(EU) 2021/1449Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1449 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, síra, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 20-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. září 2021 Nabývá účinnosti: 9. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1449

ze dne 3. září 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, síra, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1511 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB a prosulfokarb do 31. října 2021, účinné látky tritosulfuron do 30. listopadu 2021 a účinných látek amidosulfuron, bifenox, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, síra a triflusulfuron do 31. prosince 2021. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2104 (4) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky parafinový olej do 31. prosince 2021. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/555 (5) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek chlormekvat, propachizafop a chizalofop-P-ethyl do 30. listopadu 2021 a účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), dimethachlor, etofenprox, penkonazol, tetrakonazol a triallát do 31. prosince 2021. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1530 (6) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky chizalofop-P-tefuryl do 30. listopadu 2021.

(3)

Doba platnosti schválení účinné látky 8-hydroxychinolin uplyne v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 993/2011 (7) dnem 31. prosince 2021.

(4)

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (8) byly předloženy žádosti o obnovení schválení uvedených látek.

(5)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených účinných látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, uplyne doba platnosti schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o obnovení jejich schválení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(6)

Kromě toho je prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, klofentezin, klomazon, daminozid, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet, lenacil, triflusulfuron a tritosulfuron potřebné proto, aby se poskytl čas nezbytný pro provedení posouzení týkající se vlastností uvedených účinných látek vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(7)

Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se stanoví, že schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení se neobnovuje, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, má Komise stanovit konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na datum vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví, že schválení dané účinné látky se neobnovuje, podle toho, které datum je pozdější. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se stanoví, že schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení se obnovuje, pokusí se Komise v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1511 ze dne 16. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfuron a tritosulfuron (Úř. věst. L 344, 19.10.2020, s. 18).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2104 ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky parafinový olej (Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 93).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/555 ze dne 24. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Úř. věst. L 80, 25.3.2017, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1530 ze dne 7. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky chizalofop-P-tefuryl (Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 4).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 993/2011 ze dne 6. října 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 8-hydroxychinolin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 263, 7.10.2011, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v položce 18 pro 8-hydroxychinolin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

2)

v položce 40 pro deltamethrin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

3)

v položce 65 pro flufenacet se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

4)

v položce 69 pro fosthiazát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

5)

v položce 102 pro chlortoluron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

6)

v položce 103 pro cypermethrin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

7)

v položce 104 pro daminozid se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

8)

v položce 107 pro MCPA se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

9)

v položce 108 pro MCPB se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

10)

v položce 119 pro indoxakarb se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

11)

v položce 160 pro prosulfokarb se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

12)

v položce 161 pro fludioxonil se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

13)

v položce 162 pro klomazon se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2022“;

14)

v položce 169 pro amidosulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

15)

v položce 170 pro nikosulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

16)

v položce 171 pro klofentezin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

17)

v položce 172 pro dikambu se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

18)

v položce 173 pro difenokonazol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

19)

v položce 176 pro lenacil se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

20)

v položce 178 pro pikloram se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

21)

v položce 180 pro bifenox se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

22)

v položce 181 pro diflufenikan se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

23)

v položce 182 pro fenoxaprop-P se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

24)

v položce 183 pro fenpropidin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

25)

v položce 186 pro tritosulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2022“;

26)

v položce 276 pro chlormekvat se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2022“;

27)

v položce 278 pro propachizafop se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2022“;

28)

v položce 279 pro chizalofop-P-ethyl a chizalofop-P-tefuryl se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2022“;

29)

v položce 284 pro dimethachlor se v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

30)

v položce 285 pro etofenprox se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

31)

v položce 287 pro penkonazol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

32)

v položce 288 pro triallát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

33)

v položce 289 pro triflusulfuron se šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

34)

v položce 292 pro síru se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

35)

v položce 293 pro tetrakonazol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

36)

v položce 294 pro parafinové oleje se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

37)

v položce 295 pro parafinový olej se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

38)

v položce 299 pro 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl) se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU