(EU) 2021/1456Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1456 ze dne 2. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 upřesněním podmínek, za nichž se obchodní podmínky clearingových služeb pro OTC deriváty považují za spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 317, 8.9.2021, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 2. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. září 2021 Nabývá účinnosti: 9. března 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1456

ze dne 2. června 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 upřesněním podmínek, za nichž se obchodní podmínky clearingových služeb pro OTC deriváty považují za spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 4 odst. 3a třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 648/2012 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (2). V rámci těchto změn byla mimo jiné zavedena povinnost členů clearingového systému a klientů, kteří přímo či nepřímo poskytují clearingové služby (dále jen „poskytovatelé clearingových služeb“), poskytovat tyto služby za spravedlivých, přiměřených, nediskriminačních a transparentních obchodních podmínek. Pro zajištění právní jistoty pro poskytovatele clearingových služeb a jejich potenciální nebo stávající klienty je nutné podmínky, za nichž se obchodní podmínky považují za spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní, upřesnit.

(2)

S ohledem na to, že cílem čl. 4 odst. 3a nařízení (EU) č. 648/2012 je zlepšit přístup ke clearingu pro klienty, jejichž činnost na trhu s OTC deriváty dosahuje jen omezeného objemu a kteří narážejí na obtíže v přístupu k centrálnímu clearingu, a vzhledem k důležitosti přístupu protistran, jež podléhají povinnosti clearingu, k centrálnímu clearingu by se toto nařízení mělo vztahovat na poskytování clearingových služeb ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám, na něž se vztahuje povinnost clearingu v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012. Aby byly zajištěny rovné podmínky a aby klienti v Unii mohli využívat spravedlivých, přiměřených, nediskriminačních a transparentních obchodních podmínek, mělo by se při poskytování clearingových služeb v Unii použít toto nařízení.

(3)

Poskytovatelé clearingových služeb by měli pro zajištění transparentnosti popsat svůj proces vedoucí k dosažení dohody o smluvních podmínkách a nastavení provozních procesů pro clearingové služby (dále jen „proces uzavírání smluv“) a na svých internetových stránkách umístit formulář žádosti o předložení návrhu. Ze stejného důvodu by měli všichni poskytovatelé clearingových služeb svým potenciálním klientům poskytovat informace o klíčových obchodních podmínkách.

(4)

Poskytovatelé clearingových služeb by měli být schopni kontrolovat rizika spojená s poskytováním clearingových služeb, přičemž spravedlivé a nediskriminační obchodní podmínky z hlediska nákladů a rizik by mělo zajistit jednotné posouzení rizik potenciálních i stávajících klientů. Někteří poskytovatelé clearingových služeb již povinnost hodnotit riziko, které klienti představují, mají na základě kritérií stanovených v článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 (3). Pro zajištění jednotného posouzení rizik klientů, a tím snížení regulační zátěže poskytovatelů clearingových služeb a zamezení duplicitním a protichůdným pravidlům by měli všichni poskytovatelé clearingových služeb posuzovat své klienty na základě kritérií stanovených v článku 25 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

(5)

Pro zajištění přiměřenosti obchodních podmínek a objektivních a racionálních smluvních ujednání, by měly být poplatky, ceny a slevy založeny na objektivních kritériích, včetně objemu provedeného clearingu, clearingových vzorců nebo potřeb a požadavků klienta. Poplatky, ceny a slevy by měly být navrženy co nejpečlivěji, aby se zabránilo nevyváženým cenovým strukturám a střetu zájmů. Poplatky účtované klientům by měly jasně odlišovat náklady přímo související s poskytováním clearingových služeb dotyčnému klientovi od nákladů souvisejících s poskytováním clearingových služeb obecně, a to zvlášť pro každou položku nákladů, včetně nákladů na IT, nákladů na licence nebo nákladů na řízení kolaterálu.

(6)

Smluvní podmínky by měly upřesňovat podmínky a kritéria pro přijímání obchodů předložených klienty k provedení clearingu a právo poskytovatele clearingových služeb pozastavit poskytování clearingových služeb a likvidovat nebo uzavřít pozice klienta. Je-li to přiměřené a řádně odůvodněné, mělo by být možné se od těchto podmínek a kritérií odchýlit, a to i pro účely kontroly rizik spojených s poskytováním clearingových služeb.

(7)

Pro zajištění předvídatelnosti a kontinuity clearingových služeb by měli poskytovatelé clearingových služeb v případě ukončení smluv nebo změn, které významně ovlivňují dohodnuté podmínky, používat výpovědní lhůtu v délce nejméně šesti měsíců. Je-li to přiměřené a řádně odůvodněné, mělo by být možné uplatit kratší výpovědní lhůtu, a to i pro účely kontroly rizik spojených s poskytováním clearingových služeb.

(8)

Potenciální i stávající klienti by měli mít prospěch ze spravedlivých, přiměřených, nediskriminačních a transparentních obchodních podmínek. Vzhledem k tomu, že z nových podmínek budou mít potenciální klienti prospěch od data použitelnosti tohoto nařízení, měl by být poskytovatelům clearingových služeb a stávajícím klientům poskytnut dostatek času na přezkum a případnou úpravu obchodních podmínek dohodnutých před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(9)

Ustanovení čl. 4 odst. 3a nařízení (EU) č. 648/2012 již vstoupilo v platnost a použije se ode dne 18. června 2021. Pro zajištění právní jistoty v souvislosti s podmínkami, za nichž se obchodní podmínky považují za spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve. Avšak s cílem poskytnout poskytovatelům clearingových služeb dostatek času k přípravě na používání tohoto nařízení je třeba použitelnost tohoto nařízení odložit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na členy clearingového systému a klienty, kteří přímo či nepřímo poskytují clearingové služby v Unii (dále jen „poskytovatelé clearingových služeb“), jsou-li tyto služby poskytovány v souvislosti s OTC derivátovými smlouvami podléhajícími povinnosti clearingu v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 2

Spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro clearingové služby poskytované poskytovateli clearingových služeb se považují za spravedlivé, přiměřené, nediskriminační a transparentní, pokud splňují požadavky stanovené v příloze.

Článek 3

Přechodná ustanovení

Obchodní podmínky clearingových služeb dohodnuté před 9. zářím 2021 se přezkoumají, a pokud je to nezbytné pro splnění požadavků stanovených v příloze, upraví do 9. září 2022.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 9. března 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 417).


PŘÍLOHA

1.   Transparentnost procesu uzavírání smluv

1.1.

Poskytovatel clearingových služeb na svých internetových stránkách zveřejní popis procesu vedoucího k dosažení dohody o smluvních podmínkách a nastavení provozních procesů pro clearingové služby (dále jen „proces uzavírání smluv“). Popis obsahuje následující prvky:

a)

jednotlivé kroky daného procesu;

b)

odhadovaný harmonogram dokončení jednotlivých kroků daného procesu;

c)

formulář, kterým si lze od poskytovatele clearingových služeb vyžádat návrh s cílem stát se klientem (dále jen „formulář žádosti o předložení návrhu“), jak je stanoven v bodě 2;

d)

klíčovou dokumentaci, kterou by měl potenciální klient poskytovateli clearingových služeb předložit společně s formulářem žádosti o předložení návrhu.

1.2.

Potenciální klienti si mohou zvolit, zda použijí formulář žádosti o předložení návrhu stanovený v bodě 2 nebo jiný formulář žádosti o předložení návrhu či nikoli.

1.3.

Pokud se poskytovatel clearingových služeb v reakci na žádost o návrh rozhodne návrh nepředložit, informuje o tom potenciálního klienta bez zbytečného odkladu.

2.   Formulář žádosti o předložení návrhu

2.1.

Formulář žádosti o předložení návrhu obsahuje:

a)

informace o potenciálním klientovi:

i)

oficiální název;

ii)

identifikační kód právnické osoby (LEI);

iii)

zda je potenciální klient finanční nebo nefinanční protistranou a zda podléhá povinnosti clearingu v souladu s článkem 4a nebo 10 nařízení (EU) č. 648/2012;

iv)

odvětví činnosti;

b)

informace o dokumentaci, kterou má potenciální klient předložit poskytovateli clearingových služeb v rámci procesu uzavírání smluv;

c)

informace o dotčených OTC derivátových smlouvách, včetně toho zda smlouvy podléhají povinnosti clearingu v souladu článkem 4 nařízení (EU) č. 648/2012;

d)

informace či dokumentaci, kterou potenciální klient předloží poskytovateli clearingových služeb, aby poskytovatel clearingových služeb mohl vypracovat dobře informovaný a podrobný návrh týkající se:

i)

rozsahu clearingové služby vyjádřený objemem OTC derivátových smluv;

ii)

poplatků, nákladů a slev;

iii)

výsledku posouzení podle článku 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/589;

iv)

smluvních podmínek;

v)

přijatého kolaterálu;

vi)

příslušného snížení hodnoty;

vii)

kritérií pro přijetí příkazů;

viii)

podmínek pro pozastavení clearingových služeb, likvidaci nebo uzavření pozic;

ix)

podmínky ukončení dohody o poskytování clearingových služeb;

x)

požadavků na IT.

3.   Zveřejnění obchodních podmínek

3.1.

Návrh, který poskytovatel clearingových služeb v reakci na úplnou žádost o předložení návrhu předloží, obsahuje jasnou a strukturovanou formou následující informace:

a)

informace uvedené v následujících ustanoveních:

i)

čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012;

ii)

čl. 39 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012;

b)

podmínky, za nichž poskytovatel clearingových služeb nabízí své clearingové služby, včetně podmínek, které jsou specifické pro potenciálního klienta;

c)

přijatý kolaterál;

d)

příslušné snížení hodnoty;

e)

kritéria pro přijetí příkazů;

f)

podmínky pro pozastavení clearingových služeb, likvidaci nebo uzavření pozic;

g)

podmínky ukončení dohody o poskytování clearingových služeb;

h)

příslušné požadavky a řešení v oblasti IT.

4.   Posouzení kontrol rizika

4.1.

Poskytovatel clearingových služeb provede posouzení potenciálního nebo stávajícího klienta v souladu s článkem 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/589.

4.2.

Poskytovatel clearingových služeb informuje potenciálního nebo stávajícího klienta o výsledku posouzení uvedeného v bodě 4.1.

Je-li výsledek negativní, informuje poskytovatel clearingových služeb potenciálního nebo stávajícího klienta na jeho žádost o hlavních důvodech negativního posouzení a o kritériích stanovených v čl. 25 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/589, která nebyla splněna.

5.   Obchodní podmínky

5.1.

Obchodní podmínky poskytování clearingových služeb dohodnuté mezi poskytovatelem clearingových služeb a klientem jsou stanoveny písemně, jsou jasné, úplné a obsahují všechny základní podmínky pro poskytování clearingových služeb.

6.   Poplatky a přenesené náklady

6.1.

Poplatky, ceny a slevy jsou transparentní a založené na objektivních kritériích.

6.2.

Informace o veškerých nákladech účtovaných klientovi, kterými se přenášejí náklady související s poskytováním clearingových služeb („přenášené náklady“), jsou poskytnuty ve smluvních podmínkách.

6.3.

Veškeré poplatky, ceny, slevy a přenášené náklady tak, jak byly dohodnuty mezi poskytovatelem clearingových služeb a klientem, jsou jasně uvedeny ve smluvních podmínkách.

7.   Odmítnutí příkazů k provedení clearingu, pozastavení poskytování clearingových služeb, likvidace nebo uzavření pozic klientů a výpovědní lhůty

7.1.

Poskytovatel clearingových služeb nemůže odmítnout klientovu žádost o clearing OTC derivátové smlouvy („příkaz k provedení clearingu“), která splňuje dohodnuté podmínky a kritéria pro přijetí takových příkazů, ledaže je takové odmítnutí přiměřené a řádně odůvodněné a v takovém případě poskytovatel clearingových služeb sdělí klientovi na jeho žádost důvody odmítnutí písemně.

7.2.

Poskytovatel clearingových služeb může pozastavit clearingové služby či likvidovat nebo uzavřít pozice klienta, pouze pokud jsou pro takové pozastavení, likvidaci nebo uzavření pozic splněny dohodnuté podmínky a kritéria, ledaže je takové pozastavení, likvidace nebo uzavření pozic přiměřené a řádně odůvodněné a v takovém případě poskytovatel clearingových služeb sdělí klientovi na jeho žádost důvody svého jednání písemně.

7.3.

Nejméně šest měsíců předem, není-li kratší výpovědní lhůta přiměřená a řádně odůvodněná, je klient informován o:

a)

ukončení dohody o poskytování clearingových služeb;

b)

významné změně podmínek, za nichž je clearingová služba poskytována.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU