(EU) 2021/1528Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1528 ze dne 8. června 2021, kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Publikováno: Úř. věst. L 329, 17.9.2021, s. 6-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. října 2021 Nabývá účinnosti: 7. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 329/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1528

ze dne 8. června 2021,

kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009 obsahuje chyby v kategorii 1 položce 1A005.b; kategorii 3 položce 3B001.a.3; kategorii 5 části 2 položce 5A002.a poznámce 2 písm. e) a poznámce 2 písm. j), „Technické poznámky“, bodě 1; kategorii 5 části 2 položce 5A003.a a kategorii 9 položce 9A010.c, které se týkají definic dotčených výrobků.

(2)

Švédské znění přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou touto opravou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU