(EU) 2021/1475Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1475 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

Publikováno: Úř. věst. L 325, 15.9.2021, s. 24-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. září 2021 Nabývá účinnosti: 16. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2016/1036;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 217/2013; (EU) 2020/2161; (EU) 2020/2162;
Původní znění předpisu

15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1475

ze dne 14. září 2021,

kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a stávající opatření

(1)

V březnu 2013 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 217/2013 (2) na základě antidumpingového šetření (dále jen „původní šetření“) konečné antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií v rolích (dále jen „malé role“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Opatření měla formu valorického cla v rozmezí od 14,2 % do 35,6 %.

(2)

V červnu 2019 Evropská komise (dále jen „Komise“) prováděcím nařízením (EU) 2019/915 (3) zachovala konečná opatření (dále jen „platná opatření“) po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení (dále jen „přezkumné šetření“).

1.2.   Žádost

(3)

Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz hliníkových fólií v rolích pocházejících z ČLR dovozem zasílaným z Thajska bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, a zavedla celní evidenci tohoto dovozu.

(4)

Žádost byla podána dne 9. listopadu 2020. Žadatel požádal o zachování anonymity jak ve fázi žádosti, tak po dobu šetření. Žadatel své žádosti řádně odůvodnil a Komise jim vyhověla, neboť měla za to, že existují dostatečné důvody pro zachování utajení jeho totožnosti.

(5)

Žádost obsahovala dostatečné důkazy o změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky a Thajska do Unie, k níž došlo po uložení opatření týkajících se malých rolí. Tato změna zřejmě vyplynula ze zasílání malých rolí přes Thajsko do Unie po provedení montáže v Thajsku. Žádost také obsahovala dostatečné důkazy o tom, že tato montáž znamená obcházení, jelikož hodnota čínských dílů činila více než 60 % celkové hodnoty dílů montovaného výrobku a hodnota přidaná během montáže činila méně než 25 % celkových výrobních nákladů.

(6)

Kromě toho žádost obsahovala dostatečné důkazy o tom, že výše popsaná praxe narušuje nápravný účinek stávajících antidumpingových opatření, pokud jde o množství i ceny. Dále existovaly dostatečné důkazy o tom, že ceny malých rolí zasílaných z Thajska byly dumpingové ve vztahu k běžné hodnotě, jež byla pro tyto role dříve stanovena.

1.3.   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(7)

Dotčeným výrobkem je hliníková fólie o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevytvrzená, válcovaná, též reliéfní, ale dále již neupravená, v rolích nízké váhy o hmotnosti do 10 kg, ke dni vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/915 v platnost kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10 (kódy TARIC 7607111110 a 7607191010) a pocházející z ČLR (dále jen „dotčený výrobek“). Toto je výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.

(8)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek definovaný v předchozím bodě odůvodnění, v současnosti kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10, avšak zasílaný z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli (kódy TARIC 7607111111 a 7607191011) (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(9)

Z šetření vyplynulo, že malé role vyvážené z ČLR do Unie a role zasílané z Thajska do Unie mají stejné základní fyzické i chemické vlastnosti a využití, a musí být tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

1.4.   Zahájení řízení

(10)

Poté, co Komise po informování členských států zjistila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, zahájila dne 21. prosince 2020 na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2161 (4) šetření (dále jen „nařízení o zahájení šetření“) a zavedla celní evidenci dovozu malých rolí zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli.

1.5.   Období šetření a sledované období

(11)

Období šetření pokrývá období od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 („období šetření“). Pro období šetření byly shromážděny údaje s cílem prověřit mimo jiné údajnou změnu obchodních toků v návaznosti na uložení dotyčných opatření a existenci praktik, zpracovatelských postupů nebo prací, pro něž mimo uložení cla neexistovalo dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Pro období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (dále jen „sledované období“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat, zda dovoz narušil nápravný účinek platných opatření, pokud jde o ceny a/nebo množství, a zda došlo k dumpingu.

1.6.   Šetření

(12)

Komise oficiálně informovala o zahájení šetření orgány ČLR a Thajska, vyvážející výrobce v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie. Výrobcům/vývozcům v Thajsku a ČLR a dovozcům v Unii, kteří byli Komisi známi nebo kteří se přihlásili ve lhůtách uvedených v článku 3 nařízení o zahájení šetření, byly zaslány dotazníky a/nebo formuláře žádostí o osvobození.

(13)

Zúčastněné strany dostaly příležitost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v nařízení o zahájení šetření. Všechny strany byly informovány, že nesdělení veškerých relevantních informací nebo sdělení neúplných, nepravdivých nebo zavádějících informací může vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným na dostupných údajích.

(14)

Jako účastníci řízení se přihlásili dva výrobci v Unii, kdežto žádná strana z Thajska, ČLR ani odjinud nezaslala odpovědi na dotazníky/formuláře žádosti o osvobození.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1.   Obecně

(15)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měly být postupně analyzovány s cílem posoudit možné obcházení tyto prvky:

zda došlo ke změně obchodních toků mezi ČLR, Thajskem a Unií,

zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení platných antidumpingových opatření neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod,

zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že nápravné účinky platných antidumpingových opatření jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství výrobku, který je předmětem šetření, a

zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro dotčený výrobek.

(16)

Vzhledem k tomu, že důkazy poskytnuté žadateli v žádosti poukazovaly na montáž v Thajsku, Komise v tomto šetření konkrétněji analyzovala, zda jsou splněna kritéria uvedená v čl. 13 odst. 2 základního nařízení, zejména:

zda montáž začala nebo se značně zvýšila po zahájení antidumpingového šetření nebo těsně před jeho zahájením a zda použité díly pocházejí ze země, na niž se vztahují opatření, a

zda díly představují 60 % či více celkové hodnoty dílů montovaného výrobku a zda přidaná hodnota dílů přidaných během montáže nebo kompletace byla vyšší než 25 % výrobních nákladů.

2.2.   Míra spolupráce

(17)

Před zahájením šetření poskytla thajská vláda názvy a adresy řady výrobců hliníkových fólií pro domácnost v Thajsku. Jak je uvedeno v 14. bodě odůvodnění, žádný z těchto ani jiných thajských výrobců/vývozců se nepřihlásil ani nepředložil žádost o osvobození.

(18)

Verbální nótou ze dne 11. února 2021 Komise informovala thajskou vládu, že vzhledem k tomu, že žádný vývozce/výrobce v Thajsku nespolupracoval, hodlá svá zjištění o existenci praktik obcházení založit na dostupných skutečnostech v souladu s článkem 18 základního nařízení. Komise rovněž zdůraznila, že zjištění vycházející z dostupných údajů může být pro dotčenou stranu méně příznivé, a vyzvala thajskou vládu, aby se vyjádřila.

(19)

Thajská vláda odpověděla Komisi, že byla informována o záměru společnosti Dingheng New Materials Co., Ltd. spolupracovat a že v případě, že thajští vyvážející výrobci spolupracovat nebudou, může Komise ke zjištění praktik obcházení u thajských vyvážejících výrobců použít dostupné skutečnosti.

(20)

Komise si povšimla, že společnost zmíněná thajskou vládou nespolupracovala při tomto šetření, ale při souběžném šetření proti obcházení týkajícím se dovozu hliníkových fólií ve velkých rolích. (5) V tomto šetření se nepřihlásil žádný thajský výrobce výrobku, který je předmětem šetření.

(21)

V souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení se proto níže uvedená zjištění týkající se existence praktik obcházení zakládají na dostupných údajích. Komise vycházela zejména z informací obsažených v žádosti v kombinaci s dalšími zdroji informací, jako jsou obchodní statistiky o dovozu a vývozu (např. od Eurostatu a z databáze Global Trade Atlas (dále jen „databáze GTA“)), jakož i z veřejně dostupných údajů.

2.3.   Změna obchodních toků

(22)

Níže uvedená tabulka 1 ukazuje vývoj dovozu z ČLR a Thajska v období šetření. (6)

Tabulka 1

Dovoz malých rolí během období šetření (v tunách)

 

2016

2017

2018

2019

Vykazované období

ČLR

299

471

308

596

414

Index (základ = 2016)

100

157

103

199

139

Podíl na celkovém dovozu

8 %

10 %

6 %

7 %

5 %

Thajsko

70

654

814

1 088

1 069

Index (základ = 2016)

100

934

1 163

1 555

1 527

Podíl na celkovém dovozu

2 %

13 %

17 %

12 %

14 %

Dovoz celkem

3 904

4 891

4 914

8 838

7 751

Zdroj: Eurostat

(23)

Od roku 2016 do konce sledovaného období došlo k velkému nárůstu dovozu z Thajska, který se zvýšil ze 70 tun na 1 069 tun. Zároveň se jeho podíl na celkovém dovozu zvýšil z 2 % na 14 %. Dovoz z ČLR se rovněž zvýšil, ale mnohem menším tempem, a to z 299 na 414 tun. Podíl Číny na celkovém dovozu se však snížil z 8 % na 5 %, tj. ze čtyřnásobku objemu thajského dovozu na přibližně pouhou třetinu. Kromě toho je objem dovozu z ČLR stále nižší než 610 tun v roce 2013, tedy v době původního šetření.

(24)

Tabulka 2 ukazuje vývoj vývozu surovin potřebných k výrobě malých rolí z ČLR do Thajska během období šetření.

Tabulka 2

Vývoz surovin z ČLR do Thajska v období šetření  (7) (v tunách)

 

2016

2017

2018

2019

Vykazované období

Materiál na hliníkové fólie (v tunách)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

Index (základ = 2016)

100

106

125

137

143

Role jumbo (v tunách)

31 931

37 697

49 686

63 988

69 248

Index (základ = 2016)

100

118

156

200

217

Suroviny celkem (v tunách)

82 042

90 647

112 485

132 743

140 916

Index (základ = 2016)

100

110

137

162

172

Zdroj: Global Trade Atlas

(25)

Hlavní surovinou k výrobě hliníkových fólií pro domácnost je surový hliník. Surový hliník se poté zpracovává za účelem výroby materiálu na hliníkové fólie, který se dále zpracovává na hliníkové fólie pro domácnost v rolích o hmotnosti nad 10 kilogramů („role jumbo“) a/nebo v malých rolích (o hmotnosti 10 kilogramů nebo nižší). Z informací, které má Komise na základě žádosti k dispozici, vyplývá, že výroba malých rolí, které se vyvážejí z Thajska do EU, se uskutečňuje převážně z polotovarů používaných na materiál na hliníkové fólie nebo z rolí jumbo.

(26)

Z tabulky 2 vyplývá, že od roku 2016 dochází k neustálému nárůstu vývozu těchto surovin z Číny do Thajska. Komise však zaregistrovala, že tyto dvě suroviny se v Thajsku nepoužívají pouze k výrobě malých rolí. Materiál na hliníkové fólie se v Thajsku používá také například k výrobě rolí jumbo. Tyto role jumbo se pak buď prodávají na thajském domácím trhu, nebo se vyvážejí do třetích zemí, mimo jiné do EU. Kromě toho se materiál na hliníkové fólie používá jako surovina v řadě dalších průmyslových odvětví, například v obalovém průmyslu nebo pro izolační účely. Proto se pouze část tohoto dováženého materiálu na hliníkové fólie skutečně používá při výrobě malých rolí.

(27)

Kromě toho údaje v tabulce 2 pro role jumbo zahrnují také role jumbo z konvertovaných fólií, které spadají pod stejné kódy zboží, ale nepoužívají se k výrobě hliníkových fólií pro domácnost. Není známo, jaké procento rolí jumbo dovážených do Thajska se týká hliníkových konvertovaných fólií, protože takto podrobné údaje o thajském dovozu nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostatku důkazů o opaku lze však předpokládat, že poměr výroby konvertovaných fólií vůči výrobě fólií pro domácnost v Thajsku zůstal během období šetření stabilní. Právě naopak, vzhledem k trendu uvedenému v tabulce 1 výše, výroba fólií pro domácnost vzrostla. To znamená, že rostoucí trend, který je patrný u všech typů rolí jumbo, platí i pro role jumbo z fólie pro domácnost.

(28)

V každém případě skutečnost, že výrazně narůstá objem dovozu surovin z ČLR do Thajska, naznačuje rostoucí poptávku po těchto surovinách v Thajsku. To lze alespoň částečně vysvětlit nárůstem výroby malých rolí v Thajsku a jejich vývozu z Thajska.

(29)

Nárůst thajského vývozu do Unie, souběžný pokles čínského dovozu ve srovnání s thajským dovozem malých rolí a nárůst čínského vývozu surovin do Thajska ve stejném období představuje změnu obchodních toků mezi Čínou, Thajskem a Unií ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.

2.4.   Povaha praktik obcházení, pro které neexistovalo dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(30)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby změna obchodních toků byla způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Mezi takové praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce patří zasílání výrobku, který je předmětem stávajících opatření, prostřednictvím třetích zemí a montáž součástí nebo kompletace ve třetí zemi podle čl. 13. odst. 2 základního nařízení.

(31)

Jelikož žádný vyvážející výrobce při šetření nespolupracoval, byla zjištění ohledně existence a povahy praktik obcházení v Thajsku založena na dostupných údajích podle článku 18 základního nařízení, jak je vysvětleno v oddíle 2.2.

(32)

Žadatel ve své žádosti předložil důkazy, které prokazují, že malé role se v Thajsku vyrábějí převíjením rolí jumbo pocházejících přímo z ČLR nebo nepřímo od thajských výrobců, kteří získávají suroviny pro výrobu rolí jumbo z ČLR. (8) Žadatel prokázal, že:

(1)

Thajští výrobci nedisponují strojním zařízením potřebným k výrobě malých rolí ze surového hliníku, ale pouze k převíjení, řezání, dělení, žíhání a provádění dalších relativně drobných operací na rolích jumbo. To potvrzují i informace na internetových stránkách několika thajských výrobců (9)

(2)

Thajští výrobci odebírají své role jumbo buď přímo z ČLR, nebo od thajských výrobců rolí jumbo, kteří odebírají suroviny (materiál na hliníkové fólie) z ČLR. Tuto druhou praxi potvrzují zjištění Komise v rámci souběžného šetření týkajícího se rolí jumbo.

(3)

Všichni známí thajští vyvážející výrobci malých rolí, o nichž má Komise informace z žádosti a veřejně dostupných informací, jsou dceřinými společnostmi čínských společností, které jsou schopny vyrábět a vyrábějí malé role v ČLR. To zahrnuje i montáž, která je v současné době umístěna v Thajsku a o níž žadatel poskytl informace.

(33)

Šetřením nebyly zjištěny žádné důkazy o dostatečném opodstatnění nebo hospodářském důvodu dovozu malých rolí z Thajska do Unie, kromě vyhýbání se placení v současnosti platného antidumpingového cla. Z informací poskytnutých žadatelem ve skutečnosti vyplývá, že na internetových stránkách thajského výrobce malých rolí je jako jeden z důvodů pro zavedení výroby v Thajsku výslovně uvedeno vyhnutí se antidumpingovým clům (10).

2.5.   Zahájení nebo podstatný nárůst operací

(34)

Pokud jde o montáž, čl. 13 odst. 2 základního nařízení vyžaduje, aby montáž začala nebo byla značně rozšířena po zahájení antidumpingového šetření nebo těsně před jeho zahájením a použité díly pocházely ze země, na niž se vztahují opatření.

(35)

Dovoz z Thajska do EU byl v letech 2015 a 2016 zanedbatelný. V roce 2017 došlo k výraznému nárůstu vývozu na 654 tun a od té doby dochází k dalšímu každoročnímu nárůstu. Z informací poskytnutých žadatelem o thajských vyvážejících výrobcích i z veřejně dostupných informací vyplývá, že v letech 2016 a 2017, u jedné společnosti i v roce 2018, byla v Thajsku zahájena výstavba zařízení na výrobu malých rolí. Montáž tedy začala po zahájení antidumpingového šetření.

(36)

Vzhledem k nedostatečné spolupráci thajských vyvážejících výrobců vycházela Komise při zjišťování původu surovin použitých při montáži malých rolí v Thajsku z důkazů poskytnutých žadatelem a z veřejně dostupných informací. Thajští výrobci, o nichž je známo, že vyvážejí své výrobky do Unie, jsou všichni dceřinými společnostmi čínských výrobců hliníkových fólií pro domácnost, kteří při vývozu z ČLR podléhají antidumpingovým clům. Z informací od žadatele dále vyplývá, že jedna z thajských společností tvrdí, že veškeré suroviny nakupuje od sousední společnosti Dingheng New Materials Co. Ltd., u které bylo v souběžném šetření (11) rolí jumbo prokázáno, že obchází antidumpingová cla na role jumbo z Číny. Šetření neodhalilo žádné důkazy o tom, že suroviny používané thajskými vyvážejícími výrobci jsou jiného než čínského původu. Dotčené díly proto pocházejí ze země, na kterou se vztahují opatření.

2.6.   Hodnota dílů a přidaná hodnota

(37)

V čl. 13 odst. 2 základního nařízení se uvádí, že pokud jde o montáž, další podmínkou k prokázání obcházení je, aby hodnota dílů (v tomto případě čínského původu) činila nejméně 60 % celkové hodnoty dílů montovaného výrobku a přidaná hodnota dílů dodaných během montáže nebo kompletace byla nižší než 25 % celkových výrobních nákladů. Vzhledem k tomu, že žádný thajský vyvážející výrobce nespolupracoval, vycházela Komise při zjišťování, zda byly splněny prahové hodnoty 60 % a 25 %, z důkazů poskytnutých žadatelem.

(38)

S ohledem na vybavení, které známí vyvážející výrobci používají ve svých továrnách, jak je uvedeno na jejich příslušných internetových stránkách a na základě informací poskytnutých v žádosti, může výrobní proces v Thajsku zahrnovat nanejvýš určité dokončovací operace, jako je převíjení, řezání nebo žíhání.

(39)

Žadatel prokázal, že při výrobě malých rolí buď z rolí jumbo, nebo z materiálu na hliníkové fólie představují tyto suroviny téměř 90 % celkové hodnoty dílů montovaného výrobku. Žadatel rovněž prokázal, že u obou surovin činí přidaná hodnota těchto dílů méně než 18 %, resp. méně než 24 %.

(40)

Komise proto dospěla k závěru, že kritéria čl. 13 odst. 2 základního nařízení jsou splněna.

2.7.   Narušení nápravného účinku cla

(41)

Pro posouzení možného narušení nápravného účinku stávajících opatření z hlediska cen a/nebo množství využila Komise ceny a objemy vývozu zaznamenané Eurostatem. Komise porovnala průměrnou cenu nepůsobící újmu stanovenou v přezkumném šetření před pozbytím platnosti v roce 2019 s váženým průměrem vývozních cen CIF, řádně upraveným tak, aby zahrnoval smluvní cla a náklady po proclení.

(42)

Toto srovnání cen ukázalo existenci prodeje pod cenou ve výši 29 %.

(43)

Šetřením se navíc zjistilo, že vyvážená množství, u nichž bylo zjištěno obcházení stávajících opatření, jsou značná a představují téměř 14 % celkového objemu dovozu malých rolí během sledovaného období.

(44)

Komise tedy dospěla k závěru, že dovozem z Thajska, který byl předmětem tohoto šetření, dochází k maření stávajících opatření, pokud jde o množství a ceny.

2.8.   Důkazy o existenci dumpingu

(45)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise prošetřila, zda existuje důkaz o dumpingu vzhledem k běžné hodnotě stanovené v posledním přezkumu před pozbytím platnosti pro obdobný výrobek.

(46)

Ke stanovení vývozních cen z Thajska použila Komise průměrnou vývozní cenu malých rolí během sledovaného období, jak ji vykázal Eurostat. Pro účely spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení náležitě zohledněny rozdíly, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen, a to formou úprav. Takto stanovené průměrné vývozní ceny byly nižší než běžná hodnota stanovená v posledním přezkumu před pozbytím platnosti, což prokázalo existenci dumpingu.

3.   OPATŘENÍ

(47)

Na základě těchto zjištění dospěla Komise k závěru, že antidumpingové clo uložené na dovoz malých rolí pocházejících z ČLR je obcházeno dovozem výrobku, který je předmětem šetření.

(48)

Proto by v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení měla být platná antidumpingová opatření rozšířena i na dovoz výrobku, který je předmětem šetření.

(49)

Podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce základního nařízení by opatřením, které má být rozšířeno, mělo být opatření stanovené v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/915 na „všechny ostatní společnosti“, což je konečné antidumpingové clo ve výši 35,6 % použitelné na čistou cenu CIF s dodáním na hranice Unie před proclením.

(50)

V souladu s čl. 13 odst. 3 základního nařízení, který stanoví, že by se případná rozšířená opatření měla vztahovat na dovoz, který vstoupil do Unie podle evidence uložené zahajovacím nařízením, by měla být z tohoto evidovaného dovozu výrobku, který je předmětem šetření, vybírána cla.

4.   ZVEŘEJNĚNÍ

(51)

Dne 24. června 2021 sdělila Komise všem zúčastněným stranám podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a vyzvala je k podání připomínek. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(52)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 se tímto rozšiřuje na dovoz hliníkových fólií o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevytvrzených, válcovaných, též reliéfních, ale již neupravených, v rolích nízké váhy o hmotnosti do 10 kg, zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli, v současnosti kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10 (kódy TARIC 7607111111 a 7607191011).

2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybírá z dovozu zasílaného z Thajska bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, evidovaného v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2161 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036.

3.   Částkou antidumpingových cel, která mají být vybrána se zpětnou působností, je částka vyplývající z uplatnění antidumpingového cla ve výši 35,6 %, které se vztahuje na „všechny ostatní společnosti“.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2161.

Článek 3

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného článkem 1 se vyhotovují písemně v některém z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat subjekt požadující osvobození. Žádosti se zasílají na adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G Offfice

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 může Komise rozhodnutím udělit dovozu od společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/915, osvobození od cla rozšířeného článkem 1.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 217/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/915 ze dne 4. června 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 146, 5.6.2019, s. 63).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2161 ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 42).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2162 ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozu některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 48).

(6)  Údaje o dovozu uvedené v tomto nařízení nelze jako takové srovnávat s údaji zveřejněnými po původním nebo přezkumném šetření. V předchozím šetření byly použity údaje týkající se EU28 včetně Spojeného království, zatímco současné šetření zahrnuje pouze EU27 po vystoupení Spojeného království z Unie v roce 2020.

(7)  Množství materiálu na hliníkové fólie bylo v co největší míře upraveno tak, aby odráželo materiál na hliníkové fólie, který lze skutečně použít k výrobě hliníkových fólií pro domácnost, a nikoli například pro tiskařský průmysl, a to na základě konkrétních popisů výrobků v databázi GTA.

(8)  Žadatel poskytl informace o probíhajícím vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v koordinaci s příslušnými orgány členských států. Podle žadatele vedlo toto šetření týkající se obcházení antidumpingových cel k potrestání dvou thajských vyvážejících výrobců. Z důvodu zachování důvěrnosti informací týkajících se probíhajícího vyšetřování úřadu OLAF nejsou v současné době veřejně dostupné žádné další informace.

(9)  Například, http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html.

(10)  Žadatel v příloze 5 žádosti poskytl kopii internetové stránky, na níž jsou antidumpingová cla zmíněna. Současná verze internetové stránky, která se již nezmiňuje o vyhýbání se antidumpingovým clům, je k dispozici zde: http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html (naposledy navštíveno dne 23. února 2021). Je třeba uvést, že na stránce společnosti na síti LinkedIn je stále uvedeno: „Thajská továrna je založena za účelem odstranění antidumpingové sazby evropských a indických trhů“. (https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/, naposledy navštíveno dne 25. února 2021). Kromě toho je na jiné internetové stránce uvedeno: „abychom vyřešili problém antidumpingového cla, stavíme další továrnu v Thajsku“: https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (naposledy navštíveno dne 25. května 2021). Jiná thajská společnost rovněž zmiňuje skutečnost, že dovoz z Thajska je osvobozen od antidumpingových cel: https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792&lang=en (naposledy navštíveno dne 25. února 2021).

(11)  Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 48.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU