebo třetí země“ podle čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2017/625 rozumí:

pocházející ze stejné prefektury Japonska pro produkty, u nichž je podle článku 4 vyžadován odběr vzorků a analýza;

pocházející z jedné nebo více prefektur Japonska, které spadají do stejné situace uvedené v čl. 4 odst. 3, pro ostatní produkty spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 3

Podmínky pro vstup do Unie

1.   Produkty mohou vstupovat do Unie pouze tehdy, jsou-li v souladu s tímto nařízením.

2.   Produkty musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro sumu cesia 134 a cesia 137 stanovenou v příloze I.

3.   Každá zásilka produktů uvedených v příloze II s odkazem na příslušný kód z kombinované nomenklatury, které pocházejí nebo jsou odesílány z Japonska, musí být doprovázena úředním osvědčením uvedeným v článku 4. Každá zásilka se označí identifikačním kódem, který je uveden v úředním osvědčení a společném zdravotním vstupním dokladu (CHED) podle článku 56 nařízení (EU) 2017/625.

4.   Seznamem produktů v příloze II nejsou dotčeny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 (12).

Článek 4

Úřední osvědčení

1.   Ke každé zásilce produktů, které jsou uvedeny v příloze II a spadají pod kódy KN uvedené ve zmíněné příloze, a ke každé zásilce vícesložkových produktů, které obsahují více než 50 % produktů uvedených v příloze II, pocházející nebo odesílané z Japonska musí být přiložen platný originál úředního osvědčení vypracovaného a podepsaného v souladu s článkem 5.

2.   Úřední osvědčení uvedené v odstavci 1 potvrzuje, že produkty jsou v souladu s platnými japonskými právními předpisy a s maximální úrovní pro sumu cesia 134 a cesia 137, jak je stanoveno v příloze I.

3.   V úředním osvědčení uvedeném v odstavci 1 se dále uvádí, že platí jedna z těchto skutečností:

a)

produkt nepochází a není odesílán z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu;

b)

produkt je odesílán, ale nepochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu, a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy nebo zpracování;

c)

produkt pochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu, a je k němu přiložen protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy;

d)

původ produktu nebo jeho složek přítomných v množství více než 50 % není znám a k produktu je přiložen protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

4.   Ryby a produkty rybolovu uvedené v příloze II, jež jsou uloveny v pobřežních vodách prefektur Fukušima a Gunma, musí být doprovázeny úředním osvědčením uvedeným v odstavci 1 a protokolem o analýze obsahujícím výsledky odběru vzorků a analýzy bez ohledu na své místo vykládky v Japonsku.

Článek 5

Vypracování a podpis úředního osvědčení

1.   Úřední osvědčení uvedené v článku 4 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze III.

2.   V případě produktů uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) podepíše úřední osvědčení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu nebo oprávněný zástupce subjektu, který byl oprávněn příslušným japonským orgánem v rámci pravomoci a pod dohledem příslušného japonského orgánu.

3.   V případě produktů uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. c) a d) a v čl. 4 odst. 4 podepíše úřední osvědčení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu a přiloží se k němu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

4.   Úřední osvědčení musí splňovat požadavky na úřední osvědčení stanovené v článku 5 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

5.   Příslušné orgány mohou vydat náhradní úřední osvědčení pouze v souladu s pravidly stanovenými v článku 6 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

6.   Úřední osvědčení se vyplní podle pokynů uvedených v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 6

Úřední kontroly při vstupu do Unie

1.   Zásilky produktů uvedených v čl. 4 odst. 1 podléhají při vstupu do Unie úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly.

2.   Produkty jiné než uvedené v čl. 4 odst. 4 mohou být podrobeny kontrolám totožnosti a fyzickým kontrolám na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, které jsou prováděny v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (13).

3.   Kromě kontrol dokladů u všech zásilek provádějí příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolních míst namátkové kontroly totožnosti a namátkové fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy přítomnosti cesia 134 a cesia 137. Výsledky analýzy musí být k dispozici nejpozději do pěti pracovních dnů.

Článek 7

Propuštění do volného oběhu

Celní orgány umožní propuštění zásilek produktů uvedených v čl. 4 odst. 1 do volného oběhu pouze po předložení řádně finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.

Článek 8

Přezkum

Toto nařízení se přezkoumá před 30. červnem 2023.

Článek 9

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2016/6 se zrušuje.

Článek 10

Přechodné ustanovení

Zásilky krmiv a potravin, které spadají do oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) 2016/6, jež jsou doprovázené úředním prohlášením vydaným v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2016/6 před 10. říjnem 2021, mohou být do Unie dováženy za podmínek stanovených prováděcím nařízením (EU) 2016/6.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011, kterým, se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011 (Úř. věst. L 252, 28.9.2011, s. 10).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 284/2012 ze dne 29. března 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011 (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 16).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 31).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 322/2014 ze dne 28. března 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 (Úř. věst. L 3, 6.1.2016, s. 5).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/990 (Úř. věst. L 13, 20.1.2016, s. 2).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1).

(13)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).


PŘÍLOHA I

Nejvyšší přípustné úrovně pro potraviny  (1) (Bq/kg)

 

Potraviny pro kojence a malé děti

Mléko a mléčné nápoje

Minerální vody a podobné nápoje a čajový odvar z nefermentovaných listů

Ostatní potraviny

Suma cesia 134 a cesia 137

50

50

10

100


Nejvyšší přípustné úrovně pro krmiva  (2) (Bq/kg)

 

Krmivo určené pro skot a koně

Krmivo určené pro prasata

Krmivo určené pro drůbež

Krmivo pro ryby (3)

Suma cesia 134 a cesia 137

100

80

160

40


(1)  V případě sušených produktů, které jsou určeny ke konzumaci v rekonstituovaném stavu, se nejvyšší úroveň použije u rekonstituovaných produktů připravených ke spotřebě.

U sušených hub se použije rekonstituční faktor 5.

V případě čaje se nejvyšší úroveň použije pro odvar z nefermentovaných čajových listů. Nejvyšší úroveň 10 Bq/kg v čajovém odvaru z nefermentovaných listů odpovídá úrovni 500 Bq/kg u sušených listů čaje.

(2)  Nejvyšší přípustná úroveň se vztahuje na krmivo s 12 % obsahem vlhkosti.

(3)  S výjimkou krmiv pro okrasné ryby.


PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137

a)

produkty pocházející z prefektury Fukušima:

volně rostoucí houby a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 a ex 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 a 1604 s výjimkou následujících:

kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 a ex 1604 20 70,

makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 a ex 1604 20 50,

volně rostoucí hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonek Eleutherococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

sušené (japonské) tomely (Diospyros sp.) a produkty z nich získané kódů KN ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 a ex 0813 50;

b)

produkty pocházející z prefektury Mijagi:

volně rostoucí houby a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 a ex 2005 99 80,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

volně rostoucí hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonek Eleutherococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

c)

produkty pocházející z prefektury Gunma:

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 a 1604 s výjimkou následujících:

kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 a ex 1604 20 70,

makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 a ex 1604 20 50,

košiabura (výhonek Eleutherococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

d)

produkty pocházející z prefektur Jamanaši, Jamagata, Iwate nebo Šizuoka:

volně rostoucí houby a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 a ex 2005 99 80,

e)

produkty pocházející z prefektur Ibaraki, Nagano nebo Niigata:

volně rostoucí houby a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 a ex 2005 99 80,

košiabura (výhonek Eleutherococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

f)

vícesložkové produkty obsahující v množství více než 50 % produkty uvedené v písmenech a) až e) této přílohy.


PŘÍLOHA III

VZOROVÉ ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 4

Image 1

 

JAPONSKO

Úřední osvědčení pro vstup potravin a krmiv do Unie

 

II.

Úřední osvědčování

II.a.

Číslo jednací osvědčení

II.b.

Referenční číslo IMSOC

 

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1533, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

… (oprávněný zástupce podle čl. 5 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/1533)

POTVRZUJE, že je zásilka v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku, pokud jde o nejvyšší přípustné úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137.

POTVRZUJE, že se zásilka týká:

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení 2021/1533, které nepocházejí a nejsou odesílány z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/1533, u kterých je vyžadován odběr vzorků a analýza;

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/1533, které jsou odesílány, ale nepocházejí z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení 2021/1533, u kterých je vyžadován odběr vzorků a analýza, a které nebyly vystaveny radioaktivitě během přepravy nebo zpracování;

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/1533, které pocházejí z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/1533, u kterých je vyžadován odběr vzorků a analýza a ze kterých byly odebrány vzorky dne … (datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne … (datum) v … (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;

produktů uvedených v příloze II prováděcího nařízení 2021/1533 neznámého původu nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících v množství více než 50 % uvedených produktů jako složku/složky neznámého původu, z kterých byly odebrány vzorky dne … (datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne … (datum) v … (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen.

V … dne …

Poznámky

See instructions for completion in Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1533.

Část II: Podpis musí být v jiné barvě než barva tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

 

Razítko a podpis oprávněného zástupce podle čl. 5 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/1533


PŘÍLOHA IV

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ÚŘEDNÍHO OSVĚDČENÍ UVEDENÉHO V ČLÁNKU 4

Obecné informace

Pokud chcete zvolit určitou možnost, zaškrtněte nebo označte příslušné políčko křížkem (X).

Kdykoli je uveden výraz „ISO“, rozumí se tím mezinárodní standardní dvoupísmenný kód země v souladu s mezinárodní normou ISO 3166 alpha-2 (1).

V kolonkách I.15, I.18, I.20 lze zvolit pouze jednu možnost.

Pokud není uvedeno jinak, kolonky jsou povinné.

Pokud se po vydání osvědčení změní příjemce, stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu nebo údaje o dopravě (tj. dopravní prostředek a datum), musí o tom provozovatel odpovědný za zásilku informovat příslušný orgán členského státu vstupu. Tato změna nesmí vést k žádosti o náhradní osvědčení.

Pokud se úřední osvědčení předává do systému IMSOC, platí toto:

položky nebo kolonky uvedené v části I představují datové slovníky pro elektronickou verzi úředního osvědčení,

pořadí kolonek v části I vzorového úředního osvědčení, rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační,

pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť. Tato pečeť musí splňovat pravidla pro vydávání elektronických osvědčení uvedená v čl. 90 prvním pododstavci písm. f) nařízení (EU) 2017/625.

ČÁST I

Podrobnosti o odeslané zásilce

Země:

Název třetí země vydávající úřední osvědčení.

Kolonka I.1.

Odesílatel/vývozce: název a adresa (ulice, město a v příslušných případech region, provincie nebo stát) fyzické nebo právnické osoby odesílající zásilku, která musí být usazena ve třetí zemi.

Kolonka I.2.

Číslo jednací osvědčení: jedinečný povinný kód přidělený příslušným orgánem třetí země podle jeho vlastní klasifikace. Tato kolonka je povinná pro všechna osvědčení, která se nepředávají do IMSOC.

Kolonka I.2.a.

Referenční číslo IMSOC: jedinečný referenční kód automaticky přidělený systémem IMSOC, pokud je úřední osvědčení v IMSOC zaregistrováno. Tato kolonka nesmí být vyplněna, pokud se úřední osvědčení nepředává do IMSOC.

Kolonka I.3.

Příslušný ústřední orgán: název ústředního orgánu ve třetí zemi, který úřední osvědčení vydává.

Kolonka I.4.

Příslušný místní orgán: (v příslušných případech) název místního orgánu ve třetí zemi, který úřední osvědčení vydává.

Kolonka I.5.

Příjemce/dovozce: jméno/název a adresa fyzické nebo právnické osoby v členském státě, pro kterou je zásilka určena.

Kolonka I.6.

Provozovatel odpovědný za zásilku: jméno a adresa osoby v Evropské unii, která je odpovědná za zásilku při jejím předložení na stanovišti hraniční kontroly a která předloží nezbytná osvědčení příslušným orgánům, a to buď jako dovozce, nebo jménem dovozce. Tato kolonka je nepovinná.

Kolonka I.7.

Země původu: název a kód ISO země, ze které zboží pochází, kde bylo vypěstováno, sklizeno nebo vyprodukováno či vyrobeno.

Kolonka I.8.

Prefektura, z níž zboží pochází, kde bylo vypěstováno, sklizeno nebo vyprodukováno či vyrobeno.

Kolonka I.9.

Země určení: název a kód ISO země určení produktů v Evropské unii.

Kolonka I.11.

Místo odeslání: název a adresa hospodářství nebo zařízení, z nichž produkty pocházejí.

Jakákoli jednotka společnosti v odvětví potravin. Uvede se pouze název zařízení, z nějž se produkty odesílají. V případě obchodu zahrnujícího více než jednu třetí zemi (třístranný pohyb) je místem odeslání poslední zařízení vývozního řetězce třetí země, z něhož je konečná zásilka přepravována do Unie.

Kolonka I.12.

Místo určení: tento údaj je nepovinný.

V případě uvedení na trh: místo, kam jsou produkty zasílány pro konečnou vykládku. V příslušných případech uveďte název, adresu a číslo schválení hospodářství nebo zařízení v místě určení.

Kolonka I.14.

Datum a čas odjezdu: datum, kdy dopravní prostředek odjíždí/odlétá/odplouvá (letadlo, plavidlo, železniční nebo silniční vozidlo).

Kolonka I.15.

Dopravní prostředek dopravní prostředek, který opouští zemi odeslání.

Druh dopravy: letadlo, plavidlo, železniční doprava, silniční vozidlo nebo jiný. Výrazem „jiný“ se rozumí druhy dopravy, na něž se nevztahuje nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (2).

Identifikace dopravního prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název lodi, u železniční dopravy totožnost vlaku a číslo vagonu, u silniční dopravy poznávací značka (v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu).

V případě trajektu musí být uvedena rovněž identifikace silničního vozidla, poznávací značka (v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu) a název plánovaného trajektu.

Kolonka I.16.

Stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu: uveďte název stanoviště hraniční kontroly a jeho identifikační kód přidělený systémem IMSOC.

Kolonka I.17.

Průvodní doklady:

 

Laboratorní zpráva: uveďte referenční číslo a datum vydání zprávy/výsledků laboratorní analýzy uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. c) a d) a v čl. 4 odst. 4.

 

Jiné: musí být uveden typ a referenční číslo dokladu, pokud jsou k zásilce přiloženy další doklady, jako je obchodní doklad (např. číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla).

Kolonka I.18.

Přepravní podmínky: kategorie požadované teploty během přepravy produktů (okolní, chlazené, zmrazené). Lze zvolit pouze jednu kategorii.

Kolonka I.19.

Číslo kontejneru/plomby: v příslušných případech odpovídající čísla.

Číslo kontejneru musí být uvedeno, je-li zboží přepravováno v uzavřených kontejnerech.

Musí být uvedeno pouze číslo úřední plomby. Úřední plomba se použije v případě, že na kontejner, nákladní vozidlo nebo vagon byla připevněna plomba pod dohledem příslušného orgánu, který úřední osvědčení vydává.

Kolonka I.20.

Zboží deklarované jako: uveďte zamýšlené použití produktů, jak je specifikováno v příslušném úředním osvědčení Evropské unie.

K lidské spotřebě: týká se pouze produktů určených k lidské spotřebě.

Kolonka I.22.

Pro vnitřní trh: pro všechny zásilky určené k uvedení na trh v Evropské unii.

Kolonka I.23.

Celkový počet balení: počet balení. V případě volně ložených zásilek je tato kolonka nepovinná.

Kolonka I.24.

Množství:

 

Celková čistá hmotnost: tím se rozumí hmotnost samotného zboží bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

 

Celková hrubá hmotnost: celková hmotnost v kilogramech. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Kolonka I.25.

Popis zboží: uveďte příslušný kód harmonizovaného systému (kód HS) a název určený Světovou celní organizací podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3). Tento celní popis se v případě potřeby doplní o další informace potřebné ke klasifikaci produktů.

Uveďte druh, typy produktů, počet balení, druh obalu, číslo šarže, čistou hmotnost a konečného spotřebitele (tj. produkty jsou zabaleny pro konečného spotřebitele).

Druh: vědecký název, nebo podle definice v souladu s právními předpisy Unie.

Druh obalu: uveďte druh obalu.

ČÁST II

Úřední osvědčování

Tuto část musí vyplnit oprávněný zástupce uvedený v čl. 5 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/1533

Kolonka II.

Úřední osvědčení: tuto část vyplňte v souladu se zvláštními požadavky Unie týkajícími se povahy produktů.

Pokud se úřední osvědčení nepředává do IMSOC, oprávněný osvědčující úředník prohlášení, která nejsou relevantní, proškrtne, parafuje a orazítkuje nebo je z úředního osvědčení zcela odstraní.

Pokud se úřední osvědčení předává do IMSOC, prohlášení, která nejsou relevantní, se proškrtnou nebo se z osvědčení zcela odstraní.

Kolonka II.a.

Číslo jednací osvědčení: tentýž referenční kód jako v kolonce I.2.

Kolonka II.b.

Referenční číslo IMSOC: tentýž referenční kód jako v kolonce I.2.a. Povinné pouze pro úřední osvědčení vydaná v systému IMSOC.

Zplnomocněný zástupce

:

Úředník příslušného orgánu třetí země, který je tímto orgánem oprávněn podepisovat úřední osvědčení: uveďte jméno (hůlkovým písmem), kvalifikaci a titul, případně identifikační číslo a originální razítko příslušného orgánu a datum podpisu.


(1)  Seznam názvů zemí a kódů: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU