(EU) 2021/1467Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1467 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži

Publikováno: Úř. věst. L 321, 13.9.2021, s. 18-19 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. září 2021 Nabývá účinnosti: 20. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2016/1237;

Provádí předpisy

(EU) č. 1306/2013; (EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10;
Původní znění předpisu

13.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/18


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1467

ze dne 6. července 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 177 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 66 odst. 3 písm. c) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (3) doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim licencí pro zemědělské produkty, včetně seznamu produktů, v jejichž případě se požaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ve spojení s částí II bodem A přílohy uvedeného nařízení stanoví licenční povinnost pro vývozy „loupané rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)“ kódu KN 1006 20 a „poloomleté nebo celoomleté rýže, též leštěné nebo hlazené“ kódu KN 1006 30.

(3)

V současnosti lze vývoz sledovat jinými účinnými způsoby. V zájmu zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro členské státy a hospodářské subjekty by měla být povinnost vývozní licence pro „loupanou rýži (rýže cargo nebo hnědá rýže)“ a „poloomletou nebo celoomletou rýži, též leštěnou nebo hlazenou“ zrušena.

(4)

V zájmu jasnosti je vhodné stanovit pravidla týkající se vývozních licencí, které byly vydány pro loupanou rýži (rýže cargo nebo hnědá rýže) a pro poloomletou nebo celoomletou rýži též leštěnou nebo hlazenou, pro niž se tímto nařízením povinnost vývozní licence ruší, a které jsou ke dni použitelnosti tohoto nařízení stále platné.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237

V části II přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 se zrušuje bod A.

Článek 2

Přechodná ustanovení

Na žádost držitele licence se jistota složená na vydání vývozní licence pro loupanou rýži (rýže cargo nebo hnědá rýže) a pro poloomletou nebo celoomletou rýži, též leštěnou nebo hlazenou, uvolní, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

doba platnosti licence neskončila ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost;

b)

licence byla ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost využita částečně nebo nebyla využita vůbec.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU