(EU) 2021/1450Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1450 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 25-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 2021 Nabývá účinnosti: 26. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1450

ze dne 3. září 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/291 (3) prodloužena z 31. prosince 2021 do 31. prosince 2023.

(3)

Žádosti o obnovení schválení dotčených účinných látek byly předloženy v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (4). V případě účinných látek akrinathrin a prochloraz však žadatelé potvrdili, že již žádosti o obnovení schválení nepodporují.

(4)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009 není již prodloužení doby platnosti schválení uvedených účinných látek stanovené prováděcím nařízením (EU) 2019/291 odůvodněné. Je proto vhodné stanovit, že platnost schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz uplyne k datům, kdy by uplynula bez uvedeného prodloužení.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/291 ze dne 19. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin (Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 17).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v položce 19 pro akrinathrin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“;

2)

v položce 20 pro prochloraz se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU