(EU) 2021/1473Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1473 ze dne 30. června 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

Publikováno: Úř. věst. L 325, 15.9.2021, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. září 2021 Nabývá účinnosti: 16. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/2201;

Provádí předpisy

(EU) 2019/1241;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1473

ze dne 30. června 2021,

kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/1241 stanoví zvláštní ustanovení týkající se technických opatření zavedených na regionální úrovni pro Severní moře, Skagerrak a Kattegat, která rovněž obsahují pravidla pro velikost ok, související podmínky a vedlejší úlovky.

(2)

Ve schváleném zápisu konzultací mezi Evropskou unií a Norskem ze dne 6. září 2018 (2) o technických opatřeních ve Skagerraku se stanoví postupy a metodika odběru vzorků za účelem přijetí ukončení rybolovu krevety severní (Pandalus borealis) („severní kreveta“) v reálném čase ve Skagerraku (dále jen „schválený zápis“).

(3)

Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Nizozemsko a Švédsko (dále jen „Scheveningenská skupina“) mají přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři a dne 7. března 2019 předložily společné doporučení, kterým se provádějí opatření stanovená ve schváleném zápisu do práva Unie. Společné doporučení stanovuje ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase za účelem ochrany nedospělých jedinců a vyjímá další lovná zařízení.

(4)

Na základě posouzení uvedeného společného doporučení Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (3) bylo přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 ze dne 1. října 2019 (4).

(5)

Po vyhlášení uvedeného nařízení dotčené členské státy požádaly Komisi, aby opravila některé chyby, které brání správnému provádění uvedeného aktu v přenesené pravomoci.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 stanovuje definici pojmu „nedospělí jedinci krevety severní“ s cílem určit velikost ryb, jejichž počet v celkovém úlovku může vést k ukončení rybolovu v reálném čase. V zájmu právní jistoty a jasnosti by uvedené nařízení mělo pro stejný pojem používat stejný termín. Proto by se v celém aktu měl používat termín „nedospělí jedinci krevety severní“ namísto jakýchkoli jiných synonym, jako např. „krevety pod spouštěcí délkou“ nebo „podměrečná kreveta“.

(7)

Společné doporučení stanovilo strategii založenou na posouzení rizik s cílem určit oblasti a období, v nichž existuje riziko odlovu nedospělých jedinců krevety severní, kteří překračují prahovou úroveň. Vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 chybně odkazovalo na spouštěcí úroveň úlovku ve výši 20 % podle hmotnosti ve srovnání s celkovým úlovkem krevety severní při jednom zátahu, mělo by místo toho odkazovat na 20 % podle počtu v porovnání s celkovým počtem úlovků ve vzorku, jak je stanoveno ve společném doporučení.

(8)

Nařízení (EU) 2019/1241 stanovuje jako minimální velikost ok pro lov krevety severní ve Skagerraku a Kattegatu 35 mm. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 chybně uvádí 32 mm jako minimální velikost ok, což je minimální velikost ok pro lov krevety severní v Severním moři. Uvedené číslo by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Společné doporučení stanovilo možné uzavření v případě, že podíl nedospělých jedinců krevety severní přesáhne 40 %. Aby bylo v souladu s uvedeným společným doporučením, mělo by nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 odkazovat na dotčený procentní podíl v poměru k počtu ve vzorku, a nikoli k celkovému úlovku.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 uvedlo příslušný zvláštní program pro monitorování plavidel, která používají velikostně selektivní kombinovanou mřížku Nordmøre a vlečných sítí pro lov při dně vybavených selektivními lovnými zařízeními pouze v oblasti, která je předmětem ukončení rybolovu v reálném čase (uzavřená oblast). Uvedené nařízení by mělo být přizpůsobeno posouzení VTHVR, které dospělo k závěru, že plavidla vybavená takovým selektivním lovným zařízením mají podléhat příslušnému zvláštnímu monitorovacímu programu bez ohledu na oblast, ve které loví.

(11)

Společné doporučení a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 chybně definovaly minimální velikost vzorku, na jehož základě se určí, zda se má rybolov ukončit v reálném čase, jako množství krevet 2 kg podle hmotnosti nebo 1 litr podle objemu. Členské státy proto požádaly, aby bylo nařízení opraveno v souladu se schváleným zápisem, který stanovuje, že minimální velikost vzorku je 1 kg podle hmotnosti nebo 2 litry podle objemu.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Spouštěcí úroveň úlovku

Spouštěcí úroveň úlovku, která zahájí ukončení rybolovu v reálném čase podle tohoto nařízení, činí 20 % počtu nedospělých jedinců krevety severní v poměru k celkovému počtu krevety severní ve vzorku.“;

2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zdrojem informací pro sledování spouštěcích úrovní úlovku jsou inspekce na moři prováděné příslušnými kontrolními orgány na rybářských plavidlech zaměřených na rybolov krevety severní (Pandalus borealis) pomocí vlečných sítí pro lov při dně s velikostí ok nejméně 35 mm.“;

3)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud činí podíl nedospělých jedinců krevety severní více než 40 % počtu tohoto druhu ve vzorku podle čl. 4 odst. 4, mohou kontrolní orgány doporučit ukončení rybolovu v reálném čase na základě jednoho vzorku.“;

4)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Na základě zpráv o odběru vzorků uvedených v čl. 4 odst. 4 může dotčený pobřežní členský stát zakázat rybolov krevety severní pomocí vlečných sítí pro lov při dně s velikostí ok nejméně 35 mm v oblasti vymezené v souladu s článkem 7 („uzavřená oblast“).“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Plavidla používající velikostně selektivní mřížku Nordmøre uvedenou v příloze III podléhají zvláštnímu monitorovacímu programu, který stanoví členské státy za účelem ověření podílu nedospělých jedinců krevety severní v celkovém úlovku tohoto druhu. Výsledky těchto programů se předají Komisi nejpozději šest měsíců ode dne zahájení programu a dvanáct měsíců poté.“;

5)

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy vlajky plavidel, která používají lovná zařízení uvedená v odstavci 1, zavedou zvláštní monitorovací program, aby ověřily, že úlovky nedosahují spouštěcí úrovně. Pokud úlovky dosáhnou spouštěcí úrovně, tato plavidla musí na zbývající část období uzavřenou oblast opustit. Výsledky těchto programů se předají Komisi nejpozději šest měsíců ode dne zahájení programu a následně každých dvanáct měsíců. Pokud výsledky těchto programů ukazují, že úlovky překračují spouštěcí úrovně, pak tato lovná zařízení nadále nejsou ze zákazu vyňata.“

6)

Přílohy se mění takto:

a)

Příloha I se mění v souladu s bodem 1 přílohy tohoto nařízení;

b)

Příloha II se mění v souladu s bodem 2 přílohy tohoto nařízení;

c)

Příloha III se mění v souladu s bodem 3 přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(2)  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 ze dne 1. října 2019, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2019/1241 o prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku (Úř. věst. L 332, 23.12.2019, s. 3).


PŘÍLOHA

1.   

Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se mění takto:

a)

V bodě 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Vzorek se odebírá takovým způsobem, který zohledňuje složení úlovku krevety severní při zátahu. Aby toho bylo dosaženo, musí při odběru vzorku pomáhat velitel plavidla nebo osoba, kterou určí.;

b)

Minimální velikost vzorku je 1 kg nebo 2 litry krevety severní.“;

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Množství nedospělých jedinců krevety severní se vypočítá jako procentní podíl celkového počtu krevety severní ve vzorku.“

2.   

Příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se nahrazuje tímto:

„Příloha II

UKONČENÍ RYBOLOVU V REÁLNÉM ČASE – ZPRÁVA O ODBĚRU VZORKŮ PRO POBŘEŽNÍ STÁT

Kreveta severní ve vztahu k nedospělým jedincům krevety severní  (*).

Údaje o inspekci/pozorování

Inspekční platforma

Jméno inspektora/pozorovatele

Jméno inspektora/pozorovatele

Datum a čas  (1) inspekce/pozorování

Místo  (2) inspekce/pozorování

 

 

 

 

 

Údaje o rybářském plavidle

Název

Volací značka

Registrační číslo

Stát vlajky

Druh lovného zařízení

Jednoduché/dvojité

Velikost ok v mm

 

 

 

 

 

 

Selektivní opatření

Mřížka (pro třídění krevet)

Mřížka, mm

Ostatní

 

Sběrný vak

Velikost ok ve sběrném vaku

 

 

 

 

 

 

Údaje o rybolovné operaci

Začátek

Datum a čas  (1)

Poloha  (2)

 

 

 

 

 

 

Konec

Datum a čas  (1)

Poloha  (2)

Trvání rybolovné operace  (3)

 

 

 

 

 

Údaje o úlovku

Odhadovaný celkový úlovek při zátahu (kg)

 

Odhadovaný úlovek krevety severní při zátahu (kg)

 

Velikost vzorku krevety severní (kg/litr)

 

Celkový počet jedinců krevety severní ve vzorku

 

Celkový počet nedospělých jedinců krevety severní ve vzorku

 

% nedospělých jedinců krevety severní (počet nedospělých jedinců krevety severní/celkový počet)

 

Poznámky a doplňující informace

Doplňující informace z jiných zdrojů, např. získané od velitele plavidla.

Inspektor Podpis

Není požadováno, pokud je vyplňováno elektronicky a předáno pobřežnímu státu elektronickou poštou.

3.   

Nadpis přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se nahrazuje tímto:

SELEKTIVNÍ MŘÍŽKA V RYBOLOVU KREVETY SEVERNÍ, KTERÁ MÁ BÝT POVOLENA V UZAVŘENÉ OBLASTI


(*)  Termín „nedospělí jedinci krevety severní“ definovaný v tomto nařízení odpovídá termínům „kreveta pod spouštěcí úrovní“, „kreveta pod spouštěcí velikostí“ a „kreveta pod spouštěcí velikostí při ukončení rybolovu v reálném čase“, jak jsou definovány v dohodnutém zápisu z konzultací mezi Evropskou unií a Norskem ze dne 6. září 2018.

(1)  dd/mm/rr hh mm (místní čas 24 hodin).

(2)  Např. 56°24′ s. š., 01°30′ v. d.

(3)  hh mm.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU