(EU) 2021/1466Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1466 ze dne 6. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o výši jistoty a dobu platnosti vývozních licencí pro rýži

Publikováno: Úř. věst. L 321, 13.9.2021, s. 16-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. září 2021 Nabývá účinnosti: 20. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2016/1239;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2016/1237; (EU) 2021/1467;
Původní znění předpisu

13.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1466

ze dne 6. července 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o výši jistoty a dobu platnosti vývozních licencí pro rýži

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 178 a čl. 223 odst. 3 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1239 (2) se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí.

(2)

Povinnost licence pro vývoz „loupané rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)“ kódu KN 1006 20 a „poloomleté nebo celoomleté rýže, též leštěné nebo hlazené“ kódu KN 1006 30 byla zrušena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (3) ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1467 (4).

(3)

Je proto nezbytné zrušit prováděcí ustanovení týkající se výše jistoty a doby platnosti těchto vývozních licencí, jakož i jejich oznamovací povinnosti.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1239 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1239 se mění takto:

1)

v článku 19a se zrušuje písmeno b);

2)

v příloze II části II se zrušuje bod A.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1467 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži (viz strana 18 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU