(EU) 2021/1460Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1460 ze dne 9. září 2021, kterým se po třísté dvacáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 319, 10.9.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. září 2021 Nabývá účinnosti: 11. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 881/2002;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu

10.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 319/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1460

ze dne 9. září 2021,

kterým se po třísté dvacáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 6. září 2021 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN vyjmout jednu položku ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které by se mělo vztahovat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ zrušuje tato položka:

„Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (původní přepis: خليفة محمد تركي السبيعي) (dostatečně spolehlivě znám také jako: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; nedostatečně spolehlivě znám také jako: a) Abu Mohammed al-Qatari; b) Katrina). Datum narození: 1.1.1965. Místo narození: Dauhá, Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: a) 1353275 číslo katarského cestovního pasu platného do 12. 6. 2022); b) 00685868 (číslo katarského cestovního pasu vydaného v Dauhá dne 5. 2. 2006, jehož platnost vypršela dne 4. 2. 2011). Národní identifikační číslo: 26563400140 (katarské identifikační číslo). Adresa: Al-Waab, Qatar. Další informace: jméno matky: Hamdah Ahmad Haidoos. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 10.10.2008.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU