(EU) 2021/1458Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1458 ze dne 7. září 2021, kterým se od 8. září 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

Publikováno: Úř. věst. L 317, 8.9.2021, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. září 2021 Nabývá účinnosti: 8. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1458

ze dne 7. září 2021,

kterým se od 8. září 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, schválená rozhodnutím Rady 2005/476/ES (2), stanoví metodu výpočtu cel uplatňovaných na dovoz loupané rýže.

(2)

Na základě informací předaných příslušnými orgány Komise zjistila, že na období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 byly na množství 420 172 tun vydány dovozní licence pro loupanou rýži kódu KN 1006 20, kromě dovozních licencí pro rýži Basmati. Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než rýže Basmati, stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/401 (3), by proto mělo být upraveno.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/401 by proto mělo být zrušeno.

(4)

Použitelné clo se musí stanovit ve lhůtě deseti dní od konce výše uvedeného období. Je proto potřeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než rýže Basmati činí 42,50 EUR za tunu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2021/401 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Wolfgang BURTSCHER

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2005/476/ES ze dne 21. června 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 67).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/401 ze dne 5. března 2021, kterým se od 8. března 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže (Úř. věst. L 79, 8.3.2021, s. 7).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU