(EU) 2021/1469Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1469 ze dne 10. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 321, 13.9.2021, s. 21-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. září 2021 Nabývá účinnosti: 14. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/2235; (EU) 2021/404; (EU) 2021/405;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429; (EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2019/625; (EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

13.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1469

ze dne 10. září 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1, čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 90 první pododstavec písm. a) a e), čl. 126 odst. 3 a a čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro nákazy zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně požadavků na úřední veterinární certifikaci pro různé typy přemísťování zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, včetně požadavků pro vstup do Unie. Uvedené požadavky týkající se vstupu živých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie jsou dále upřesněny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (3).

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných příslušnými orgány členských států s cílem zajistit dodržování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 zmíněného nařízení, mimo jiné pravidel týkajících se bezpečnosti potravin ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce, požadavků týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a vedlejších produktů živočišného původu.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 (4) stanoví vzorová veterinární/úřední osvědčení a úřední osvědčení pro vstup zvířat, produktů živočišného původu, směsných produktů, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, klíčků k lidské spotřebě a semen určených k produkci klíčků k lidské spotřebě do Unie.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 však neobsahuje žádné vzorové osvědčení, které by se vztahovalo na vstup uvedených produktů a zboží do Unie, které pocházejí z Unie a jsou přemísťovány do třetí země nebo území a poté jsou po vykládce, skladování a překládce z uvedené třetí země nebo území přemísťovány zpět do Unie. Je proto nezbytné uvedené prováděcí nařízení změnit s cílem stanovit takový typ vzorového osvědčení a zabránit v takových případech nepatřičnému narušení obchodu.

(5)

Článek 229 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu vstupující do Unie pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení.

(6)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek do Unie. V čl. 3 prvním pododstavci písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu u konkrétního druhu zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (5) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházející z akvakultury) jednotek, z nichž je do Unie povolen vstup těch druhů a kategorií zvířat a těch kategorií zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(8)

Příloha XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po jejich přepravě přes třetí zemi nebo území. Uvedená příloha by měla být změněna tak, aby obsahovala seznam třetích zemí nebo území, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek produktů živočišného původu pocházejících z Unie, které jsou po skladování v uvedených třetích zemích nebo územích přemísťovány zpět do Unie, a přiřadila zvláštní podmínky, které musí být v takových případech splněny.

(9)

Nařízení (EU) 2017/625 rovněž stanoví, že zásilky určitých zvířat a zboží smějí vstupovat na území Unie pouze ze třetí země nebo jejího regionu, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném za tímto účelem Komisí.

(10)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (6) se doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo jejich regionů do Unie, aby byl zajištěn jejich soulad s příslušnými požadavky, které jsou stanoveny v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné.

(11)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 (7) stanoví seznamy třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží do Unie, a doplňuje seznamy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2021/404. Aby se umožnil vstup produktů živočišného původu, které nespadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie, prováděcí nařízení (EU) 2021/405 by mělo být změněno tak, aby obsahovalo seznam třetích zemí nebo regionů, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek těchto produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících z Unie, které jsou po skladování v uvedených třetích zemích nebo regionech přemísťovány zpět do Unie a splňují podmínky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, (EU) 2021/404 a (EU) 2021/405 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

V zájmu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 se mění takto:

1)

mezi články 30 a 31 se vkládá nový článek 30a, který zní:

„Článek 30a

Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup produktů živočišného původu a určitého zboží do Unie, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie

Veterinární/úřední osvědčení uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. b) bodě i), které má být použito pro vstup produktů živočišného původu a určitého zboží do Unie, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, musí odpovídat vzoru STORAGE-TC-PAO vyhotovenému v souladu se vzorem stanoveným v příloze III kapitole 53.“;

2)

příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Mezi články 26 a 27 prováděcího nařízení (EU) 2021/405 se vkládá nový článek 26a, který zní:

„Článek 26a

Seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo jejího regionu a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo jejím regionu jsou přemísťovány zpět do Unie

Zásilky produktů živočišného původu a určitého zboží, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo jejího regionu a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo jejím regionu jsou přemísťovány zpět do Unie, smějí vstoupit do Unie, pouze pokud pocházejí ze třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je povolen vstup do Unie v souladu s přílohou XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU.“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 118).


PŘÍLOHA I

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění takto:

1)

v seznamu osvědčení se za položku pro „TRANSIT-COMP“ s názvem „tranzit směsných produktů přes území Unie do třetí země nebo území buď okamžitě, nebo poté, co byly skladovány v Unii“ doplňuje nová kategorie, která zní:

produkty živočišného původu a určité zboží, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie

STORAGE-TC PAO

Kapitola 53: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup produktů živočišného původu a určitého zboží do Unie, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie“

2)

za kapitolu 52 se doplňuje nová kapitola 53, která zní:

„KAPITOLA 53

VZOROVÉ VETERINÁRNÍ/ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ PRO VSTUP PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A URČITÉHO ZBOŽÍ DO UNIE, KTERÉ POCHÁZEJÍ Z UNIE, JSOU PŘEMÍSŤOVÁNY DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO ÚZEMÍ A PO VYKLÁDCE, SKLADOVÁNÍ A PŘEKLÁDCE V UVEDENÉ TŘETÍ ZEMI NEBO ÚZEMÍ JSOU PŘEMÍSŤOVÁNY ZPĚT DO UNIE (VZOR STORAGE-TC-PAO)

Image 1

Image 2

ZEMĚ

Vzorové osvědčení STORAGE-TC-PAO

Část II: Certifikace

II.

Zdravotní informace

II.a

Referenční číslo osvědčení

II.b

Referenční číslo IMSOC

II.1

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zásilka produktů živočišného původu nebo zboží popsaná v části I:

II.1.1

pochází z Unie, byla vyprodukována v Unii a byla způsobilá pro uvedení na trh v Unii a

II.1.2

byla zabalena v Unii a v případě produktů živočišného původu označena v Unii v souladu s přílohou II oddílem I nařízení (ES) č. 853/2004 a

II.1.3

je určena do Unie a

II.1.4

nebyla pozměněna a nebyla podrobena žádné jiné manipulaci než vykládce, skladování, překládce a přepravě v (1)… a v případě produktů živočišného původu byla skladována a přepravována v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

II.2

Potvrzení o skladování

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zásilka produktů živočišného původu nebo zboží popsaná v části I:

II.2.1

byla skladována ve schváleném/registrovaném zařízení (schválených/registrovaných zařízeních) a

II.2.2

byla přeložena ve schváleném/registrovaném zařízení pod dohledem příslušného orgánu.

Poznámky

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto osvědčení odkazy na Unii v tomto osvědčení Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

Toto osvědčení je určeno pro vstup zásilek produktů, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, do Unie, které pocházejí z členského státu Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území uvedených na seznamu v příloze XXII prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 se zvláštní podmínkou „Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po skladování jsou přemísťovány zpět do Unie“ a po vykládce, skladování a překládce jsou z uvedené třetí země nebo území přemísťovány zpět do Unie.

Toto veterinární/úřední osvědčení se vyplní v souladu s pokyny k vyplňování osvědčení stanovenými v příloze I kapitole 4 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

Část I:

Kolonka 1.7

:

Uveďte název a kód ISO země, kde bylo zboží vyprodukováno, vyrobeno nebo zabaleno (označeno identifikačním značkou).

Část II:

(1)

Kód oblasti v souladu se sloupcem 2 tabulky stanovené v příloze XXII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404; pouze pro oblasti uvedené na seznamu se zvláštní podmínkou „Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po skladování jsou přemísťovány zpět do Unie“ ve sloupci 6 uvedené tabulky.

 

Úřední veterinární lékař

 

 

Jméno (hůlkovým písmem)

 

 

 

 

Datum

Kvalifikace a titul

 

 

 

Razítko

Podpis“

 

 


PŘÍLOHA II

Příloha XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

v části 1 se položky pro Spojené království, Guernsey, Ostrov Man a Jersey nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

 

Vzorová osvědčení pro přemísťování v rámci Unie

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

 

Vzorová osvědčení pro přemísťování v rámci Unie

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

 

 

 

IM

Ostrov Man

IM-0

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

 

Vzorová osvědčení pro přemísťování v rámci Unie

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Zvířata a zárodečné produkty spadající do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

 

Vzorová osvědčení pro přemísťování v rámci Unie

Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území

 

 

 

 

Produkty živočišného původu a určité zboží, na něž se vztahují osvědčení stanovená v článcích 8 až 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie“

 

 

 

2)

v části 3 se za položku pro zvláštní podmínku „Z jednoho členského státu do jiných členských států přes Spojené království nebo jeho závislá území“ a před položku „Aqua – z Ruska do Ruska“ vkládá nová položka, která zní:

„Zásilky, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce jsou přemísťovány zpět do Unie

Zásilkám komodit uvedených v části 1 sloupci 4 pocházejícím z Unie, které jsou přemísťovány do oblasti uvedené v části 1 sloupci 2 a poté jsou po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území přemísťovány zpět do Unie, se povolí vstup do Unie za předpokladu, že jsou doprovázeny vzorovým osvědčením „STORAGE-TC-PAO“ stanoveným v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/2235 a rovněž doklady doprovázejícími zásilku pro její vývoz do třetí země nebo území.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU